LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 2 із 26

21. Вплив гендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 О.В. Літвінова; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше в контексті раціогуманістичного підходу сформульовано принципи комплексного дослідження впливу гендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця. Запропоновано структурно-функціональну модель процесу гендерних експектацій, що складається з трьох взаємопов'язаних блоків (досвіду самореалізації, актуального переживання світу та мислення), впорядкованістю яких зумовлюється характер і спосіб втілення очікувань у соціальну практику. Розроблено типологію гендерних експектацій як чинника обрання майбутнім фахівцем бажаної особистісної та соціальної ролі. Показано, що неузгодженість (неконгруентність) самоідентифікації особистістю власних гендерних рис призводить до спотворення образу бажаного майбутнього та способу його експлікації у просторі життєвих відносин. Розроблено й апробовано спеціальний курс психологічної допомоги, до складу якого входять техніки, якими досягається узгодження суб'єктивної реальності з об'єктивним змістом передбачуваних особистістю рольових уподобань. Відзначено, що зарпопонований у дослідженні підхід долає обмеженість існуючої практики аналізу гендерної проблематики, розширюючи наявні та потенційні зв'язки з процесом особистісної та професійної самореалізації.

22. Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців-переселенців в Україні

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.01 В.І. Кайгер; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Досліджено й проаналізовано з позицій етнофункціонального підходу загальний стан етнічної самосвідомості німців-переселенців в незалежній Україні, емпірично виявлено психологічні чинники, що впливають на формування, посилення та розвиток депресивних виявів у психіці респондентів. Показано етнопсихологічні особливості мігрантів з урахуванням їх специфічного історичного досвіду та сьогоднішніх реалій соціально-економічного життя України. Розроблено методи діагностики, профілактики та психотерапій етнозумовлених депресій за даних етнопсихологічних умов. Запропоновано та випробувано методику діагностування, профілактики та психотерапій етнозумовлених депресій.

23. Вплив євроінтеграційних процесів на формування сучасної культурної політики України

С. Дрожжина Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 46-48 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — укp.

Одним із головних аспектів розбудови незалежної України стала проблема пошуку нової культурної ідентичності. Найважливішим інструментом вирішення цієї проблеми є культурна політика. Розробка проблематики культурної політики є актуальною з огляду на орієнтацію держави на інтеграцію до європейських структур. Одним из главных аспектов перестройки независимой Украины стала проблема поиска новой культурной идентичности. Важнейшим инструментом решения этой проблемы является культурная политика. Разработка проблематики культурной политики является актуальной учитывая ориентацию государства на интеграцию в европейские структуры.

24. Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 Н.Є. Хлопоніна; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2007. — 16 с. — укp.

Вивчено особливості сімейно-рольової взаємодії, сімейно-рольової сумісності подружжя стосовно різних сфер сімейних цінностей. Розглянуто взаємозв'язок рівня конфліктності у різних сферах сімейно-рольової взаємодії з показниками сімейного благополуччя. Теоретично обгрунтовано поняття "рольові очікування" стосовно сімейно-рольової взаємодії подружжя. Визначено властивості сімейних рольових очікувань, що істотно впливають на характер сімейного спілкування та показники сімейного благополуччя. Установлено значущий взаємозв'язок між суб'єктивною задоволеністю шлюбом і оцінкою подружжям рівня конфліктності у сферах подружньої підтримки й емоційного комфорту (єдиний емпіричний показник сімейного благополуччя). Виявлено комплексний характер узгодженості рольових очікувань, особистісної значущості та подружньої узгодженості сімейних цінностей, рольової адекватності подружжя, рівня конфліктності у різних сферах сімейно-рольової взаємодії (за принципом кругової каузальності). Запропоновано модель шлюбної мотивації - спрямованості на шлюбного партнера та сімейну систему, модель подружніх стосунків на підставі ступеня узгодженості функціонально-рольової системи сім'ї.

25. Вплив соціально-культурної кризи на самореалізацію особистості

В.М. Слюсар Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 32. — С. 20-24. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Досліджено особливості самореалізації особистості в кризових умовах, котрі є характерними для сучасного українського суспільства. Тотальне домінування масової культури, девальвація культурних цінностей, розлад багатьох сфер суспільного життя спричиняють кризу людського буття, коли невизначеність та нестабільність стають суттєвими детермінантами самореалізації особистості.

26. Вплив статеворольових стереотипів на кар'єрні домагання молоді

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.05 Л.М. Долгих; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2007. — 14 с. — укp.

Досліджено вплив статеворольових стереотипів на кар'єрні домагання студентської молоді. Проаналізовано суть професійної самореалізації особистості. Надано соціально-психологічне визначення феномену кар'єри та його складових, відповідно до чого виокремлено типи кар'єрних домагань і стратегії їх реалізації. Розкрито зміст статеворольових стереотипів, притаманних українському суспільству. Теоретично обгрунтовано модель гендерної специфіки професійної самореалізації особистості. Розглянуто суб'єктивні перспективи даної самореалізації студентської молоді. Проведено порівняльний аналіз рівня кар'єрних домагань і стратегії їх реалізації у чоловіків і жінок. Запропоновано процедуру діагностування статеворольових стереотипів і стереотипності гендерної ідентичності студентів вищих навчальних закладів. З використанням цієї процедури досліджено статеворольові стереотипи студентської молоді та доведено їх вплив на кар'єрні домагання чоловіків і жінок, а також розкрито специфіку цього впливу.

