LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Політика. Політичні науки

Всього — 692 Сторінка 1 із 35

1. Аксиологическая функция культуры доверия в формировании гражданского общества

В.Т. Жежерун, Н.В. Замятина Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 3-6. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто питання становлення громадянського суспільства, яке неможливо побудувати поза процесами формування у громадян культури довіри. Розкрито ціннісні фактори культури довіри, які довгий час не були у центрі уваги дослідників, і тим самим, процес аналізу становлення громадянського суспільства був неповним. Визначено головні шляхи підвищення культури довіри, які впливають на формування громадянського суспільства.

2. Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.01 О.В. Мошак; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 16 c. — укp.

Висвітлено особливості формування політичної думки української міжвоєнної еміграції в Європі, вплив на даний процес новітніх політичних ідеологій. Обгрунтовано систематизацію політичних поглядів носіїв ідеї державності. Визначено особливі та загальні риси запропонованих моделей державного будівництва. Здійснено порівняльний аналіз концепцій української державності через призму бачення представниками різних ідеологічних напрямків форми майбутньої держави, джерел та сутності розподілу влади. Досліджено зміст пропозицій щодо подолання причин бездержавності української нації, зокрема, ліквідації внутрішніх слабкостей українського визвольного руху.

3. Американський чинник в процесі інформаційної глобалізації

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 К.О. Данилішина; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 17 с. — укp.

Розкрито суть поняття інформаційного імперіалізму, який має свої витоки з класичного імперіалізму. Відзначено, що під час "холодної" війни є неможливим ведення воєн у класичному розумінні, тому імперіалізм трансформувався в "інформаційний", а за умов однополюсного світу набув суттєвого доповнення як "американський інформаційний імперіалізм". Базуючись на цивілізаційному системному методі досліджено політику США XX ст. і показано, що відмова від доктрини ізоляціонізму й активне входження в систему міжнародних відносин за умов економічного домінування у світі сприяло відкритості американського суспільства до нових цивілізаційних викликів, забезпечило США провідні позиції у процесах глобалізації, що надає переваги у використанні повною мірою позитивних рис цих процесів і займати передові рубежі у подальшому їх розвитку. Доведено залежність між одноосібним пануванням США у сучасній системі міжнародних відносин і контролем цієї країни над всіма складовими світових інформаційних потоків та досліджено новий ефект цього явища у світі, який полягає в інформаційному домінуванні США, що завершує та доповнює економічну і політичну зверхність, без яких в епоху глобалізації є неможливим закріпити та зберегти статус єдиного світового лідера.

4. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: ідеї і дійсність

Автореф. дис... д-ра філос. наук09.00.03 П.К. Ситник; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 37 с. — укp.

Аналізуються вихідні принципи і ключові категоріальні визначення соціально-політичного вчення марксизму в контексті основних здобутків духовного і практичного досвіду новітньої історії. З'ясовуються внутрішні вади комуністичного вчення, причини поразки реального соціалізму. Обгрунтовується принципова неспроможність марксистського гуманістичного ідеалу і розвивається альтернативне розуміння призначення людини, сенсу її життя і відповідних принципів організації суспільства. Теоретичний матеріал підпорядкований насущним проблемам сьогодення, пошуку шляхів духовного і практичного розвитку сучасного суспільства, насамперед, України. З метою досягнення максимальної об'єктивності й конкретності наукового пошуку значна увага приділена викладу методологічних засад теоретичного аналізу, а також логіці зародження та історичного генезису найбільш суттєвих зв'язків предмета дослідження.

5. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 Д.Ю. Наріжний; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Досліджено комплекс соціальних технологій, які реалізуються у політичній сфері (технології політичного менеджменту, державного управління, виборчих кампаній, комунікативні технології) та особливості їх застосування в транзитивному суспільстві, тобто суспільстві, яке перебуває в процесі складних соціально-політичних перетворень. Відзначено провідну роль соціальних і політичних технологій у системі управління суспільства та процесами, що відбуваються в ньому. Здійснено аналіз і класифікацію політичних технологій за різними підставами, систематизовано їх фунції та принципи застосування. Класифіковано функції політичного управління. Визначено технологічні етапи управлінської дії. Проаналізовано технології маніпулювання, впливу та панування, роль політичного міфу в управлінській діяльності. Виявлено основні різновиди маніпуляцій свідомістю виборців. Класифіковано PR-технології, технології підвищення ефективності управління та зниження управлінського ризику у сферї політики, а також технології формування інформаційної відкритості системи політичного управління в транзитивному суспільстві. Виявлено особливості управління політичним маркетингом у ході виборчих кампаній. Визначено суть індустрії політичної інженерії. Систематизовано існуючі в сучасній політичній науці концепції та теоретичні підіходи до політичних технологій.

6. Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 О.І. Хромова; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 19 с. — укp.

Розглянуто анархію як соціокультурний феномен з позицій аксіології. Анархію як певний стан суспільства, в якому цілком відсутня або ослаблена центральна державна рада, вперше розглянуто з точки зору системи її сенсожиттєвих орієнтирів, верхівкою ієрархії якої є Свобода. Здійснено систематизацію анархічних цінностей на підставі творів теоретиків анархізму класичного періоду, зроблено аналіз змісту основних складників суспільного ідеалу анархізму. Встановлено, що навіть за умов існування ряду суперечностей та невідповідностей, анархія не стає абсолютною утопією: ці суперечності стимулюють розвиток анархічних ідей. Це набуває важливого значення у зв'язку з тим, що аналіз функціонування сучасних розвинутих західних суспільств показує - в ряді країн реалізувався так званий "оксамитовий" варіант анархії (анархічні тенденції можна простежити і в пострадянських суспільствах). Рішення сучасної футурології частково збігаються з рішеннями анархістів, а це означає, що анархізм класичного періоду - тенденція поступового ослаблення втручання держави в соціальне життя.

7. Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941 - 1944 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук20.02.22 В.М. Малюга; Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше проведено дослідження антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН та УПА серед населення у період нацистської окупації українських земель. Встановлено фактори, які обумовили перехід ОУН на антинімецькі позиції та розгортання інформаційно-пропагандистської діяльності серед населення України, спрямованої проти німецьких окупантів. Розглянуто процес утворення структур пропаганди ОУН і УПА, принципи їх організації та діяльності, особливості фахової підготовки пропагандистських кадрів. Обгрунтовано періодизацію антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН та УПА серед населення України у роки нацистської окупації. Доповнено наукові уявлення з історії боротьби українських національно-патріотичних сил за відродження Української державності у роки Другої світової війни. Показано роль пропаганди ОУН та УПА у розгортанні національно-визвольної боротьби проти німецьких окупантів. Вперше комплексно визначено й охарактеризовано складові антинімецької інформаційно-пропагандистської діяльності ОУН та УПА серед населення окупованої України у їх взаємодії.

8. Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 М.Є. Целуйко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження методів функціонування антитерористичної політики та її ефективності щодо забезпечення суспільної стабільності держави. Розкрито сутність тероризму, виділено його ознаки та відокремлено від суміжних явищ. Доведено, що сучасний тероризм зберігає значну кількість напрямів розвитку та набуває ознак глобального явища. Сформульвано визначення тероризму як форми соціально-політичної боротьби, яка полягає в систематичній реалізації ідеологічно обгрунтованих, публічних, небезпечних для суспільства насильних дій або загрози з метою впливу на все населення або окремі соціальні групи для досягення цілей, що стосуються державної політики. Наведено характеристику силового напряму антитерористичної політики та її основних елементів. Виділено сучасні методи силової діяльності, які можна застосовувати у боротьбі проти тероризму. Встановлено, що ефективність антитерористичної політики держави ускладнена невідповідністю її методів особливостям міжнародної структури тероризму, сучасним засобам тиску терористів і специфіці суб'єкта. Досліджено проблеми якості інформаційного забезпечення антитерористичної політики щодо об'єкта терористичного нападу.

9. Аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів

Т.С. Завітна Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 29. — С. 179-184. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Розглянуто аспект комунікантів дискурсу британських парламентських дебатів. Запропоновано модель основних і другорядних учасників, вивчено суттєві характеристики основних комунікантів.

10. Балканська криза (1990 - 2005) в контексті геополітичних трансформацій в Європі

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 М.М. Гелетій; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Визначено сутність явища "Балканська криза" у контексті трансформаційних процесів у сучасних міжнародних відносинах, висвітлено основні концептуальні підходи до розуміння даної проблеми. Досліджено зовнішньополітичний контекст кризи (глобалізацію, розпад СРСР, європейську інтеграцію). Розкрито роль зовнішнього чинника на Балканах, зроблено політологічне узагальнення геополітичної ситуації в Європі та світі. На підставі порівняльного та факторного аналізу встановлено пряму взаємозалежність зовнішнього фактора та субрегіональних процесів на Балканах. Розкрито роль міжнародного чинника у розвитку Балканської кризи, досліджено її вплив на перебіг процесів у Європі та світі. Доведено правомірність запропонованої гіпотези про домінантне значення у Балканській кризі зовнішнього чинника. Проаналізовано різні аспекти впливу кризи на сучасні геополітичні проеси. Доведено ефективність запропонованих концептуального та методичного підходів до осмислення сутності Балканської кризи.

11. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989 - 2004)

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 А.М. Кобзаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Досліджено структуру, характер та головні напрямки безпекової політики Індії в Південній Азії у 1989 - 2004 рр. Обгрунтовано концепцію розширення регіональних меж південноазійського комплексу безпеки, проаналізовано загрози, що походять з Південної Азії. Визначено основні параметри впливу індійського внутрішнього процесу та політики великих позарегіональних держав, зокрема - США, КНР та Росії. Розглянуто політику Індії щодо Пакистану, особливості індійсько-китайської взаємодії у безпековій сфері та ядерну політику країни. Доведено, що головними особливостями стратегії Індії протягом досліджуваного періоду були орієнтація на власні сили, пріоритетність контролю над найближчим оточенням, звуження застосування силової політики, використання переваг потенціалу та поступовий перехід до формування сприятливого середовища безпеки через зацікавлення сусідніх держав у конструктивних відносинах, а також випереджальне посилення вертикальних структур безпекової взаємодії з малими державами.

12. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 В.М. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 24 с. — укp.

З урахуванням зростаючого статусу Індії та Китаю визначено особливості еволюції зовнішньополітичних підходів Індії та КНР у відношеннях даних країн і динаміку розвитку їх взаємовідносин на двосторонньому та регіональному рівнях. Виявлено, що перетворення Індії на державу з міжнародним статусом є одним з пріоритетних стратегічних завдань Делі, тому дії КНР, які можуть розглядатися Делі як такі, що суперечать перетворенню Індії на глобальну державу, сприймаються Індією як загроза національній безпеці. Висвітлено різні форми політики управління зростаючою державою, які використовуються Індією та КНР. Обгрунтовано, що збільшення державної потужності КНР та Індії, перехід КНР до активної участі у створенні архітектури безпеки в Азії, активізація контактів між Делі та Пекіном в усіх сферах призводять до подальшої деміфологізації та прагматизації індійсько-китайських взаємодій, а також їх покращання. Відзначено, що навіть у разі максимального зближення Делі та Пекіна одночасне зростання Індії та КНР за наявності спільних, різних і конкурентних інтересів зумовлює союзницько-суперницький формат відносин між азійськими державами.

