LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 1 із 51

1. Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.О. Григорецький; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено науково-методологічні засади й алгоритм процесів автоматизованої діагностики та допуску диспетчерів-стажистів до самостійної роботи, що базуються на індивідуальному підході до процесу професійної підготовки. Визначено основні вимоги до підготовки авіадиспетчерів за умов виробничого підприємства. Розроблено моделі й алгоритми допуску авіадиспетчерів до самостійної роботи, досліджено питання щодо структури інформаційних моделей авіадиспетчера, створено принципи побудови й алгоритм роботи автоматизованої системи управління даним допуском.

2. Автоматизація керування одноланковою підводною буксированою системою з підйомним буксированим апаратом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 Нгуен Тієн Лонг; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 24 с. — укp.

3. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожних мостів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.12 Т.О. Приходько; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено комплекс моделей і алгоритмів автоматизованої оцінки технічного стану та прогнозу залишкового ресурсу мостів та їх елементів за умов неповної інформації, які складають ядро експертної системи підтримки прийняття проектних рішень стосовно стратегії експлуатації мостів. Наведено математичну модель бази знань - системи автоматизованого прийняття рішень стратегії експлуатації мостів. Здійснено модифікацію нормативної оцінки технічного стану споруди. Розроблено правила евристичного пошуку допустимих проектних рішень за нечіткої постановки. Запропоновано метод багатокритеріального вибору раціональних проектних рішень у нечіткому середовищі, який базується на методі максиміна Вальда.

4. Автоматизація проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.12 Т.Г. Григорян; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Обгрунтовано необхідність розробки та впровадження підсистеми автоматизованого проектування структур технологічних процесів суднобудівного виробництва. Досліджено процеси технологічного проектування даного виробництва, розроблено модель підсистеми проектування структур його технологічних процесів, яка передбачає використання експертної системи для генерації множини альтернативних структур і моделі процесів прийняття рішень щодо вибору раціональної структури технологічного процесу. Запропоновано теоретико-множинну модель бази знань і процесів її використання. Розроблено математичну модель ранжирування альтернативних структур технологічного процесу для вибору раціональної. Наведено структуру та зміст інформаційного забезпечення підсистеми проектування структур технологічних процесів виготовлення деталей корпусу судна. Зазначено, що запропоновані методи, моделі й алгоритми є базою для подальших досліджень, спрямованих на підвищення ефективності технологічної підготовки суднобудівного виробництва.

5. Автоматизація технологічного процесу абсорбційної осушки газу на базі нечіткої логіки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.С. Борин; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Створено теоретичні засади автоматизованого управління процесом абсорбційної осушки природного газу на компресорній станції магістрального газопроводу. Запропоновано математичну модель керованого об'єкта, яка не враховує збурення за вмістом вологи у газі на вході в абсорбер, а також логіко-лінгвістичні моделі, що дають змогу врахувати дане збурення. Доведено адекватність даних моделей і необхідність використання їх для автоматизованого керування процесом абсорбційної осушки газу замість складних нелінійних моделей. Здійснено моделювання знань експертів-технологів про процес осушки газу з використанням лінгвістичних змінних, що дозволило на підставі технологічного регламенту та одержаних від експертів-технологів знань розробити логіко-лінгвістичну модель прийняття раціональних рішень для управління установкою абсорбційної осушки газу з використанням набору логічних правил-продукцій. Розроблено логіко-лінгвістичну модель метазнань, яка враховує всі технологічні параметри установки абсорбційної осушки природного газу та за наявності інформації про передаварійні ситуації забезпечує оперативно-диспетчерському персоналу можливість вибирати необхідну для рішення поточної проблеми локальну модель представлення знань і дає змогу розв'язувати основні виробничі задачі, які впливають на ефективність процесу осушки газу. Розвинуто принцип структурування знань, який передбачає розбиття глобальних бази знань на декілька локальних, кожна з яких орієнтована на розв'язання певної задачі для конкретного типу обладнання установки абсорбційної осушки газу, зокрема, запропоновано у структурі глобальної знань застосувати блок метазнань, який забезпечує можливість оперативно вибирати необхідну для рішення поточної задачі локальну базу знань. Удосконалено функціональну структуру системи автоматизації процесу абсорбційної осушки газу, яка, на відміну від структури оперативно-диспетчерського управління діючої установки, містить базу знань, блок нечіткого логічного висновку, діалоговий інтерфейс користувача, архів даних і підсистему одержання знань, що здатні формувати керуючі та інформаційні сигнали, задані базами правил-продукцій.

6. Автоматизація технологічного процесу переміщення механізму з підвішеним вантажем засобами мікропроцесорного керування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Л.В. Мельнікова; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2000. — 19 с. — укp.

