LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 11 із 26

201. Научные основы исследований паблик рилейшнз

К.А. Метешкин, Е.К. Валевич Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 18-22. — Библиогр.: 20 назв. — рус.

Проаналізовано складні та різноманітні процеси, що забезпечують зв'язки з громадськістю. Дослідження паблік рилейшнз здійснюється на підставі системного аналізу. Виділено ідеалізований об'єкт дослідження. Зроблено висновки необхідності пожвавлення наукових досліджень у царині паблік рилейшнз.

202. Національна еліта в українському суспільстві

З.М. Атаманюк Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.1. — С. 122-125 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — укp.

Проблема еліти в наш час постає в соціально-філософському, філософсько-етичному, політичному, економічному аспектах. Історія розвитку людської цивілізації переконливо доводить величезну рушійну силу еліти як кращих представників суспільства. Сьогодення потребує кваліфікованої еліти, здатної насичувати владні структури, забезпечувати розв'язання завдань національного розвитку і формування держави, здатної вийти на світовий рівень.

203. Національна політика в системі освіти Кримської АРСР у міжвоєнну добу (1930-ті роки)

Г.М. Кондратюк Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 80-84 — укp.

Крымские Панаринские чтения

204. Національне у самосвідомості особистості поліетнічного соціуму

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 О.Я. Надибська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Вивчено проблему виявлення національного у самосвідомості особистості за умов поліетнічного соціуму, розглянуту в структурно-системному аспекті, що дає можливість прослідкувати взаємозв'язки свідомості, самосвідомості та національної свідомості як структурних компонентів і виявити суть самосвідомості як іманентної властивості особистості. Проаналізовано різні погляди філософів на роль самосвідомості у процесі націогенезу. Аргументовано, що самосвідомість як іманентна властивість особистості відіграє суттєву роль у формуванні нації, є однією з детермінант даного процесу. Розкрито зміст поняття національного, виокремлено найбільш характерні його ознаки. Надано характеристику поліетнічного соціуму як суспільного феномену, визначено тенденції світового розвитку та у різні історичні періоди. За результатами проведеного соціологічного дослідження з'ясовано рівні прояву національного у самосвідомості суб'єктів поліетнічного соціуму південного регіону України, охарактеризовано об'єктивно-суб'єктивні чинники даного процесу.

205. Некоторые аспекты социокультурной адаптации крымских татар в крымское сообщество

Л.Р. Каджаметов Культура народов Причерноморья. — 2006. — N89. — С. 99-103 — Библиогр. в конце ст. 7 назв. — рус.

В статье проанализированы факторы и процесс социокультурной адаптации крымских татар в крымское сообщество в рамках различных теоретических аспектов. Сделана попытка выявить приемлемые стратегии адаптации крымских татар в крымский социум с точки зрения сопоставления социоэтнических культур. У статті проаналізовані чинники і процес соціокультурної адаптації кримських татар у кримську спільноту у рамках різних теоретичних аспектів. Зроблено спробу виявити прийнятні стратегії адаптації кримських татар у кримський соціум з погляду зіставлення соціоетничних культур. In the article factors and process of sociocultural adaptation of Crimean Tatars in the Crimean society within the framework of various theoretical aspects are analysed. Attempt to reveal a comprehensible strategy of adaptation of Crimean Tatars in the Crimean society from the point of view of comparison of socioethnic cultures is made.

206. Некоторые проблемы маскулинности в современном обществе (часть 2)

Е.П. Зборовская, Т.Г. Прохоренко Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2007. — 10, N 2. — С. 12-17. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Зазначено, що у сучасній науці існує чотири головні парадигми маскулінності: біологічна, психоаналітична, соціально-психологічна і постмодерністська. Перші дві парадигми є есенціалістичними, які мають на увазі, що найважливіші властивості, що відрізняють чоловіка від жінки, є об'єктивною даністю, культура тільки оформляє і регулює їх прояви. Інші дві парадигми - конструктивістські, вони вважають маскулінність продуктом культури і суспільних відносин, які нав'язують індивідам відповідні уявлення і образи. Соціонормативні образи та норми маскулінності створюються і підтримуються культурою, конкретні типи маскулінності імпонують різним групам чоловіків. Існуючі різні канони маскулінності, їх елементи переплітаються в різних поєднаннях. Тому "нова" маскулінність відрізняється від "старої" не так вже сильно.

207. Новое возрождение как путь к здоровому обществу на планете

Ф.В. Лазарев Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.1. — С. 145-151 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — рус.

