LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 12 із 51

221. Інваріантні частотні ємнісні перетворювачі рівня для систем контролю і керування літальних апаратів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 В.О. Книш; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи підвищення точності первинних перетворювачів (ПП) рівня палива для систем контролю та керування літальних апратів (ЛА). Розроблено частотний ємнісний метод перетворення рівня палива, який забезпечує дистанційність вимірювань і стійкість до зміни діелектричної проникності палива (діелектричної рідини). Даний метод створено на базі використання частотних характерстик систем з розподіленими й зосередженими параметрами. Як коливальну систему використано довгу лінію, нагромаджену на ємнісне навантаження у вигляді ємнісного давача рівня палива. Компенсацію температурного впливу на з'єднувальний кабель здійснено за допомогою розробленого апаратно-аналітичного методу. Із використанням режимів роботи холостого ходу та короткого замикання довгої лінії у першому режимі резонансну частоту довгої лінії визначено її параметрами за ємністю давача, а у другому - лише параметрами довгої лінії, що сприяє компенсації зміни її параметрів під впливом температури. За допомогою розроблених інваріантних ПП рівня палива, що базуються на принципі інваріантності Петрова та ємнісних давачах, здійснено вимірювальне перетворення рівня палива незалежно від зміни його діелектричної проникності. Розроблено вимірювально-обчислювальну систему рівня палива, в якій використовується частотний ємнісний вимірювальний перетворювач рівня палива з інваріантним ємнісним ПП, яка покращить стійкість і керованість ЛА за рахунок підвищення точності визначення рівня палива паливної системи контролю та керування балансировкою, що зменшить вплив ефекту дисбалансу центру ваги ЛА.

222. Індукційні реостати з покращеними масогабаритними показниками для асинхронних двигунів з фазним ротором

Автореф. канд. техн. наук. 05.09.01 О.В. Качура; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М.Остроградського. — Кременчук, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено методику дослідження конструктивних і електромагнітних параметрів індукційних реостатів (ІР) з метою зменшення їх масогабаритних показників та підвищення технологічності виготовлення. Обгрунтовано доцільність застосування індукційних реостатів у колі фазного ротора асинхронних двигунів (АД) для підвищення ефективності та надійності підйомно-транспортного обладнання. Виконано аналіз найбільш поширених конструкцій ІР і на його підставі створено класифікацію ІР за ступенем зміни електромагнітних параметрів. Доведено можливість коректного опису АД спільно з ІР шляхом комбінування рівнянь, побудованих на ланцюгових моделях АД з польовими рівняннями, що описують ІР. Розроблено методику розрахунку теплових процесів в ІР, що базується на методі кінцевих елементів з урахуванням електромагнітних процесів у роторному колі АД. Обгрунтовано та розроблено структуру експериментального комплексу, що дозволяє досліджувати систему АД - ІР у квазістатичних і динамічних режимах. Створено комп'ютеризований комплекс, що забезпечує проведення аналізу теплових процесів в ІР.

223. Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної гравіметричної системи

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 О.О. Добржанський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 17 с. — укp.

Досліджено можливості та доцільність використання як гравіметра авіаційної гравіметричної системи інтегрувального гіроскопічного гравіметра з метою підвищення точності та швидкодії вимірювань величини гравітаційного прискорення. Досліджено особливості роботи інтегрувального гірогравіметра за статичного та динамічного режимів у разі гармонійної дії збурення з допомогою ЕОМ. Уточнено рівняння руху авіаційної гравіметричної системи з урахуванням місця встановлення приладу та вібрацій літака під час польоту. Визначено аналітичні та кількісні оцінки складових похибки гірогравіметра. Запропоновано методи зменшення його похибки. Розроблено систему реєстрації сигналу гірогравірометра. Проведено експериментальні дослідження інтегрувального гірогравірометра з метою підтвердження вірогідності одержаних теоретичних положень.