Розроблено оптимальну систему мікропроцесорного керування механізмами поступального руху, яка забезпечила гасіння коливань підвішеного вантажу до кінця пуску та гальмування механізму. Оптимізацію проведено за допомогою принципу максимуму за критерієм швидкодії. Одержано закон керування електроприводом механізму в три етапи. Обгрунтовано можливість аналізувати та досліджувати систему як двомасову. Розглянуто вплив різних факторів на роботу оптимальної системи керування. Доведено, що існує таке значення довжини линви, за якого час перехідного процесу та відповідно гасіння коливань вантажу щонайменший. Наведено рекомендації щодо бажаної довжини линви в процесі експлуатації. Проведено порівняння за швидкодією запропонованого способу керування з іншими, які сприяли гасінню коливань. Викладено умови, за яких даний спосіб мав суттєві переваги. Запропоновано окремі варіанти алгоритмів мікропроцесорного керування.

7. Автоматизація управління системою змащування гребенів коліс локомотивів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 А.М. Афанасов; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 1999. — 16 с. — укp.

Розглянуто шляхи оптимізації управління режимами змащування гребенів колісних пар локомотивів бортовими лубрикаторами. Запропоновано раціональний алгоритм управління змащуючими приладами, що забезпечує значну економію змащувальних матеріалів, зниження ступеня забруднення мастилом екіпажної частини локомотива та ймовірності боксування колісних пар в режимі змащування при високому ступені зниження інтенсивності зношування гребенів. Розроблено систему автоматичного управління, що реалізує оптимальний алгоритм регулювання режимів змащування, а також методику вибору раціональних параметрів управління.

8. Автоматизована система обліку та контролю електроенергії дистанцій електропостачання залізниць

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.09 В.Г. Кузнецов; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. транспорту. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Розроблено нову систему АСКОЕ дистанцій електропостачання залізниць з новими функціями, що підвищують енергетичну ефективність електричної тяги, серед яких - раціональне переведення тягових підстанцій та диференційовані тарифи оплати за активну та реактивну електроенергію, контроль за раціональним електрообігрівом приміщень дистанцій електропостачання, прогнозування місячних витрат електроенергії тягових підстанцій, непрямий контроль за спрацьовуванням ресурсу тягових трансформаторів. Для реалізації цих функцій розроблено моделі раціонального переводу тягових підстанцій на диференційовані тарифи оплати за активну і реактивну електроенергію, а також раціонального електрообігріву приміщень. Теоретично обгрунтовано доцільність застосування методу "Гусениця" для прогнозування місячних витрат електроенергії дистанцій електропостачання.

9. Автоматизована система розкрою листового прокату в суднобудуванні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.04 Д.В. Удовицький; Укр. держ. мор.техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2001. — 15 с.рис. — укp.

Розроблено метод автоматичного формування планів розкрою та призначення маршрутів вирізки деталей. Запропоновано методи, які забезпечують виконання технологічних вимог, дозволяють враховувати організаційні особливості виробництва, мінімізувати теплові деформації, витрати електроенергії та робочих газів у процесі теплового різання. Наведено методи автоматичного розрахунку та використання розмірених відходів. Запропоновано проект автоматизованого робочого місця для подолання недоліків, властивих прийнятій організації технологічної підготовки суднобудівного виробництва.

10. Автоматизована система управління виробництвом в збійних ситуаціях в аеропорті Сана

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 Альгабрі Табіт Махді Ях'я; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Визначено, що для розробки ефективної автоматизованої системи управління (АСУ) необхідне формування оптимізаційної моделі, яка має враховувати фактори, що впливають на прийняття рішення за умов аеропорту Сана. Обгрунтовано методику процесу управління виробництвом у аеропорту Сана у випадку критичних ситуацій, подано їх класифікацію, сформульовано задачі АСУ. Висвітлено фактори, що впливають на процес оптимізації. Розроблено оптимізаційну модель АСУ. Особливістю моделі є облік динаміки факторів, які впливають на оптимізацію та застосування принципу Белмана. Запропоновано АСУ виробництвом в аеропорту Сана за умов критичних ситуацій, яка враховує специфіку даного аеропорту та дозволяє працювати в реальному масштабі часу.

11. Автоматизована система управління експлуатацією складних регенеруючих технічних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Ягхі Кхаліл Абдельхамід Ахмед; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с.рис. — укp.