13. Безпекові імперативи телевізійного простору України

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.03 Г.М. Сащук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Здійснено системне, міждисциплінарне політологічне дослідження проблеми інформаційної безпеки українського телевізійного простору, актуалізованої теперішнім станом вітчизняного державотворення з застосуванням структурно-функціонального та компаративістського методів аналізу у взаємозв'язку з елементами інформаційного та політичного простору. Запропоновано парадигму дослідження процесу забезпечення інформаційної безпеки телевізійного простору України. Висвітлено питання формування та функціонування зазначених просторів. Визначено перспективи забезпечення належного рівня інформаційної безпеки. Показано, що умовою формування сучасної конкурентноздатної системи захисту телепростору України є запровадження комплексної програми піднесення загального професійного рівня тележурналістики, чіткого її орієнтування на виконання стратегічних завдань становлення української державності. Відзначено, що існуючі безпекові імперативи вітчизняного телепростору не відповідають вимогам реалій: неадекватності обраному стратегічному курсові державотворення.

14. Близькосхідна політика Ізраїлю в контексті стратегії розвитку ізраїльського суспільства

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 Є.М. Федченко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Розглянуто процес та умови становлення і розвитку регіональної політики Ізраїлю, в першу чергу щодо палестинців, визначено її суть, спрямованість, теоретичні засади, основні доктрини та механізми її реалізації в історичній ретроспективі. Цей процес висвітлено за умов постійних трансформацій в Ізраїлі, на Близькому Сході та у світовій системі в цілому, що перейшла від біполярного протистояння до пост-біполярного стану. Визначено характер та природу змін у сприйнятті імперативів близькосхідної політики в Ізраїлі під впливом внутрішньорегіональних чинників (змін у вибудові стратегії розвитку ізраїльського суспільства - від заснування держави Ізраїль на основі сіонізму як панівної ідеології до сучасності) та зовнішніх чинників. Досліджено ступінь залежності основних прерогативів ізраїльської політики щодо свого оточення від контексту та еволюції позарегіональних інтересів на Близькому Сході, зокрема американських, появи нових глобальних викликів, що постали перед людством, а саме розгортання глобальної антитерористичної кампанії після 11 вересня 2001 р.

15. Великобританія в європейських інтеграційних процесах

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.04 В.Ю. Крушинський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 32 с. — укp.

Уперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено характер і напрями еволюції позиції Великобританії щодо європейської інтеграції протягом 1970 рр. - початку XXI ст., проаналізовано принципи формування та з'ясовано засоби реалізації політики цієї країни в європейських інтеграційних інституціях. Запропоновано концепцію співвідношення національного та наднаціонального, зокрема, на прикладі політики Великобританії щодо європейських інтеграційних процесів, наведено практичні рекомендації стосовно формування та реалізації європейської політики України. Визначено шляхи теоретичного та концептуального аналізу проблеми формування та розвитку політики Великобританії щодо європейської інтеграції, вдосконалено категоріально-понятійний апарат дослідженої проблеми. Значну увагу приділено аналізу процесу прийняття та імплементації політичних рішень урядами країни стосовно європейських інтеграційних структур.

16. Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст.

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 Н.В. Соколова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 21 с. — укp.

Проаналізовано концептосферу "фемінізм" як сукупність взаємопов'язаних антагоністичних концептів "гніт" і "свобода", що утворюють біполярну ядерну конструкцію в низці концептуальних сфер на позначення всіх видів дискримінації. Доведено, що дані концепти складаються з різної структури і конструюються на основі фреймів, слоти яких заповнено лексичними одиницями, - маркерами проблем фемінізму та гіноцентричного світогляду. Проведено комплексне дослідження вербальних маркерів у публіцистичних та художніх текстах, що заповнюють слоти фреймів концептів, розкрито суть фемінізму як політичного руху, теорії та ідеології. Систематизовано лексичні засоби, що репрезентують різні типи дискримінації жінки та шляхи її визволення у політичному, економічному та соціокультурному аспектах. Описано лексичні одиниці, що рекурентно функціонують в американських жіночих художніх творах як образно-специфічні маркери ідентичності та свободи жінки. Висвітлено еволюцію феміністського руху в США за період з 1845 по 2003 рр. на основі аналізу вербальних маркерів, які репрезентують концепти концептосфери "фемінізм".

17. Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 В.М. Торяник; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 17 с. — укp.

