LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Соціологія. Демографія

Всього — 519 Сторінка 9 із 26

161. Менталітет: сутність та особливості регіональних проявів

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.06 Олена Василівна Лісеєнко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 17 с. — укp.

162. Ментальні засади національної безпеки соціальної структури на шляху до громадянського суспільства

А.П. Дзьобань Культура народов Причерноморья. — 2004. — N51. — С. 129-131 — Библиогр. в конце ст. 10 назв. — укp.

Предпринята попытка рассмотреть безопасность социальной структуры с точки зрения ментальности народа. Проанализированы характеристики трансформации общества на политическом и общественном уровнях. Выделены факторы, характеризующие состояние безопасности и динамику ментальности на региональном уровне.An attempt of descrying the safety of social structure from the point of view of the mentality of the people is made. The descriptions of transformation of the society on the political and social levels are analysed. The factors that characterize the state of the security and the dynamic of mentality on the regional level are picked out.

163. Мережева структура соціального капіталу

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 О.Б. Демків; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Висвітлено особливості реконцептуалізації феномену соціального капіталу (СК), визначено його відмінні рівні інтерпретації. Показано вирішальну роль мережевої структури СК для системного бачення даного феномену, висвітлено перспективи застосування мережевого аналізу в практичному дослідженні СК. З'ясовано соціальні та політичні умови, які вплинули на формування теорії СК, розглянуто можливі шляхи адаптації теорії СК до умов сучасного українського суспільства. Розкрито зміст понять організаційної поразки, демодернізації та трансформації ціннісно-нормативної системи у даному суспільстві.

164. Методи дослідження властивостей сталих структур у соціальних системах

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.02 Г.В. Ятвецька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено методи дослідження соціальних систем на макрорівні. Запропоновано концепцію теоретичного аналізу соціальних систем, у яких присутні та взаємодіють інституціональні та самоорганізаційні процеси. Висвітлено особливості побудови показників для виміру системної та соціальної інтеграції. Наведено методи фіксації внутрішньої структури соціальних властивостей, обумовлених функціонуванням ціннісно-нормативної системи, а також діагностики осередків кризовості та стабільності українського суспільства на прикладі локально-територіальних спільнот.

165. Методи об'єднання результатів статистичних обстежень домогосподарств

автореф. дис... канд. екон. наук08.00.10 Г.І. Терещенко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено методологічні положення та методичне забезпечення об'єднання результатів статистичних обстежень домогосподарств. Доведено необхідість комплексного використання статистичних даних з різних джерел в офіційній статистиці під час вимірювання й аналізу соціально-економічних і демографічних процесів. Доведено, що за сучасних умов в Україні статистичне об'єднання даних доцільно розробляти та впроваджувати у сфері вибіркових обстежень домогосподарств. Запропоновано визначення категорії "статистичне об'єднання даних" і класифікацію методів. Сформульовано узагальнювальні методологічні положення, які необхідно враховувати під час вирішення прикладних проблем статистичного об'єднання даних. Запропоновано метод приєднання даних зазначених обстежень, одержаних за вибірками з різними дизайном, змішаний метод злиття даних різних вибіркових обстежень та комбінований метод статистичного об'єднання первинних даних різних вибіркових обстежень домогосподарств. Доведено, що зазначені методи об'єднання даних дозволяють ефективно вирішувати проблеми підвищення надійності вимірювання показників, покращувати характеристики порівняності й узгодженості статистичних даних, а також здійснювати ефективний комплексний аналіз показників, що вимірюються за результатами різних вибіркових обстежень домогосподарств (населення). Сформульовано науково-практичні рекомендації щодо використання запропонованих методів під час проведення державних вибіркових обстежень домогосподарств в Україні.

166. Методика вимірювання та досвід аналізу бідності в сучасній Україні

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.02 Н.М. Харченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено методичні засади вимірювання рівня бідності в емпіричних соціологічних дослідженнях на прикладі України. Розглянуто різноманіття аспектів бідності та надано класифікацію основних методологічних підходів до її вимірювання. Запропоновано методику оцінки поширення бідності в Україні. Доведено, що для України найбільш прийнятним є застосування абсолютного підходу до визначення рівня бідності. Як індикатор добробуту доцільно використовувати середні споживчі витрати сімей. За результатами опитування визначено рівень бідності в Україні, найбільш вразливі верстви населення, основні стратегії подолання бідності та особливості суб'єктивного сприйняття рівня матеріальної забезпеченості.

