LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Релігія

Всього — 298 Сторінка 8 із 15

141. Политизация деятельности церкви на этапе формирования гражданского общества

Ю.А. Катунин Культура народов Причерноморья. — 2004. — N51. — С. 177-179 — Библиогр. в конце ст. 1 назв. — рус.

Системный кризис, поразивший советское общество во второй половине ХХ века, привел не только к ликвидации политической системы социализма, ее распаду на независимые государства, но и к серьезным изменениям в духовной жизни, в которой особую роль стали играть религия и церковь.

142. Поменник Межигірського монастиря: спроба системного аналізу

О. Кузьмук Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури: Просемінарій. — К., 2000. — Вип. 4. — С. 80-100. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

143. Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку української нації

автореф. дис... канд. філос. наук21.03.01 Лілія Степанівна Григорович; Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 2007. — 19 с. — укp.

144. Понятійне окреслення процесу інтерпретації в біблійних текстах і генеза терміна "герменевтика"

З.Б. Лановик Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 22. — С. 156-159. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Досліджено генезу терміна "герменевтика", проаналізовано його вживання в античних текстах (зокрема Платона) та древніх сакральних біблійних текстах. На основі етимологічного та генетичного аналізу зроблено висновок, що основою сучасної науки про інтерпретацію слід вважати біблійну герменевтику (Hermeneutica Sacra), що упродовж століть розробляла загальні принципи і методи герменевтичного аналізу, закони інтерпретації тексту та явищ буття.

145. Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.11 М.Т. Кияк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Здійснено філософсько-релігієзнавчий компаративний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви. Зроблено спробу здійснити повне та системне дослідження мусульманської та католицької соціальних доктрин шляхом з'ясування та порівняння їх ідентифікаційних складових. Соціальна доктрина Римо-католицької церкви є сукупністю вчень і роздумів у суспільній сфері періоду кінця XIX ст. до сьогодення. Стосовно мусульманської соціальної доктрини, не зважаючи на розбіжності в ісламських суспільних концепціях, їх доктринальні принципи є єдиними. Зазначено щодо доцільності вивчення експлікації концептуальних передумов католицизму й ісламу та їх соціальних доктрин. Акцентовано увагу на властивій їм моральній спрямованості. Зроблено висновок, що суспільна сфера може стати важливим і плідним простором для міжрелігійного діалогу та співпраці ісламу та Римо-католицької церкви.

146. Правда і домисли про 'істинно православних'

В.О. Пащенко, Т.В. Нагорна Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 191-194 — Библиогр. в конце ст.: 11 назв. — укp.

Метою дослідження є аналіз діяльності “істинно православних християн” на території України. Головним завданням публікації є аналіз джерел та літератури, пов’язаних з діяльністю ІПЦ, тому що нечисленні публікації про течію однобічні і вкрай необ’єктивні. А її історія заслуговує на більш детальний і глибокий аналіз. Насамперед зазначимо, що дискусійним є питання співвідношення за обсягом і змістом понять «істинно православні християни» та «істинно православна церква». Знаходимо полярні думки з цього приводу.

147. Православ'я в його інституційному розвитку: історіософський аналіз

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.11 О.Н. Саган; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2004. — 35 с. — укp.

Здійснено цілісний історіософський аналіз процесів інституційного виокремлення та розвитку православ'я. Запропоновано тезу, що форма існування конфесії за сучасних умов як федерації незалежних православних Церков є закономірним наслідком припинення догматично-канонічного розвитку Східного християнства на етапі незавершеності чіткого визначення меж ортодоксії та формулювання остаточних моносемантичних свідчень у віронавчальній царині, що спричинило переміщення акцентів у процесах функціонування православ'я з догматично-канонічних на етнополітичні чинники, а також збільшення ролі людського фактора (завдяки можливості суб'єктивного витрактування догматично-канонічної й традиційно-обрядової сфер буття православ'я та фактичного дозволу втручання у церковне життя світських осіб у процесах становлення православної інституційності. Відзначено щодо необхідності скликання Вселенського православного Собору. Зроблено висновок, що подальша доля православ'я значною мірою пов'язана також з вирішенням ним стратегічного питання, а саме: участь в екуменічному русі. Зауважено, що обмеження діяльності лише рамками власної конфесії може призвести та призводить до своєрідної "втечі від світу", зациклення лише на власних проблемах, до втрати православними союзників в особі католиків і протестантів у протистоянні з іншими релігійними напрямами та секуляризованим світом, що послабляє православ'я, зменшує кількість його прихильників у світі.

148. Православна церква на Буковині у 1944 - 1991 рр. (державно-церковні взаємини)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 С.С. Яремчук; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp.

