LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 12 із 26

221. Освіта як чинник соціально-класової ідентифікації та диференціації

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 І.С. Нечітайло; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено вплив освіти на соціально-класову диференціацію, яку розглянуто як процес розділення на класи, класові утворення чи класоподібні групи. Для визначення класу запропоновано застосовувати структурно-діяльнісний підхід, що доводить багатовимірність цього макроутворення, дозволяє розкрити його діяльнісний потенціал. Розроблено теоретико-методологічну концепцію дослідження ролі освіти як класоводиференціювального чинника на макро-, мезо- та мікрорівні соціальної взаємодії. Згідно з цією концепцією освіта розглядається як соціальна система, значущий ресурс, критерій соціально-класової ідентифікації та фактор формування ідентифікаційних практик. Проведено соціологічний аналіз впливу освіти на процес формування класів. Виділено чотири автобіографічні типи життєвих стратегій, що відрізняються ідентифікаційними практиками та відповідають різним соціально-класовим позиціям. Обгрунтовано впливовість явних (офіційних) і прихованих програм на процеси соціально-класової ідентифікації та диференціації. Виявлено шляхи такого впливу, що передбачає вдосконалення навчальних програм.

222. Основи методики суспільно-географічного дослідження особистих господарств населення

Л.М. Богадьорова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 125-129 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — укp.

Предложена методика общественно-географического исследования территориальной организации личных хозяйств населения. Разработаны подходы оценки структуры, динамики, условий функционирования личных хозяйств, эколого-экономических и социальных проблем их развития. The methods of social-geographic investigation of the territorial organization of the individual farms of the population were offered. The approaches of the structure evaluation, dynamics of the terms of functioning of individual farms, ecological, economic and social problems of their development were carried out.

223. Основные этапы развития детских здравниц Украины

А.К. Ганиева Культура народов Причерноморья. — 2003. — N45. — С. 22-24 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

Забота о здоровье будущего поколения является одной из важнейших функций государства. На Украине была создана мощная сеть детских курортов. За последние десятилетия произошли значительные изменения в состоянии курортной помощи детям на Украине. Цель статьи – рассмотреть эволюцию детского оздоровления на Украине и определить основные этапы его развития.

224. Особенности образовательной логистики в системе конструирования карьеры

Н.В. Шевченко Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2008. — Т. 11, N 1. — С. 28-33. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Отмечено, что в современных условиях развития украинского общества, построения рыночных отношений изменяются требования к системе высшего образования как фактору карьерной мобильности. Выделены ключевые ориентиры и направления реконструкции высшего образования.

225. Особенности формирования человеческого капитала

М.В. Меркушева Культура народов Причерноморья. — 2006. — N89. — С. 41-43 — Библиогр. в конце ст. 2 назв. — рус.

В статье проводится анализ основных факторов, определяющих формирование человеческого капитала как одного из основных элементов системы общественного производства, предопределяющего уровень экономического развития в современных условиях.У статті проводиться аналіз основних чинників, що визначають формування людського капіталу як одного з основних елементів системи суспільного виробництва, що зумовлює рівень економічного розвитку в сучасних умовах.The analysis of basic factors is conducted in the article, that determine forming of human capital as one of basic elements of the system of public production, that predetermines the level of economic development in modern terms.

226. Особистісний чинник у структурі управління організацією

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 В.І. Кузьменко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Вперше у вітчизняній соціології описано шляхи формування осіб керівника й підлеглого залежно від їх первинної соціалізації (впливу сімейного оточення й освітнього середовища). Встановлено теоретичні можливості використання аналізу персонального чинника в управлінні у контексті структуралістського та персоналістського підходів та обгрунтовано шляхи їх інтеграції. Наведено детальний опис соціальних типів керівника та виконавця, визначено їх специфічні соціокультурні та соціопсихологічні особливості, виділено стійкі характерні риси та ознаки. Запропоновано інтерпретацію поняття та структури особистості щодо управлінського процесу. Обгрунтовано тезу про формування типу керівника переважно в престижних прошарках конкретного суспільства та соціокультурну зумовленість даного факту. Створено оригінальну класифікацію соціальних організацій і форм управління з урахуванням середовища функціонування. Виділено їх виробничі, політичні й культурно-освітні типи. Виявлено загальну тенденцію до зростання значимості персонального фактора й міжособистісних відносин, а також пов'язаних з ними аспектів профілю особистості у діяльності соціальних організацій, зокрема культурно-освітніх закладів. Встановлено залежність впливу даного чинника від соціального типу організації. Доведено, що його обсяг і значимість зростає у напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій.

227. Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки)

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.04 О.Д. Шинкаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. рис. — укp.

Вивчено особистісні особливості та сімейні стосунки жінок, що страждають від подружнього насильства. Сімейні стосунки за наявності синдрому побитої жінки розглянуто з точки зору теорії сімейних систем. Сім'ю вивчено як цілісний організм, в якому всі члени складають єдину систему взаємодії, тому поведінка одного неминуче впливає на поведінку іншого. Визначено, що даний синдром (Battered Woman Syndrome) проявляється специфічними порушеннями в афективній та когнітивній сферах, а також самосприйнятті. Розкрито механізм віктимізуючого впливу психотравмуючих факторів батьківсько-дитячих стосунків на особистість жінки та прийняття нею ролі жертви. Досліджено крос-культурні відмінності у сприйнятті, переживанні та використанні образливої поведінки у сім'ї в Україні та Польщі.

228. Особистість як суб'єкт соціальних змін

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.03 О.Г. Злобіна; НАН України. Ін-т соціол.. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Проаналізовано проблеми особистісної суб'єктності у соціологічному вимірі. Відносини особистості та суспільства розглянуто в теоретико-методологічному та емпіричному контекстах. Проаналізовано соціальні зміни у координатах зовнішніх та внутрішніх трансформацій. Досліджено роль особистісної активності в перебігу соціоструктурних та образно-символічних перетворень сучасного українського суспільства. На підставі узагальнення десятирічного моніторингового дослідження входження людей у нову соціальну реальність визначено процеси переструктуризації картин світу та суб'єктивні координати соціальних перетворень, що є регуляторами поведінкових стратегій.

229. Особливості впливу ЗМК на трудову адаптацію: концептуалізація моделі соціологічного дослідження

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 А.А. Согорін; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 16 с. — укp.

Визначено особливості впливу засобів масової комунікації (ЗМК) на процес трудової адаптації. Обгрунтовано теоретико-методологічну базу дослідження феномену "засоби масової комунікації", в якій об'єднано евристичні можливості ідеологічного, критичного й структурно-функціонального підходів. Визначено місце ЗМК як неголовного інституту, що входить до головного інституту масової комунікації. Розкрито сутність трудової адаптації, її структуру та функції, описано інформаційний і комунікативний механізми пристосування працівника до нової трудової ситуації. Розглянуто ефекти масової комунікації та їх вплив на трудову адаптацію. З використанням методів компаративного аналізу й аналогії визначено особливості сутнісних характеристик ЗМК як механізму трудової адаптації. Удосконалено структуру трудової адаптації, зокрема, визначено її рівні (біологічний, психічний та соціальний) та види (професійний, організаційний, соціально-психологічний, матеріально-побутовий та оздоровчо-реабілітаційний). Розроблено й апробовано модель соціологічного дослідження впливів ЗМК на процес трудової адаптації.

230. Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 Т.М. Кузьменко; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Зазначено, що подальший розвиток існуючих концептуальних засад теоретико-методологічного потрактування життєвих орієнтацій розкриває їх як вищий рівень диспозиційної системи особистості, що забезпечує загальну спрямованість життєдіяльності. Запропоновано включити до структури життєвих орієнтацій самоідентифікацію особистості - визначення нею власної соціальної позиції, самооцінку різних аспектів життєдіяльності та життя взагалі, вибір життєвих цілей та засобів їх досягнення. Дістали подальшого розвитку дослідження соціально-психологічних наслідків екстремальних ситуацій. Визначено основні фактори виокремлення учасників ліквідції аварії на ЧАЕС в особливу соціальну групу, а саме: участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; соціально-психологічний вплив Чорнобильської катастрофи, що спричинив утворення соціальної спільноти з відповідною системою цінностей; наслідки перебування в екстремальній ситуації; юридично-фіксований статус та правова база щодо цієї спільноти; сформований в суспільній свідомості образ ліквідатрів як специфічної спільноти; спільні підстави ідентифікації з іншими членами групи ліквідаторів (усвідомлення та відстоювання єдності інтересів та потреб). Доведено наявність особливостей життєвих орієнтацій ліквідаторів, які відрізняють їх від груп непотерпілих.