167. Методология социологических исследований

М.П. Сасин Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 3. — С. 59-65. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Показано сутність трьох методологічних традицій у соціології. Наведено характеристику особливостей проведення якісних досліджень на сучасному етапі з урахуванням методології і методів, які використовують.

168. Методологічні засади побудови податкової статистики

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.01 Ю.Ю. Мороз; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Визначено місце податкової статистики у складі багатогалузевої статистичної науки, її поняття, історичні етапи розвитку, предмет, методологію та функції. Обгрунтовано концепцію створення її інформаційних ресурсів і забезпечення ними інтересів користувачів. Із позицій комплексного системного підходу розглянуто проблеми формування показників податкової звітності та їх інтеграції з даними фінансової звітності платників податків. Розроблено форму податкової звітності. Особливу увагу приділено питанням оцінки даного потенціалу та навантаження за окремими регіонами та платниками податків. Визначено основні прийоми та напрямки статистичного аналізу у сфері оподаткування. Доведено, що податкова система та політика України малоефективна та нединамічна, тому зміни, які зазвичай приймаються з метою удосконалення системи оподаткування, не призводять до адекватного регулювання податкових положень. Надано рекомендації щодо вдосконалення надання податкових пільг стосовно спрямування їх на розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності платників. Запропоновано системно-нормативну концепцію використання статистичного аналізу у процесі виявлення фактів податкових порушень та тіньової економіки.

169. Методологічні засади статистики зовнішньоекономічної діяльності

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.03.01 В.С. Михайлов; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 31 с. — укp.

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування статистики зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Розкрито зміст та організаційні особливості функціонування галузі, показано її зв'язок з іншими науковими дисциплінами. Проаналізовано сучасні економічні теорії, методи аналізу та макроекономічні моделі відображення зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено питання генезису концепції макроекономічних розрахунків і побудови сучасної Системи національних рахунків (СНР) редакції 1993 р. Досліджено основні визначення та поняття рахунків інших країн світу в СНР. Проаналізовано макроекономічні тотожності СНР, що відображають рахунок інших країн світу. Розглянуто теоретичні засади статистики платіжного балансу. Висвітлено основні поняття, класифікації та стандартні компоненти платіжного балансу та балансу зарубіжних інвестицій. Проаналізовано чинники, що впливають на стан платіжного балансу. Досліджено статистику руху капіталів і прямих іноземних інвестицій, розглянуто проблеми статистичного дослідження світових потоків технологій. Висвітлено питання впровадження методології платіжного технологічного балансу. Проаналізовано методичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення процесу складання платіжного балансу України. Розглянуто основні концепції та визначення статистики зовнішньої торгівлі, розроблено методичні підходи щодо забезпечення достовірності статистичних даних. Досліджено організаційні форми та статистичну звітність у сфері зовнішньоі торгівлі товарами та послугами. Розглянуто проблеми організації вибіркових статистичних спостережнь у зовнішній торгівлі України. Досліджено методичні засади обліку послуг зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено систему показників і проаналізовано стан і динаміку торгового балансу України. Проаналізовано методологічні засади статистики цін зовнішньої торгівлі. Розглянуто проблеми застосування індексного методу та розроблено методологічні положення розрахунку індексів зовнішньої торгівлі в Україні. Обгрунтовано нові підходи щодо статистичного прогнозування зовнішньоторговельних цін. Наведено рекомендації щодо удосконалення методології проведення статистичних досліджень у галузі зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

170. Методологічні засади статистичного дослідження соціальної структури суспільства

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.01 Р.П. Задорожна; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Рзглянуто суть і основні концепції соціальної структури суспільства. Наведено пропозиції щодо удосконалення методології її статистичного аналізу. Систематизовано теоретичні та методологічні підходи до вивчення будови суспільства й обгрунтовано переваги застосування теорій соціальної стратифікації як теоретичної бази досліджень, що уможливлює застосування статистичних методів багатовимірної класифікації. Адаптовано методи кластерного аналізу та багатовимірного ранжування до аналізу соціальної структури, за допомогою яких досліджено будову сучасного українського суспільства, здійснено аналіз його диференціації за показником середньодушових сукупних витрат. Доведено необхідність перегляду меж інтервалів групування населення за розміром середніх сукупних витрат на одиницю населення. Систематизовано критерії виділення середнього класу. Проаналізовано прояви феномену статусної несумісності в українському суспільстві. Адаптовано процедуру стандартизації значень показників ознакової множини для обчислення багатовимірних інтегральних оцінок на основі еталонних значень показників до використання у стратифікаційних дослідженнях. Наведено пропозиції щодо удосконалення системи показників комплексної оцінки бідності.

