LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Фізика. Астрономія

Всього — 1352 Сторінка 9 із 68

161. Вплив просторової неоднорідності і зовнішнього електричного поля на генерацію хвиль в активних областях на Сонці

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.03.03 С.В. Герасименко; НАН України. Головна астроном. обсерваторія. — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.с. 14-15 — укp.

Розглянуто умови виникнення і розвитку нестійкості низькочастотних хвиль в плазмі, яка знаходиться в зовнішньому магнітному та паралельному до нього слабкому квазістатичному електричному полі. За допомогою інтеграла Батнагара-Гроса-Крука описано кулонівські зіткнення. Для випадку довгохвильових збурень, які розповсюджуються майже перпендикулярно до зовнішнього магнітного поля, виявлено, що під час виконання деяких додаткових фізичних умов дисперсійне рівняння являє собою поліном четвертого ступеня відносно безрозмірної зведеної частоти. Проведено числове моделювання для значень основних параметрів плазми (густини, температури, напруженості полів), типових для атмосфери спалаху в активній області на Сонці. З'ясовано, що нестійкість деяких коренів дисперсійного рівняння має пороговий характер, тобто відповідна до них хвиля починає генеруватися за певного значення амплітуди повільно зростаючого слабкого електричного поля. Даний факт запропоновано розглядати як виконання однієї з необхідних умов короткострокового прогнозу спалаху в арковій структурі.

162. Вплив протяжних домішок на закони скейлінгу для магнетиків та полімерів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 В.Б. Блавацька; НАН України. Ін-т фізики конденс. систем. — Л., 2004. — 19 с. рис., табл. — укp.

Досліджено універсальні характеристики критичної поведінки полімерних і магнітних систем з трьома типами складних дефектів структури: протяжних дефектів паралельної орієнтації, далекосяжно-скорельованих дефектів випадкової орієнтації, а також дефектів як доповнення до перколяційного кластера - у межах граткової моделі випадкових блукань без самоперетинів. На базі методу теоретико-польової ренормалізаційної групи з застосуванням методик пересумовування розбіжних рядів асимптотичної природи показано, що присутність у системі протяжних дефектів паралельної орієнтації призводить до зміни законів скейлінгу за умов фазового переходу з пара- у феромагнітний стан та обчислено значення критичних показників у новому класі універсальності, а також установлено, що полімери у середовищі з далекосяжно скорельованим безладом описуються новими законами скейлінгу. Досліджено універсальні характеристики випадкових блукань без самоперетинів на перколяційному кластері, що має фрактальну структуру та одержано кількісні значення універсальних показників.

163. Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Si- Ge з квантовими точками Ge на ефект розмірного квантування

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 М.Ю. Рубежанська; НАН України. Ін-т хімії поверхні. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Вперше застосовано оригінальний спосіб епітаксійного вирощування гетероструктур SiGe з квантової точки (КТ) Ge, що дозволяє встановити залежність її параметрів від пружних напружень, які виникають в острівцевій плівці. Проведено числові розрахунки для встановлення зв'язку між пружними напруженнями та параметрами КТ. Вперше за допомогою прямих методів електронної польової та фотопольової емісії з нанокластерів Ge на Si (100) та (111) зафіксовано ефект розмірного квантування.

164. Вплив радіаційно-кондуктивного теплообміну на теплові режими вирощування оксидних кристалів з розплаву

