LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 11 із 51

201. Збільшення ресурсу бандажів коліс локомотивів за рахунок удосконалення технології репрофілювання поверхонь кочення

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 Д.М. Діденко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. — укp.

Установлено, що однією з причин суттєвого зниження ресурсу бандажів є нераціональний вибір методів вимірювання та контролю зносу поверхонь кочення, а також технології репрофілювання у процесі експлуатації. Розвинуто теорію фрикційної контактної взаємодії коліс з рейками, згідно з якою доцільно використовувати як аргумент функції розподілу параметрів двоточкового контактування повної бічної сили, що діє на колесо з боку рейки з урахуванням жорсткісних, інерційних і демпфірувальних властивостей колії. Удосконалено метод геометричного моделювання зношених профілів і коліс і рейок, який грунтується на припущенні, що знос є величиною, пропорційною ступеню взаємного проникнення контурів досліджених профілів і коефіцієнту відносного зносу. Запропоновано підхід до вирішення питання збільшення бандажів локомотивів, який базується на селективній корекції показників зносу у процесі репрофілювання.

202. Зменшення димності відпрацьованих газів автотракторних дизелів

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 В.І. Левчук; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання зменшення димності автотракторних дизелів шляхом застосування системи автоматичного регулювання паливоподачі за величиною оптичної густини відпрацьованих газів та частотою обертання колінчастого вала. В розробленій системі автоматичного регулювання паливоподачі створено денситометричний датчик з підтриманням чистоти оптичного каналу та електромеханічний коректор на базі крокового гібридного електродвигуна. Обгрунтовано електронне регулювання паливоподачі за адаптаційними параметрами, отриманими й перевіреними на уточнених математичних моделях розрахунку швидкісних характеристик і перехідних режимів роботи дизеля. Встановлено, що за умов забезпечення гранично допустимої димності не вище 40% коректування паливоподачі за адаптаційними характеристиками зменшує питомі викиди сажі на 53,9%, циклову подачу палива - на 27,8%, ефективну потужність - на 22,3% й забезпечує стійкість роботи автотракторного дизеля 6ЧН13/11,5.

203. Зменшення димності відпрацьованих газів великовантажних дизельних автомобілів застосуванням у випускній системі каталітичних нейтралізаторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 С.В. Дунь; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Проаналізовано методи зменшення димності відпрацьованих газів дизельних автомобілів, а також методики визначення та розрахунку нормованих параметрів. Визначено характерні режими роботи даних автомобілів. Проведено теоретичне дослідження газодинамічних процесів у каталітичному нейтралізаторі. Встановлено оптимальні швидкості газів у каналах каталітичного блока, які забезпечують каталіз та самоочистку блока від сажових відкладень. Охарактеризовано вплив платинового каталітичного нейтралізатора на димність відпрацьованих газів. Докладно розглянуто вплив окиснення часток сажі на ступінь очистки газів від оксиду вуглецю. Узагальнено залежності, які визначають зменшення димності відпрацьованих газів з розробкою алгоритмів розрахунку величини димності газів і викидів твердих часток великовантажними дизельними автомобілями, обладнаними каталітичними нейтралізаторами.

204. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 Л.Д. Пилипів; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено методи оцінки впливу реологічних характеристик малов'язких і високов'язких нафт на їх транспортабельні властивості та енерговитратність трубопровідного транспорту. Виконано експериментальні дослідження реологічних характеристик малов'язкої російської нафти, транспортабельні властивості якої покращено шляхом введення протитурбулентної присадки, та високов'язкої долинської нафти, транспортабельні властивості якої покращені шляхом введення депресатора або розріджувача - малов'язкої нафти Urals. Визначено оптимальну реологічну модель високов'язкої та малов'язкої нафт в широкому діапазоні температур і концентрацій домішок. Розроблено математичні моделі залежності динамічної в'язкості нафти сорту Urals та коефіцієнта гідравлічного опору під час її перекачування нафтопроводом від температури та концентрації протитурбулентної присадки. Запропоновано методику та програмне забезпечення для розрахунку гідродинамічних параметрів роботи нафтопроводу під час перекачування малов'язкої нафти з протитурбулентною присадкою, які дозволяють оцінити вплив зміни реологічних характеристик нафти на енерговитратність її трубопровідного транспорту. Встановлено взаємозв'язок між реологічними характеристиками високов'язкої нафти, транспортабельні властивості якої поліпшено шляхом введення депресатора або розріджувача, та енерговитратністю її перекачування нафтопроводом. Розроблено математичну модель нафтопроводу за ізотермічного та неізотермічного перекачування високов'язкої нафти з покращеними реологічними властивостями. Виконано апробацію розробок шляхом виконання технологічних розрахунків та порівняння їх з фактичними режимами роботи нафтопроводів Снігурівка - Одеса та Долина - Надвірна.