27. Вплив чорнобильського синдрому на процес соціалізації підлітків

І.В. Літяга Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — N 29. — С. 38-41. — укp.

Проаналізовано основні фактори соціалізації підлітків і розкрито напрями корекційної роботи з дітьми, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Розглянуто методи корекції, які були практично апробовані в санаторіях "Лісовий берег", "Богунія" Житомирської області, "Червона калина" Рівненської області, "Південний" у м. Миргород Полтавської області.

28. Всеукраїнське товариство по землеоблаштуванню єврейських трудящих у переселенні єврейського населення правобережної України на південь України та Крим в другій половині 20-х років ХХ ст

В. Доценко Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 13-17 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — укp.

В статті зроблено спробу простежити виконання програми переселення єврейського населення містечок Правобережної України на Південь України та Крим в другій половині 20-х років ХХ століття, проаналізувати участь в програмі Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні.В статье сделана попытка проследить выполнение программы переселения еврейского населения местечек Правобережной Украины на Юг Украины и Крым во второй половине 1920-х годов, проанализировать участие в программе Общества по земельному устройству еврейских трудящихся.The thesis is article is dedicated to integrated research of history of jdu in Crimean ASSR in the period between two world wars.

29. Гармонизация культур в контексте интеграционных процессов: роль образования

Ф.Я. Якубов Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 67-69 — рус.

Крымские Панаринские чтения

30. Гендер і влада

О.В. Дудоладова Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 19. — С. 238-242. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Розглянуто гендерний аспект владних відносин в англомовному суспільстві та його відображення у сучасному публіцистичному дискурсі.

31. Гендер і національний суб'єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.04 Д.О. Коновалов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 22 с. — укp.

Досліджено процес формування українського національного суб'єкта. Обгрунтовано положення, що національний суб'єкт конструюється за допомогою мікропрактик влади. Проаналізовано специфіку взаємовідношень між гендерними стратегіями тілесності та національними механізмами конструювання суб'єкта. Визначено основний механізм створення національного суб'єкта - систему національної маскулінності. Відзначено, що основою мікропрактик влади є сконструйована гендером система обов'язкової гетеросексуальності, у процесі створення "віковічних" та тих, що "не підлягають сумніву" національних конструктів маскулінності та фемінінності, гендер легітимує конструювання та реконструювання національного суб'єкта. Зауважено, що механізмом ієрархізації національних суб'єктів є система національної маскулінності, яка визначається відношеннями гегемонії, субординації, співучасті та маргіналізації, дана система знаходиться у стані постійної конкуренції з іншими системами маскулінності. Показано, що конструювання українського національного суб'єкта відбувається у контексті конкуренції системи радянської маскулінності, "нової" національної маскулінності та транснаціональної маскулінності, кожна з яких намагається компенсувати радянську/колоніальну травму українського національного суб'єкта.

32. Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті

Автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 Н.М. Дорошенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с. табл., рис. — укp.

Вивчено гендерну детермінацію вибору особами юнацького віку стратегій поведінки в конфлікті. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено, що статеворольові настанови особистості визначають сталі поведінкові тенденції в конфлікті, зміна яких можлива лише у разі загрози порушення значущих персональних транзакцій. Розроблено та апробовано спеціальний курс для вищих та середніх навчальних закладів, спрямований на загальну гендерну освіту та формування практичних навичок використання повного спектру стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях через корекцію гендерних стереотипів та статеворольових настановлень щодо власної поведінки.

33. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві

Автореф. дис. канд. соціол. наук22.00.01 О.О. Стрельник; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексне соціологічне дослідження гендерної нерівності та соціального статусу жінки в економічній, політичній та соціокультурній сферах сучасного українського суспільства. Під час аналізу гендерної нерівності вперше у вітчизняній соціології застосовано концептуальну модель "статус - потенціал", що грунтується на досягненнях діяльнісно-структурного підходу в соціології. У межах розробленого підходу запропоновано оригінальне визначення гендерної нерівності як розходження статусних позицій жінок та чоловіків у різних сферах життєдіяльності суспільства, зумовлене впливом гендерного фактору на можливості формування та реалізації їх соціального потенціалу. На основі інтегративного підходу досліджено соціальний статус жінки, його об'єктивні та суб'єктивні показники. Розглянуто поняття соціального потенціалу, поглиблено його соціологічне розуміння. Удосконалено модель системи факторів, що впливають на реалізацію соціального потенціалу жінок і, як наслідок, на їх соціальний статус.

34. Гендерний аспект проблеми насильства в сім'ї і суспільстві

О.П. Зборовська, Т.Г. Прохоренко, Г.А. Носирєва Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 7-13. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Зроблено спробу висвітлити соціокультурний і соціально-правовий аспекти гендерного насильства в сім'ї, зокрема проаналізувати законодавство та його дію за умов сучасного українського суспільства.

