LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 3 із 26

41. Глобалізаційні аспекти соціокультурної ідентичності особистості

Л.С. Воробйова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.1. — С. 125-128 — Библиогр. в конце ст. 17 назв. — укp.

В статті розглянуті суб'єктивні та об'єктивні обумови усталення нових типів ідентичності в контексті трансформації ціннісно-нормативного середовища під впливом глобалізаційних процесів. Аналізуються механізми взаємозв'язку макросоціальних зрушень в сучасному спільстві з процесом соціокультурної ідентифікації особистості. Висвітлюються чинники кризових тенденцій, притаманних статусній ідентифікації особистості в українському суспільстві і пропонуються шляхи оптимізації цього процесу .В статье расмотрены объективные и субъективные предпосылки образования новых типов идентичности в контексте трансформации ценностно-нормативной среды под воздействием глобализационных процессов. Анализируются механизмы взаимосвязи макросоциальнх преобразований современного общества с процессом социокультурной идентификации личности. Указаны факторы кризисных тенденций, присущих статусной идентификации личности в украинском обществе и предложены пути оптимизации этого процесса.

42. Глобалізаційні зміни у сучасному суспільстві: вигоди і ризики для вітчизняної освіти

К.Г. Михайльова Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2008. — Т. 11, N 1. — С. 19-24. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто питання впливу глобалізації на вітчизняну систему освіти. Серед факторів, що впливають на систему освіти в контексті глобалізації проаналізовано: меритократичні тенденції, розвиток технологій, перерозподіл ключових ресурсів у соціумі, інтелектуалізацію суспільного життя тощо. Показано, які вигоди та ризики можуть принести ці фактори вітчизняній системі освіти. Особливий акцент зроблено на аналізі таких векторів трансформацій, як зміна її ролі, функцій, формування нових вимог до якості освіти. Доведено, що практично всі вектори трансформації освітніх систем, сформовані під впливом глобалізації, несуть у собі позитивні та негативні впливи на сучасні суспільства. Зазначено, що пошук оптимальних рішень проблем, які виникають у цьому зв'язку, повинен об'єднувати зусилля широкого кола людей - дослідників, суб'єктів освітньої діяльності, керівників.

43. Глобалізація як вимір сучасності: соціально-філософський аналіз

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 О.Л. Мозговий; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено процес глобалізації на сучасному етапі загальнопланетарного соціального розвитку. Виділено основні сутнісні аспекти глобалізації як об'єктивного й невідворотного соціально-історичного процесу загальнопланетарного значення. Здійснено їх соціально-філософський аналіз засобами комплексного системного підходу, а також у контексті міждисциплінарного підходу та "інтерпарадигмальної рефлексії". Дослідження процесу глобалізації здійснено з урахуванням здобутків основних теоретико-концептуальних досліджень глобалізації у роботах провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Встановлено, що глобалізація як процес внутрішньо неоднорідний і суперечний, різноспрямований і багаторівневий і має власну внутрішню динаміку, яка обумовлює не лише його подальший розвиток, але й призводить до певних негативних наслідків.

44. Глобалізація: мовний аспект

А.О. Кургузов Культура народов Причерноморья. — 2006. — N86. — С. 132-136 — Библиогр. в конце ст. 21 назв. — укp.

Стаття присвячена аналізу проблеми мови в умовах глобалізації в контексті двох тенденцій: перетворення англійської мови на єдину глобальну мову міжнародного спілкування та масове зникнення мов нечислених народів, розглядається мовна ситуація в країнах Європи і пострадянського простору, ставиться мета окремо проаналізувати українську мовну ситуацію. Робиться висновок про перехід фуцкціонування світових мов до нової фази жорсткої конкуренції на рівні універсальної світової культури, котра відбувається незалежно від впливу державної політики.Статья посвящена анализу проблемы языка в условиях глобализации в контексте двух тенденций: превращение английского языка в единый глобальный язык международного общения и массовое исчезновение языков немногочисленных народов, рассматривается языковая ситуация в странах Европы и постсоветского пространства, ставится цель отдельно проанализировать украинскую языковую ситуацию. Делается вывод о переходе функционирования мировых языков к новой фазе жесткой конкуренции на уровне универсальной мировой культуры, которая происходит независимо от влияния государственной политики.The article is devoted to the analysis of language problem within the global environment in the context of two tendencies: conversion of English into common worldwide language of international intercourse and disappearance of "small" languages. The author examines the language situation in the countries of Europe and post-Soviet area, paying special attention to the language situation in Ukraine. The conclusion, drawn by the author, stresses the shift of language functioning to the new phase of hard competition at the level of universal world culture, which takes place regardless the impacts of state policy.

45. Гражданское общество - необходимое условие диалога власти и народа

А.Н. Гринь Культура народов Причерноморья. — 2004. — N50, Т.2. — С. 125-127 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

Прослеживая процессы развития взаимоотношений гражданского общества и власти в современной Украине, нужно отметить, что особо драматические страницы этих отношений приходятся на периоды «перемен» и процесс их становления уходит своими корнями в историческое прошлое. Сегодня Украина стоит на пороге самого сильного со времени обретения независимости «реформистского бума» - имеется в виду дальнейшее реформирование политической системы общества и, как следствие – конституционная реформа. Эти процессы, естественно, повлияют на отношение власти к народу и народа к власти. Каковы же условия равноправного диалога власти и общества? Как наполнить содержанием тезис о созданном в Украине правовом государстве (ст. 1. Конституции Украины)?