205. Зниження викидів канцерогенних речовин з відпрацьованими газами автомобільних бензинових двигунів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 О.В. Овчаров; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 15 с. — укp.

Запропоновано методику оцінки сумарної канцерогенності відпрацьованих газів (ВГ) двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) за результатами їх екодосліджень спільно з автомобілем на стенді з біговими барабанами за Європейським їздовим циклом. Удосконалено та використано повнопоточні комбіновані системи уловлювання бенз(а)пірену (БП) з ВГ ДВЗ, а також наведено методику їх кількісного визначення. Проведено комплексні дослідження восьми різних модифікацій бензинових ДВЗ типу ЗМЗ. Визначено кореляційні залежності, що зв'язують сумарну канцерогенність ВГ ДВЗ із масовим рівнем викиду БП за їздовий цикл. Показано високу ефективність зниження канцерогенності ДВЗ під час використання газоподібних палив, форкамерно-факельного запалювання горючої суміші та термокаталітичних систем нейтралізації ВГ. Запропоновано раціональні шляхи зниження канцерогенності ВГ автомобільних бензинових двигунів.

206. Зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами транспортних дизелів шляхом конвертування їх в газові двигуни

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 О.М. Кабанов; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано можливості зниження токсичності транспортного дизеля шляхом конвертування його у газовий двигун з високоенергетичною системою запалювання. Удосконалено методику розрахунку процесу згоряння I.I. Вібе, що дозволяє провести розрахункове дослідження впливу різних факторів на форму характеристики тепловиділення, що обумовлює утворення шкідливих речовин у циліндрі газового двигуна з високоенергетичною системою запалювання. Розроблено методики проведення експериментального дослідження газового двигуна та визначення змінного показника згоряння за I.I.Вібе шляхом обробки експериментальних характеристик тепловиділення. Одержано характеристичні карти значень коефіцієнтів надлишку повітря та кутів випередження запалювання для системи керування газовим двигуном 6ГЧ13/14 з високоенергетичною системою запалювання.

207. Зниження витрати палива та шкідливих викидів рухомим складом автомобільного транспорту раціональним вибором експлуатаційних факторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.10 М.В. Міхно; Укр. трансп. ун-т. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Висвітлено методику та математичну модель розрахунку паливної економічності та екологічних показників рухомого складу, який складає транспортний потік, котрий рухається по міській вулиці. Математична модель дозволяє проводити дослідження впливу експлуатаційних факторів, таких, як швидкість руху потоку автомобілів, застосовуваний водіями метод водіння, склад транспортного потоку за призначенням та за типами двигуна, види палива, параметри транспортного потоку на витрати палива і викиди шкідливих речовин рухомим складом. Проведені дослідження та розроблені рекомендації щодо зниження забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом шляхом раціонального вибору експлуатаційних факторів.

208. Зниження інтенсивності пожежі у корабельних приміщеннях методом вакуумування

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.02 М.А. Попов; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Удосконалено технологію пожежогасіння в герметичних приміщеннях кораблів та суден шляхом використання можливості вакумувати аварійне приміщення за допомогою енергетичних установок. Розроблено та експериментально підтверджено математичну модель, що описує теплообмін між дзеркалом горючої рідини, полум'ям і навколишнім середовищем у процесі дифузійного горіння та погасання рідин за зниженого тиску. Теоретично визначено й експериментально підтверджено умови припинення дифузійного горіння вуглеводневих рідин за зниженого тиску, аналітичні залежності інтегрального тепловиділення від дифузійного полум'я для палив ТС-1 та Л, аналітичні залежності відносної тривалості дифузійного горіння вуглеводневих рідин у герметичному об'ємі від початкових параметрів газового середовища та рідини, величини значень тиску (у діапазоні від атмосферного до 13,3 кПа). Досліджено вплив ефекту кипіння на процес дифузійного горіння рідини. Встановлено, що корабельні дизелі можуть знижувати тиск до 67 - 69 кПа, за якого інтегральне тепловиділення від палива ТС-1 зменшується в 1,5 рази та у 2 рази - для дизельного палива Л.