35. Гендерний вимір екологічної комунікації

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.03 К.І. Карпенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 32 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано концепцію гендерного виміру екологічної комунікації, соціальна легітимація якого базується на екологічній етиці й ідентифікаційних практиках. Розроблено й упроваджено методологічну програму, яка дозволяє подолати матріархальні стереотипи філософського та повсякденного розуміння ролі чоловіків і жінок у екологічній комунікації. Визначено вагомість у цьому процесі біоетики та трансформацій сучасної сім'ї. Розкрито значення екофіміністичного дискурсу у поширенні деліберативної демократії, а також артикульовані основні вимоги етики щодо екологічних проблем, аргументовано можливість розглядати природу як квазісуб'єкт екологічної комунікації. Базуючись на контекстуальній взаємозумовленості екологічної, гендерної та національної ідентичностей в Україні, показано, що демократичний проект дає змогу поєднати в екологічній комунікації традиційні національні й універсальні норми та цінності, забезпечуючи взаємне визнання значущості чоловіків і жінок у вирішенні екологічних проблем.

36. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.09 О.О. Артем'єва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Проаналізовано гендерні дослідження у контексті постнекласичної раціональності, у межах якої людина та суспільство розглянуто як складні самоорганізуючі системи. Розглянуто епістемологічний, методологічний та аксіологічний аспекти гендерних досліджень й обгрунтовано їх значення як різновиду постнекласичної раціональності. Описано структурну організацію гендерних досліджень у зв'язку з процесами, що відбуваються у науковому середовищі у сучасний період, зокрема, інтеграцією наукового знання та осмислення його аксіологічних аспектів, пов'язаних з вирішенням комплексних проблем. Проаналізовано витоки та змістову різноманітність гендерних досліджень. На підставі вивчення концепції постнекласичної раціональності й особливостей організації гендерних досліджень та існуючих в їх межах підходів, методів, понятійного апарату зроблено висновок, що сучасний постнекласичний етап розвитку науки є найбільш сприятливим для розширення можливостей і становлення гендерних досліджень як наукової галузі. Розглянуто їх специфічні особливості, зокрема, людиновимірність, спрямованість на вивчення складних систем, що самоорганізуються, міждисциплінарність і необхідність урахування цінностей під час проведення наукового дослідження. Розкрито потенціал гендерних досліджень для розширення існуючих наукових практик, розглянуто методології їх проведення. Визначено соціокультурні можливості гендерних досліджень в утвердженні ціннісних настанов постнекласичної раціональності, зокрема, таких, як відповідальність за свою діяльність та турбота про інших.

37. Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності

автореф. дис... канд. психол. наук19.00.07 Г.В. Гритчук; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц., 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення проблеми стилю життя особистості. Надано психологічне визначення феномену стилю життя та його характеристик. Розкрито структурно-змістові характеристики стилю життя, виокремлено його типи. Проаналізовано психологічні механізми формування гендерних уявлень. Розкрито їх роль у формуванні життєвого стилю в юності. Визначено гендерну специфіку їх змістових характеристик. Проведено порівняльний аналіз структурно-змістових характеристик чоловіків і жінок у юнацькому віці. Запропоновано якісну та кількісну процедури діагностування гендерних уявлень та їх інтеріоризацію у структури "Я-особистості". На підставі запропонованої процедури досліджено гендерні уявлення молодих людей та доведено їх вплив на формування індивідуального стилю життя в юності.

38. Геодемографическая трансформация украинского Придунавья

В.В. Демченко Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 21-27 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

В статье рассматриваются основные проблемы геодемографической трансформации Украинского Придунавья, которое относится к наиболее депрессивным регионам Украины с неблагоприятной экономической, демографической и экологической обстановкой. Особое внимание уделяется анализу динамики численности населения и национальному составу населения.

39. Гідратація білкових компонентів крові, їх самоасоціація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему

автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 А.О. Ругаль; Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Визначено роль водневого середовища у процесах взаємодії основних білкових компонентів крові з поверхнею високодисперсного кремнезему, а також факторів, які впливають на функціональну здатність адсорбованих білків. Показано, що у разі введення імуноглобуліну у водні суспензії кремнезему має місце його адсорбція на поверхні, а у випадку фібриногену - коагуляція білкових молекул. Установлено, що у разі взаємодії сироваткового альбуміну з простими цукрами (сахарозою, фруктозою та глюкозою) відбувається значна дегідратація білкових молекул, яка для сахарози може становити більше 90 %.

40. Глобализация и трансформационные процессы в посткоммунистических странах

А.И. Лимаров Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2007. — 10, N 2. — С. 42-48. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто одну з актуальних проблем сучасності: глобалізацію та соціально-перетворювальні процеси на пострадянському просторі. Загалом йдеться про широке коло питань суспільного розвитку, про розроблення нових моделей політико-економічного розвитку посткомуністичного період, нових форм державності та нових систем міжнародних відносин, про протидію етнічного та релігійної ненависті до насильства, сепаратизму, міжнародного тероризму.