Розроблено архітектуру та методику навчання нейронної надмережі прогнозування розвитку життєвого циклу спільноти складних регенеруючих технічних систем (СРТС). Апробовано автоматизовану систему управління експлуатацією автотранспортних засобів на базі нейронної моделі прогнозування ушкоджень. Наведено методики, алгоритми та програми для підвищення репрезентативності початкової інформації про життєдіяльність спільноти СРТС шляхом зменшення розмірності чинникового простору з метою виділення переважаючих техніко-організаційних чинників таких систем, перетворення їх на добірку адекватних виборок для навчання нейронної надмережі. Запропоновано методику, алгоритм і програми для визначення належності окремої СРТС після генерації до відповідної ресурсної ітерації життєвого циклу.

12. Автоматизований моніторинг залишкового ресурсу авіаційних ГТД в експлуатації за критерієм пошкодження робочих лопаток турбіни

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.14 О.С. Якушенко; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Сформована методологія контролю залишкового ресурсу газотурбінних двигунів (ГТД) за критерієм тривалої міцності робочих лопаток турбіни, що враховує стохастичну природу пошкодження. Створена методика оцінки впливу технічного стану (ТС) ГТД та особливостей його експлуатації на накопичення пошкоджень у його деталях. Розроблена методика прогнозування залишкового ресурсу авіаційного ГТД з урахуванням його ТС та особливостей наступного періоду експлуатації. Розроблена математична модель робочого процесу ГТД ПС-90А та алгоритм її узгодження з параметрами функціонування двигуна. Розроблено методику одержання регресійних залежностей параметрів навантаження деталей ГТД від параметрів його робочого процесу.

13. Автоматичне керування рухом самохідних підводних апаратів в умовах невизначеності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 С.В. Блінцов; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 22 с. — укp.

Здійснено удосконалення систем автоматичного керування рухом самохідних підводних апаратів за умов невизначеності їх параметрів і характеристик зовнішнього середовища шляхом застосування нечітких і нейромережних регуляторів з використанням інверсійних моделей об'єкту керування. Створено пряму й інверсну нейромережні моделі керованого руху самохідного підводного апарата як нелінійного об'єкта керування за умов невизначеності його конструктивних параметрів і параметрів зовнішніх збурень. Розроблено закони керування та синтезовано системи автоматичного керування плоским і просторовим рухом апарата на базі нейромережних і нечітких регуляторів та регуляторів, що використовують прямі й інверсійні математичні та нейромережні моделі.

14. Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної невизначеності

автореф. дис... д-ра техн. наук05.12.17 Б.Б. Поспєлов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіаці. ін-т". — Х., 2007. — 36 с. — укp.

Удосконалено теорію та методологію підвищення якості інформаційного обміну (ІО) в авіаційних радіотехнічних системах (АРТС) за умов ситуаційної невизначеності (СН) та обмеженого частотно-енергетичного ресурсу на базі використання нового класу динамічних трактів передачі інформації (ДТПІ), адаптованих до СН. Встановлено критерії оптимальності та розроблено математичні моделі ДТПІ, на базі яких удосконалено методологію їх погодженої та розмежованої адаптації за різних рівнів СНТ в АРТС. Запропоновано підхід щодо дослідження ефективності методів адаптації за динамічних умов з урахуванням характеристик апертури. Розроблено новий підхід щодо формування опорного сигналу в ДТПІ за умов СН, заснований на використанні спектральної надмірності сигналів. Показано, що злагоджена адаптація ДТПІ дозволяє більш ніж на порядок (у порівнянні з адаптацією ДТПІ на приймальному боці) збільшити поточну пропускну здатність, знизити величину відносної середньої квадратичної похибки передачі сигналів й імовірнісь похибки прийому. Запропоновано новий підхід щодо модифікації методів адаптації, який дозволяє забезпечити підвищену локальну швидкість та якість адаптації за умов істотної динаміки СН та наявності інструментальних похибок. Розроблено й апробовано макет адаптивного тракту обробки на приймальному боці ДТПІ.

15. Аеродинамічна компоновка арочного крила з повітряним гвинтом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.01 А.П. Корнієнко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати фізичного моделювання обтікання арочного крила з повітряним гвинтом в аеродинамічній трубі. На підставі результатів такого моделювання, проведеного з візуалізацією течії на поверхні арочного крила, підтверджено безвідривний характер обтікання комбінації "арочне крило - повітряний гвинт" до великих кутів атаки, що дозволило здійснити параметричні дослідження, з використанням методів обчислювальної аерогідродинаміки, які базуються на використанні моделі ідеальної рідини, а саме: методу дискретних вихорів, (ефективного для моделювання обтікання тонких несучих поверхонь з фіксованими лініями сходу вихрової пелени), панельного методу Моріно - для моделювання обтікання тілесних компоновок, у їх апробованих алгоритмічних реалізаціях методики розрахунку. Наведено результати параметричних досліджень стосовно оцінки впливу місця розташування повітряного гвинта в каналі арочного крила на аеродинамічні характеристики такого роду комбінації та з'ясовано наявність досить складної аеродинамічної інтерференції гвинта та несучої поверхні літального апарата. За цього одержано аеродинамічні якості комбінації та тягових характеристик даного гвинта, які мають чіткі екстремуми, наявність яких повинна враховуватися під час проектування літаків з арочним крилом.

