LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Політика. Політичні науки

Всього — 692 Сторінка 6 із 35

101. Еволюція виборчих технологій у сучасному політичному процесі

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 Є.О. Юрченко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексний політологічний аналіз еволюції виборчих технологій і особливостей розвитку виборчих технологій в Україні. Розкрито зміст даних технологій, визначено та проаналізовано основні стадії їх еволюції у світовому масштабі. Показано, що виборчі технології, спрямовані на налагодження комунікації між політиком і виборцем, є складовою демократичного процесу. Досліджено розвиток політичних партій, які є суб'єктом і об'єктом цих технологій. Відзначено структурні й ідеологічні зміни у політичних партіях, зумовлені застосуванням новий виборчих технологій. Визначено передумови запозичення зарубіжних виборчих технологій, що часто мають характер американізації виборчих кампаній у різних країнах світу, а також дві основні моделі такого запозичення: адаптаційну та шопінгову. Виявлено тенденцію до професіоналізації виборчих кампаній, що має прояв у активному розвитку політичного консультування у глобальному та українському масштабі. Проаналізовано особливості застосування в Україні новітніх виборчих технологій, характерних для цифрової епохи.

102. Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації щодо країн СНД: головні напрямки та визначальні тенденції

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 Л.І. Коврик-Токар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено основні напрямки та визначальні тенденції розвитку зовнішньої політики Російської Федерації (РФ) щодо країн СНД. Систематизовано основні концептуально-теоретичні підходи до сучасної зовнішньої політики РФ на пострадянському просторі. Розкрито процес становлення та динаміки змін російської зонішньої політики на теренах СНД у 1990-х рр. - першій чверті XXI ст. Визначено пріоритетні напрямки зовнішньополітичного курсу Росії щодо країн-учасниць СНД, сформовані відповідно до інтересів сучасної російської політичної еліти та для збереження статусу лідера у дослідженому регіоні. Проаналізовано безпековий, військово-політичний і економічний чинники політики РФ у регіоні СНД. Доведено важливість енергетичного фактора у здійсненні зовнішньої політики Росії. Обгрунтовано необхідність зміни підходів до політики Росії щодо країн СНД.

103. Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.)

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 П.М. Катеринчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 22 с. — укp.

Проаналізовано тенденції до децентралізації федеративної системи Канади останніх десятиріч, зумовлені боротьбою провінцій за перерозподіл повноважень між федеральним центром і регіонами. Визначено передумови та особливості формування сучасної канадської федеративної системи, а також характерні риси канадської федерації у порівнянні з іншими федеративними країнами світу. Виділено головні чинники, що вплинули на еволюцію канадського федералізму, серед яких найважливіше місце посідає боротьба регіональних еліт за розширення свого впливу та повноважень провінційних урядів. Обгрунтовано, що 1980 - 1890-ті рр. стали критичним періодом еволюції канадського федералізму у напрямку децентралізації федеративної системи країни. Доведено взаємозалежність розвитку канадського федералізму та квебекської проблеми та її вплив на процеси децентралізації канадської федерації досліджуваного періоду. Зроблено спробу визначити шляхи розв'язання квебекської проблеми та федерально-провінційних суперечок, спрогнозовано перспективи розвитку канадської федерації у майбутньому.

104. Еволюція політики Ізраїлю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 Аль-Аваса Раед; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Досліджено процес формування та релаксації регіональної політики Ізраїлю в контексті розвитку близькосхідного мирного процесу в 80-ті - 90-ті рр. Проаналізовано механізм формування і здійснення політики Ізраїлю з проблеми близькосхідного врегулювання. Особливу увагу присвячено дослідженню чинників геополітичного, глобального, регіонального і внутрішньодержавного характеру, що обумовили процес еволюції даної політики. Визначено місце ядерної стратегії у близькосхідній політиці Ізраїлю.

105. Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 І.С. Недокус; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження еволюції політичного режиму Республіки Білорусь у період незалежності. Систематизовано основні теоретико-методологічні підходи щодо визначення проблем політичної трансформації, поняття політичного режиму. Виявлено взаємозв'язок відсутності сформованої національної ідентичності білорусів і характеру політичних процесів у пострадянський період. Розглянуто особливості здійснення внутрішньої та зовнішньої політики Білорусі після проголошення незалежності у 1991 р., простежено етапи концентрації влади навколо інституту президента. Розглянуто систему формування та функціонування влади після прийняття нової редакції Конституції у 1996 р., досліджено взаємодію політичної влади з інститутами громадянського суспільства. Доведено, що починаючи з 1994 р. у країні формується специфічна білоруська модель політичного режиму, яка після референдуму 1996 р. набирає ознак авторитаризму неорадянської модифікації.

106. Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект)

Автореф. дис... канд. іст. наук17.00.01 І.Ф. Андронова; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Запропоновано визначення поняття політичної культури як сукупності соціокультурних стереотипів сприйняття, оцінки та практичного ставлення до політики, відносин, що виникають у процесі її здійснення, та інститутів, за якого людина, яка здійснює певні судження, оцінки, не є суб'єктом політичної діяльності (за винятком участі у виборах чи проведенні референдуму), тобто коли вона ситуативно перетворюється на учасника виборчого процесу. Виокремлено гендерний аспект політичної культури, який відображає взаємовплив статевих життєвих світів (світу чоловіка та світу жінки) і політики як сукупності інститутів, процесів і діяльності з приводу здійснення суспільної влади за допомогою організаційних, регулятивних і контролюючих функцій. Проаналізовано історичні витоки гендерного виміру політичної культури українця та з'ясовано специфіку, що полягає у поєднанні маскулінних стереотипів, які забезпечують право жінки на домінування у соціальному контексті, із більш толерантним (у порівнянні з російським) ставленням до неї та визнанням її соціальної значущості. Досліджено вплив конституційного законодавства незалежної України на зміни гендерних стереотипів політичної культури. Висвітлено еволюцію політичної культури у її гендерному аспекті протягом років незалежності від маскулінних гендерних стереотипів, які сформувалися за часів так званого традиційного суспільства та стереотипів, спричинених соціалістичним минулим, до визнання суспільством права жінки на політичну діяльність і представництво у політичних інститутах.

107. Еволюція системи доктринального забезпечення зовнішньої політики США повоєнного періоду

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.04 А.В. Дашкевич; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 1998. — 32 с. — укp.

У дисертації досліджено спонуки і причини вибору змістовної спрямованості, цілей, принципів і наслідків реалізації зовнішньополітичних доктрин США від часів Г.Трумена до другого президентства Б.Клінтона включно. Відтворено системну еволюцію доктрин повоєнної зовнішньополітичної стратегії США та на основі їх співставлення з політичною практикою з'ясовано спрямованість і зміст глобальної стратегії цієї держави. Розкрито спільне й особливе у міжнародній ідеології США; класифіковано доктрини доби "холодної війни"; вивчено суть створюваної нині нової зовнішньополітичної ідеології; відтворено еволюцію "американізму" як ідеологічної основи американської міжнародної стратегії; відстежено співвідношення і рівні взаємовпливів глобальних, регіональних і локальних інтересів у зовнішній політиці США у ретроспективі та в контексті радикальних змін наприкінці 20-го століття; виявлено спонуки, причини і наслідки ідеології зовнішньої політики щодо СРСР на останньому етапі його існування; проаналізовано базові аспекти впливу США на здобуття незалежності Україною; критично переосмислено доктрину Б.Клінтона, еволюцію концепцій і практичної позиції США щодо розвитку американо-українських відносин.

108. Европейская политика Великобритании в 1980-е годы

Т.А. Гогунская Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.1. — С. 157-160 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Статья посвящена комплексному анализу европейской политики Великобритании в 1980-е годы. Автором показано влияние англо-американских тесных взаимоотношений на позицию Лондона в ЕС. Особое внимание уделено проявлению евроскептицизма во внешней политике кабинетов М.Тэтчер и его последствиям. Стаття присвячена комплексному аналізу європейської політики Великої Британії у 1980-ті роки. Автором висвітлено вплив англо-американських тісних взаємовідносин на позицію Лондона в ЄС. Особлива увага приділяється прояву євроскептицизма в зовнішній політиці кабінетів М.Тетчер та його наслідкам. The article consists of complex analysis of European policy of Great Britain in 1980s. The author highlights the influence of Anglo-American close relations on London's position in EC. Much attention is paid to the development of the euroscepticism in foreign policy of M.Thatcher's governments and its consequences.

109. Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 О.В. Петрів; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Досліджено екзистенціальні ідеї у філософсько-літературній творчості В.Винниченка у контексті європейської соціальної філософії. Виокремлено основні підходи до розв'язання проблеми. Виявлено філософсько-антропологічні феномени у творчості В.Винниченка, їх розглянуто у контексті екзистенціального вчення української та світової соціальної філософії. Проаналізовано національно-екзистенційні пошуки у філософсько-літературній спадщині філософа. Здійснено історико-філософський порівняльний аналіз екзистенційного вчення В.Винниченка та Ж.-П.Сартра. Доведено, що філософські ідеї В.Винниченка виявляють себе у традиційній формі філософування - літературі, відповідають екзистенціально-кордоцентричному типу філософування, який є однією з домінант української світоглядно-філософської ментальності і потужним джерелом сучасної екзистенціальної філософії.

110. Економічна політика держави: політологічний аспект

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 Ф.В. Барановський; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено детальному аналізу взаємовпливу та взаємодії політичної та економічної сфер суспільства. На основі дослідження великого світового досвіду формування та реалізації економічної політики в кризових умовах в історичному та просторовому масштабі пропонуються певні узагальнення щодо розробки та впровадження дійової економічної політики в Україні. Встановлюється взаємозалежність між створенням демократичної, соціальної, правової держави і формуванням економічної політики. Розглядається економічна сфера громадянського суспільства щодо впливу на економічну політику держави. Робиться спроба запропонувати інноваційний комплексний підхід дослідження політологічних концептуальних парадигм взаємовідношення і взаємодії державних інститутів і політичних та економічних процесів і визначити на цій основі політологічний аспект економічної політики держави.

111. Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 К.В. Черкашин; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2005. — 19 с. — укp.

Розв'язано наукову проблему екологічного структурування електоральної підтримки основних політичних сил у регіонах України. Проаналізовано виборчі кампанії 1998 - 2002 рр. та показано, що реалізована електоральна поведінка виборців країни характеризувалася високим рівнем стійкості. З'ясовано визначальні електоральні розколи цього періоду: первинний - регіональний, який мав за основу східно-західне культурне розшарування; вторинний - "соціально-класовий", між "сильними" та "слабкими" соціальними групами. Відзначено, що представники "слабких" груп були схильні підтримувати "традиціоналістську опозицію": ліворадикалів на Сході, лівоцентристів у Центрі, консервативних правих на Заході. Показано, що на закономірності реалізованої поведінки електорату на територіях всіх регіонів впливало п'ять загальних груп факторів.

112. Електронний уряд: інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 О.М. Ємельяненко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 17 с. — укp.

Показано, що ступінь розвитку електронного уряду та виконуваних ним функцій не є показником демократичності політичної системи суспільства. Обгрунтовано, що ідея електронного уряду уможливлює політичну участь громадян у новому аспекті, а саме - здійснення впливу на політичне життя країни, на державну владу за допомогою Інтернету через політично орієнтовані сайти та портали. Доведено, що у різних країнах проблеми побудови електронного уряду ідентичні, а наявні розбіжності зумовлені рівнями політичного та соціально-економічного розвитку держав. Обгрунтовано, що успішність впровадження такого уряду залежить від зацікавленості елітних груп у реалізації якісно нової, постіндустріальної філософії державного управління, інформаційній прозорості та гласності в діяльності уряду та державної влади в цілому. Розвинуто поняття "електронна держава", за яким передбачаються три галузі державної влади - законодавча, виконавча та судова. Така держава є системою державного управління на основі електронних засобів обробки, передачі та поширення інформації, застосованої з метою зміни взаємин між державними органами та суспільством. За цього поняття "електронна прозорість", яке за умов електронного уряду набуває особливого значення, а також "мобільна демократія", "мобільна держава", "мобільний уряд" є елементами поняття "електронна держава".

113. Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 Г.О. Осика; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Систематизовано електронні джерела політичного впливу із з'ясуванням конкретних форм політичного маніпулювання свідомістю громадян України та визначенням основних засобів подолання їх негативного впливу на демократизацію політики українського суспільства. Визначено електронні джерела політичного впливу як систему сучасних технологічних засобів і процедур, яка допомагає вводити в оману велику кількість людей для прагматичного вирішення політичних цілей. Розглянуто політичне маніпулювання як небезпечний процес, що примушує громадян діяти всупереч власним інтересам. Доведено, що його домінування у політичній сфері переорієнтовує демократію на латентні способи завоювання влади, спотворює її сутність та формує антидемократичні форми політичного правління. Висвітлено засоби убезпечення від електронних технологій маніпулятивного політичного впливу як основні елементи національної безпеки і захисту демократичного розвитку.

114. Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально - філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 К.К. Баранцева; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Встановлено основні опозиційні структури та конструктивні принципи різноманітних модифікацій класичного дискурсу про еліту шляхом з'ясування специфіки історичного розгортання даних дискурсів, зокрема, особливостей теоретизації їх вузлових положень (формування ідеї еліти, окреслення способів виокремлення еліти, а також механізмів і форм її легітимації (самолегітимації)). Здійснено деконструктивну рефлексію над класичним дискурсом про еліту з метою виокремлення трансісторичних засад буття еліт і духовно-інтелектуального призначення феномену еліти у соціокультурному просторі. Розкрито зумовленість історичних формоутворень еліти про неї у контексті історичних типів соціальності (премодерн, модерн, постмодерн). З'ясовано витоки специфіки дискурсу про національну еліту, особливості його формування у посткомуністичному українському просторі. Визначено основні типи та характерні ознаки зазначеного дискурсу, а також окреслено можливу стратегію формування постсучасного дискурсу про українську еліту.

115. Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.03 Г.Ю. Хлистун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Доведено необхідність формування єдиної концепції етики засобів масової світової комунікації та використання досвіду розвинених країн за умов перехідної економіки України. Розглянуто етичні стандарти ЗМІ як чинник формування політичної культури та ідеології, обгрунтовано принципи їх використання. Проаналізовано ідеологічні концепції світової цивілізації та глобальної етики, обумовлені трансформаційними процесами у сфері політичного та суспільного розвитку. Досліджено діяльність Організації Об'єднаних Націй та її підрозділів, Ради Європи, Міжнародного центру боротьби з цензурою та Міжнародної Організації Журналістів у галузі глобальної етики та етики засобів масової інофрмації. Проведено порівняльний аналіз національних професійних кодексів засобів масової комунікації країн Західної Європи, визначено характерні особливості етичних принципів діяльності ЗМІ в Україні як чинника політичної культури. Розроблено рекомендації щодо поліпшення ефективності діяльності Міністерства інформації, комітету з питань свободи слова та Союзу журналістів.

116. Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.07 А.Є. Фінько; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено вплив етичних настанов Б.Кістяківського на формування його політико-правової теорії. Виявлено взаємозв'язок між поглядами цього мислителя й етичним реформсоціалізмом, зорієнтованим на автономну етику гідності. Розкрито значення полеміки Б.Кістяківського з народництвом, марксизмом та консерватизмом. У її межах мислителем обстоювалась вимога визнання автономії різних духовних сфер, обгрунтовувався методологічний плюралізм на засадах застосування каузальних і етико-телеологічних підходів. Проаналізовано ставлення Б.Кістяківського до етичних підходів у вивченні права та до співвідношення між державою соціальної справедливості та правовою державою.

117. Етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.05 І.Ю. Вільчинська; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Проаналізовано поняття й особливості прояву в свідомості сучасної української молоді феноменів етнічної та національної ідентичності. Дані поняття розглянуто в контексті демократизації українського суспільства, етнонаціонального відродження, формування нових соціокультурних реалій наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. На підставі аналізу результатів соціологічних досліджень виокремлено основні проблеми становлення етнічної та національної ідентичності української молоді. З'ясовано напрями формування нової парадигми її життєвих орієнтацій і ціннісних настанов. Визначено роль студентства у процесі набуття етнонаціональної ідентичності. Запропоновано шляхи вдосконалення державної молодіжної політики та її гармонізації з етнонаціональною політикою в Україні.

118. Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства (на прикладі болгарської етнічної групи)

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.05 Світлана Дмитрівна Місержи; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 18 с. — укp.

119. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.05 М.І. Обушний; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-практичних проблем етнонаціональної ідентифікації людини на шляху до її національного самоутвердження. З'ясовано зміст і структуру етнонаціональної ідентичності, визначено її місце і роль у сучасних етнополітичних процесах України. Доведено, що етнонаціональна ідентичність - необхідна умова поглиблення процесу націотворення, міжнаціональної злагоди і безпеки народів.

120. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов'я (політологічний вимір)

автореф. дис... канд. політ. наук23.00.05 А.М. Дегтеренко; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 16 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження етнонаціонального аспекту життєдіяльності територіальних громад України на прикладі Північного Приазов'я. До наукового обігу введено термін "Українське північне Приазов'я" для позначення регіону, в етнонаціональних аспектах життєдіяльності територіальних громад якого виявляються відповідні загальноукраїнські тенденції. Визначено кількісні параметри та тенденції розвитку етнонаціонального чинника в життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов'я. Наведено рекомендації щодо удосконалення державної етнополітики.