LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 26 із 26

501. Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.05 Н.О. Максимовська; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі ВНЗ. Зроблено історико-педагогічне узагальнення взаємозв'язку соціального виховання жінки та виконання материнського призначення у філогенезі. Досліджено стан вивченості проблем соціалізації, соціального виховання жіночої молоді, формування культури материнства в сучасних наукових дослідженнях, розкрито сутність поняття "культура материнства". Розроблено схему соціально-педагогічного середовища ВНЗ, визначено специфіку процесу формування культури материнства жіночої молоді у ньому. Теоретично обгрунтовано, впроваджено та визначено ефективність програми формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі ВНЗ.

502. Формування особистості: детермінанти, проблеми, перспективи (соціально-філософський аналіз)

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.03 В.С. Ларцев; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2003. — 31 с. — укp.

Здійснено всебічний філософський дискурс поняття особистості. Розглянуто співвідношення природних і соціальних детермінант її формування, об'єктивні та суб'єктивні чинники, що зумовлюють особливості цього процесу в Україні. Висвітлено роль і місце суспільства та культури як основних соціальних детермінант в діалектиці перетворення властивостей індивідуума як особистості. Досліджено відмінності рушійних сил і механізмів соціалізації та культурації людини в епігенезі. Визначено цивілізаційні та етнічні особливості формування особистості. Проаналізовано характерні риси цього процесу в західній та східній соціокультурних традиціях.

503. Формування підприємницького інтересу молоді України в умовах трансформації суспільства. (Соціологічний аналіз)

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.07 Т.В. Ярмак; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Розкрито сутність підприємницької діяльності, визначено ознаки виду діяльності на засадах соціологічної теорії. Проаналізовано природу, структуру та основні функції підприємницького інтересу як об'єктивно-суб'єктивного феномену, що детермінує творчу активність особистості, розглянуто особливості формування підприємницького інтересу на різних етапах розвитку підприємництва в Україні. Висвітлено основні програмні положення та методику соціологічного дослідження проблеми формування підприємницького інтересу в молодіжному середовищі, умов і факторів його розвитку. Розглянуто необхідність комплексних заходів щодо оптимізації процесу формування та соціальної спрямованості підприємницького інтересу, надано оцінку перспектив розвитку цього виду діяльності в країні. Запропоновано суб'єктивно-особистісні та об'єктивно-соціальні показники сформованості підприємницького інтересу, розроблено систему заходів управлінського характеру щодо економічної безпеки та захисту інтересів підприємців. Обгрунтовано необхідність вивчення підприємницького інтересу молоді, який є важливим фактором економічної, політичної, творчої активності суб'єктів соціально-економічної діяльності сучасного суспільства.

504. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства

Автореф. дис. канд. філос. наук09.00.03 Л.М. Панченко; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Уточнено зміст нової парадигми системи цінностей і ціннісних орієнтацій молоді, які формуються в контексті ствердження України як незалежної, суверенної держави, враховує ментальність українського народу, його традиції, культуру, забезпечує дієвість і творчу активність молоді. Визначено, що проблема ціннісних орієнтацій молоді є традиційною у філософії і одночасно, новою й актуальною, особливо для трансформаційних суспільств, які характеризуються змінною динамікою розвитку, руйнацією усталених, пошуком та утвердженням новітніх світоглядно-ціннісних пріоритетів. Доведено, що поняття "цінності" , зберігаючи традиційно визначений філософсько-світоглядний зміст, в трансформаційному суспільстві одночасно доповнюється новими характеристиками, обумовленими своєрідним духом епохи, логікою перемін, які дозволяють говорити про "нову парадигму цінностей", що утверджується у цьому суспільстві. Проаналізовано основні змінні характеристики нової парадигми цінностей української молоді (ринкові та демократичні орієнтації, утвердження незалежної держави, зміцнення її авторитету на міжнародній арені, відродження національної культури, утвердження пріоритету особистості, вільного вибору, творчості). Вперше у філософській літературі здійснено спробу побудувати структуру системи цінностей української молоді, що сформувалась за роки незалежного розвитку. В центрі цієї системи стоять моральні цінності, які регулятивно впливають на усі інші - економічні, політичні, побутові. Визначено основні фактори соціальної динаміки цінностей сучасної молоді у відповідності з трансформаційними (внутрішніми і зовнішніми) процесами, що відбуваються в Україні і в світі. Обгрунтовано, що визначальними напрямами соціальної динаміки цінностей молоді є перехід від тоталітарних до демократичних пріоритетів; від економічного централізму до ринкових відносин; від моноідеологізму до реального плюралізму думок, поглядів, мислення і дії; від "бездержав'я" до патріотичного усвідомлення національних інтересів державності. Доведено суперечливість і непослідовність соціальної динаміки базових напрямів нової парадигми цінностей. Суперечливості цього процесу розгортаються як за лінією самовизначення різноманітних груп молоді (студенти, робітнича молодь, молода творча еліта тощо), так і одночасно, за кількістю представників цих груп, які дотримуються принципів нової парадигми цінностей. Наведено рекомендації щодо вдосконалення системи соціальної роботи з молоддю, спрямованої на формування нової парадигми їх ціннісних орієнтацій; показано роль освіти і виховання як ціннісних пріоритетів молоді, і, одночасно, як головних механізмів утвердження нової системи ціннісних орієнтацій молоді.