Уперше в українській історіографії здійснено спробу дослідити історію православної церкви на Буковині в радянський період. Головну увагу приділено державно-церковним стосункам, які визначально впливали на церковний розвиток. Проаналізовано зміни церковного та світського характеру, які відбулися у статусі буковинської православної церкви після входження Чернівецької області до складу Української РСР та Радянського Союзу. Зроблено порівняльний аналіз організаційної структури та кількісних показників буковинської православної церкви до та після приходу радянської влади. Виявлено чинники, які визначали тогочасний статус церковної організації регіону. Вивчено цілеспрямовану політику державної влади у зазначений період. З'ясовано роль уповноваженого Ради по справах Руської православної церкви (релігій) при Чернівецькому облвиконкомі з питань державної політики щодо релігії та церкви. Охарактеризовано позицію духовенства та мирян щодо політики влади стосовно церкви та розкрито роль церковних дисидентів. Висвітлено зміни, які відбулися у державно-церковних взаєминах наприкінці 1980-х рр. Доведено причинно-наслідковий взаємозв'язок між рецидивами негативного ставлення влади до релігії та церкви у радянський час і певними явищами релігійного життя України.

149. Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації

автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.11 Л.М. Шугаєва; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 35 с. — укp.

Проведено цілісне філософсько-релігієзнавче, історіософське ьта культурологічне дослідження соціально-духовних витоків, віросповідних засад, соціальної та релігійної практики, особливостей трансформації православного сектанства в Україні. На підставі філософсько-релігієзнавчого аналізу з'ясовано соціально-духовні витоки православного сектанства в Україні та проаналізовано його різні течії, характер і динаміку трансформації. Доведено, що криза православ'я, яка мала прояв у старообрядницькому розколі, продовжувалася внаслідок виникнення об'єднань духовного християнства, яке трансформувалося у раціоналістичні та містичні утворення. Подальша трансформація духовного християнства мала прояв у його становленні есхатологічно-хіліастичного та харизматичного спрямування, а зрештою - в утворенні у Православній церкві об'єднань, які протистояли тоталітаризму і лояльній позиції до радянської влади офіційного православ'я. У незалежній Україні вони набувають характеру неохристиянських об'єднань або відтворюються у формі містичного культу. Зроблено прогноз щодо перспектив тенденцій розвитку православного сектанства в Україні за умов загострення глобальних проблем сучасності, соціальних і політичних протиріч, кризи духовності.

150. Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.11 І.М. Ломачинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 17 с. — укp.

З'ясовано суспільну сутність феномену православного чернецтва та особливості його трансформації на українських теренах. Проаналізовано зміну соціального статусу чернецтва в суспільстві під впливом генези суспільно-політичних процесів у державі. Обгрунтовано вплив чернецтва на формування соціально-культурного середовища конкретної історичної доби. Розкрито значення діяльності православного чернецтва в економічному розвитку держави. Визначено специфіку сутності чернецтва у його взаємодії з державою.

151. Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в проблемному дискурсі національної історії

автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.11 В.В. Климов; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. — К., 2008. — 35 с. — укp.

У контексті світського релігієзнавства здійснено концептуально-системний аналіз суспільно значущої діяльності православного чернецтва в Україні впродовж десяти століть національної історії. Ця діяльність набула загальносуспільної значущості, її результати відповідали життєвим інтересам і потребам усієї української спільноти. Діяльність чернецтва здійснила суттєвий внесок в церковно-релігійну сферу, а також загалом у духовне становлення та розвиток руського (українського) суспільства.

152. Православний архетип сім'ї у контексті комунікативних відносин

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 Л.А. Усанова; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Проведено символічний аналіз феномену сім'ї та визначено її православний архетип як комунікативно-особистісну модель відносин. Охарактеризовано символічний контекст стосунків чоловіка та жінки як підгрунтя для виявлення певного архетипу сім'ї. Досліджено православну символіку шлюбу, батьківства, материнства, дому, через інтерпретацію якої виводиться ідеальна модель сімейних взаємин. Висвітлено конструктивні моменти, властиві зазначеному образу сім'ї та його можливості у вирішенні проблем сімейної комунікації. Вивчено специфічні особливості комунікації (монологічність, діалогічність) та її вплив на характер життєвого світу сім'ї. З'ясовано чинники, які сприяють актуалізації потенціалу православного архетипу сімейних взаємин у період соціальних трансформацій та кризи ціннісних орієнтирів.

153. Православні духовні навчальні заклади регіонів

О.І. Жовква Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 57-65. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Проведено історичний огляд становлення православної духовної освіти у трьох регіонах України: східному, західному та південному. Наведено статистичні дані стану релігійності суспільства у зазначених регіонах згідно з інформацією Державного комітету України у справах релігій. Описано особливості архітектурно-планувальних рішень споруд і комплексів духовних навчальних закладів регіонів України з висвітленням окремих сучасних тенденцій у проектуванні даних закладів.

