LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 10 із 51

181. Забезпечення активної відмовостійкості систем керування статично нестійкими динамічними об'єктами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 О.І. Гавриленко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 21 с. рис. — укp.

Запропоновано новий метод дослідження систем керування статично нестійкими динамічними об'єктами (СНДО) як об'єктів діагностування та відновлення, що дає змогу мінімізувати час діагностування та відновлення працездатності таких систем. Для лінеаризуємих систем керування СНДО розроблено ієрархію діагностичних моделей та інструментальних засобів, що дають змогу здійснювати оперативне діагностування з потрібною глибиною в реальному масштабі часу. Удосконалено існуючі методи та моделі відновлення працездатності систем керування, що дає змогу для класу систем керування СНДО забезпечити оперативність відбивання відмов в аварійних режимах. Розвинуто системний підхід до забезпечення відмовостійкості систем керування динамічними об'єктами у вигляді моделі та критеріїв її оцінки.

182. Забезпечення безаварійного руху високошвидкісного потяга на основі безперервного моніторингу стану рейкового шляху

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 В.П. Войтенко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 20 с. — укp.

Уперше обгрунтовано використання акустичних ефектів взаємодії хвиль Релея з перешкодами для безперервного контролю стану рейкового шляху щодо наявності перешкод руху високошвидкісного потяга. З використанням математичної моделі процесу поширення акустичних хвиль у рейці за наявності на поверхні зазначених перешкод з різними фізичними властивостями установлено можливість виявлення й ідентифікації типу перешкоди за ступенем небезпеки для руху високошвидкісного потяга. З'ясовано, що опади не погіршують вимірюваних характеристик акустичних пристроїв для моніторингу стану рейкового шляху завдяки ефекту поліпшення акустичного контакту між рейкою та перешкодою, що підвищує ймовірність виявлення перешкод руху потяга за цих умов.

183. Забезпечення безаварійної роботи газопроводів у зсувонебезпечних гірських районах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 В.П. Рудко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. рис. — укp.

Розглянуто методи та засоби оперативного контролю за напружено-деформативним станом масивів гірських порід за трасами трубопроводів, що дозволяють відстежувати динаміку поля напружень і прогнозувати розвиток геологічних процесів, а також побудувати схему навантаження об'єкта. Розроблено методику визначення допустимого рівня довільноорієнтованого навантаження на трубу в області сповзання грунту. Наведено результати експериментальних досліджень, здійснених з метою визначення механічних характеристик пластично деформованих за умов перевантажень трубних сталей. Науково обгрунтовано доцільність оцінки опору поширення тріщини трубної сталі за -критерієм. Установлено, що тривала експлуатація магістральних трубопроводів зумовлює зниження опору поширенню тріщини.

184. Забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом адаптації водіїв до його складних умов

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 Н.І. Кожуховська; Нац.трансп. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Розглянуто актуальні завдання сучасності - підвищення безпеки руху шляхом створення та застосування науково-методичного апарату аналізу та синтезу автоматизованих систем контролю дій водіїв, які працюють за складних умов дорожнього руху. Надано оцінку якості функціонування людино-машинних систем, зважаючи на особливості індивідууму в транспортних системах. Розроблено комплексну методику синтезу проектних варіантів автоматизованих систем об'єктивного контролю та їх аналізу, що базується на математичному моделюванні процесу функціонування технічних систем і дій водіїв. Розроблено та досліджено математичну модель та алгоритм функціонування автоматизованої системи об'єктивного контролю, що дозволяє здійснювати оцінку якості функціонування людино-машинних систем з урахуванням особливостей індивідууму та сучасних вимог до якості підготовки водіїв. Надано комплексний підхід (рішення) реалізації об'єктивного контролю в процесі виконання полігонних учбових курсів для підвищення кваліфікації водія, його адаптації до складних умов дорожнього руху, удосконалення навичок і зміцнення обгрунтованості рішень.

185. Забезпечення безпеки плавання суден в гирлах рівнинних рік

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 Т.В. Олійник; Одес. держ. мор. акад. — О., 2000. — 23 с. — укp.