Визначено сутність і механізм функціонування за умов сучасної правової держави інституту політичної відповідальності, який заснований на принципі взаємної відповідальності державної влади та громадянина. Обгрунтовано сутність політичної відповідальності, що полягає у застосуванні політичних санкцій до суб'єктів політики, що порушують політичні норми, домовленості та не дотримують взятих на себе політичних зобов'язань. Втсановлено, що політична відповідальність державної влади перед громадянами є сукупністю легітимних політичних заходів, що забезпечують примус влади до виконання прийнятих зобов'язань і схвалених суспільством програм, а у поєднанні з політичною відповідальністю громадян перед державною владою вона є необхідним інструментом стабілізації політичних відносин. З'ясовано, що у сучасній правовій державі діє презумпція політичної відповідальності народу, який не може існувати поза державно-організованим порядком. Обгрунтовано, що всі громадяни певної держави колективно відповідальні за результати її дій.

18. Взаємодія неурядових організацій і транснаціональних корпорацій з національною державою в умовах глобалізації

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 О.М. Сорока; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Вперше проведено політологічне дослідження проблеми взаємодії неурядових організцій і транснаціональних корпорацій (ТНК) з національною державою за умов глобалізації світового розвитку й інтернаціоналізації міжнародних відносин. Проаналізовано процес багатопланового розмивання державно-центричної системи міжнародних відносин, що обумовлює підрив традиційних "внутрішніх" повноважень держав з боку недержавних гравців, які зміцнюють свої позиції у контексті глобалізації. Показано, що поведінка ТНК не зводиться лише до реалізації максимальної стратегії (одержання прибутку), показано вплив на її формування стратегій конкуруючих економічних суб'єктів і факторів, пов'язаних з наявними політичними та економічними ризиками, витратами діяльності, домінуючим на світових ринках попитом, геополітичною кон'юнктурою. З використанням системного концептуального підходу до явища взаємодії транснаціональних акторів (ТНА) з національною державою зроблено його об'єктивне тлумачення. Зокрема, виявлено зростання питомої ваги ТНК у світовій політиці та доведено необхідність посилення міжнародного співробітництва, формування нових інституціональних механізмів для відтворення атрибутів суверенітету, що гарантує дотримання прав людини, регулювання відносин держав з неурядовими організаціями та ТНК, що передбачає як співробітництво з ними, так і контроль діяльності ТНА в інтересах індивідуальних і колективних свобод громадян.

19. Взаємодія політики і релігії (Теоретична спадщина В'ячеслава Липинського)

Л. Кондратик Вісник НАН України. — 2002. — N10 — укp.

Видатний наш співвітчизник — соціолог, політолог, громадський діяч початку минулого століття В'ячеслав Липинський тривалий час лишався невідомим у себе на батьківщині не тільки широкому загалу, а й більшості науковців. Серйозне вивчення його творчої спадщини розпочалося лише в останні два десятиліття. 120-річчя від дня народження В. Липинського, яке відзначалося цього року, — неабиякий привід для зацікавленого аналізу багатогранного наукового доробку талановитого вченого, його історіософських ідей і концепцій.

20. Взаємодія церкви та інститутів громадянського суспільства: політологічний аналіз

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 І.В. Коваль; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 18 с. — укp.

Проаналізовано та визначено місце церкви у системі інститутів громадянського суспільства. На базі теоретичного узагальнення ідей і теорій розвитку громадянського супільства описано його інституційну структуру та визнчено місце і роль церкви як своєрідного інституту соціуму. Проведено емпіричний аналіз і показано, що всупереч уявленням про те, що церква поза політикою, це твердження не повною мірою відповідає дійсності. Зазначено, що прямо та безпосередньо церква не втручається до політичного життя держави та суспільства, але з урахуванням історичної традиції та сучасного досвіду багатьох країн показано, що церкви нерідко залучаються до політичних процесів. Розглянуто шляхи оптимізації релігійно-церковної ситуації в Україні й акцентовано увагу на об'єктивній необхідності на засадах взаємної згоди православних конфесій створення єдиної Української Помісної Православної Церкви, яка буде сприяти подоланню церковного та цивілізаційно-світоглядного розколу суспільства.