224. Інтелектуальна система динамічного зважування автомобілів для автоматизації управління запасами на сільськогосподарському підприємстві

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.К. Дідик; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено методи та засоби підвищення точності процесу динамічного зважування двоосних автомобілів, що забезпечують можливість оперативного одержання достовірної інформації про кількість продукції для автоматизації управління запасами на сільськогосподарському підприємстві. Запропоновано використовувати поєднання нейронної мережі й оптимальної багатовимірної фільтрації для оцінки маси автомобіля за динамічного зважування. На підставі експериментальних даних і результатів моделювання визначено динамічні характеристики сигналів, які виникають у процесі зважування автомобіля. Проведено дослідження граничних меж якості оцінки маси нейронною мережею за ідеальних умов. Розроблено частковий метод синтезу багатовимірних систем фільтрації, який поширює ідеї комплексування на випадок, якщо корисний сигнал - регулярний, а перешкода - багатовимірний стаціонарний випадковий процес. Проведено господарські випробування та підтверджено ефективність використання запропонованої інтелектуальної системи динамічного зважування для автоматизації управління запасами на сільськогосподарському підприємстві.

225. Інфологічне моделювання процесу технічного обслуговання повітряних суден з урахуванням особливостей діяльності персоналу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Табет Алі М.Г.; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Наведено результати інфологічного моделювання процесу технічного обслуговування повітряних суден з урахуванням особливостей діяльності персоналу. Сформульовано вимоги до операторів технічного обслуговування повітряних суден, виконання яких забезпечує можливість визначення основних напрямків створення більш ефективної системи їх професійної підготовки, розробки заходів щодо підвищення професійної придатності операторів технічного обслуговування повітряних суден з урахуванням специфіки парку даних суден, що експлуатується, здійснення розподілу робіт між працівниками технічного складу залежно від їх індивідуальних особливостей, а також розраховувати сумарну продуктивність бригади протягом зміни, установлювати межі можливих сумарних навантажень з урахуванням інформації про рекомендоване завантаження кожного члена бригади.

226. Інформаційна модель оцінки маси об'єкта при обмеженому часі зважування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Є.В. Шендрик; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано нове розв'язання науково-практичної задачі побудови інформаційної моделі оцінки маси об'єкта за обмеженого часу зважування, необхідне для визначення маси об'єктів, що рухаються з підвищеною швидкістю. Розроблено метод заданого діапазону частот, як кращий метод оцінки параметрів досліджуваного сигналу, що містить нелінійний параметр і має не єдину точку мінімуму функції середньоквадратичного відхилення. Виявлено, що випадковий високочастотний шум, утворений динамічними явищами, що відбуваються у процесі зважування, у деяких випадках може сильно відхилити апроксимуючу криву від реального сигналу, що є причиною виникнення високої похибки оцінки параметрів даної моделі тензометричного сигналу. З метою усунення даного недоліку запропоновано удосконалити метод заданого діапазону частот методами вагової функції або подвійного інтегрування. Наведено метод, що базується на методі заданого діапазону частот із введенням у систему базисних функцій вагової функції та використанні методу воріт. З метою перевірки даного методу розроблено спеціалізоване апаратно-програмне забезпечення та проведено натурні експерименти.

227. Інформаційне забезпечення для моделювання та керування транспортними потоками у великих містах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 М.А. Григоров; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Розроблено методологічні засади та інструментальні засоби для побудови математичного забезпечення автоматичними системами управління дорожнім рухом для складної вулично-дорожньої системи міста, а також впроваджено алгоритмічні моделі, які сприяють пошукам шляхів, спрямованих на зниження концентрації потоків транспортних засобів і взаємпов'язаних з ними економічних збитків. Для ефективного управління багатопараметричною системою автоматизованого управління дорожнім рухом запропоновано алгоритмічну реалізацію локального та мережного управління транспортними потоками. Оптимізацію розподілу транспортних потоків у мережі здійснено за допомогою графів з обмеженнями. Розроблено імітаційну модель руху транспортних засобів за вулично-дорожньою мережею, яка дозволяє оцінити час їх руху поміж районами міста. Розглянуто закономірності формування величини таких транспортних кореспонденцій. Установлено, що на кожному шляху слідування ця величина обернено пропорційна часу руху між районами міста. Дані величини можна описати лінійним регресивним рівнянням, в якому параметри районів відправляння, прибуття та маршруту слідування представлено у вигляді змінних.