Викладено результати теоретичних і експериментальних досліджень, спрямованих на підвищення безпеки судноводіння в гирлах рівнинних рік, під час плавання та маневрування у вузьких і складних для плавання ділянках рік. Основні дослідження виконано на прикладі Херсонського морського каналу та гирла ріки Дніпро. За отриманими результатами зроблено аналіз стану навігаційних об'єктів. Систематизовано дані та розроблено пропозиції щодо забезпечення безаварійного плавання в гирлових ділянках рівнинних рік. Наведено практичні рекомендації щодо плавання в порт Херсон і застосування методу траверсних відстаней, які забезпечують постійний контроль за місцем розташування судна під час плавання у вузьких місцях з використанням суднової РЛС. Доведено необхідність врахування елементів циркуляції під час маневрування у щільних водах і швартувань.

186. Забезпечення безпеки робіт по очищенню дорожнього покриття

О.В. Приймаченко Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 228-231. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто принципи забезпечення безпеки прибиральних робіт дорожнього покриття з урахуванням усіх особливостей технологій прибирального процесу, функціональних особливостей та планувальних рішень дорожнього покриття.

187. Забезпечення ефективності інформаційної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах обслуговування повітряного руху з елементами штучного інтелекту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.13 В.М. Неділько; Нац. авіац. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розроблено науково-методологічні основи подання інформації, що формується в критичних і аварійних ситуаціях підтримки прийняття рішень в атоматизованих системах обслуговування повітряного руху нового покоління. Запропоновано практичний метод випереджувальної оцінки ефективності інформації, що подається людині-оператору. Опрацьовано алгоритм роботи автоматизованої системи обслуговування повітряного руху, в якій забезпечується ефективна інформаційна підтримка прийняття рішень у проблених ситуаціях, визначено її структуру та принципи роботи.

188. Забезпечення захисту паливних систем від вільної вологи при експлуатації літаків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 М.Д. Туз; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Експериментально досліджено кінетику вологи в баках-кесонах літаків за нормальних та екстремальних умов експлуатації, визначено баланс вологи між фазовими станами. Розглянуто характеристики воднопаливних емульсій, утворених внаслідок гідромеханічних процесів в паливних системах сучасних літаків. Розроблено математичну модель виділення та накопичення вільної води в баках-кесонах літака. На натуральному стенді паливної системи досліджено технічні можливості та ефективність клапанів зливу відстою, систем централізованого зливу та довиробітку залишків палива. Досліджено ефективність гідрозмиву щодо запобігання обледеніння сіток відцентрових насосів. Встановлено управляючі параметри та отримано їх значення для масообмінного методу збезводнення палива в баках-кесонах літаків. Визначено оптимальні значення конструктивно-експлуатаційних чинників засобів захисту паливних систем літака.

189. Забезпечення параметрів якості порожнистих валів ГТД технологічними методами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.04 В.Ф. Мозговий; Укр. НДІ авіац. технології. — К., 2002. — 22 с. рис. — укp.

На підставі системного аналізу напружено-деформованого стану (НДС) поверхневого шару здійснено системний, науково-обгрунтований підхід для реалізації методів і засобів технічного забезпечення параметрів якості порожнистих валів газотурбінних двигунів (ГТД), що враховує особливості формування параметрів поверхневого шару у взаємозв'язку з послідовністю операцій і режимами технологічної обробки та забезпечує підвищення їх опору втомленості. Експериментально встановлено ступінь впливу операцій технологічної обробки (точіння, шліфування, полірувально-зміцнювальної обробки) у вигляді емпіричних залежностей на параметри якості валів ГТД. Розроблено математичну модель та одержано аналітичні залежності для визначення основних параметрів технологічного процесу одночасної обробки вільним образивом у псевдорозрідженому стані з застосуванням повітряних струменів зовнішніх і внутрішніх поверхонь порожнистих тонкостінних валів ГТД у взаємозв'язку з параметрами якості поверхневого шару їх стінок. З урахуванням технологічної спадковості встановлено раціональне поєднання режимів і технологічних операцій комплексного технологічного процесу виготовлення даних валів. Розроблено математичну модель процесу алмазного вигладжування. Запропоновано методики розрахунку параметрів технологічного процесу вигладжування та оцінки механічного стану поверхневого деформованого шару тонкостінних валів. Теоретично виявлено та експериментально обгрунтовано механізм впливу технологічних параметрів, що визначають глибину зміцнення та величину залишкових напруг, на особливості зародження тріщин від втомленості та витривалість валів ГТД.