209. Зниження нерівномірності гальмівних моментів на колесах легкового автомобіля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 В.Ю. Степанов; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. — 22 с. — укp.

Досліджено питання підвищення курсової стійкості автомобіля під час гальмування. Доведено, що вирішення зазначеної проблеми можливе за рахунок досягнення мінімальної нерівномірності гальмівних сил на передніх колесах за допомою систем автоматичного регулювання, що знижує дану нерівномірність. Розроблено експериментальний варіант системи, стенд для її дослідження, методику проведення лабораторних експериментів та шляхових випробувань легкового автомобіля зі встановленою системою.

210. Зниження рівня силової взаємодії гребенів коліс з рейками удосконалюванням пружних зв'язків екіпажа

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 С.В. Попов; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 20 с. — укp.

Розвинуто математичну модель фрикційної взаємодії колеса з рейкою з урахуванням геометрії контакту гребеня колеса з бічною поверхнею головки рейки, яка дозволяє визначитити розподіл по ньому показників щодо ковзань, тиску, температури та залежно від них фрикційного стану контакту за наявності проміжних тіл. Одержано кількісну залежність температури на поверхні контакту гребеня колеса з бічною поверхнею головки рейки від рівня силової взаємодії, величини швидкості ковзання та фрикційного стану контакту. Удосконалено метод розрахунку пружних характеристик блоку гумометалевих елементів (ГМЕ) опор зв'язку кузова з візками, запропоновано здійснювати опис нерівномірності розподілу вертикального навантаження в окремих елементах блоку ГМЕ та їх деформації у процесі руху локомотива. Науково обгрунтовано новий спосіб управління демпфувальними властивостями ротаційного гасителя коливань зміною в'язкісних характеристик робочої рідини шляхом дії на неї магнітного поля.

211. Зниження часової складності процесів автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засобів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Т.П. Становська; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено математичні засади автоматизованого управління уповільненням автотранспортних засобів у реальному часі. Запропоновано метод розв'язання задач проектування та управління за часових обмежень з боку розв'язувальних алгоритмів. Визначено напрямок і склад інформаційних потоків у процесі застосування методу. Виконано класифікацію частинних методик методу. Висвітлено теореми про умови існування альтернативних швидкодіючих методів розрахунку керувальної дії на швидкоплинний керований процес. Викладено метод підвищення функціональної можливості АСУ за рахунок автоматичної ідентифікації поточного режиму гальмування.

212. Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 О.А. Куниця; Харк. нац. акад. міск. госп-ва. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Розвинуто наукові положення стосовно визначення та зменшення часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів. Зниження цього часу є головним внутрішнім резервом перевізного процесу пасажирів, а також напрямком підвищення якості даного процесу. З'ясовано, що відхилення значень дійсного часу очікування пасажирів від його планових значень відбувається під час виконання процесу перевезень. Зазначено, що його доцільно знижувати лише під час виконання цього процесу в режимі реального масштабу часу шляхом оперативного керування. Здійснено дослідження за умов реалізації оперативного втручання керування міською маршрутною мережею автомобільного транспорту з використанням переваг засобів мобільного з'язку та комп'ютерної техніки. Створено модельний комплекс, з використанням якого одержано теоретичні залежності, що з урахуванням зміни поточних значень факторів дозволяють формування пасажиропотоків і руху автобусів, а також зменшувати час очікування пасажирів. З метою зменшення дійсного часу очікування створено новий науковий продукт - алгоритм прийняття рішень щодо розробки заходів оперативного керування параметрами перевезень кожного транспортного засобу у режимі реального масштабу часу. Даний алгоритм розроблено на підставі поєднання різних частин набору теоретичних залежностй модельного комплексу та використання поточних даних, що надає автоматична система оперативного управління.