228. Інформаційне моделювання та управління проектами плазово-технологічної підготовки виробництва у суднобудуванні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.22 Ю.К. Яглицький; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено методику моделювання інформаційних потоків та дослідження розрахункових даних і документообігу плазово-технологічної підготовки виробництва (ПТПВ) верфі з використанням інформаційної моделі "суть - зв'язок", які дають змогу створювати формалізовані моделі інформаційної системи ПТПВ у графічній формі - схемах інформаційних потоків з метою оптимізування інформаційної моделі та організаційної структури ПТПВ. Показано, що інформаційне моделювання та управління проектом є основними функціями ІС ПТПВ верфі, які реалізують у межах віртуального підприємства об'єднане комп'ютерне середовище, призначене для створення завершеної віртуальної моделі судна. Визначено, що сучасна система керування верфі повинна містити підсистеми планування та контролю, структурування організації та керування персоналом, інформаційного забезпечення та, як часткова функція, керування проектами ПТПВ, що забезпечує певну координацію зазначених систем.

229. Інформаційні моделі та технології в управлінні транспортуванням газу

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Д.С. Пелешенко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Розроблено інформаційні моделі газотранспортної мережі та технологію побудови інформаційної підсистеми інформаційно-аналітичних систем управління транспортуванням газу. Виявлено, що інформаційні системи, які застосовуються в диспетчерському управлінні транспортуванням газу, не в змозі забезпечити відображення пов'язаних між собою схем газотранспортної мережі з різним рівнем деталізації, необхідних на різних етапах диспетчерського управління транспортуванням газу. Обгрунтовано необхідність побудови інформаційної системи, що відповідає даним вимогам, з метою підвищення ефективності диспетчерського управління за рахунок автоматизації багатьох простих функцій обробки та передачі даних. Розроблено інформаційну модель газотранспортної мережі, яка поєднує між собою теоретико-графові моделі з різним рівнем агрегації даних. На базі розробленої моделі створено формальну мову маніпулювання ієрархічною графовою моделлю, що дозволило створити універсальний інтерфейс для обміну даними між різними підсистемами інформаційно-аналітичної системи управління транспортуванням газу. Розроблено технологію побудови інформаційних систем на основі сервіс-орієнтованої архітектури й ієрархічної графової моделі, яка дозволяє знизити витрати на інтеграцію впровадженої інформаційної системи з раніше розробленими аналогічними системами.

230. Історично-науковий аналіз становлення та функціонування Придніпровської залізниці (друга половина XIX - початок ХХ ст.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 Ю.В. Крипак; Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження історії будівництва та функціонування Придніпровської залізниці у другій половині XIX - на початку XX ст. Проаналізовано історичні обставини та чинники, які обумовили соціально-економічну необхідність будівництва Придніпровської залізниці. Розглянуто основні етапи проведення підготовчих робіт та будівництва локальних ліній і формування її мережі у 1873 - 1917 рр. Досліджено діяльність учених-інженерів Придніпровської залізниці (О.А. Верховцева, М.С. Філоненка, М.А. Белелюбського, С.І. Міхіна, В.І. Стульгінського) щодо вирішення актуальних питань розвитку техніки у галузі залізничного траспорту (будівництва колій, штучних споруд, залізничних мостів, формування колійного господарства та рухомого складу залізниць, управління процесами перевезень). Наведено комплексну оцінку діяльності Придніпровської залізниці, показано її значення у розвитку вітчизняної технічної думки, зокрема у галузі залізничного транспорту.