46. Громадська думка у системі оцінки діяльності органів внутрішніх справ України

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 В.В. Мальцев; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Проаналізовано діяльність органів внутрішніх справ (ОВС) як соціальної організації неприбуткового типу. Встановлено, що інтегральним критерієм оцінки діяльності ОВС є їх ефективність, для визначення якої застосовано цільовий підхід, що акцентує увагу на досягненні органами ОВС зовнішніх цілей у зв'язку з орієнтацією міліції на інтереси держави та громадянського суспільства. Особливу увагу приділено дослідженню соціальної ефективності ОВС як чинника, що визначає ступінь досягнення організацією цілей зовнішнього середовища. Обгрунтовано доцільність використання громадської думки як джерела інформації для оцінки соціальної ефективності діяльності ОВС. Доведено, що можливості використання громадської думки у процедурі оцінки діяльності ОВС обмежуються її компетентністю. Розроблено систему критеріїв та показників оцінки діяльності ОВС за допомогою громадської думки, запропоновано методику визначення їх ефективності. З метою удосконалення процедури оцінки обгрунтовано необхідність створення системи моніторингу громадської думки щодо діяльності ОВС.

47. Громадянська компетентність у контексті особистісного виміру

Т.М. Смагіна Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 229-231. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто проблеми громадянської компетентності в контексті визначення та класифікації ключових компетентностей.

48. Гуманитарные проблемы современных социокультурных систем

О.И. Тарасова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 138-140. — рус.

Розглянуто питання про переосмислення інформаційного варіанта розвитку людства і формування нової, цілісної соціально-гуманітарної парадигми та проекту розвитку соціокультурной системи в ХХІ столітті.

49. Гуманізація суспільного середовища як засіб упередження тероризму

В.І. Кушерець Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 19. — С. 18-22. — укp.

Досліджено сутність основ тероризму, наголошено, що він зароджується та функціонує на основі агресивних почуттів та намірів, нереалізованих амбіцій як певних осіб, соціальних верств, станів, прошарків, так і окремих держав. Показано, що співвідношення індивідуального, особистісного коду та коду цивілізаційного буття програмує, визначає ступінь гуманізації суспільного середовища як умови побудови громадянського суспільства.

50. Девіантність особистості в умовах комп'ютеризації суспільства: соціально-філософський аспект

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 І.І. Соловйова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2007. — 19 с. — укp.

Проведено соціально-філософське дослідження девіантної поведінки особистості за умов комп'ютеризації суспільства. Відхилення у поведінці індивіда розглянуто як одну з соціальних проблем сучасності, вивчення якої є одним з важливих завдань. Розглянуто різні концепції девіантності та підходи до її визначення, зокрема, соціогенетичний, біогенетичний, психогенетичний, релятивістський, позитивістський. Розкрито правові аспекти проблеми девіантної поведінки. Особливу увагу приділено аналізу процесів комп'ютеризації суспільства та їх впливу на відхилення у поведінці індивідів. Комп'ютеризацію життєдіяльності людини розглянуто як соціальний феномен, який обумовив виникнення нового виду девіантності у поведінці особистості - комп'ютерної та інтернетної залежності. Охарактеризовано соціальні детермінанти комп'ютерної залежності особистості.

51. Девіантність творчої особистості

Автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 С.Д. Клюєва; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2007. — 19 с. — укp.

Проведено соціально-філософський аналіз девіантності творчої особистості. Висвітлено погляди сучасних зарубіжних і вітчизняних дослідників на проблему девіантності. Розглянуто феномен творчої особистості у межах художньої діяльності як середовища й умови її самореалізації. Визначено загальні характеристики девіантності як соціального явища. Виявлено, що девіантність є відхиленням від конвенційної за своїм характером соціальної норми як необхідного елемента соціальної практики, інструмента соціального регулювання та контролю, що історично встановлена як межа дозволеності у суспільстві. Простежено особливості прояву девіантності творчої особистості у соціокультурному дискурсі. Наведено визначення та розглянуто різні форми позитивної девіантності (геніальність, талант, обдарованість) творчої особистості у художній діяльності.

52. Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат

Автореф. дис... канд. геогр. наук11.00.02 Н.М. Паньків; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено демогеографічний розвиток гірської частини Українських Карпат з 1959 по 1999 рр., його вплив на розселення за умов вертикальної зональності. Проаналізовано вплив природно- та історико-географічних і соціально-економічних факторів на демографічну структуру населення регіону в часовому та територіальному аспектах. Досліджено динаміку чисельності населення гірських районів Українських Карпат у розрізі висотних рівнів з інтервалом 100 м. На основі комплексного вивчення основних показників природного та механічного рухів, статево-вікової структури населення, впливу демогеографічного розвитку на особливості розселення виявлено та картографовано їх динамічні особливості та просторові відмінності. Здійснено демогеографічне районування території дослідження та вміщено карту розміщення населення, а також показано особливості орографії та ступінь використання земельних ресурсів.

