LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Релігія

Всього — 298 Сторінка 2 із 15

21. Влияние исламского фундаментализма на современные политические процессы

Ю.А. Катунин, Р.И. Камалов Культура народов Причерноморья. — 2006. — N79. — С. 149-151 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

События, произошедшие в 2005 и 2006 годах в достаточно удаленных друг от друга регионах мира: во Франции - погромы в Париже, Лионе и других города; в России - нападение на Нальчик, теракты в Ингушетии, Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии; теракты в Узбекистане, Киргизии и других регионах мира, как правило, имели одно идеологическое обеспечение - исламский фундаментализм, важнейшей разновидностью которого является ваххабизм. Ваххабизм - государственная идеология Саудовской Аравии, на территории которой расположены основные святыни мусульман - храм Кааба и могила основателя ислама.Події, що відбулися в 2005 і 2006 роках в достатньо віддалених один від одного регіонах миру: у Франції - погроми в Парижі, Ліоні і інших міста; у Росії - напад на Нальчик, теракти в Інгушетії, Дагестані, Осетії, Кабардино-Балкарії; теракти в Узбекистані, Киргизії і інших регіонах миру, як правило, мали одне ідеологічне забезпечення - ісламський фундаменталізм, найважливішим різновидом якого є ваххабізм. Ваххабізм - державна ідеологія Саудівської Аравії, на території якої розташовані основні святині мусульман - храм Кааба і могила засновника ісламу.

22. Влияние православия на проявление духовности и гуманизма в сфере физической реабилитации

Е.А. Калмыкова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 10. — С. 141-144. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Викладено основні напрямки впливу православ'я на внутрішній світ людини і його відношення до пацієнта як фахівця з фізичної реабілітації.

23. Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 О.О. Любченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

У новому аспекті досліджено традиційні психологічні поняття - свідомість, здібності, "Я - концепцію", розвиток особистості, поглиблено їх розуміння. Запропоновано психологічну інтерпретацію таких феноменів релігійного життя особистості як покаяння, сповідь, молитва, ісіхія, боротьба з пристрастями, розглянуто їх супровідні процеси у контексті психології особистості. Проведено якісний аналіз природи особистісних змін, духовного зростання православної людини. Досліджено феномен автотрансформації. У психологічному контексті розглянуто релігійну обдарованість та містичний досвід. Визначено умови та методи автотрансформації, що існують у східнослов'янському християнстві.

24. Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології

Автореф. дис... канд. філол. наук09.00.11 П.Ю. Павленко; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням виникнення та становлення християнського віровчення, зокрема, такого його аспекту як християнська антропологія. Розроблено новий підхід до з'ясування механізму зародження віровчення християнської релігії, згідно з яким процес зародження і оформлення її віровчення відбувався переважно під впливом філософії Платона. Так, розкриваючи зміст релігійно-філософської концепції віровчення раннього християнства і встановлюючи спільні риси Платонової філософії і головних християнських віроповчальних положень, платонізм визначається за головне ідейне підгрунтя становлення християнської релігії. Атмосферою і географічним місцем, що слугувало за праматірне підгрунтя появи християнства, як релігійної системи, постала іудео-олександрійська діаспора Єгипту.

25. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV - XV століть

автореф. дис... канд. іст. наук09.00.11 С.О. Побуцький; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено процес політично-релігійної централізації середньовічного Галича як фактор, який обумовив формування політично-ідеологічних передумов виникнення у XIV ст. Галицької митрополії. Визначено релігійно-світоглядну ідеологію Галицького та Галицько-Волинського князівств у контесті феодальної роздробленості Київської Русі та політичної й релігійної централізації Галича. Розглянуто внутрішньо- та зовнішньополітичне життя Галицького й Галицько-Волинського князівств та їх вплив на виникнення Галицької митрополії. У даному аспекті досліджено засоби та методи боротьби за вплив на теренах Східної Європи між Константинопольським патріархатом і папським престолом у контексті їх релігійно-ідеологічного протистояння з використанням їх впливу на світську й духовну владу в Галичині та Волині протягом XII - XV ст. З'ясовано, що поява Галицької митрополії на початку XIV ст. обумовлена передусім збігом політичних і релігійно-ідеологічних інтересів світських володарів Галицько-Волинського князівства та Константинопольського патріархату у цей період. Галицьку митрополію розглянуто у контексті боротьби за релігійно-ідеологічний вплив на Галицько-Волинські землі між світськими та духовними володарями - носіями східного та західного християнських обрядів. Розкрито роль Галицької митрополії у політично-релігійному житті Центрально-Східної Європи у контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV - XV ст.

26. Генеалогія концепції напередвизначення в антропологічному зрізі кальвіністського віросповідання

Л.О. Стасюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 31. — С. 6-10. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано витоки, специфіку змісту й значення концепції напередвизначення в контексті класичної європейської філософії та її історичну трансформацію в систему кальвіністського віровчення.

27. Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз)

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.11 Л.Р. Самарова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Проведено релігієзнавчий аналіз взаємодії навколишнього сердовища та релігії. На підставі дослідження історії розвитку наукових уявлень щодо географічного фактору й аналізу сучасної екологічної ситуації обгрунтовано необхідність нового осмислення його ролі у релігієзнавчих дослідженнях. Зроблено спробу подолати однобічність у дослідженнях і показати діалектичний процес взаємодії релігії та географічного середовища. Досліджено вплив навколишнього середовища на різні типи релігій, визначено роль географічного фактора в розвитку та поширенні релігійних поглядів. Доведено, що вплив навколишнього середовища на формування релігійних поглядів збільшується у разі послаблення технологічної бази даної культури. З'ясовано, що у сучасних світових релігіях даний вплив довести складно, хоча й збереглися факти, які засвідчують його наявність. Визначено місце людини та природи в основних релігійних системах світу. Обгрунтовано твердження, що космології є окремим архетипом релігійної екологічної етики. Проаналізовано типи взаємодії людини та природи, що формуються відповідно до її місця у споконвічній релігійній картині світу. Проведено дослідження різних напрямків розвитку сучасної екологічної етики, виявлено їх специфіку та запропоновано теологами різних релігійних систем.

28. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.11 О.В. Недавня; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

В праці здійснено історіософське релігієзнавче дослідження духовної самоідентифікації українців в культурно-цивілізаційному оточенні - між спільнотами східно- та західнохристиянських традицій - на основі аналізу передумов виникнення й тенденцій розвитку українського греко-католицизму. Доведено, що феномен українського греко-католицизму був породжений проблемою непослідовного, з огляду на природні духовні зв'язки та пріоритети культурного спілкування, самовизначення українських християн між християнським Сходом і Заходом. З'ясовано: пошуки власної ідентичності в греко-католицькому середовищі, які характеризуються наступом "західників" та демаршами "восточників", є авангардним проявом аналогічних процесів в рамках всієї України. Виявлено, що українським стратегічним націодержавним інтересам відповідає не посередництво між самоцінними світами, християнським Сходом і Заходом, уособленими для українців насамперед сусідніми народами - російським та європейськими, а скріплення суверенного поступу України - члена європейської спільноти адекватною духовною самоідентифікацією українців.

29. Декалог і проблема свободи в морально-етичній концепції адвентизму

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.11 А.В. Московчук; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Праця є релігієзнавчим дослідженням проблеми свободи і Декалогу, її інтерпретації з наукових і богословських позицій та аналітичного осмислення з точки зору морально-етичної концепції адвентизму. Проаналізовано особливості співвідношення Декалогу і категорії свободи та їх впливу на формування і становлення особи. Аналіз зроблено в контексті його сучасної нагальної необхідності на оздоровлення суспільства. Широко висвітлена роль культової практики адвентистської церкви в реалізації свободи її членів та впливу на духовне удосконалення і гармонічний розвиток особи, сприянню її духовної самореалізації.

30. Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук09.00.11 А.Р. Кукурудза; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог, 2007. — 18 с. — укp.

Проаналізовано внутрішньоцерковні трансформації 1920-х рр. на українських землях. Показано, що демократичні тенденції даного періоду були характерні не тільки для українського церковного руху, а й для інституційного розвитку Вселенського православ'я в цілому. Ці тенденції мали прояв насамперед у процесах автокефалії та церковного оновлення. З'ясовано механізми реалізації принципів собороправності православного церковного життя за різних суспільно-політичних систем. Значну увагу приділено проблемам демонополізації єпископської влади, а також запровадження колегіальних органів церковного управління. Доведено, що внутрішньоцерковні зміни можливі лише за умов досягнення мінімізації конфліктного потенціалу, зумовленого зіткненням церковних новацій з традиціоналізмом.

31. Державна політика України у контексті конфесійної ситуації

О.П. Ананьєва Культура народов Причерноморья. — 2006. — N84. — С. 59-63 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — укp.

Представлен анализ проблемы формирования государственно-религиозных взаимоотношений в процессе построения и развития демократического правового государства в Украине.Надано аналіз проблеми формування державно-релігійних взаємин в процесі побудови і розвитку демократичної правової держави в Україні.The analysis of problem of forming of state-religious relations in the process of construction and development of the democratic legal state in Ukraine is given.

32. Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці XVI - першій половині XVII століття

Автореф. дис... канд. іст. наук09.00.11 Н.М. Лопацька; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено питання стосовно Дерманського монастиря у період міжконфесійної боротьби на Волині наприкінці XVI - першій половині XVII ст. Проаналізовано процес виникнення та становлення обителі, розглянуто її адміністративне й управлінське влаштування. З'ясовано основні тенденції господарського розвитку духовного осередку, визначено роль патронів та настоятелів у ньому. Проаналізовано еволюцію статусу та чернечої ієрархії. Охарактеризовано управлінську діяльність і повноваження настоятелів, справців релігійного осередку. Розкрито основні напрямки науково-освітньої, культурної та просвітницької роботи, що здійснювалися на базі духовної установи та простежено їх вплив на ситуацію, що склалася на території Волині. Наголошено на важливості діяльності друкарського осередку, училища (школи), створених на базі монастиря. Охарактеризовано основні напрямки зв'язків монастиря з іншими обителями, а також містами, країнами. З'ясовано головні засади функціонування монастиря у православний та унійний періоди. Розглянуто роботу монастирського суду та визначено його компетенцію. Установлено причини та механізм сутичок за право володіння обителлю у період загострення ідеологічної боротьби. Висвітлено процес становлення антиунійної позиції на Волині та визначено роль у цьому патрона монастиря князя В.-К.Острозького. Розглянуто етапи становлення унії на Волині й участь у цьому процесі релігійного осередку. Проаналізовано духовний розвиток обителі в унійний період.