231. Історія становлення та функціонування ліній Донецької залізниці (1861 - 1917 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 О.І. Трофимяк; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Детально висвітлено причини та процес формування мережі залізничних ліній на Донеччині у період з 1861 р. по 1917 р. Розкрито її значущість для народного господарства. Розглянуто основні етапи та напрями її розвитку, а також маловідомі науково-технічні аспекти залізничного будівництва на Донеччині, а саме: укладання верхньої на нижньої будови колії, створення штучних споруд, захист залізничних ліній від снігових заметів. Досліджено доробок інженерів і науковців, що мали відношення до спорудження та функціонування ліній Донецької залізниці, які вплинули на історію розвитку залізничного транспорту. Висвітлено роль М.П.Петрова, М.О.Долгова, О.С.Раєвського, П.М.Горлова у формуванні сучасної залізничної науки.

232. Історія становлення тракторобудування на території України в першій третині ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 Г.В. Лупаренко; Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше введено до наукового обігу матеріали фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, а також Державних архівів Харківської та Запорізької областей. Детально проаналізовано конструкції перших вітчизняних тракторів, наведено маловідомі факти щодо їх розробки та впровадження. Проведено комплексне дослідження процесу становлення галузі тракторобудування на Україні у контексті подібних процесів у розвинених країнах світу з урахуванням соціально-економічних перетворень, що відбувалися в СРСР. Визначено роль вітчизняних інженерів і вчених у становленні тракторобудування. Розглянуто процес організації виробництва тракторів, виділено його окремі форми, охарактеризовано основні етапи. Вперше здійснено дослідження впливу міжвідомчих суперечностей керівних органів на розробку й організацію виробництва тракторів. Показано особливості конструкції даного виду сільськогосподарських машин у порівнянні з іншими видами радянської та зарубіжної агротехніки, встановлено їх відповідність теоретично розробленим вимогам, сформованих вітчизняними ученими та інженерами, зокрема М.Сладковим, В.Будріним, А.Судаковим, Є.Львовим. Розкрито перспективи впровадження тракторів у першій третині XX ст., показано роль державних органів управління у їх розробці та поширенні. Розглянуто основні стадії виробництва та розвитку конструкції вітчизняних тракторів "Запорожець" інженера Л.Унгера та "Комунар" інженера К.Мар'єна у зв'язку з суспільно-економічною ситуацією та впровадженням Нової економічної політики. Висвітлено історичне значення розробки та виробництва перших тракторів на Україні.

233. Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 А.В. Гончаренко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Здійснено оптимізацію процесу керування рівнями безпеки польотів завдяки побудові математичної моделі чинників, що враховують технічні характеристики й експлуатаційні важелі авіаційної транспортної системи, а також витрати, взаємопов'язані з катастрофами повітряних кораблів. Для регулярних перевізників як технічну складову критерію безпеки польотів запропоновано коефіцієнт технічного використання, для нерегулярних перевізників - коефіцієнт готовності. Оптимізацію проведено за мінімумом математичного очікування витрат з урахуванням можливих катастроф. Опрацьовано статистичний матеріал з авіаційних катастроф за період більш, ніж 30 років. Висвітлено питання щодо стану безпеки польотів за світовими та українськими даними з урахуванням суб'єктивних переваг пасажирів стосовно авіаперевезень.

234. Керування процесом токарної обробки колісних пар за інформативними параметрами технологічної системи

автореф. дис... канд. техн. наук05.03.01 С.О. Гаков; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2008. — 21 с. — укp.