505. Фундаментальная причина нашего кризиса: демонтаж народа

С.Г. Кара-Мурза Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 11-18 — рус.

Крымские Панаринские чтения

506. Функціонування культурної традиції у соціальному просторі

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.01 К.В. Настояща; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Описано інноваційно-інституційні процеси, ініційовані культурною традицією та структурною архітектонікою її складових. Розвинуто положення структурно-функціонального аналізу та поглиблено соціологічну інтерпретацію поняття "центральна зона культури". Уперше здійснено топологічне дослідження культурної традиції та висвітлено її соціальні механізми, зокрема діяльність соціальних груп різних типів субкультур. Запропоновано системну класифікацію типів субкультур та удосконалено соціологічну інтерпретацію поняття культурної форми як продукту діяльності субкультури. Розроблено типологію культурних форм. Сформульовано теоретико-методологічний концепт культурної традиції, який є гіпотетичною моделлю її функціонування. Запропонований концепт презентує культурну традицію як трансчасовий, багатолінійний, креативний процес, що є базовим елементом системи культури та грає роль чинника соціальних трансформацій та ініціатора інноваційно-інституалізаційних процесів.

507. Центральні статистичні класифікації України (методичне забезпечення побудови)

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.10 Ю.Г. Жуковська; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено міжнародний і національний досвід розробки та впровадження центральних статистичних класифікацій видів економічної діяльності та продукції, розглянуто практичні питання удосконалення їх чинних редакцій. Наведено дані про структури центральних міжнародних, європейських і національних класифікацій видів економічної діяльності та продукції: ISIC (Rev. 3.1) та ISIC (Rev. 4), NACE (Rev. 1.1) та NACE (Rev. 2), CPC (Ver. 1.1) та CPC (Ver. 2), CPA (Rev. 1) та CPA (Rev. 2), розглянуто класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2005). Запропоновано нову редакцію КВЕД і центральної статистичної класифікації продукції (ЦСКП), удосконалено структуру ЦСКП. Розроблено методичне забезпечення проведення зіставлень видів економічної діяльності під час переходу від КВЕД (ДК 009:2005) до нової редакції КВЕД. Побудовано таблиці відповідності кодів видів діяльності та продукції за запропонованою редакцією КВЕД (4 знаки) та новою структурою ЦСКП (5 знаків) з урахуванням змін європейських класифікацій видів економічної діяльності (NACE Rev. 2) та продукції (CPA Rev. 2). Запропоновано варіант гармонізації класифікацій діяльності ISIC (Rev. 4) - NACE (Rev. 2) - КВЕД (нова редакція).

508. Ціннісна детермінація становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації

автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.04 Л.Г. Сокурянська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 35 с. — укp.