231. Особливості життєвого стилю жінок у залежності від типу їх гендерної ідентичності

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 І.В. Найдовська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано вплив статево-рольових структур особистості, зокрема, їх рівневих і структурних особливостей на формування життєвого стилю жінок. Розглянуто різноманітні його аспекти: реалізованість жіночого потенціалу, кар'єрні орієнтації, особливості здійснення гендерно-специфічних ролей, функціональні особливості подружніх відносин, особливості любовних стосунків у шлюбі. Показано, що статево-рольова регуляція життєвого стилю жінок більшою мірою виражена тоді, коли є відхилення нормативної структури симптомокомплексу "маскулинності/фемінінності" від андрогінної моделі статево-рольових властивостей особистості. Виявлено психосемантичні особливості структури жіночого простору, а також з'ясовано особливості особистості та стилю керівництва в різних групах жінок-керівників. Запропоновано методики вимірювання рівня реалізованості життєвого потенціалу жінки.

232. Особливості освітніх мотивацій студентської молоді в умовах трансформації українського суспільства

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 А.В. Яковенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

На підставі значного емпіричного матеріалу виявлено та досліджено найбільш характерні для сучасного студентства освітні мотивації, причини прояву протиріч, що виникають у період навчання внаслідок недостатніх можливостей системи вищої освіти їх задовольнити. Проаналізовано роль нових чинників, що значною мірою впливають на діяльність вищої школи як соціального інституту (формування системи недержавних вищих навчальних закладів (ВНЗ), введення практики платного навчання, диференціації форм навчання - бюджетної та контрактної в державних ВНЗ, стрімкого росту новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та ін.). Надано оцінку економічних факторів, що безпосередньо та опосердковано обумовлюють особливості освітніх мотивацій, зокрема: безробіття, в тому числі серед дипломованих спеціалістів; криза в окремих напрямках промисловості; недостатній рівень фінансування вищої освіти тощо. Визначено напрямки щодо збалансування освітніх мотивацій української молоді та сучасних і перспективних потреб українського суспільства.

233. Особливості соціально-політичних настановлень молоді в умовах трансформації суспільства

автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 І.В. Білоконь; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено особливості соціально-політичних настановлень студентської молоді за умов трансформації соціально-політичної системи країни. На підставі новітніх теоретичних уявлень про феномен "соціальне настановлення" розроблено визначення поняття "соціально-політичне настановлення" та модель взаємозв'язку категорій "соціально-політичне середовище" - "соціально-політичне настановлення". Досліджено зміст і специфіку проявів соціально-політичних настановлень студентської молоді за умов суперечливої соціально-політичної ситуації. Визначено, що формування соціально-політичних настановлень під впливом суперечливих соціально-політичних норм зумовлює когнітивний дисонанс у сфері свідомості студентів, який набільшою мірою має прояв за проросійської політичної орієнтації. Розкрито механізм редукції когнітивного дисонансу, спричиненого суперечливістю соціально-політичної ситуації, який полягає у зниженні інтенсивності моральних настановлень, що фіксується як посилення ефекту макіавеллізму серед студентської молоді. Емпірично показано, що моральні настановлення є стрижнем громадянської свідомості особистості.

234. Особливості соціокультурної ідентифікації суспільства

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 Н.Ю. Тарасова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 18 с. — укp.

Здійснено соціально-філософський аналіз процесу соціокультурного ідентифікування суспільства. Вивчено питання формування у докласичних і класичних філософських вчених категоріальних засад поняття ідентичності, зсмістовну еволюцію концепції ідентичності від некласичної до посткласичної філософії. Запропоновано логіко-філософську модель постсучасної ідентичності, базуючись на якій, побудовано дискурс соціокультурної ідентифікації суспільства. На фоні розкриття системно-динамічних негараздів організації технократичної єдності показано переваги культурологічної та паритетної моделей соціокультурного розвитку. Висвітлено циклічну динаміку процесів соціокультурного ідентифікування, наявну під час змін фаз трансформування, зростання протиріч і відчужень, кризування та реінтегрування системного цілого.

235. Особливості статеворольової соціалізації підлітків

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 В.Г. Романова; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено особливості формування гендерної ідентичності підлітків, проаналізовано соціокультурні фактори цього процесу. Розглянуто підліткову групу як носія гендерної субкультури та фактора формування зрілої гендерної ідентичності, проаналізовано наявність гетеросоціальності, відповідність біологічної статі та гендерної ролі, адаптованість особистості до трансформацій у гендерній культурі суспільства. Виявлено фактори, що перешкоджають формуванню зрілої гендерної ідентичності підлітків: порушення ідентифікації з образом батьків, розрив між поколіннями у сфері професійної діяльності, помилки батьків у сфері соціально-статевого контролю за поведінкою дітей, формування емансипаційних настановлень у жінок засобами масової інформації. Встановлено, що у формуванні гендерної ідентичності підлітків на сучасному етапі спостерігається тенденція переорієнтації зі стереотипно-традиційних маскулінно-фемінних на андрогінні гендерні ролі. Показано, що зріла гендерна ідентичність формується як андрогінний гендерний тип особистості.