Визначено параметри процесу токарної обробки колісних пар рухомого складу та розроблено нові засоби керування за інформативними параметрами технологічної системи. Класифіковано основні чинники та види відмов технологічної системи в процесі обробки колісних пар рухомого складу. Описано структуру системи керування процесом обробки колісної пари на колесотокарному верстаті з ЧПК за різними інформативними параметрами технологічної системи. Розглянуто математичну модель профілю колісної пари та методику визначення оптимального припуску на обробку за критерієм максимальної кількості переточок. Проведено експериментальне дослідження параметрів інформативних сигналів технологічної системи. Розроблено нову апаратуру та методику проведення досліджень процесу обробки колісних пар на колесотокарних верстатах. Визначено взаємозв'язок інформативних параметрів даної системи з режимами обробки колісної пари та станом її поверхні. Описано нову систему керування процесом обробки колісних пар на колесотокарному верстаті.

235. Керування сертифікацією льотної придатності повітряних суден в експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 Ю.І. Кордянін; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено процес сертифікації льотної придатності (ЛП) реєстрового парку повітряних суден (ПС) як складову частину системи підтримання ЛП на державному рівні. Наведено результати статистичного дослідження та імітаційну модель даного процесу, які базуються на подійно-часовому підході до аналізу його перебігу як об'єкта керування. Визначено особливості впровадження адекватних до існуючих умов експлуатації ПС заходів щодо керування процесом сертифікації їх ЛП з метою забезпечення ефективності контролю виконання експлуатантами вимог авіаційних правил (АП) стосовно підтримання ЛП реєстрового парку ПС. Обгрунтовано доцільність введення в АП додаткового керуючого впливу, тимчасового подовження строку дії сертифікату ЛП (СЛП) як заходу оперативного регулювання навантаження інспекторів ЛП за умов нерівномірності потоку заявок на СЛП, розроблено процедуру його визначення. Розроблено методику визначення потрібної кількості інспекторів ЛП, необхідної для ефективного виконання сертифікації ЛП реєстрового парку ПС за умов нерівномірності потоку заявок на СЛП та наявності тимчасового подовження строку дії СЛП як додаткового керуючого впливу для оперативного регулювання завантаженості інспекторів ЛП.

236. Керування спеціальними режимами електромеханічних систем механізмів підйому з асихронним електроприводом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 К.П. Здрозис; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2001. — 17 с. — укp.

Розглянуто електромеханічну систему (ЕМС) механізму підйому з двомасовою механічною частиною та асинхронним електроприводом зі зворотнім зв'язком за швидкістю. Показано, що у звичайному стані коливальність системи велика, гасіння коливань залежить від коефіцієнта зворотнього зв'язку за швидкістю. Запропоновано для демпфування коливань ввести додатковий зворотній зв'язок за різницею швидкостей обох мас. Отримано вирази для розрахунку оптимального значення коефіцієнта передачі цього зворотнього зв'язку, за якого забезпечується найкраще гасіння коливань. Рекомендовано діапазон значень даного коефіцієнта з метою забезпечення надійної роботи ЕМС. Вивчено поведінку ЕМС механізмів підйому в режимі гальмування, обгрунтовано можливість значних динамічних перевантажень ЕМС за певних співвідношень моментів інерції та за умов гальмування електромеханічним гальмом вантажу, що підіймається. Виведено вираз для розрахунку жорсткості пружного зв'язку (довжини линви) ЕМС у разі таких перевантажень. Надано рекомендації щодо електричного гальмування в системі тиристорний перетворювач напруги - асинхронний двигун, за умов якого навантаження знаходяться в допустимих межах. Розроблено функціональну схему системи мікропроцесорного керування ЕМС механізмів пійому, а також два варіанти алгоритмів керування перехідними процесами пуску та гальмування.