190. Забезпечення ресурсозбереження шляхом удосконалення технології роботи сортувальних станцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 Г.В. Шаповал; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи удосконалення технології роботи сортувальних станцій у взаємодії з прилеглими дільницями за умов транспортного ринку за рахунок забезпечення ресурсозбереження, спрямовану на поліпшення якості перевезень та підвищення конкурентоспроможності й престижності залізниць. Розроблено комплекс моделей, що дозволяють реалізувати забезпечення ресурсозбереження у процесі удосконалення технології роботи сортувальної станції та визначити в оперативному режимі число вагонів для кожного стану системи "сортувальна станція - прилеглі дільниці" за умов забезпечення безперервної взаємодії її елементів. Наведено оцінку функціонування системи за рахунок формалізації критерію якості управління системою "Сортувальні станції - прилеглі дільниці".

191. Забезпечення стійкості легкового автомобіля при граничних режимах руху

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 М.В. Доброгорський; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання поліпшення динамічних параметрів граничних режимів руху автомобіля за умов забезпечення стійкості. Здійснено якісну та кількісну оцінки впливу величини дестабілізувального момента в площині дороги на зміну показників курсової та траєкторної стійкості автомобіля. Досліджено процес динамічної стабілізації курсового кута автомібля за допомою регулювання дестабілізуючого моменту. Наведено результати експериментальної оцінки забезпечення курсової стійкості автомобіля під час процесу гальмування за допомогою регулювання дестабілізувального моменту. Досліджено параметри траєкторної стійкості автомобіля за умов усталеного руху криволінійною траєкторією.

192. Забезпечення точності та прискореної технологічної підготовки виробництва деталей ГТД із зубчастими вінцями на основі комп'ютерного моделювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.04 К.Б. Балушок; ВАТ "Укр. наук.-дослід. ін-т авіац. технології". — К., 2003. — 23 с. рис. — укp.

На підставі аналізу впливу відхилень виробляючих поверхонь зуборізного інструмента на точність обробки зубчастого вінця деталі запропоновано єдиний підхід до розв'язання задач технологічної підготовки виробництва (ТПВ) деталей газотурбінного двигуна (ГТД) з зубчастими вінцями, який базується на комп'ютерному моделюванні зубчастих вінців, зуборізного інструменту та процесів обробки. Для комп'ютерного моделювання зуборізного інструмента розроблено математичні моделі черв'ячних фрез і зуборізних довбяків для обробки евольвентних і неевольвентних зубчастих вінців деталей ГТД. Розроблено й експериментально апробовано нові методики аналізу точності черв'ячних фрез і зуборізних довбяків, методики чисельної оцінки впливу погрішностей інструменту на точність зубчастого вінця деталі на стадії проектування інструменту. Запропоновано методики контролю точності виробляючих поверхонь обкатного зуборізного інструменту, неевольвентних зубчастих вінців деталей і елементів, що модифікують евольвентний профіль зуба деталі, на універсальних координатно-вимірювальних машинах за електронним еталоном. На підставі результатів експериментальних досліджень точності обробки та якості поверхневого шару у разі електроерозійної обробки інструментальних сталей розроблено, експериментально апробовано та впроваджено до виробництва новий технологічний процес прискореного виготовлення високоточних зуборізних довбяків зі сталі Р18 та Р6М5К5-МП. На базі проведених досліджень і створених математичних моделей розроблено та впроваджено до виробництва комплексну автоматизовану систему "Зубообробка".