16. Аеродинамічні характеристики несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.01 Є.О. Українець; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці методики та розрахунку аеродинамічних характеристик несучих систем літальних апаратів з співосними гвинтовими рушіями. В роботі знаходить свій подальший розвиток метод дискретних вихорів з замкнутою вихровою рамкою як дискретною особливістю. Досліджено поля швидкостей, індуковані гвинтовими рушіями, вплив струменів від гвинтових рушіїв на аеродинамічні характеристики крила, мотогондоли, оперення в сліді. Досліджено вплив на моментні характеристики літака зміни режиму роботи гвинтових рушіїв, відхилення механізації крила, наближення до поверхні розділу, наявності ковзання.

17. Аеродинамічні характеристики несучого гвинта на критичних режимах обтікання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.01 В.А. Бердочник; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Удосконалено числовий метод визначення аеродинамічних характеристик несучого гвинта (НГ), побудований на основі нелінійної нестаціонарної вихрової лопатевої теорії. Розроблено модель локального за часом і простором зриву з передньої кромки окремих перерізів лопатей. Одержано можливість урахування нелінійних за кутом атаки та числом Маха аеродинамічних характеристик профілів лопаті. Розроблено універсальну концепцію побудови геометрії, кінематики та динаміки несучих поверхонь у математичній моделі НГ з шарнірним кріпленням лопатей, що дозволяє розширити межі проведення параметричних досліджень. Вивчено поведінку несучих гвинтів серійних вертольотів на критичних режимах їх обтікання, одержано якісну картину явищ, кількісні сумарні та розподілені аеродинамічні характеристики.

18. Акустичний контроль напружено-деформованого стану обв'язки агрегатів газокомпресорних станцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 А.А. Мандра; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено питання контролю напружено-деформованого стану газоприводів компресорних станцій. Розроблено методику, пристрій контролю, що реалізує ультразвуковий метод (пластинчатими хвилями) та первинний перетворювач. Запропонована методика дає змогу контролювати напружено-деформований стан металу стінки труби за експлуатаційних умов без використання зразків. Проведено метрологічний аналіз розроблених методики та пристрою. Результати роботи перевірено за допомогою лабораторних і натурних досліджень. Розроблено математичну модель поширення пластинчатих хвиль у стінці газопроводу, яка враховує явище загасання амплітуди хвилі. Проведено відповідні розрахунки на базі розробленого програмного забезпечення.

19. Алгоритмічні методи підвищення точності коректованого гіроскопічного компаса

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.03 М. Рахмуни; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

На підставі результатів проведених досліджень показано, що існуючі закономірності поведінки динамічно настроюваного гіроскопа (ДНГ) у нестаціонарних теплових полях дають змогу встановити взаємозв'язок між його дрейфами у двох вимірювальних каналах і знайти функцію цього взаємозв'язку. Виявлення цих закономірностей дало змогу використати метод калмановської фільтрації для розробки та реалізації алгоритму підвищення точності коректованого гірокомпаса (КГК), побудованого на базі ДНГ. Установлено, що використання функції зв'язку між дрейфами ДНГ призводить до повної спостережливості системи, що дає змогу оцінити похибку курсовказання та компенсувати її алгоритмічно. Зазначено, що застосування як функцію зв'язку нейромережі встановленої структури може мати перевагу, яка зумовлена відсутністю необхідності визначення та збереження безлічі функцій зв'язку інших видів, що залежать від положення гіроскопа у просторі. Показано, що розроблений алгоритм підвищення точності КГК стійкий до помилок завдання параметрів системи та шумів збурень і вимірювань. Запропонований алгоритм надав змогу ефективно компенсувати одну з головних похибок КГК, зумовлену власними дрейфами ДНГ за змінних теплових полів.

20. Алгоритмічні та імітаційні моделі автоматизованого виробництва в автомобілебудуванні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Л.В. Руденко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто автоматизовані виробничі процеси в автомобілебудуванні, а також досліджено аналітичні та імітаційні моделі виробничих систем. Зроблено висновок про необхідність розробки нового класу методів і моделей, що базуються на системному уявленні, просторово-часовому та імітаційному моделюванні об'єкта дослідження. Виконано формалізацію й алгоритмізацію технологічних процесів, проведено імітаційне моделювання виробничих систем різного характеру. Запропоновано методики для розв'язання задач автоматизації, модернізації та реконструкції виробництва.