Ключевая идея, положенная в основу данной работы, по сути, довольно проста и традиционна: культура есть предметно-практическое, ментальное и ценностное самовыявление сущностных сил человека, направленных на универсальное освоение мира. Из этой простой идеи вытекает, однако, ряд далеко идущих следствий. В основе любой человеческой деятельности всегда лежат те или иные мотивы. Если главным мотивом выступает практический интерес, то мы имеем дело со сферой конечного - с миром утилитарно-практического бытия людей. Напротив, если материальная и ментальная деятельность подчинена стремлению к вечным ценностям - к истине, гармонии, добру, красоте и др., то она выводит нас к универсальной по своим предельным основаниям сфере человеческого существования - к миру культуры. Именно этот мир, а не социум - подлинная обитель Homo sapiens, изначальное пространство производства человеческого в человеке.

208. Норми та девіації сучасного шлюбу

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 В.В. Щербина; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено взаємозв'язок функцій родини та шлюбу. Вивчено вплив соціальних факторів на трансформацію соціального інституту родини та шлюбу. Розвинуто теорет чні засади й проаналізовано механізми та наслідки сучасної трансформації даного соціального інституту. Вивчено систему функцій і дисфункцій цивільного шлюбу. Установлено, що цивільний шлюб значно послаблює процес формування взаємин і почуттів родинності подружжя. Акцентовано увагу на загальній деформації відносин родинності у сім'ї. Розвинуто мікросоціологічну концепцію формування родинності у шлюбі. Обгрунтовано теорію девіації, запропоновано концепцію мережевої природи поширення шлюбних девіацій. Підтверджено теорію соціальної легітимізації нових форм шлюбу з урахуванням концепції подвійної інституалізації. Удосконалено систему позитивної та негативної аргументації щодо вибору форм шлюбу за рахунок дослідження громадської думки. Шляхом соціологічного опитування досліджено різні аспекти цивільного шлюбу.

209. О трансформации экологических проблем в политические: управленческий аспект

А.А. Кудлай Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 38-41 — рус.

Крымские Панаринские чтения

210. Об иерархии "населения" в рамках эволюционного развития архитектурных демоэкосистем

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 281-295. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

В рамках земної демоекосистеми (ЗДЕС) усього нараховується 13 ієрархічних рівнів. У зазначену 13-рівневу ієрархічну градацію потрапляють не тільки узагальнені архітектурні демоекосистеми типу "Населення Н - Середовище С" в цілому, але й їх структуротвірні параметри-компоненти "Населення Н", "Середовище С" - незалежно від того, чи розглядається Канонізований варіант, чи - Дарвінівський підхід до проблеми, що є наслідком універсальності прояву чотирьох груп [P, S, R, K]-процесів у рамках кожної без винятку демоекосистеми типу Д = Д (Н; С) [будь-якого її рівня, під-рівня, структури, під-структури тощо, у тому числі - і в рамках будь-якої ієрархічно супідрядної функціонально-планувальної структури.

211. Обобщенная иерархия архитектурных демоэкосистем

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 24. — С. 202-213. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Зазначено, що в межах земної демоекосистеми (ЗДЕС) усього нараховується 13 ієрархічних рівнів: один відособлений, узагальнюючий (максимальний рівень ЗДЕС "Об'єднана Генеральна схема розселення в межах структури Землі") і 12 - йому ієрархічно супідрядних, серед яких два відособлених: 1 серединний нульовий (за Г.І. Лавриком - рівень "Генеральна схема розселення країни") і 1 крайній мінімальний (елементарна, монофункціональна архітектурна система).

212. Образи смислоутворюючих чинників в функціонуванні соціальних систем

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.01 Ю.В. Романенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 44 с. — укp.

Визначено основні чинники смислоутворення в соціальних системах, що знаходять символічне втілення у відповідній версії семіозису (множині практик продукування знаків і значень соціальною системою). Доведено існування зв'язку між типом семіозису та соціальною макроідентичністю. Визначено основні парадигми у розумінні проблеми смислоутворення у теорії й історії соціології. Здійснено побудову типології соціофракталів (матриць смислоутворення). З'ясовано специфіку етнорегіональних модифікацій моделей смислоутворення. Висвітлено питання стосовно суті процесів символізації в соціальних системах. Розв'язано проблему символічної трансгресії, базуючись на теорії фракталу.

213. Образование и духовность

В.С. Хегай Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 84-86 — рус.

Крымские Панаринские чтения

214. Общество, право, рациональность в контексте постнеклассической методологии

А.И. Креминский Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 260-265 — Библиогр. в конце ст.: 11 назв. — рус.

