LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 1 із 26

1. Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 В.П. Голован; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано гуманізацію професійної освіти як безальтернативної детермінанти адекватної викликам розбудови відкритого демократичного суспільства в Україні аксіопсихологічної структури особистості соціального педагога, співвідносної з освітньокваліфікаційною характеристикою фахівця. Експериментально встановлено аксіопсихологічні показники гуманізації професійної освіти соціальних педагогів ВНЗ - зниження рівня внутрішнього ціннісного конфлікту, підвищення світоглядної та культурної толерантності, дружелюбності, відмова від маніпулятивних стратегій у спілкуванні і нераціональних психологічних захистів, відсутність виражених акцентуацій рис характеру та ймовірних девіацій; інтерпретації психосемантичних механізмів актуалізації аксіопсихологічного потенціалу майбутніх соціальних педагогів (розсіювання, конденсація, локалізація).

2. Анализ влияния деятельности кластера на создание конкурентного преимущества

И.Ю. Швец Культура народов Причерноморья. — 2005. — N69. — С. 246-251 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

В статье проведен анализ влияния деятельности кластерных систем на формирования конкурентного преимущества. У статті проведений аналіз впливу діяльності кластерних систем на формування конкурентної переваги.

3. Бюрократія як соціокультурний феномен

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 Б.В. Слющинський; НАН України. Ін-т соціол.. — К., 2002. — 15 с. — укp.

Проаналізовано явище бюрократії як соціальний феномен, що за умов перехідного суспільства є поєднанням функціонально-групових та етосних властивостей. Бюрократію охарактеризовано як адміністративно-управлінську, статусну групу, якій властиві певна культура або етосні особливості. У процесі здійснення управлінсько-виконавської функції такий колектив зберігає основні та набуває нових рис, тобто постійно пристосовується до нових умов життя. Проаналізовано витоки бюрократії, а також погляди на дане явище відомих філософів.

4. Вдосконалення механізмів формування та реалізації гендерної політики в Україні

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 І.Г. Лазар; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розкрито теоретико-методологічні аспекти формування гендерної політики, розглянуто механізми її реалізації й обгрунтовано шляхи удосконалення. Визначено основні напрямки генедрних досліджень, уточнено понятійно-категорійний апарат, проаналізовано правовий та інституційний механізми у сфері реалізації гендерної політики. Здійснено гендерний аналіз кадрового забезпечення владних інституцій України. Запропоновано методику оцінки параметрів кореляційно-регресійних моделей динаміки гендерних процесів. Виявлено основні світові тенденції розвитку гендерної політики.

5. Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 В.І. Московець; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено процес взаємодії між населенням і міліцією у зв'язку зі соціальними змінами, які відбуваються в Україні. Розглянуто існуючі теоретичні підходи до визначення змісту соціальної взаємодії, можливості їх застосування під час конструювання програм щодо взаємозв'язків і співпраці між населенням і міліцією. Визначено поняття "взаємодія між міліцією і населенням". Розглянуто найважливіші взаємозв'язки між населенням і міліцією на різних рівнях. Узагальнено основні форми співпраці між населенням і міліцією (ДНД, пунктів охорони громадського порядку, робітничих і студентських загонів щодо сприяння діяльності міліції, консультативних пунктів тощо), обгрунтовано необхідність створення відповідної нормативно-правової бази для співпраці, удосконалення матеріально-технічних умов, інформаційного забезпечення, системи морального та матеріального стимулювання тощо. Запропоновано та впроваджено оригінальну програму "Взаємопорозуміння та співпраця між населенням і міліцією по охороні громадської безпеки" у с. Солоніцевці Дергачівського району на Харківщині.

6. Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 А.С. Зубенко; Харк. ун-т повітр. сил. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження ідентичності як комплексного соціального феномену в контексті взаємодії особистісного та соціального аспектів даного процесу в епоху цивілізаційних перетворень і трансформаційно-модернізаційних зрушень в Україні. Проаналізовано історичні етапи становлення концепції ідентичності та визначено її смислове поле у межах гуманітарно-філософської традиції. Узагальнено наукові теорії ідентичності у вітчизняній і зарубіжній філософії, соціології та психології. Проведено системний аналіз змісту, структури, основних механізмів становлення, а також засобів формування та взаємодії особистісної та соціальної ідентичності. Визначено основні принципи плюралізації даного процесу та динаміку взаємовпливу її особистісного та соціального аспектів за умов цивілізаційно-культурних зрушень. Встановлено основні тенденції зміни ідентичності у сучасному суспільстві, запропоновано шляхи і форми подолання її кризи за умов України.