193. Закономірності експлуатаційної деградації сталей магістральних нафтопроводів та резервуарів за корозійної дії нафто-водного середовища

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.14 О.І. Звірко; Фізико-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка НАН України. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив тривалої експлуатації сталей магістральних нафтопроводів та резервуарів на їх корозійну тривкість, опір корозійно-механічному руйнуванню та схильність до крихкого руйнування у підтоварній воді та нафто-водному середовищі. Розроблено ефективний інгібіторний захист від корозії внутрішніх поверхонь трубопроводів. Виявлено, що тривала експлуатація сталей нафтопроводів і резервуарів нафти спричиняє суттєве погіршення їх електрохімічних характеристик, зниження корозійної тривкості в об'ємі матеріалу, зниження опору крихкому руйнуванню, корозійному та водневому розтріскуванню, що пов'язано з агресивною дією нафто-водного середовища. Встановлено, що найбільш корозійно агресивним є нафто-водне середовище з межею поділу фаз нафта - вода, а найменш - нафто-водна емульсія. Показано важливу роль наводнювання сталей у процесах їх деградації за експлуатаційних умов, що проявилась у зростанні мікродефектності матеріалу та зниженні його опору крихкому руйнуванню.

194. Закономірності зміни дальності поїздки пасажира на метрополітені

Н.А. Соколова Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 166-172. — укp.

Проаналізовано середню дальність поїздки та зміни середньої дальності поїздки пасажира на Харківському метрополітені за годинами доби. Виявлено фактори, що впливають на дані показники та розроблено математичні моделі, які описують закономірності зміни дальності даних поїздок.

195. Закономірності корозійно-механічної деградації трубопроводів у складних умовах експлуатації

автореф. дис... д-ра техн. наук05.15.13 Л.Я. Побережний; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 34 с. — укp.

Розроблено об'єднану принципову схему оцінювання потенційних небезпек, розрахунку та контролю експлуатаційних ризиків, яка відповідає чинним нормативним документам і містить суттєві вдосконалення, які дають змогу покращити заходи стосовно контролю експлуатаційних ризиків. Доведено необхідність урахування ефекту Баушінгера у разі оцінювання несучої здатності матеріалу морських трубопроводів під час укладання та у процесі експлуатації. Проведено математичну інтерпретацію та введено силовий і деформаційний критерії оцінювання ефекту Баушінгера. Досліджено корозійно-механічну деградацію сталі трубопроводу на повітрі та у 12-ти модельних середовищах та показано, що найбільша небезпека втрати трубопроводом несучої здатності внаслідок корозійно-механічної деградації є у хлоридо-сульфатних і підкислених хлоридо-сульфатних електролітах. Проведено математичну інтерпретацію та розроблено підходи до прогнозування живучості основного металу та зварних з'єднань трубопроводів на повітрі та у корозійних середовищах. Для спрощення інженерних розрахунків введено коефіцієнти живучості. Доведено необхідність суттєвого вдосконалення й оновлення наявної нормативної бази з оцінювання та прогнозування безпеки та надійності трубопроводів. Розвинуто наукові основи Концепції досягнення безпеки трубопровідних систем на всіх стадіях життєвого циклу - від проектування до експлуатації. Проведено гармонізацію європейського стандарту ISO 13703:2000 "Нафтова та газова промисловість. Проектування і встановлення трубопровідних систем на морських експлуатаційних платформах" з урахуванням національної специфіки.

196. Закономірності розвитку руйнувань нежорстких дорожніх одягів як основа для планування ремонтних робіт (на прикладі автомобільних доріг Ємену)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.11 Адель Абдулкарім Мухаммед Курді; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Проаналізовано стан та особливості експлуатації автомобільних доріг за умов жаркого клімату (на прикладі доріг Ємену). Визначено, що для удосконалення планування ремонтів нежорстких дорожніх одягів необхідно встановити закономірності їх руйнувань під комплексною дією транспортних засобів та погодно-кліматичних факторів. За результатами теоретичних досліджень та на підставі аналізу результатів випробувань дорожніх одягів розроблено математичну модель розвитку руйнувань різних типів: вибоїн, викришування, руйнування кромки одягу, відбитих, поперечних, поздовжніх та алігаторних тріщин. Висвітлено алгоритм та програму розрахунків для прогнозування об'ємів руйнувань на ЕОМ. Доведено, що розраховані площини руйнувань збігаються з експериментальними значеннями.