237. Керування формою вантових космічних рефлекторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 П.П. Білоножко; НАН України. Нац. косм. агентство України. Ін-т косм. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Уперше для коректного формулювання задачі про керування формою відбиваючої поверхні вантового космічного рефлектора запропоновано метод виділення формотвірного елемента - плоского меридіонального ланцюга. Обгрунтовано можливість декомпозиції системи рівнянь рівноваги каркасу на незалежні підсистеми для описування окремих формотвірних елементів. Для проведення досліджень формоутворення вантового космічного рефлектора як об'єкта керування запропоновано розрахункову схему меридіонального ланцюга як гнучку розтяжну нитку, навантажену розподіленим навантаженням. Розвинуто метод варіювання змінних в околі програмної траєкторії як метод варіювання змінних в околі номінального положення меридіонального ланцюга. Уперше з метою більш точного урахування впливу збурень на відхилення керованої величини від номінального значення запропоновано удосконалену форму рівнянь гнучкої розтяжної нитки, навантаженої розподіленим навантаженням, що враховує горизонтальний зсув відповідних точок нитки за перерозподілу зусиль у системі.

238. Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.09 Г.В. Крівякін; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено вплив динамічних процесів у тяговій передачі, що викликані взаємодією з нерівностями верхньої будови колії, на процес електромеханічного перетворення енергії в асинхронному тяговому двигуні. Створено програмно-алгоритмічний комплекс для дослідження динаміки колісно-моторного блоку у разі вертикальних коливань візка та колісної пари, а також наявності моменту тертя від контакту гребеня колеса з бічною поверхнею рейки у поєднанні з електромеханічними процесами в тяговому електроприводі. Показано можливість використання даного комплексу для віртуального одержання тягових і струмових характеристик сучасних електровозів з асинхронними двигунами. Встановлено визначальний вплив на динамічні процеси в механічній частині приводу та в системі електромеханічного перетворення енергії вертикальних коливань візка та колісної пари, а з двох типів нерівностей (хвилеподібних періодичних та імпульсних одиничних) найбільш істотно позначаються хвилеподібні. Виявлено, що хвилеподібні періодичні нерівності можуть викликати суттєві коливання струмів фаз обмотки статора двигуна, а тому їх слід враховувати в процесі вибору номіналів елементної бази ключів автономного інвертора напруги та параметрів елементів ланки постійного струму перетворювача.

239. Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 О.М. Юрченко; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2008. — 37 с. — укp.

Розвинуто теорію побудови високоефективних комбінованих систем енергоживлення автономних електротранспортних засобів. З використанням системного підходу проаналізовано енергетичні показники таких систем, створено методологію їх раціональної побудови, розроблено нові методи та засоби управління ними. Наведено метод визначення оптимальних параметрів елементів комбінованих систем енергоживлення автономних електротранспортних засобів, нові способи й алгоритми керування елементами таких систем, що дозволяють одержати максимальну енергоефективність, екологічність і паливну економічність таких систем. Запропоновано метод визначення поточного ступеня заряду джерел живлення автономних електротранспортних засобів, що є одним із головних показників за умов організації керування комбінованими системами енергоживлення. На підставі результатів здійснених теоретичних і практичних досліджень розроблено системи енергоживлення різноманітних автономних електротранспортних засобів.

240. Компенсація збурюючого впливу сонячного тиску при орієнтації космічних апаратів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.09 Р.М. Науменко; НАН України. Ін-т косм. дослідж. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці способів зменшення впливу моменту сонячного тиску на орієнтацію космічних апаратів. Досліджено пасивні та активні способи компенсації моменту. Розглянуто мінімаксний підхід до вирішення задачі оптимізування початкової конфігурації космічного апарата з метою зменшення збурюючої дії моменту сонячного тиску на орієнтацію апарата. Розвинено спосіб компенсації моменту за допомогою стаціонарного відбивача та розроблено інженерну методику вибору оптимальної конфігурації відбивача. Проаналізовано різні підходи до управління положенням центра світлового тиску на апараті. Досліджено можливість компенсації моменту шляхом зміни оптичних характеристик поверхонь апарата. Запропоновано декілька схем приладів управління коефіцієнтом відбивання світла плоскою поверхнею. Розроблено методику оцінки ефективності різних способів компенсації моменту.