7. Взаимовлияние педагогической культуры народов-соседей

М.А. Хайруддинов Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.2. — С. 121-125 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

В статье рассматриваются культурные связи тюркских народов со славянскими народами, прежде всего турецкого, крымскотатарского и украинского, включая исторический, социально-политический, культурологический и этнопедагогические аспекты. Для достижения цели использованы методы историко-педагогического анализа и синтеза развития педагогических представлений и воспитательной практики народов в разные исторические периоды. Новизна заключается в сопоставительном анализе педагогических культур народов-соседей, обобщенный опыт которых способствует укреплению дружбы, толерантности и сотрудничеству в современном поликультурном образовательном пространстве.У статті розглядаються культурні зв'язки тюркських народів зі слов'янськими народами, насамперед турецького, кримськотатарського й українського, включаючи історичний, соціально-політичний, культурологічний й єтнопедагогічний аспекти. Для досягнення мети використані методи історико-педагогічного аналізу й синтезу розвитку педагогічних подань і виховної практики народів у різні історичні періоди. Новизна полягає в порівняльному аналізі педагогічних культур народів-сусідів, узагальнений досвід яких сприяє зміцненню дружби, толерантності й співробітництву в сучасному полікультурному освітньому просторі.The article observes cultural relations connections of Turkic peoples with Slavic peoples, mainly Turkish, Crimean Tatar and Ukrainian, including historical, social, political, cultural and ethno pedagogical issues. The following menthols are used to achieve the goal: methods of historic - pedagogical analysis and synthesis of development of pedagogical views and educational practice of peoples in different historical periods. The novelty of the article is in contrastive analysis of pedagogical cultures of neighboring peoples, whose united experience promotes friendship, tolerance and cooperation in modern polycultural educational sphere.

8. Взаимодействие науки и религии как фактор становления социальности ХХІ века

В.В. Никитина Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 52-57. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Виявлено три тенденції взаємодії науки і релігії на початку ХХІ ст. - посилення світськості мотивації релігійної діяльності, теологізацію науки й наукового мислення та сакралізацію масових дій. Зроблено висновок, що означені тенденції призводять до зниження ролі морально-ціннісного компонента у структурі соціальності.

9. Випадковість в діалозі культур "Схід-Захід"

А.В. Орлов Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.1. — С. 152-154 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — укp.

В статье предпринята попытка анализа категории «случайность» в рамках сравнительного философско-культурологического подхода. Исходя из определения «случайности» как «удачного времени», «удачного стечения обстоятельств» автор раскрывает особенности понимания случайности в западной и восточной культурных традициях. In the article the attempt of analysis of «chance» category within the framework of comparative philosophy-cultural approach is undertaken. Coming from determination of «chance» as «successful time», «successful coincidence» an author exposes the features of understanding of chance in West and East cultural traditions.

10. Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.04 Л.О. Бєлова; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 35 с. — укp.

Розкрито специфіку та суттєві характеристики системи виховної роботи у сучасній вищій школі у контексті трансформаційних процесів, які відбуваються в українському суспільстві, а також в освітньому просторі. Здійснено концептуалізацію виховного процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ) на засадах теоретичних конструктів відомого німецького соціолога Ю.Хабермаса. Доведено, що за сучасних умов ефективність вузівського виховання може бути досягнена завдяки набуттю ним рис комунікативної взаємодії між усіма суб'єктами навчально-виховного процесу, тобто дії, яка базується на: примусовій, вільній комунікації, узгодженні цілей, форм і методів реалізації головної мети вищої освіти за нових соціокультурних умов - формування майбутнього фахівця як професіонала, інтелігента та громадянина. Уперше у вітчиняній соціології розроблено комунікативну концепцію виховання, проведено емпіричну апробацію її елементів у процесі дослідження виховних практик, поширених у ВНЗ Харківського регіону. На основі застосування концепції до аналізу одержаного емпіричного матеріалу визначено провідні тенденції виховного процесу у сучасній вищій школі України.