53. Демографическая политика и её особенности в Украине

П.И. Прокопенко, А.В. Иванченко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 2. — С. 128-134. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Розглянуто демографічні процеси у світі, сутність демографічної політики та особливості її здійснення у різних країнах, проаналізовано демографічну ситуацію в Україні; запропоновано можливі заходи щодо її покращання.

54. Демоекономічні процеси у сільській місцевості України

Автореф. дис... канд. екон. наук08.09.01 Є.О. Припік; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено демоекономічні процеси у сільській місцевості України з метою визначення соціально-економічного механізму формування кризового стану демографічної ситуації в селах України. Проаналізовано роль демоекономічних процесів у відтворенні сільського населення. Досліджено сучасний стан відтворення його життєвого та трудового потенціалів. Побудовано демоекономічні таблиці виробництва та споживання для даного населення України. Доведено, що обсяг споживання, який припадає на основні вікові групи сільського населення, є недостатнім дл нормального процесу відтворення трудового потенціалу сільського населення. Більш високі показники очікуваного виробництва та більш низький рівень очікуваного споживання сільських чоловіків у порівнянні з жінками обумовлені не тільки нижчими показниками повікової зайнятості жінок, а головним чином підвищеним рівнем смертності сільських чоловіків працездатного віку. На підставі аналізу особливостей відтворення сільського населення як інтегрального результату суспільної життєдіяльності села визначено пріоритетні напрями подолання демографічних наслідків соціально-економічної кризи у сільській місцевості України.

55. Демократия: надежды и разочарования

И.Е. Туркина Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 61-65 — рус.

Крымские Панаринские чтения

56. Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Л.В. Кучерявенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Виявлено специфіку девіацій підлітків за умов промислового регіону. Розкрито суть поняття "девіантна поведінка". Запропоновано розглядати таку поведінку як особистий виклик підлітка соціальному середовищу, спричинений неузгодженістю між його особистісними домаганнями та суспільними вимогами та який має прояв у таких вчинках і діях, що засуджуються соціальним оточенням. Визначено домінуючі детермінанти девіантної поведінки. Обгрунтовано ознаки класифікації девіацій у сучасному суспільстві, а саме: збіжність / незбіжність ціннісних систем девіанта та суспільства, а також реакцію соціуму на девіації. З'ясовано портрет сучасного українського підлітка, визначено його основні соціально-психологічні якості та риси. Здійснено типологізацію девіацій за змістом, наслідками, реакцією соціуму на них. Визначено рейтинг девіантних форм поведінки підлітків у промисловому регіоні за їх самооцінками, а також специфіку їх прояву. Обгрунтовано існування специфічного девіаційного фону, що спричиняє появу ланцюгової девіаційної міжколінної реакції.

57. Деякі питання соціальної політики України на сучасному етапі

Н.С. Шаповалова Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 26-31. — Бібліогр.: 24 назв. — укp.

Розглянуто досягнення, проблеми та перспективи соціальної політики в Україні щодо здійснення соціального захисту, допомоги та підтримки дітей, у першу чергу, сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

58. Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства

Є.М. Суліма Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 18. — С. 64-67. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Досліджено сутність глобального соціального порядку постіндустріалізму, який має за основу глибоку і зростаючу соціальну нерівність, що все більше загрожує самому існуванню даного порядку, але одночасно виступає його істотною рисою. Показано, що в країнах-лідерах глобалізації простежується усталена тенденція, яка полягає в заміщенні товарно-матеріальних запасів інформацією, а основних фондів - знаннями, що, з одного боку, позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку цих країн, посилює їх глобальну конкурентоспроможність, а з другого боку, саме володіння знаннями виступає основою соціального розшарування.

59. Динамізм соціальної структури суспільства та соціальна стратифікація

С.Л. Борисюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 20. — С. 13-16. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Здійснено спробу виявлення особливостей формування та розвитку соціальної структури українського суспільства перехідного періоду. Особливу увагу приділено формуванню нових елементів соціальної структури, зумовлених розвитком у суспільстві ринкових відносин, їх місцю і ролі в соціальній системі українського суспільства.

60. Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.04 Г.І. Чепурко; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2006. — 29 с. — укp.

Розроблено методологічний підхід до дослідження сучасних тенденцій і закономірностей функціонування сфери зайнятості з урахуванням перспектив розвитку економічної системи України. Виявлено специфіку, тенденції та закономірності сегментації ринку праці. Створено методологію дослідження чинників впливу на зайнятість населення у сучасній Україні. Виявлено особливості структури та масштабів безробіття. Визначено поняття неформального сектору зайнятості, що відповідає особливостям української економіки. Обгрунтовано переваги активної державної політики зайнятості у порівнянні з пасивною. Установлено роль держави у механізмі зайнятості за умов переходу до ринкової економіки та у системі соціально-трудових відносин.