154. Православні інституції та духовенство як суб'єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці XVIII - на початку ХХ століть

автореф. дис... канд. іст. наук09.00.11 Ю.С. Кондратюк; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог, 2008. — 20 с. — укp.

Вивчено діяльність православних інституцій і духовенства щодо формування документації постійного ведення церковних парафій Волинської єпархії наприкінці XVIII - на початку XX ст. На підставі відомостей, одержаних завдяки вивченню архівних матеріалів, опублікованих джерел, законодавчих актів і наукової літератури, здійснено комплексний аналіз процесу формування та функціонування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії. Досліджено стан вивчення даного діловодства. Висвітлено проблему зберігання та репрезентативності церковних джерел. Розглянуто законодавчі функції Синоду щодо регламентації їх ведення. Розкрито діяльність єпархіальних органів управління у сфері діловодства парафій. Висвітлено питання ведення духовенством документів, порядок здачі та формування звітності на їх підставі.

155. Православні навчальні заклади: досвід близького зарубіжжя (недержавні православні навчальні заклади Москви)

О.І. Жовква Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 80-88. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Проведено порівняльний аналіз з залученням даних Державного комітету України у справах релігій та відділу релігійної освіти та катехізації РПЦ щодо стану духовності у пострадянських країнах: Україні та Росії. Суттєвий, у порівнянні з Україною, досвід Російської Федерації у сфері розвитку духовної освіти, а також розгалужена мережа православних навчальних закладів дали змогу класифікувати московські православні навчальні заклади та висвітити основні засади виховного та навчального процесу. Вказано основні напрямки вдосконалення розвитку православних навчальних закладів Москви, які можуть бути прийнятними для нашої країни.

156. Принципи дзен-буддизму у філософії Доуена

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.05 А.Ю. Стрелкова; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Розкрито головні принципи дзен-буддизму та філософії японського мислителя дзен Доуена Кіуена (1200 - 1253) як видатного представника школи дзен. Показано, які концептуальні трансформації в межах буддизму зумовили появу філософії дзен. Доведено, що погляд Доуена на власне вчення як на передачу істинного вчення Будди Шак'ямуні має під собою достатні підстави, адже принципи дзен-буддизму являють собою більш глибоке переосмислення засадничих принципів самого буддизму. З'ясовано зміст головних оригінальних понять філософії Доуена, особливо у його філософії мови, яка радикально відрізняється від традиційного ставлення школи дзен до вербальних структур.

157. Проблема духовності в етико-релігійному вченні Лева Силенка

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.11 Т.В. Хміль; НАН України; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Досліджено творчість сучасного представника української діаспори Лева Силенка. Проаналізовано філософські, релігійні та соціокультурні проблеми, що зумовлють особливості РУНВіри як етико-релігійного вчення, його походження та функціонування в українській культурі другої половини XX ст. Визначено місце та роль науковця в духовній спадщині української філософської думки та значення його творчості для розвитку світової культури. Показано, що концепція Л. Силенка є новим варіантом цілеспрямованого проектування сучасних спроб етнокультурних ідентифікацій. Зроблено висновок, що релігійно-етична теорія вченого знаходиться в руслі постмодерністської філософської парадигми.

158. Проблема оновлення українського суспільства у філософії Лазаря Барановича

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.05 Л.С. Чорна; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання оновлення українського суспільства у філософії видатного українського мислителя XVII ст. Л.Барановича. На підставі аналізу джерельної та історіографічної бази, суспільно-політичних, екзистенціально-гуманістичних та ідейно-теоретичних умов даного періоду, обгрунтовано наявність в українській філософській думці ідей, спрямованих на оновлення суспільства, й актуальних для вирішення сучасних проблем у державі, суспільстві, вихованні, освіті тощо. Вперше в історико-філософській науці комплексно проаналізовано погляди Л.Барановича на оновлення українського суспільства. Відзначено основні чинники вчення чернігівського просвітника та утопічний характер його соціально-філософської концепції.

159. Проблема свідомості у контексті взаємодоповняльності релігійного та наукового дискурсів

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.11 А.М. Кадикало; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Виконано філософський аналіз сутності поняття свідомості в науковому та релігійному аспектах, наведено огляд існуючих в історії релігійної та наукової думки основних підходів до вивчення взаємозалежності процесу пізнання, синкретичного та секулярного типів світогляду з урахуванням постнекласичної парадигми. Висвітлено особливості методологічних засобів постмодерного дискурсу, визначено домінанти та характерні риси інтерпретації феномену свідомості, розкрито дихотомічну природу людини з урахуванням релігійного та наукового типів знання.

160. Проблемы духовности и религиозного сознания в современном обществе

Л.В. Иванова, Т.И. Крюкова Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 22. — С. 144-147. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто проблеми секуляризованого суспільства та особливості формування релігійної свідомості та духовної творчості в цілому. Висвітлено роль церковного інституту в подоланні цих проблем й у духовно-етичному оновленні.