197. Засоби підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіля

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 М.В. Дубно; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методологію оцінки та пошуку засобів підвищення продуктивного (швидкісного й енергетичного) потенціалу автомобілів. Запропоновано методологію нормування показників їх ефективності на базі максимально формалізованого підходу щодо визначення режимів роботи та ідентифікації умов руху автомобілів. Створено комплекс методів, впровадження яких забезпечує найбільш ефективне використання транспортних засобів. Запропоновано методи раціонального формування виробничого потенціалу автомобіля. Створено методологію нормування показників руху на базі багатофакторного дослідження режимів руху, формалізованих підходів до ідентифікації дорожніх умов, оцінки швидкісних та енергоперетворювальних властивостей автомобіля. Здійснено впровадження у виробництво розроблених методів підвищення енергошвидкісного потенціалу автомобіля.

198. Заспокоєння руху в центральних частинах міст стримуванням транспортних потоків

Автореф. дис. канд. техн. наук05.22.01 В.Ф. Душник; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Запропоновано метод стримування транспортного потоку на підході до зон заспокоєння руху в центральних частинах найбільших та великих міст. Розроблено методику стримування транспортних потоків на підходах до зон заспокоєного руху методами світлофорної сигналізації. Наведено рекомендації щодо швидкісних режимів пересування транспорту в таких зонах. Обгрунтовано верхні межі швидкості пересування в зоні заспокоєного руху та поза нею за ймовірністю скоєння дорожньо-транспортних подій під час взаємодії транспортних і пішоходних потоків. Визначено закономірності деформації транспортного потоку на виході з регульованого перехрестя та отримано аналітичні залежності розпаду сформованої групи автомобілів, на основі яких визначено критичну відстань між перехрестями за якої є доцільним введення режиму їх сумісної роботи в режимі координації.

199. Застосування штучних нейронних мереж з неітеративним навчанням в системах автоматичного керування електроприводами рушіїв підводних апаратів

С.В. Блінцов Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 384-385. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто побудову систем автоматичного керування гребними електродвигунами самохідних підводних апаратів на базі штучних нейронних мереж з неітеративним навчанням. Показано, що такі системи забезпечують необхідну точність, а їх синтез є простим і не потребує проведення складних експериментів.

200. Захисні покриття для залізобетонних і сталевих конструкцій мостів та інших споруд, що експлуатуються в умовах обводнення і струмів витоку

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 І.В. Подтележнікова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 22 с. — укp.

Досліджено актуальну проблему створення нових антикорозійних покриттів для захисту від корозії конструкцій мостів, тунелів і водопропускних труб, експлуатованих за умов сумісної дії струмів витоку й обводнення, з мінімальними грошовими витратами. Розроблені захисні покриття мають оптимальний склад, що забезпечує їх максимально високі захисні властивості та довговічність. На базі основних положень колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем, уявлень про електрогетерогенні взаємодії у системі покриття - метал розвинуто уявлення про реологічні властивості та структуроутворення розроблених покриттів. Розвинуто положення щодо залежності адгезії затверділого захисного покриття від крайового кута змочування у разі його нанесення на поверхню, про механізм електрокорозійних процесів, що відбуваються під захисним покриттям, геометричні й електроповерхневі властивості епоксидної, кам'яновугільної, інденкумаронової смол і пігментів, механізм взаємодії між ними, міцність і адгезію розроблених захисних покриттів, структуру та структурні характеристики захисних покриттів на мікро-, субмікрорівнях та їх оптимальних (за водонепроникністю і адгезією) величин. Проведено експериментальні дослідження взаємодії розроблених захисних покриттів з поверхнею, що захищається, за допомогою комплексу фізико-механічних, фізичних і фізико-хімічних методів. За результатами дослідження підтверджено коректність розвинутих теоретичних уявлень і ефективність розроблених захисних покриттів. За умов експлуатації апробовано розроблені захисні покриття та показано високу електрохемостійкість і довговічність комбінованих захисних покритів типу ЗС-ЗМ