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы определить факторы и векторы идеологического влияния на формирование правовой реформы в Украине. Основной целью исследования является экспликация методологических средств при осуществлении адекватного анализа складывающейся теоретической основы правового сознания.

215. Однополюсный мир: реальность и перспективы

В.Н. Крет Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 53-58 — рус.

Крымские Панаринские чтения

216. Оптимізація системи керування якістю зображення в адаптивних телескопах

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 С.О. Мудрагель; НАН України. Нац. косм. агенство України, Ін-т косм. дослідж. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Розв'язано задачу оптимізації алгоритмів керування для системи корегування форми поверхні головного дзеркала адаптивного телескопа. Проаналізовано різні способи моделювання деформованого стану головного дзеркала як круглої пластини з отвором. Запропоновано нову модифіковану схему методу граничних елементів (МГЕ) для бігармонічного рівняння згину пластин за наявності вільних границь, оскільки застосування стандартної схеми МГЕ для даної задачі неможливо через виникнення різних особливостей у системі інтегральних рівнянь. Розроблено ефективні алгоритми моделювання деформованого стану тонких плоских пластинок за наявності точкових впливів. За допомогою алгоритмів проведено числове моделювання деформованого стану головного дзеркала у разі його "розвантаження". Здійснено дослідження з визначення оптимальної, з погляду мінімізації деформацій дзеркала, схеми розташування опор. Висвітлено оптимальний алгоритм керування якістю зображення великогабаритних суцільних дзеркал адаптивних телескопів, що може застосовуватися для корекції спотворень будь-якої форми. Доведено ефективність алгоритму оптимального керування під час корекції типових спотворень, що виникають у процесі експлуатації оптичних телескопів, а також за наявності перешкод. Створено спеціалізоване програмне забезпечення, що реалізує розроблені алгоритми. Проведено дослідження з визначення оптимального кільцевого розташування керуючих стрижнів для типових спотворень.

217. Оптимізація сімейної політики в умовах сучасного українського суспільства

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 С.М. Вакуленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено механізми реалізації та напрями оптимізації сімейної політики за умов сучасного українського суспільства, розкрито її сутність та зміст, обгрунтовано концептуальний підхід та проведено соціологічний аналіз. Визначено основні механізми реалізації даної політики, зокрема, соціальну роботу з сім'ями та соціальне обслуговування сімей. Розглянуто практику функціонування системи соціальних служб, що надають соціальні послуги сім'ям. Висвітлено проблеми сфери надання соціальних послуг багатодітним та неповним сім'ям на рівні територіальної громади за результатами соціологічного дослідження. Наведено рекомендації щодо вдосконалення механізмів реалізації сімейної політики.

218. Опыт разработки содержания экологической экскурсии

А.С. Чеботько Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.1. — С. 135-136 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

Рассматривается роль экологических экскурсий. Характеризуется экологическая экскурсия на объект альтернативной энергетики по маршруту Симферополь-Судак-Меганом.This work deals with the role of ecological excursion. The ecological excursion to the object of the alternative power engineering by the route Simferopol-Sudak-Meganom is characterized.

219. Організації в соціально-економічному просторі сучасного українського суспільства: оптимізація управління

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.07 Л.М. Хижняк; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 34 с. — укp.

Дисертацію присвячено розкриттю специфіки процесу становлення, функціонування й розвитку організації в соціально-економічному просторі в умовах трансформації суспільства та розробці напрямків оптимізації управління ним в умовах сучасної України. Розроблено концепцію, яка розкриває сутність організації як суб'єкта соціально-економічних перетворень. На аналізі емпіричного матеріалу визначено місце та роль підприємницьких організацій в стабілізації суспільства. Визначені крітерії прогнозування розвитку організації з урахуванням її ознак, ступеня їх складності, рухливості, невизначеності, факторів впливу посередньої і прямої дії. Розроблені напрямки удосконалення управлінських статегій з метою не тільки виживання організації але й забезпечення позитивних тенденцій її розвитку.

220. Організоване суспільство

В. Андрущенко, 2006 — укp.

В книзі обгрунтована оригінальна модель суспільно-політичної організації в період переходу від тоталітаризму до демократії — „організоване суспільство” — модель правового і морального порядку, що забезпечує оптимальну взаємодію вільних особистостей в процесі новітнього державотворення. Проаналізовані засоби його досягнення й поступового переростання в суспільство громадянської, демократичної самоорганізації. Книга розрахована на державних діячів, політиків-державотворців, а також науковців соціально-гуманітарного профілю. Вона може бути корисна всім, хто шукає і торує шлях до демократії, суспільного порядку і прогресивного розвитку.