11. Вища освіта як механізм формування кар'єрного ресурсу спеціаліста

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Н.В. Шевченко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 17 с. — укp.

Обгрунтовано значення вищої освіти як механізму формування кар'єрного ресурсу спеціаліста. Із використанням системно-структурного, діяльнісного, компетентнісного та соціокультурноного підходів розкрито сутність кар'єри як соціального феномена, а також як результату та процесу активної поведінки, що сприяє формуванню конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. Виявлено, що за сучасних умов освіта позиціонується молоддю як ресурс соціальної мобільності та засіб освоєння нових соціальних ролей, а також як система, що визначає процес і порядок розвитку кар'єрного ресурсу студента. Встановлено, що за допомогою самоменджменту організації кар'єри та маркетингових інструментів оптимізації кар'єрного ресурсу випускник виявляється здатним реалізовувати стратегічні кар'єрні цілі та підвищувати ефективність розв'язання тактичних задач розвитку кар'єрних ліній за умов конкуренції на ринку праці. Виявлено, що в результаті системних трансформацій ВНЗ перетворюється на засіб конструювання способу життя молодого спеціаліста, в структуру, що формує у випускника навички безперервного пристосування та розвитку кар'єрного ресурсу за умов конкуренції.

12. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.06 М.В. Бірюкова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена проблемі регіоналізації системи вищої освіти України в період трансформації суспільства і прогнозуванню її подальшого розвитку. У роботі розглядаються специфічні особливості територіального раціонального розміщення системи вищої освіти України. Введено поняття "освітнього регіону". Зазначені основні "проблемні синдроми" кризових процесів у вітчизняній системі вищої освіти і висунені цілі трьох рівнів дезагрегації регіональної моделі вищої школи. Оптимізація процесу цілепокладання на регіональному рівні зачіпає організаційні, структурні та змістовні аспекти системи вищої освіти регіону. Обгрунтовані основні критерії і принципи реформування системи вищої освіти з урахуванням регіональних особливостей. В якості механізму впровадження регіональної моделі вищої освіти запропоновані науково-освітньо-виробничі "парки".

13. Відповідальність соціального суб'єкта: філософський аналіз

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Ю.С. Осокіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — укp.

З'ясовано, що відповідальність соціального об'єкта є складним багатовимірним соціально-історичним феноменом, автентичне осмислення якого потребує використання різних пізнавальних підходів, а саме: діяльнісного, феноменологічного, формаційного, цивілізаційного. Обгрунтовано засадничу роль соціально-філософського підходу, з використанням якого розкрито полісемантичність поняття відповідальності соціального суб'єкта. Визначено його найважливіші значення та сутнісні характеристики, а також особливості структури та форм вияву зазначеної відповідальності. Значну увагу приділено його моральній, юридичній, політичній та екологічній формам. Розкрито суть поняття соціального суб'єкта відповідальноті та висвітлено трансформації зазначеного суб'єкта за умов глобалізації на базі комунікативного та комунітаристського підходів.

14. Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації життєвого потенціалу

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 Стелла Семенівна Вєтрова; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

15. Влияние информационных технологий на мораль

В.Н. Семиколенов Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.2. — С. 141-145 — Библиогр. в конце ст. 18 назв. — рус.

В статье рассматривается проблема, связанная с тем, как информационное воздействие с помощью современных технологий целенаправленно влияет на сознание и мораль. Анализируется специфика воздействия на человека информации, которая морально дезориентирует и направлена на разрушение моральных норм и стереотипов. У статті розглядається проблема, пов'язана з тим, як інформаційний вплив за допомогою сучасних технологій цілеспрямовано діє на свідомість і мораль. Аналізується специфіка впливу на людину інформації, яка морально дезорієнтує й направлена на руйнування моральних норм і стереотипів.The paper examines a question of how modern information technologies target consciousness and morality. The paper analyzes the influence of morally disorienting information and information that destroys moral stereotypes and norms on a person.

