LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 6 із 26

101. Идея восточнославянского единства в современном мире

Л.И. Грач Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 7-11 — рус.

Крымские Панаринские чтения

102. Имидж организации

П.Г. Краснящих Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2007. — 10, N 2. — С. 29-31. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Викладено проблеми створення іміджу організації для її ефективного функціонування в суспільстві. Основними ланками ефективного іміджу є думки людей відносно властивостей організації.

103. Институционализация гражданского общества: религиозный аспект

Т.П. Дербенева Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 139-143 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

У статті розглядаються філософські і соціологічні аспекти існування релігії. Основною подається думка про роль релігії в розвитку інститутів громадянського суспільства. Теоретичні положення ілюструються результатами конкретного соціологічного дослідження за матеріалами Криму. Новизною дослідження є уточнення методологічних основ концепції інституціоналізації релігії в структурі сучасного суспільства. Основні методи дослідження: структурно-функціональний, інституціональний, соціокультурний, феноменологічний.В данной статье рассматриваются философские и социологические аспекты существования религии. В качестве основной проводится мысль о роли религии в развитии институтов гражданского общества. Теоретические положения иллюстрируются результатами конкретного социологического исследования на материалах Крыма. Новизной исследования является уточнение методологических основ концепции институционализации религии в структуре современного общества. Основные методы исследования: структурно-функциональный, институциональный, социокультурный, феноменологический.In the article which is given below the philosophic and sociological aspects of existence of the religion are examining. The thought about the role of the religion in the development of the institutes of civil society is taken as a main. Theoretical regulations are illustrated by the results of the actual sociological research, which is based on the materials of the Crimea. The novelty of this article is the elaboration of the methodological basis of the concept of the institutionalization of religion in the structure of the modern society. The main methods of the research: structural-functional, institutional, socio-cultural and phenomenological.

104. Интерпретация будущего в работах А.С. Панарина

Н.В. Кропотова Культура народов Причерноморья. — 2006. — N75. — С. 26-29 — рус.

Крымские Панаринские чтения

105. Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.02 В.М. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Здійснено узагальнення теоретичного доробку й практики організації та проведення емпіричних досліджень стану та динаміки громадської думки з проблем політики. З'ясовано специфіку соціологічного розуміння суттєвих характеристик змісту поняття політичної громадської думки у порівнянні з його традиційним полстерівським трактуванням. Розроблено комплекс методичних та технічних прийомів ідентифікації феномену громадської думки щодо проблем політики у процесі емпіричного дослідження, що дозволило відмежувати політичну громадську думку від суспільного настрою. Визначено методологічні принципи побудови вибірки й обрання адекватного методу та проведення емпіричного соціологічного дослідження стану і динаміки громадської думки з проблем політики.

106. Ідея відповідальності особистості у гуманітарних науках

В.І. Тернопільська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2002. — N 9. — С. 69-72. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Розглянуто трактування поняття відповідальності особистості у гуманітарних науках у контексті ідей І. Огієнка.

107. Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визначення Sn(ІV), Tl(ІІІ), Zn(ІV) та флуориду

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 Л.С. Іванько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Розроблено твердофазні реагенти на основі адсорбційно закріплених на кремнеземі О-вмісних модифікаторів: алізарину, хіналізарину, морину, кварцетину, гематоксиліну та цис-син-цис-дициклогексил-18-краун-6. Сорбційним та спектроскопічними методами встановлено природу взаємодії реагентів з поверхнею кремнезему. Показано, що іммобілізація О-реагентів призводить до підсилення їх кислотних властивостей. Досліджено природу взаємодії між твердофазними реагентами та полівалентними елементами у розчині, запропоновано схеми взаємодії. Іммобілізований алізарин виявився перспективним для визначення флуориду. В усіх випадках іммобілізація реагентів призводить до покращання їх хіміко-аналітичних властивостей, зокрема підвищення чутливості та покращання вибірковості. Встановлено оптимальні умови концентрування Zr(IV), Sn(IV) та Tl(III) на поверхні твердофазних морину, кварцетину та ДЦГ18К6 відповідно. Визначено вплив сторонніх іонів на ступінь вилучення досліджуваних елементів та величину аналітичного сигналу в спектрах відбиття, запропоновано способи його усунення. Доведено, що дані методики прості у виконанні, експресні та економічні. Проведено апробацію методик на об'єктах природного та техногенного походження.

108. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 С.Л. Линник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Розроблено твердофазні реагенти на основі кремнезему, нековалентно модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для твердофазно-спектроскопічного, каталіметричного та тест-визначення мікрокількостей арсену та селену. Оптимізовано умови сорбційного вилучення арсену у формі молібдоарсенатного та молібдостибієвоарсенатного гетерополікомплексів функціоналізованим силікагелем. Розроблено методики його твердофазно-спектрофотометричного та тест-визначення, орієнтовані на аналіз миш'якових мінеральних вод. Досліджено взаємодію іммобілізованих на кремнеземі індигокарміну та метилового фіолетового з сульфідом за присутності Se (IV). Розроблено оптимальні умови тест-визначення селену з візуальним детектуванням аналітичного сигналу. Оптимізовано умови концентрування продукту окиснення селенітом йодиду кремнеземом, модифікованим четвертинною амонійною сіллю. Розроблено методику непрямого твердофазно-хемілюмінесцентного визначення селену. Методики апробовано під час визначення вмісту арсену у мінеральній воді та селену у фармпрепаратах.

109. Інноваційні процеси в вищій школі України

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.04 О.І. Навроцький; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 36 с. — укp.

Досліджено передумови, можливості та перспективи інноваційного розвитку вищої школи України. Розроблено концепцію перманентних асинхронних інноваційних процесів у вищій школі, що відповідає основним тенденціям становлення суспільства знань. Започатковано нову соціологічну дисципліну - соціологію інноваційних процесів в освіті. Розроблено соціологічну версію інноватики та здійснено типологію інновацій за їх змістом і функціональним навантаженням. Виявлено парадокси інноваційного розитку у вигляді квазіінновацій. Показано основні тенденції та специфіку інноваційних процесів у сфері вищої освіти України. Проаналізовано тенденції розвитку недержавного сектору вищої школи України та модернізованих класичних університетів, а також значення дистанційного навчання й етизації вищої освіти, подолання її корумпованості як чинників, що сприяють оновленню освітньої системи та всього суспільства.

110. Інноваційні трансформації інституту освіти як фактор оптимізації формування творчої особистості (соціологічний аналіз)

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 С.В. Марікян; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Розглянуто освіту як складну багаторівневу структуру. Проаналізовано інноваційні механізми, що забезпечують підвищення ефективності її функціонування та розвитку. Визначено протиріччя між різними рівнями системи освіти, зокрема, потребами школярів у певному рівні підготовки, який дозволяє бути випуснику школи конкурентоспроможним під час вступу до ВНЗ та забезпечує підготовку д навчання у ВУЗі, швидку адаптацію до його вимог, скорочення періоду професійної соціалізації, та відсутністю таких можливостей у сьогоденні. Запропоновано шляхи оптимізації управління інноваційними змінами в інституті освіти, зокрема, впровадження соціального аудиту як управлінської технології діагностики, що передбачає проведення контролю за впровадженням інновацій, їх впливу на навчальний процес та формування творчої особистості.

111. Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 В.М. Галицький; Ін-т соціол. НАН України. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Проведено комплексне соціологічне дослідження процесів становлення та розвитку інституту зайнятості за умов трансформації соціальної політики у перехідному українському суспільстві. Розглянуто теоретико-методологічні проблеми соціологічного дослідження ринку праці, визначено його регуляторні особливості та функції. Проаналізовано соціальну політику України у контексті євпропейської інтеграції у сфері зайнятості. Зроблено висновок, що потреба у формуванні нової концепції вітчизняної соціальної політики обумовлена новими соціально-економічними умовами розвитку суспільства та держави, зорієнтованими на ринкові відносини, необхідністю захисту населення від нових соціальних ризиків, притаманних даному періоду. Розглянуто державну стратегію регуляції ринку праці у контексті активної та пасивної соціальної політики.