Розроблено концепцію факторної обумовленості становлення соціальної суб'єктності майбутніх фахівців за умов пострадянського суспільства. Проведено синтез макро- та мікросоціологічного аналізу ціннісної динаміки на соцієтальному, груповому та індивідуальному рівнях. Доведено, що показником та чинником соціокультурної трансформації українського суспільства є "модернізація" та "постмодернізація" ціннісного дискурсу різних елементів соціального. Досліджено процес "модернізації" та "постмодернізації" аксіофеноменів студентської молоді як головний чинник формування її суб'єктних характеристик. Визначено співвідношення соціалізації та самоконструювання у процесі формування сучасної особистості. Розроблено теорію "ціннісного поля особистості" як її нового соціокультурного виміру. Висвітлено концептуалізацію амбівалентних проявів ціннісної свідомості студентів, доведено вплив ціннісної амбівалентності на суб'єктний потенціал особистості. Визначено шляхи та механізми подолання безсуб'єктності пострадянського простору на основі застосування ціннісно-суб'єктного підходу до аналізу трансформаційних процесів в Україні, роль ВНЗ у вирішенні даної проблеми.

509. Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва; Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — укp.

Висвітлено теоретичні засади вивчення соціальної нерівності в освіті. Розглянуто основні етапи розвитку наукової думки щодо дослідженої проблеми та запропоновано визначення основних понять, згідно з якими розглянуто функції освіти за умови соціальної нерівності, а також освіту - як соціальний інститут. Висвітлено процеси, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Розглянуто чинники, умови, наслідки соціокультурної диференціації освіти. Визначено стан диференціації освіти у сучасному українському суспільстві, взаємозв'язок нерівності та соціокультурної диференціації освіти, специфіку механізму трансляції школою соціокультурних розбіжностей. Розглянуто ціннісні диспозиції як базу побудови життєвих стратегій учнів різних типів шкіл і життєвих планів школярів як наслідок впливу соціокультурної диференціації освіти, суть і соціокультурні аспекти реабілітаційної функції в освіті, а також ціннісні диспозиції учнів реабілітаційного закладу освіти. Надано оцінку освітньо-реабілітаційно-виховного процесу на прикладі Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Доведено необхідність здійснення реабілітаційної функції соціальним інститутом освіти й обгрунтовано її зміст, який полягає у подоланні соціальної нерівності за критерієм стану здоров'я.

510. Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 С.В. Хобта; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2007. — 15 с. — укp.

Проведено соціологічний аналіз ціннісних змін у процесі модернізації сучасного суспільства. Уперше у вітчизняній соціологічній літературі комплексно висвітлено ціннісні засади процесу модернізації. Системно розглянуто теоретичні підходи до аналізу ціннісного аспекту модернізації. Модернізацію визначено як перехід від традиційного до модерного типу суспільства, а також - до інформаційного, глобального суспільства. Запропоновано характеристику у порівняльному аспекті модерної та постмодерної ціннісних систем. Проведено емпіричний аналіз ціннісних змін у процесі модернізації "навздогінного" типу. Конкретизовано специфіку ціннісної модернізації в Україні. Описано особливості ціннісної свідомості у процесі модернізації жителів Донбасу у порівнянні з Галичиною.

511. Чинники соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)

автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 О.Г. Кривоконь; Харк. ун-т повітр. сил ім. І.Кожедуба. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Висвітлено світоглядні та методологічні засади основних концепцій особистості. Розглянуто питання щодо суті особистості. Розкрито суть і зміст процесу соціального формування особистості за умов розбудови інформаційного суспільства. Досліджено його особливості й об'єктивну необхідність. Вивчено систему детермінант формування особистості та розкрито специфіку детермінації соціального формування особистості за умов розбудови інформаційного суспільства. Показано суперечливість впливу розбудови інформаційного суспільства на даний процес. Визначено суть механізму формування особистості за умов розбудови інформаційного суспільства. Обгрунтовано основні напрямки діяльності щодо оптимізації процесу соціального формування особистості за даних умов.

512. Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.01 О.В. Коваленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — укp.