33. Деятельность общины "истинной православной церкви" п.Мазанка в конце 50-х-начале 60-х годов XX века

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 2005. — N71. — С. 56-58 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

Цель статьи - проанализировать деятельность одной из малоизвестных религиозных общин Крыма, действовавшей на полуострове в конце 50-х - начале 60-х годов. Статья подготовлена на основании материалов, хранящихся в Государственном архиве Автономной Республики КрымМета статті - проаналізувати діяльність однієї з маловідомих релігійних общин Криму, діючої на півострові в кінці 50-х - початку 60-х років. Стаття підготовлена на підставі матеріалів, що зберігаються в Державному архіві Автономної Республіки Крим

34. Деятельность уполномоченного совета по делам религиозных культов в Крыму в 1944-1946 годах

Е.В. Катунина Культура народов Причерноморья. — 2005. — N57, Т.2. — С. 73-76 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. — рус.

35. Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 Л.О. Волова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 20 с. — укp.

Проведено соціально-філософське дослідження міжконфесійних відносин. Розглянуто методологічний аспект дослідження даного виду суспільних відносин. Осмислено специфіку прояву діалектики традицій та новаторства у сфері міжконфесійних відносин. Проаналізовано чинники кризи та перспективи розвитку регулятивних функцій релігії за умов загострення глобальних проблем людської цивілізації. Новаторством як закономірністю розвитку міжконфесійних відносин передбачено перевагу неантагоністичних типів традицій та сформовано передумови для природного розвитку системи георелігії. Розгортання даних тенденцій за умов суверенної України ускладнено кризою, що супроводжує перехідний період у розвитку суспільства. Виявлено основні детермінанти оптимізації розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної України, розглянуто її умови, фактори та критерії.

36. Домінантні мовленнєві засоби створення образу святого в "Житії Теодосія Печерського" (XI ст.)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.02 Н.О. Ізмайлова; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 14 с. — укp.

37. Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз)

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.11 М.Г. Мурашкін; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2005. — 35 с. — укp.

Досліджено досвід самодостатності за умов розділення двох суперечливих традицій: теїстичного і нетеїстичного містицизму з тенденцією перетворення людиною своїх станів, а також постнетеїстичного містицизму, що заперечує насильницьке перетворення та скептично ставиться до перетворювальної діяльності, зокрема до перетворення людиною власних станів. На підставі критерію аналізу концепцій самодостатності виявлено в історичних змінах містичної культури нові взаємини між ненавмисним характером виникнення самодостатності та стимульованим станом самодостатності в містичній культурній традиції, визначено розуміння дійсно самодостатнього переживання в сучасних концепціях як рівноважного стану природних і культурних впливів на людину. Зауважено, що результати дослідження дозволяють по-новому осмислити шляхи та способи перетворення людиною своїх переживань, у тому числі самодостатніх, виявити основні тенденції у розвитку теорії переживання самодостатності.

38. Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20 - 30-х роках XX століття

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.05 В.Б. Курило; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 19 с. — укp.

Зроблено спробу осмислення та систематизації філософських поглядів митрополита В.Липківського. Визначено засади соціально-релігійної філософії мислителя. Проаналізовано основні філософські питання та проблеми, які він досліджував. Розкрито місце духовної спадщини В.Липківського у морально-етичній традиції українського філософування, зокрема його концепції вільного українського національного розвитку та її засадничого принципу - "всенародної соборноправності". Розглянуто виділену мислителем важливу проблему особливої історичної спільності церкви та народу у процесах українського державотворення. Виокремлено значущу роль світської та духовної інтелігенції у формуванні української нації, а також історично вагому роль кобзаря-лірника у контексті збереження та утвердження української національної гідності та свідомості.

39. Духовні аспекти виховання молоді

О.В. Огірко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 175-180. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Зазначено, що духовне виховання молоді є наукою про формування духовного і тілесного життя на основі абсолютних цінностей, якими наповнена християнська культура. Воно грунтується на універсальному моральному законі людства - десяти Заповідях Божих і двох головних заповідях Любові, а також на ділах милосердя щодо душі та тіла ближніх, євангельських радах і блаженствах.

40. Духовні принципи східнохристиянської цивілізації та українське сьогодення

О.І. Квілорія Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 10. — С. 51-53. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто Україну в контексті світового цивілізаційного процесу. Виділено основні принципи духовних традицій східного православ'я, дотримання яких створює перспективи динамічного розвитку України в складі єдиної християнської цивілізації.