16. Внешняя политика Индии и установление Нового информационного международного порядка

М.С. Лысенко Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 6-13. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

Досліджено проблеми встановлення Нового міжнародного інформаційного порядку (НМІП) і роль в цій справі Індії, а також Руху неприєднання в цілому. Інформаційна політика є важливою сферою міжнародного співробітництва. Країни, що розвиваються, намагаються досягнути в ній самостійності, подолати іноземний вплив, особливо американський. Створення пула (об'єднання) інформаційних агентств країн третього світу послабило залежність держав-членів Руху неприєднання, від західних джерел інформації, а також сприяло усталенню миру та взаєморозуміння між державами. Істотно зросла роль Індії у сучасному інформаційному процесі.

17. Вождь і маса. Соціологія натовпу від Г.Лебона до Е.Канетті

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.01 В.І. Токарева; НАН України. Ін-т соціол. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено аналізові владних відносин у соціологічних концепціях теоретиків масового суспільства. В дослідженні представлено концептуальні моделі та основні поняття соціології мас, типи взаємин вождь - маси. Серед ідей творців соціології натовпу вирізнено проблему наявності понадіндивідуальної свідомості, наділеної емпіричними характеристиками. Раціональна інтерпретація такого поняття визначає його місце в механізмі соціальної взаємодії. Запропонована типологія ідей і вірувань натовпу дає змогу розкрити її внутрішні імпульси. Ключ до розуміння ідеї, яка стала домінантною психічного життя натовпу, перебуває в сфері релігійного життя. В ідеології формується тип віри, в якому "знання" ототожнюється з "віруванням". У роботі проаналізовано різні соціальні концепції, автори яких намагаються розкрити сутність німецького фашизму, порівнюються різноманітні методологічні конструкції, створені теоретиками різних шкіл (марксизм, неофрейдизм, Франкфуртська школа тощо) з метою пояснення цього складного феномена.

18. Вольтамперометричний аналіз неорганічних сцинтиляційних матеріалів

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.П. Кісіль; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Наведено результати досліджень з аналізу неорганічних сцинтиляційних матеріалів. Вивчено умови вольтамперометричного визначення мікродомішок, легуючих добавок, основних компонентів у сцинтиляційних матеріалах і токсикантів у об'єктах навколишнього середовища із використанням різних типів ртутних капаючих і стаціонарних електродів. На підставі проведених досліджень розроблено комплекс методик аналізу, за допомогою яких вирішено ряд важливих для матеріалознавства задач: надійний контроль вмісту мікродомішок; оцінка розподілення активатору у сцинтиляційних кристалах та встановлення співвідношення валентних форм європію в кристалах KCl(Eu); оцінка відхилення від стехіометрії оксиду вольфраму (IV); визначення основних компонентів з малих наважок сцинтиляційних матеріалів; контроль надходження і розповсюдження техногенних неорганічних забруднень при виробництві сцинтиляційних матеріалів.

19. Воспитание любви к Родине в поликультурном ученическом коллективе

А.Р. Асманов Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 321-326 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — рус.

В статье рассматриваются актуальные вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения в условиях поликультурной среды. Раскрываются возможности учебно-воспитательного процесса в формировании культуры межнациональных отношений и воспитания чувства национального самосознания. У статті розглядаються актуальні питання патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах полікультурного середовища. Вказується на можливості навчально–виховного процесу у формуванні культури міжнаціональних відносин і виховання почуття національної свідомості. The article examines the live issues of patriotic upbringing of the rising generation in polycultural environment. It reveals the possibilities of educational upbringing process in the formation of the culture of international relations and upbringing the sense of national conscioushess.

20. Вплив вільного часу та дозвілля на процес формування та розвитку загальної та професійної культури курсантів вищих закладів освіти МВС України

О.В. Мартиненко Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 41-46. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано соціологічні визначення таких понять, як: "вільний час", "дозвілля", "потреби". Порівнено результати наукового дослідження щодо використання курсантами Донецького та Кримського юридичних інститутів вільного часу та дозвілля. На основі проведеного аналізу запропоновано висновки щодо впливу цих факторів на процес формування загальної та професійної культури курсантів, надано пропозиції з вдосконалення процесу використання вільного часу та дозвілля курсантами вищевказаних вузів з метою розвитку їх особистості.