171. Методологічні принципи забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.03.01 В.Г. Саріогло; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічне та методико-інформаційне забезпечення реалізації основних етапів вибіркових обстежень населення. Обгрунтовано необхідність розробки ефективних заходів для забезпечення надійності оцінювання показників за даними обстежень. Сформульовано теоретичні засади застосування сучасної статистичної методології підвищення надійності оцінювання показників. Запропоновано систему характеристик, що відображають ефекти впливу на рівень надійності оцінювання показників окремих етапів обстеження та заходів з підвищення якості його даних. Розроблено концепцію забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення. Розроблено методологію та механізми реалізації відповідних заходів з підвищення рівня надійності даних вибіркових обстежень населення шляхом коригування системи статистичних ваг. Наведено характеристики якості статистичних ваг, розроблено методичне забезпечення для їх вимірювання. Результати наукового дослідження впроваджено у системі державних вибіркових обстежень населення України та під час проведення обстежень недержавними організаціями.

172. Методологія і практика досліджень населення України (регіональний аспект)

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.09.01 Г.Г. Старостенко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1999. — 36 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей відтворювальних процесів і здоров'я людей, що проживають у різних умовах. Розроблено ієрархічну теоретико-методологічну схему дослідження, що поєднує вивчення об'єктів різного рівня - національного, регіонального, обласних і районних. Розкрито взаємозв'язок та взаємозумовленість комплексу власне самих відтворювальних процесів із соціально-економічним та екологічним середовищем. Виявлені типи територіальних утворень по ступеню задовільності умов життя населення та соціально-демографічній ситуації даного територіального утворення. Обгрунтовані практичні рекомендації для покращання умов життя, відтворення та здоров'я населення.

173. Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.01 С.С. Ващаєв; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання вдосконалення методики побудови багатовимірних узагальнюючих статистичних показників. Обгрунтовано теоретичні засади оцінювання багатовимірних об'єктів. Вперше класифіковано способи стандартизації ознак метричної шкали, визначено межі застосування кожного з даних способів. Розвинуто обгрунтування ознакових множин рейтингів емітентів фондового ринку, регіональних ринків праці, комерційних банків. Розглянуто можливості адаптації існуючих методик визначення рейтингів до конкретних умов функціонування економічної системи та наявності інформаційної бази. Для визначення рейтингів на базі латентних властивостей соціально-економічних явищ запропоновано компонентний аналіз. Досліджено його особливості та аналітичні можливості як засіб визначення узагальнюючих статистичних показників. Комплексно розглянуто всі традиційні методики побудови узагальнюючих статистичних показників - експертні оцінки, багатовимірну середню та її модифікації, індекс людського розвитку, таксономічний показник і малопоширений метод головних компонент.

174. Механізм впливу соціальних змін на соціальну напруженість в сучасній Україні (на прикладі мегаполісу)

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.07 О.В. Чернявська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Викладено теоретико-методологічні основи дослідження соціальної напруженості. Розглянуто загальні особливості соціальних змін у пострадянських суспільствах. Відмічено, що соціальна напруженість є однією з характерних особливостей процесів соціальних змін в сучасному українському суспільстві, ступеня соціальної стабільності. Визначено та проаналізовано поняття соціальної напруженості та потенціалу соціальної напруженості. Запропоновано поняття механізму впливу соціальних змін на соціальну напруженість, який сприяє оптимізації процесів регулювання виникнення та розвитку соціальної напруженості та соціальних конфліктів. Проаналізовано елементи даного механізму: соціальну диференціацію, соціальну незадоволеність, політичну культуру, ціннісно-нормативний компонент, соціально-психологічну адаптацію. Запропоновано рекомендації щодо поліпшення ефективності соціального управління зниження соціальної напруженості, регулювання існуючих соціальних конфліктів та прогнозування можливих.

175. Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення

Автореф. дис... канд. екон. наук08.09.01 М.В. Ніколайчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано доцільність управління сільськими міграціями з урахуванням мотивів поведінки населення. Наведено модель системи формування міграційних намірів особи за дії зовнішніх міграційних факторів, опосередкованих факторами особистості. Створено модель механізму регулювання міграційних процесів сільського населення, яка грунтується на політиці пасивного регулювання, передбачає адміністративне втручання, короткотермінове регулювання рухомості, управління суспільним розвитком і збалансування факторів зовнішнього середовища. Для реалізації політики пасивного управління міграціями запропоновано проведення запобіжних дій, що може призвести до розбалансування механізму міграційної поведінки, що здійснюється на загальнодержавному та регіональному рівнях. Відзначено, що адміністративне втручання доцільне виключно за надзвичайних ситуацій. Зауважено, що управління суспільним розвитком відбувається шляхом навчання та виховання, а також сприяє підвищенню керованості поведінки та рухомості сільського населення. Зазначено, що збалансування факторів зовнішнього середовища необхідно проводити для досягнення мети регулювання з використанням заходів для створення робочих місць, розвитку малого підприємництва та самозайнятості, організації ринків нерухомості, комунального обслуговування, розвитку та соціального забезпечення. Короткотермінове регулювання рухомості здійснюється для підвищення ефективності регуляторної політики шляхом інформаційного забезпечення та з супроводженням переміщення. Впровадження запропонованого механізму забезпечує досягнення основної мети міграційної політики - перетворення хаотичних переміщень сільського населення у керований міграційний процес.

176. Механізми державного управління демографічними процесами в Автономній Республіці Крим

автореф. дис... канд. наук з держ. управління25.00.02 В.В. Сімоненко; Акад. муніцип. упр. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Науково обгрунтовано комплексний підхід щодо вдосконалення механізмів державного управління демографічними процесами в Автономній Республіці Крим (АРК). Визначено пріоритети та напрями розвитку державної політики України за умов демографічної кризи. Досліджено можливості імплементації світового досвіду щодо державного управління даними процесами. Розкрито суть і зміст його механізмів. Проведено діагностування інтенсивності депопуляції населення АРК (за статистичними матеріалами 1996 - 2006 рр.), на його підставі виявлено чинники та тенденції змін, що впливають на поглиблення демографічної кризи в АРК. Розроблено особистісно-орієнтовану модель державного управління демографічними процесами в АРК. Обгрунтовано умови її ефективного функціонування.

177. Міграційні процеси великих міст (на прикладі м. Києва)

Автореф. дис... канд. екон. наук08.09.01 Т.А. Драгунова; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Уточнено економічний зміст понять "міграція населення", "міграційний процес" і "міграційна система". Доведено стабільність і стадійність розвитку міграційного процесу. Обгрунтовано доцільність застосування перехідної теорії та концепції мутаційності щодо регулювання міграційного процесу великого міста. Досліджено динаміку кількісних та якісних показників міграційного процесу у Києві за останню чверть минулого та початок нинішнього століття. Розроблено методику регулювання міграційних процесів великих міст, що включає побудову гіпотетичної та фактичної моделей, їх порівняння та розрахунок на підставі одержаних результатів регулятивної моделі, яка передбачає наближення фактичної траєкторії міграційного процесу до гіпотетичної. Визначено мету, принципи та функції міграційної політики та основні чинники її формування.

178. Міграція у відтворенні населення Поділля

Автореф. дис... канд. екон. наук08.09.01 О.М. Горобець; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження відтворення та міграції населення. З'ясовано особливості впливу міграції на відтворення населення Поділля - регіону з чітко окресленою сільськогосподарською спеціалізацією та давніми традиціями міграції. Визначено міграційні орієнтації та дітородну поведінку населення областей Поділля у соціологічній оцінці. Висвітлено напрями вдосконалення інформаційного забезпечення дослідження міграційних процесів та узагальнено методи обліку міграції у контексті створення надійної інформаційної бази для моделювання наслідків здійснення міграційної політики. З використанням методів кореляційно-регресійного аналізу побудовано гравітаційну та відцентрову моделі факторного впливу на міграцію населення Поділля, наведено їх соціально-економічну інтерпретацію відповідно до умов цього специфічного регіону. Запропоновано основні напрями та заходи демографічної політики у контексті запобігання несприятливого впливу зовнішньої міграції на відтворення населення.

179. Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.04 Д.В. Цимбал; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Досліджено процес міжетнічної взаємодії за умов великого міста. Детально розглянуто питання міжкінетичної взаємодії та її складових, а саме: міжетнічних відносин, зв'язків, спілкування та контактів, що утворюють структуру міжетнічної взаємодії. На підставі емпіричних даних проаналізовано вплив мовної ситуації у місті на стан міжетнічної взаємодії. Значну увагу приділено питанню щодо рівня толерантності та її значення у поліетнічному середовищі. Описано моделі міжетнічної взаємодії за умов великого міста, зокрема, конфліктну модель як небажаний варіант та "компромісну" модель як таку, яка б мала задовольняти всі сторони процесу взаємодії.

180. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально- філософський аналіз)

автореф. дис... канд. філос. наук09.00.03 Ірина Юріївна М'язова; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — укp.