Установлено ефективні шляхи забезпечення у соціології логічних цінностей, а саме: послідовності, обгрунтовності, несуперечливості, однозначності, що розглянуто як складові наукових цінностей. Виявлено місце дослідженої проблеми логічної коректності в історико-соціологічному процесі й обгрунтовано її науковий статус у сучасній соціології. На підставі інтегративного підходу щодо розгляду причин наявності проблеми логічної коректності проведено рефлексивне дослідження, виявлено фактичні дані з приводу перешкод, що заважають сучасним соціологам у забезпеченні логічної коректності у соціології. Наведено проект "Соціологіка", в якому висвітлено шлях її забезпечення. За результатами дослідження зроблено висновок, що логічна культура є головним інтеграційним чинником.

513. Шляхи підвищення тривалості життя для населення похилого віку в Україні

Автореф. дис... канд. екон. наук08.09.01 Н.А. Фойгт; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Проведено детальний ситуаційний аналіз смертності та тривалості життя населення старших вікових груп у динамічному, структурному та просторовому аспектах. Встановлено, що чинниками доживання населення до похилого віку є умови та характер поточної та минулої праці, відмінності у часі настання генеративного старіння чоловіків і жінок, селективний ефект міграції молоді з сільської місцевості в міські поселення. Виявлено вплив професійно-галузевої, соціальної, освітньої та сімейної структури на регіональні особливості тривалості життя старших контингентів населення. Запропоновано концептуальну схему суспільної системи життєзбереження населення похилого віку.

514. Экологическая безопасность как фактор устойчивого развития

А.А. Скрынник Культура народов Причерноморья. — 2004. — N47. — С. 157-158 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — рус.

Под экологической безопасностью понимается отсутствие действий, состояний и процессов, которые прямо или косвенно вызывают существенный ущерб для окружающей среды, населения и материальных объектов. В различных теоретических моделях и концепциях будущего развития цивилизации вопросы перспективы взаимодействия в системе ‘общество-природа’ фактически сводятся к чисто прагматической дилемме: или экономический рост или экологическая безопасность.

515. Экологическое общество - общество будущего

И.М. Калюжнова, А.Н. Варго Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 38-40. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто типи суспільств в контексті існуючої у них екологічної свідомості. Це такі суспільства, як: економічне суспільство, екологічно проблемне суспільство, що існує в даний час, і екологічно орієнтоване чи екологічне суспільство, у якому турбота про екологію є пріоритетною умовою розвитку.

516. Якість публічних послуг органів місцевої влади в умовах трансформації українського суспільства

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Ю.О. Приймак; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз якості публічних послуг органів місцевої влади, підвищення як однієї з головних складових зростання якості життя українського суспільства. Теоретично й емпірично досліджено та проаналізовано складові якості публічних послуг, що відображають рівень ефективності діяльності установ місцевої влади та ступінь задоволення потреб представників контактних соціальних груп територіальної громади. З використанням наукового доробку у напрямку соціології управління - соціально-адекватного менеджменту - охарактеризовано місцеву владу та громаду як полісуб'єкти комунікативного простору публічних послуг. За умов трансформації українського суспільства взаємодія між ними відбувається у межах синтезної моделі. Досліджено її вплив на формування та реалізацію стилів публічних послуг, які базуються на нормах цілераціональності, раціонального цілепокладання, антрактивності. Удосконалено й апробовано методику оцінювання якості різних груп публічних послуг. На підставі одержаних результатів запропоновано соціальні технології забезпечення та підвищення якості обслуговування громадян.

517. Cуверенитет: эволюция представлений

А.Н. Гринь Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 90-93 — рус.

Крымские Панаринские чтения

518. Digital Tools for Archival Studies in the Humanities

= Цифровые средства для архивных исследований в гуманитарной области P. Andren Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 115-117. — англ.

519. L'instauration d'un systeme a volets multiples pour les retraites en federation de Russie : modele Chilien ou Suedois?

V. Berenger Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 159-172 — Библиогр. в конце ст. 41 назв.

Durant les premieres annees de transition, la protection sociale n'a pas ete au centre des debats des chercheurs, des dirigeants et des experts internationaux. Deux raisons peuvent etre avancees pour expliquer ce desinteret relatif.В течение переходного периода, социальная защита не находилась в центре дискуссий исследователей, руководителей и международных экспертов. Можно отметить две причины отсутствия интереса к этому вопросу.