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.В. Ленькин; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено методики числового моделювання радіаційно-кондуктивного теплообміну (РКТ) у процесі вирощування оксидних кристалів з розплавів. Для розв'язку задачі Стефана за умов РКТ запропоновано модифіковану схему згладжування розривних коефіцієнтів, що враховує радіаційну складову в балансі енергії на фронті кристалізації. За допомогою одновимірної та двохвимірної моделей проаналізовано вплив радіаційної складової на Т-поля системи кристал - розплав та температурні умови фронту кристалізації. За результатами рішення спеціальної задачі радіаційного теплообміну встановлено можливість керування величиною та характером розподілу радіаційних потоків на фронті кристалізації шляхом екранування напівпрозорого торця кристала, через який відводяться радіаційні потоки. Розроблено числові моделі РКТ для вирощування оксидних кристалів з урахуванням кінетичних процесів (переохолодження) на межі розподілу фаз. Розглянуто два типи моделей: з використанням кінетичної залежності та часової залежності переохолодження. Останню модель використано для вивчення процесів кристалізації з пласкою неізотермічною гранню на фронті. Для оксидних кристалів з напівпрозорою кристалічною та непрозорою розплавленою фазами розроблено методику експериментально-чисельного визначення кінетичної залежності. За допомогою розробленої числової методики проаналізовано фактори, які впливають на похибку експериментального вимірювання переохолодження на фронті. Запропоновано варіанти урахування радіаційно-кондуктивного теплообміну у моделях глобального теплообміну в процесах вирощування частково прозорих матеріалів.

165. Вплив розмірних ефектів на електрофізичні властивості арсенідгалієвих структур з глибокими центрами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ю.А. Коваленко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив розмірних ефектів, обумовлених наявністю глибоких центрів захоплення, на електрофізичні властивості тонкоплівкових структур на основі арсеніду галію. Наведено числові методи розрахунку низькочастотної ємності тришарової арсенідгалієвої структури тонка плівка - буферний шар - підкладка високочастотної та низькочастотної ємностей прямої гетероструктури з селективним легуванням. Виявлено фізичний механізм появи аномальної ділянки росту на низькочастотній вольт-фарадній залежності таких структур. Розроблено модель захоплення носіїв з плівки на глибокі центри буферного шару та підкладки арсенідгалієвої структури. Запропоновано числовий метод розрахунку домішкової фотопровідності за умов зворотного керування. Розроблено методику та прилад для вольт-фарадної діагностики глибоких центрів у тонкоплівкових структурах.

166. Вплив розмірних обмежень на нерівноважні процеси в фотоелектричних перетворювачах

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 І.О. Соколовський; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Проведено теоретичне моделювання ефективності фотоперетворення та споріднених фотоефектів для випадків, якщо відповідні теорії відсутні або виконані у спрощеному варіанті, з акцентуванням на аналізі розмірних ефектів, які виникають у даному процесі. У науковому дослідженні враховано складну структуру об'ємного часу життя в базовій та емітерній областях і деталізовано розрахунок величин швидкостей поверхневої рекомбінації, яка відбувається на фронтальній і тиловій поверхнях сонячних елементів (СЕ). Зокрема, під час визначення об'ємного часу життя ураховано рекомбінацію Шоклі - Ріда - Хола, міжзонну випромінювальну рекомбінацію, екситонну випромінювальну та безвипромінювальну рекомбінацію та міжзонну Оже-рекомбінацію. Виявлено, що ефективні швидкості поверхневої рекомбінації на фронтальній і тиловій поверхнях СЕ розраховуються самоузгоджено з урахуванням рекомбінації за механізмом Шоклі - Ріда на поверхневих центрах, величин вигинів зон біля фронтальної та тилових поверхонь СЕ, а також таких параметрів емітерної та колекторної областей як час життя неосновних носіїв заряду, рівень легування та товщини цих областей. Ураховано тунельний механізм струмопроходження у ВАХ кремнієвих СЕ за низьких температур, що дозволило одержати узгодження з експериментом. Одержано значення коефіцієнту неідеальності для коротких у порівнянні з довжиною дифузії кремнієвих СЕ залежно від рівня ін'єкції за умов урахування окремих механізмів у базовій області.Запропоновано новий метод розрахунку параметрів СЕ з тиловою металізацією та проведено порівняльне дослідження ефективності фотоперетворення в них з ефективністю фотоперетворення у стандартних СЕ. Удосконалено аналітичну теорію фотоперетворення в СЕ на основі аморфного гідрогенізованого кремнію, в якій враховано особливості електрофізичних та оптичних процесів, які відбуваються у цьому матеріалі. Проаналізовано особливості фотоперетворення в СЕ зі квантовими ямами на основні прямозонних і непрямозонних напівпровідників. З використанням програми SimWindows чисельно розраховано ефективність фотоперетворення в СЕ зі квантовими ямами на основі системи GaAs - InGaAs у разі неконцентрованого та концентрованого сонячного випромінювання.

167. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 А.І. Момот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив ефектів, зумовлених самоузгодженим заряджанням порошинок, на колективні явища у плазмі. Значну увагу приділено проблемі екранування макрочастинки, що заряджається плазмовими струмами. Вивчено вплив таких процесів на поздовжні хвилі у запорошеній плазмі. Запропоновано модель точкового стоку для опису зарядки порошинки. Аналітично розраховано ефективний потенціал і розподіли плазмових частинок навколо порошинки у випадку слабоіонізованої плази з джерелами іонізації та електронно-іонної рекомбінації, так і плазми без зіткнень. Вірогідність моделі доводить, що знайдені формули з високою точністю апроксимують раніше відомі числові розв'язки. На базі запропонованої моделі досліджено динамічне екранування порошинки, яка рухається з постійною швидкістю та показано, що порошинка може прискорюватись індукованим нею полем. Вивчено екранування порошинки у напівобмеженій плазмі та встановлено, що ефективний потенціал порошинки принципово відрізняється від потенціалу пробного точкового заряду. Зроблено узагальнення самоузгодженої лінійної кінетичної енергії запорошеної плазми для випадку присутності сферичних порошинок різного радіуса. Одержано вираз для діелектричної проникності. Проведено детальне числове дослідження дисперсійного рівняння. Показано, що присутність пороху у плазмі може суттєвою мірою впливати на дисперсію та затухання іонно-звукових коливань, з'ясовано основні механізми цього впливу.

168. Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.11 Владислав Ігорович Гапон; НАН України; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

169. Вплив симетрійних та структурних факторів на формування енергетичного спектру поблизу забороненої зони складних напівпровідників

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 І.В. Сліпухіна; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено симетрійні та структурні фактори, які є визначальними у формуванні енергетичних спектрів складних кристалів, а також характеризують їх відклик на зовнішні збурення - деформації та дефект. У межах концепції мінімальних комплексів зон з використанням наближення пустої гратки встановлено симетрійні аспекти формування зонного спектра кристала CdSb в околі забороненої зони. На прикладі цього напівпровідника встановлено особливості формування мінімальних комплексів зон у валентній зоні кристалів, у яких жоден з атомів в елементарній комірці не розміщується у специфічних позиціях Викоффа.

170. Вплив структурних дефектів і легуючих домішок (Cu, Li) на оптичні і електричні властивості полікристалічних і монокристалічних зразків ZnSe і CdS

Автореф. дис. канд... фіз.-мат. наук01.04.10 В.В. Булатецький; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2002. — 16 с. рис. — укp.

Запропоновано моделі, які дозволяють пояснити природу деяких центрів люмінсценції в ZnSe та механізми впливу на параметри центрів випромінювання структурних дефектів і легувальних домішок літію та міді. За концентрацій легувальних домішок, більших за концентрації, які зумовлюють поріг протікання в кераміках ZnSe, з матеріалу міжзернових включень формується нескінченний кластер, нитки якого у вигляді сітки пронизують зразок та визначають провідність кераміки, яка добре описується теорією протікання неоднорідних систем. Визначено порогові концентрації легувальних домішок, за яких виникає нескінченний кластер.

171. Вплив структурних дефектів і напружень на фізико-механічні властивості перехідних металів, сплавів і сполук

автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 В.І. Соколенко; НАН України. Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2008. — 32 с. — укp.

Установлено взаємозв'язок структури та фізико-механічних властивостей кристалічних тіл, гратки яких містять атоми перехідних елементів. Установлено основні закономірності та фізичні механізми впливу деформаційних дефектів і механічних напружень, які виникають за силових, ультразвукових, термоциклічних і магнітних дій у широкому інтервалі температур, включаючи низькі, а також гартівні вакансії та домішки на електрофізичні та механічні властивості, ефективні мікроскопічні параметри ненадпровідних, надпровідних і магнітноупорядкованих перехідних металів, сплавів і сполук.

172. Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфіду кадмію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.10 С.А. Федосов; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 1999. — 19 с. — укp.

173. Вплив структурних перебудов на низькотемпературну пластичність нових кристалічних матеріалів: надпружні сплави, металоксидні ВТНП, фулерити

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 Л.С. Фоменко; Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України. — Х., 2002. — 34 с. — укp.

На підставі узагальнення результатів, одержаних за допомогою надійно апробованих методів механічних випробувань, систематизовано аномалії пластичної плинності та механічні ефекти, які є наслідком фазових перетворень і структурних перебудов, що тривають у даних матеріалах у разі зміни складу або під впливом зовнішніх факторів: температури, механічного напруження, магнітного поля. Запропоновано послідовну мікроскопічну інтерпретацію виявлених ефектів. Зроблено висновок, що найбільш сильний вплив на низькотемпературну пластичність вивчених кристалів спричиняють процеси упорядкування. Досліджено основні закономірності та механізми надпружної деформації у сплавах In - Pb, що характеризуються наявністю ближнього порядку типу кластеризації.

174. Вплив структурного стану і дії зовнішніх факторів на структурну надпластичність і руйнування алюмінієвих сплавів, що деформуються

Автореф. дис. д-ра техн. наук01.04.07 В.П. Пойда; НАН України. Наук.-техн. центр електрофіз. обробки. — Х., 2003. — 33 с. рис. — укp.

Уперше експериментально встановлено оптимальні температурно-швидкісні умови виявлення ефекту звичайної мікрозеренної та високотемпературної СНП зразками алюмінієвих сплавів, що деформуються (1201, 1420, 1421, 1423, 1450, Al - 4,1 мас. % Cu - 0,5 мас. % Zr (типу "супрал"), Al - 4,1 мас. % Mg - 0,5 мас. % Zr, Al - 1,0 мас. % Mg - 1,0 мас. % Cu - 0,6 мас. % Si - 0,3 мас. % Mn - 0,1 мас. % Zr (типу "авіаль") з конкретним структурним станом, деформованих на повітрі у режимі повзучості за сталого діючого напруження течії та високих гомологічних температур. Вперше визначено феноменологічні показники НПД зразків досліджених алюмінієвих сплавів з конкретним структурним станом, деформованих за оптимальних температурно-швидкісних умов.Експериментально доведено високу ефективність методу динамічної рекристалізації, який застосовується для формування ультрадрібнозернистої структури у зразках сплавів 1450, 1420, 1423, Al - 4,1 мас. % Mg - 0,5 мас. % Zr з вихідною нерівноважною крупнозернистою структурою. Уперше всебічно досліджено процеси пороутворення, розвитку пористості та руйнування у ході НПД зразків досліджених алюмінієвих сплавів. Встановлено механізми росту пор, з'ясовано суть впливу змін морфології пористості та кінетики її накопичення на локалізацію НПД, стабільність НП течії та механізми руйнування.Проаналізовано механізми НП течії зразків досліджених сплавів у разі звичайної та високотемпературної СНП. Досліджено ефект структурної надпластичності, механізми надпластичної деформації і особливості її локалізації, механізми росту пор, імовірні причини часткового плавлення зразків деяких з досліджених слпавів за умов високотемпературної структурної надпластичності, механізми формування і розвитку волокнистих утворень, механізми руйнування за умов надпластичної течії. Встановлено температурно-швидкісні умови деформування зразків ряду алюмінієвих сплавів з матричною структурою, дотримання яких дає можливість цілеспрямовано суттєво підвищувати їх пластичність завдяки переведення у надпластичний стан.

175. Вплив температури на структуру, механізми деформації і механічні властивості аморфних і нанофазних матеріалів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.М. Сліпенюк; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 1999. — 19 с. — укp.

176. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.14 К.В. Черевко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Побудовано теоретичні моделі, що дозволяють розглядати задачі дифузії у мембранних системах на базі фундаментальних рівнянь термодинаміки нерівноважних процесів, а не з рівняння Фіка для постійного коефіцієнта дифузії, що є частинним випадком. Такий підхід дозволяє враховувати всі основні особливості досліджених систем у постановці задачі та не потребує подальшого введення штучних поправок в кінцевий результат, як це часто необхідно робити у випадку застосування класичного рівняння Фіка. Розв'язано задачу дифузії речовини крізь мембрану, що містить двокомпонентний розчин, у лінійному наближенні термодинаміки нерівноважних процесів. Зроблено опис осмотичних явищ у мембранних системах за процесів дифузії. Одержано аналітичні залежності для потоків речовини, що дифундує від різниці концентрації на межах мембрани для різних молекулярних моделей розчинів. Досліджено вплив ентропійних та енергетичних внесків у термодинамічний потенціал суміші на величину та характер дифузійного потоку та на функцію виробництва ентропії. Визначено, що моделювання зворотних реакцій можливе шляхом молекулярної взаємодії та не потребує дослідження хімічних особливостей системи. Шляхом порівняння з експериментальними даними показано, що розроблений теоретичний підхід дозволяє описувати дифузію у мембранних системах. Одержано аналітичні залежності для дифузійного потоку пари від його концентрації біля краплини для випадку дифузійного режиму випаровування. Знайдено розподіл температури навколо краплини, що випаровується. Показано, що за умови нерозчинності фонового газу у речовині краплини повинен існувати градієнт температури.

177. Вплив температурної і деформаційної залежності параметрів електроперенесення на електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі Cr, Cu і Sc (Co)

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 С.І. Проценко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 21 с. — укp.

Досліджено електрофізичні властивості (термічний коефіцієнт опору (ТКО) та коефіцієнт поздовжньої тензочутливості (КТ)) одно-, дво- і тришарових плівкових систем на основі Cr, Cu і Sc (Co). Описано напівкласичні моделі ТКО і КТ для двошарових плівок, напівфеноменологічні моделі для багатошарових плівкових систем, які враховують температурну та деформаційну залежність середньої довжини вільного пробігу електронів, коефіцієнтів дзеркальності, проходження меж зерен і поділу шарів. Проаналізовано внесок об'ємного, поверхневого та зерномежового розсіювання у величину ТКО та температурну залежність КТ.

178. Вплив тензорних сил на спектроскопічні характеристики двоферміонних систем

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.02 Василь Степанович Морохович; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2002. — 18 с. — укp.

179. Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та ниткоподібного кремнію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 Ю.В. Павловський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.

Установлено, що зміни магнітної сприйнятливості взаємопов'язані з генерацією кластерів та дислокаційних петель. Показано, що попереднє опромінення швидкими нейтронами прискорює генерацію парамагнітних центрів за наступних термічних обробок. Кінетика зміни магнітної сприйнятливості з тривалістю відпалу корелює з кінетикою процесів преципітації кисню у досліджених кристалах. Виявлено, що за вищої концентрації атомарного вуглецю у зразках більше вводиться парамагнітних центрів за процесу термообробки. Наявність у цих зразках ізовалентної домішки свинцю дещо сповільнює ведення парамагнітних центрів. Зроблено припущення, що взаємопов'язано з тим, що свинець утворює з частиною вуглецю нейтральні комплекси PbC, виключаючи останній з процесів термічного дефектоутворення. Установлено, що магнітні властивості ниткоподібних кристалів кремнію суттєво відрізняються від магнітних властивостей об'ємного матеріалу і пояснюються особливостями їх кристалічної структури.

180. Вплив термічної передісторії на процеси релаксації і кристалізації рідких та аморфних сплавів на основі заліза в неізотермічних умовах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 С.Г. Рассолов; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 24 с. рис. — Бібліогр.с. 18 — укp.

Експериментально установлено залежності швидкості охолодження від товщини стрічок d, характер яких визначається конкретним технологічним параметром (швидкість гартувального валку, температура розплаву), за рахунок якого змінювалась d. яка базується на концепції фіктивної температури. Установлено, що швидкість гартування розплаву зумовлює густину загартованих зародків і ступінь відхилення структури від рівноваги та визначено експериментальні умови, за яких кожен з цих чинників впливає на термічну стійкість аморфних фаз.