112. Інституціалізація спорту: динаміка структурних змін

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 Л.П. Люта; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто процес становлення спорту як соціального інституту на різних історичних етапах (від античних часів до сучасного періоду). Вперше встановлено, що спорт як суспільне явище існує у трьох провідних формах (інституційній, неінституційній (аматорській) та позаінституційній). Визначено особливості та критерії інституціоналізації сучасного спорту як соціального феномену. Доведено, що система цінностей, що переважає у суспільстві, утворює базові умови щодо інституціалізації спорту та визначає специфічні ознаки й особливі форми його соціального функціонування на різних історичних етапах. Описано інституційну структуру сучасного спорту. Визначено рівень інституціалізації спорту в сучасному українському суспільстві, виділено основні тенденції його розвитку, якими є: поєднання професійного й олімпійського спорту, посилення орієнтації на комерційну складову спорту та спортивних змагань, зростання престижу та значущості клубного спорту, інституціалізація аматорських видів спорту та дозвіллєвих форм фізичної активності, зростання рівня доступності занять спортом.

113. Інституційна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.04 Н.М. Цимбалюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 44 с. — укp.

Здійснено теоретико-методологічне обгрунтування інституціональної модернізації культурно-дозвіллєвої сфери. Розглянуто актуальні проблеми розвитку дозвілля, особливості їх вирішення за сучасних умов та основні напрямки державної культурної політики у сфері культури. Запропоновано тезу, що інституціональна модернізація взаємопов'язана з функціонуванням та розвитком інноваційних культурно-дозвіллєвих систем і суттєво впливає на інститут дозвілля. Розроблено підхід, який дає змогу розглянути теоретичні проблеми вивчення сучасного культурного дозвілля, особливості формування культурних запитів людини за умов розвитку сучасного українського суспільства. Визначено основні теоретичні положення, принципи, соціальні функції, специфічні фактори організації культурно-дозвіллєвих відносин за умов вільного часу. Проаналізовано сучасну систему культурно-дозвіллєвих організацій, основні тенденції її модернізації, а також особливості діяльності та типові форми інноваційних закладів культури.

114. Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві (на прикладі м. Львова)

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 О.Т. Бень; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 19 с. — укp.

Проаналізовано процеси становлення та трансформації одного з соціальних інститутів громадянського суспільства, а саме: інституту молодіжних громадянських організацій. Розроблено дворівневу теоретичну модель інституціоналізації у контексті молодіжних організацій, що містить рівень первинної та вторинної інституціоналізації, апробовану на практиці. Досліджено основні компоненти або етапи первинної інституціоналізації молодіжних громадських організацій Львова й особливості їх вторинної інституціоналізації за внутрішніми та зовнішніми індикаторами. Охарактеризовано інститут молодіжних громадських організацій на сучасному етапі розвитку як результат цих інституціоналізаційних процесів.

115. Інституціоналізація профілактики наркотизму в Україні

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 Ю.Л. Бєлоусов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 21 с. — укp.

Розкрито інституціональні риси профілактики наркотизму в Україні, виявлено бар'єри, які перешкоджають її інституціоналізації, а також розроблено рекомендації стосовно їх усунення. Детально проаналізовано різноманітні теоретичні підходи до розгляду наркотизму, вивчено ступінь його поширення та негативні соціальні наслідки для функціонування українського суспільства. На підставі глибокого аналізу численних визначень терміну "профілактика" розроблено власне його визначення, а також запропоновано оригінальну класифікацію видів профілактики, що утворює ідеальну модель системи профілактики наркотизму. З використанням кількісних і якісних соціологічних методів досліджено ефективність діяльності суб'єктів профілактики наркотизму, рівень взаємодії між ними. Виявлено бар'єри, що перешкоджають їх ефективній діяльності. Розроблено концепцію центру профілактики наркотизму серед молоді, а також готує її до безпосередньої практичної діяльності.

116. Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Вадим Геннадійович Бєлоусов; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

117. Інституціоналізація сучасного молодіжного руху України: тенденції та проблеми

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 В.В. Барабаш; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Розкрито суть поняття "молодіжний рух", обгрунтовано доцільність розгляду його як соціального інституту у межах відповідних етапів розвитку, запропоновано теоретичні підходи для аналізу його специфіки в Україні, наведено результати емпіричного дослідження проблем і тенденцій розвитку молодіжних організацій і об'єднань у сучасному українському суспільстві. Охарактеризовано сучасний рух в Україні за наявністю в ньому тенденцій: незначного впливу на суспільно-політичне життя держави; функціонування великої кількості організацій за умов відсутності масової соціальної бази; залежність молодіжних організацій від державних структур і політичних партій. Визначено чинники, що впливають на процес розвитку молодіжних об'єднань, тобто стабілізують або дестабілізують його. Сформульовано напрямки активізації та удосконалення відносин між державними інституціями та молодіжними організаціями.

118. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал

автореф. дис... д-ра соціал. наук22.00.01 К.Г. Михайльова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 32 с. — укp.

Розглянуто нові основи структурування сучасних суспільств та демонструє дієвість у цих процесах різних ресурсів і капіталів. Особливого значення набувають інтелектуальні ресурси. Доведено, що посилення впливу даних ресурсів детермінує появу ознак нового типу суспільства - суспільного інтелекту. Запропоновано теоретичну модель інтелектуальної еліти, яка формується за умов трансформаційного суспільства, яка передбачає врахоування потенційних та результативних складових, функціональних особливостей, а також специфіки соціального поля, в якому формується та функціонує інтелектуальна еліта. На підставі теоретичного й емпіричного аналізу запропоновано опис української інтелектуальної еліти, її цінностей, особливостей ідентифікації, реалізації функцій, мотивації діяльності. Розглянуто соціальну базу її формування. Увагу приділено впливу освіти на процеси формування інтелектуальної еліти. Показано, що даний процес відбувається на трьох рівнях - соцієтальному, інституційному та суб'єктивному.

119. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Г.Ю. Чередник; Ін-т соціол. НАН України. — К., 2008. — 15 с. — укp.

Проведено соціологічний аналіз процесу соціалізації українських школярів в аспекті вивчення їх взаємодії з основними представниками суспільних іститутів, наведено характеристику сучасних способів впливу на молодь агентів соціалізації. До наукового обігу вперше введено дефініцію інтеракційного механізму, систематизовано прямі й опосердковані впливові дії агентів соціалізації на молодь. Розглянуто актуальні проблеми соціалізації сучасного українського суспільства. Розроблено типову модель взаємодії учнів з агентами соціалізації. Розкрито специфіку впливу інтеракційного механізму на процес соціалізації. Проведено емпіричний аналіз взаємодії школярів з основними контрагентами. Описано основні соціально-демографічні, соціально-статусні та соціально-психологічні чинники, розглянуто можливості їх впливу на результат інтеракцій.

120. Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління

автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Н.В. Коритнікова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження Інтернет-представництв як комунікативного ресурсу державного управління. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до соціологічного аналізу мережних комунікацій. Описано вплив Інтернет-технологій на політичне життя. Досліджено напрями соціально-політичних змін у зв'язку з поширенням мережних комунікацій. Уточнено специфіку функціонування державного управління в період активізації інформаційних потоків. Розглянуто інформаційно-комунікативний аспект розвитку "електронного уряду". Наведено визначення поняття "Інтернет-представництво органів влади", установлено їх цілі та сутнісні характеристики. Розроблено систему показників емпіричного виміру ефективності Інтернет-представництв, що була застосована для виділення комунікативних моделей офіційних веб-сайтів органів влади. Виявлено динаміку інформатизації ураїнського суспільства та її вплив на вирішення проблеми цифрової нерівності. Доведено, що Інтернет не є розповсюдженим засобом професійної взаємодії українських держслужбовців з населенням.