236. Особливості трансформації соціального контролю в сучасному українському суспільстві

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 Н.Л. Бойко; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Проаналізовано генезу поняття соціального контролю (СК) в соціології та соціальній психології. Розглянуто структуру, форми та способи реалізації СК. Досліджено механізм дії СК як результат ціннісно-нормативної соціалізації. Визначено потенційні можливості громадянського суспільства як середовища та фактора трансформації соціального контролю. На підставі аналізу об'єктивних факторів, що обумовлюють сучасний соціально-контрольний процес, запропоновано теоретичну модель СК за умов демократизації суспільства та обговорено особливості її реалізації в Україні. Виявлено феномен особистісної свідомості, що зумовлюють можливості демократизації СК в українському суспільстві.

237. Особливості українського Придунав'я з погляду поліетнічності

О.М. Чебан Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 82-86 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — укp.

Національна філософія етносів Придунав'я впродовж тривалого історичного часу відтворювала в їх свідомості різноманітні етнічні процеси, які відбувалися у краї. Етнокультурний простір Придунав'я репродукує в регіоні традиції, визначаючи смисловий простір людської свідомості, представлений найбільш універсальними знаковими системами: мовою, способом життєдіяльності, нормами поведінки. Народи Придунав'я створили своєрідний модус мислення регіону. Визначальною рисою і незаперечним доказом міжетнічної цілісності Придунав'я є той факт, що майже всі мешканці краю вважають його своєю батьківщиною. Национальная философия этносов Придунавья на протяжении длительного исторического времени воспроизводила в их сознании разнообразные этнические процессы, происходящие в крае. Этнокультурное пространство Придунавья репродуцирует в регионе традиции, определяя смысловое пространство человеческого сознания, представленное наиболее универсальными знаковыми системами: языком, способом жизнедеятельности, нормами поведения. Народы Придунавья создали своеобразный модус мышления региона. Определяющей чертой и неопровержимым доказательством межэтнической целостности Придунавья является тот факт, что почти все жители края считают его своей родиной. The national philosophy of the nations of Danube basin has been reproducing various ethnical process, which took place there, for a very long historical time. Ethno-cultural space of Danube basin reveals the traditions in the region and defines the space of the sense of human awareness, which is represented by the most universal sign systems, such as language, the style of life, norms of behavior. The nations living in Danube basin has created the original modus of thinking in the region. The defining feature and unbreakable proof of inter ethnical integrity of Danube basin is the fact that almost all inhabitants of this region consider it as their Motherland.

238. Особливості формування доступного для людей з інвалідністю середовища життєдіяльності

Ю. Скляренко Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 310-317. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

Розглянуто особливості формування доступного для людей з інвалідністю середовища життєдіяльності.

239. П.А. Сорокин: Эволюция социокультурных стилей

М.Ю. Сапрыкина Культура народов Причерноморья. — 2005. — N65. — С. 153-155 — рус.

240. Паблик Рилейшенз в сфере предпринимательства на Украине

Н.Д. Туркиян Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 313-316 — Библиогр. в конце ст.: 4 назв. — рус.

Проведение тех или иных новых для населения экономических преобразований тоже основополагается на предварительной работе с общественным мнением, с моделированием его. Использование в речи единиц бизнес-сленга, как правило, мотивировано попыткой произвести оп- ределённое воздействие на слушателя. Экспрессивная, эмоциональная и оценочные функции сленга при этом несут большую прагматическую нагрузку, так как связаны с реализацией имплицитных целей. Проведення тих чи інших нових для населення економічних трансформацій базуються на попередній роботі з суспільною думкою, з її моделюванням. Використання в мовленні одиниць бізнес-сленгу, як правило, мотивоване намаганням спричинити певний вплив на слухача. Експресивна, емоційна та оцінювальна функції бізнес-сленгу несуть велике прагматичне навантаження, тому що пов’язані з реалізацією імпліцитних цілей. Realization either of economic transformations, new for population, is based on the preliminary work with public opinion, with modeling of it. Units of business – slang which used in speech is motivated with attempt to make the certain influence on the listener. Expressive, emotional and the estimated functions of slang supports the big pragmatical loading, connected to realization implicitly of the purposes.