213. Изменение транспортных потоков и их влияния на пропускную способность улично-дорожной сети

К.А. Яковенко Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 401-405. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто структуру й інтенсивність транспортних потоків на в'їздах у Донецьк з боку Макіївки й у центральній частині міста. Описано методику проведення обстеження.

214. Институциональное обеспечение финансово-экономической деятельности нефтегазового комплекса Крыма

О.Б. Ярош Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 95-98 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

В рамках изучения регионального нефтегазового комплекса исчерпаемость углеводородных ресурсов является основным, базовым вектором экономического анализа топливно-энергетического сектора экономики Крыма. Выбор направлений и приоритетов дискретных преобразований нефтегазового сектора в значительной степени зависит от роли и места в экономике страны и уникальной способностью его аккумулировать значительные финансовые ресурсы региона. Представляется перспективным решение ряда вопросов в этой области с привлечением теории институционализма.

215. Информационная система контроля и управления преобразователем частоты насосной станции аммиакопровода

А.Г. Ильин, А.П. Мельников, А.Э. Жорняк Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 252-253. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Описана сеть информационной системы контроля и управления высоковольтного преобразователя частоты. Обоснован выбор сетевого протокола. Описаны особенности использования протокола CAN.

216. Испытательный центр тягового электрооборудования

В.А. Иванов, В.В. Карпенко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 256-257. — рус.

Представлен испытательный центр тягового электрооборудования ГП завод "Электротяжмаш", завершающий процедуру аккредитации в Регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России.

217. Исследование кольцевых саморегулируемых пересечений в одном уровне

А.Ю. Васильева, Е.А. Рейцен Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 38-48. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Наведено порівняльний аналіз звичайних та кільцевих перехресть зі світлофорним регулюванням за параметрами площі, величини затримок транспортних засобів, пропускної спроможності, кількості ДТП.

218. Исследование преобразователя частоты для электропривода насоса перекачки аммиака

А.А. Андрианов, П.Д. Андриенко, С.Л. Безуглый, В.П. Метельский Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 165-166. — рус.

Приведены результаты моделирования высоковольтного преобразователя частоты для электропривода насоса перекачки аммиака.

219. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 О.Б. Мокін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 19 с. — укp.

З'ясовано шляхи мінімізації втрат електроенергії у системі електропривода трамвая з електродвигунами постійного струму послідовного збудження (ЕДПЗ) за рахунок побудови та реалізації законів оптимального керування режимами роботи цієї системи. Побудовано лінійно-параболічну математичну модель кривої намагнічування ЕДПЗ. Запропоновано метод експериментальної ідентифікації моделі динаміки системи електропривода трамвая. Одержано оптимальні закони зміни струму якоря та кутової швидкості обертання вала ротора ЕДПЗ системи електропривода трамвая з транзисторним керуванням для режиму сталого навантаження, реалізація яких призводить до мінімізації втрат електроенергії у системі елекроприводів трамвая під час його руху за маршрутом від однієї зупинки до наступної. Зазначені оптимальні закони одержано також для режимів недо- та перевантаження. Побудовано оптимальні закони зміни напруги якоря електродвигуна системи електропривода трамвая.

220. Імовірнісні методи проектування пристроїв колективного рятування на суднах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 Т.А. Фаріонова; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 23 с. рис. — укp.

Досліджено питання застосування основної формальної структури прийняття технічних рішень у ході проектування, переобладнання суден і морських технічних споруд, специфіки імовірності успішної евакуації людей з аварійного судна за допомогою суднових колективних рятувальних пристроїв, що містить імовірнісні закони проведення окремих етапів залишення судна та евакуації у цілому, розрахунок надійності спускових пристроїв, методику розрахунку рівня допустимого ризику у разі використання пристроїв колективного рятування. Зазначено, що результати теоретичних досліджень були застосовані для аналізу ефективності використання пристроїв колективного рятування різних за типом і місткістю на пасажирських і вантажних суднах. Розроблено методику розрахунку, яка впроваджена у проектній практиці на ряді підприємств суднобудівної промисловості України.