LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 2 із 51

21. Аналіз і параметричний синтез механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 В.О. Толстолуцький; Харк. нац. автом.-дорож. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

З метою покращання характеристик рухливості сучасних швидкохідних гусеничних машин (ШГМ) оптимізовано механічні параметри трансмісії. Створено універсальну математичну модель для всебічного аналізу механічних трансмісій сучаних ШГМ, рухливості та маневреності гусеничних машин за перехідних і стаціонарних режимів роботи. Встановлено критерій оптимальності набору механічних параметрів ступінчастої трансмісії для швидкохідних гусеничних машин і сформульовано завдання параметричного синтезу механічних трансмісій. Розроблено метод параметричного синтезу механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин на базі універсальної математичної моделі, який реалізовано на ШГМ "Оплот". Показано, що впровадження нового методу сприяє зменшенню часу розгону до максимальної швидкості, зниженню осідання частоти обертання валів двигуна під час перемикання передач, збільшенню діапазону частот обертання валів двигуна на нижчих передачах, покращанню характеристик маневреності.

22. Аналіз перехідних процесів в геометрично змінюваних конструкціях на основі методу скінченних елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 С.Є. Гардер; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розглянуто теоретичні підстави застосування методу скінченних елементів щодо розрахунку динаміки механічних систем змінюваної геометрії. Проаналізовано систему рівнянь скінченних елементів , що рухаються у просторі. Розроблено математичну модель роботи портального крану з урахуванням податливості головних елементів конструкції, особливостей роботи провідних механізмів та особливостей робочої операції. Модель реалізовано у вигляді пакета прикладних програм для ПЕОМ. Наведено методику оцінки динамічної якості спроектованого портального крана з використанням поняття базового робочого циклу, засобів математичної статистики та теорії випадкових процесів. Встановлено вплив особливостей конструкції на динаміку крана: параметрів гідромеханічного демпферу у рейці механізму зміни виліту, жорсткості відтяжки та порталу.

23. Аналіз режимів функціонування систем трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.01 І.Ч. Лещенко; Ін-т загал. енергетики НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено нову логіко-математичну модель системи трубопровідного транспорту газу, в якій компресорна станція представлена рівнянням впливу. Запропоновано у разі моделювання роботи газоперекачувального агрегату враховувати технічний стан газотурбінної установки та відцентрового нагнітача. Для ідентифікації технічного стану обладнання компресорних станцій розроблено нові алгоритми, які базуються на оригінальних методах діагностики, що передбачають використання параметрів зі штатного вибору у нормальному експлуатаційному режимі агрегату. Створено програмно-інформаційний комплекс для аналізу режимів системи трудопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання та комплекс для оперативної діагностики зазначеного стану обладнання компресорних станцій.

24. Аналіз та оптимізація фізичних процесів для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 В.В. Константінов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено питання структуризації, моделювання та оптимізації фізичних процесів у складних технічних системах (на прикладі вінців турбомашин). Розглянуто системну математичну модель і узагальнено алгоритм розв'язання задач аналізу й оптимізації фізичних процесів у міжлопаткових каналах вінців турбомашин. Розроблено часткові математичні моделі, методики аналізу та розрахунку пристінних течій, методику морфологічного синтезу тривимірного раціонального профілювання вінців турбомашин на основі комплексного використання засобів управління відривом течії в них. Наведено технологію та САЕ - систему для її інформаційної підтримки синтезу тривимірного раціонального профілювання вінців осьових компресорів.

25. Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного потоку

Автореф. дис. канд. техн. наук05.22.01 О.М. Дудніков; Нац. транспортний ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Розроблено новий метод аналізу та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик руху транспортного потоку. Розкрито суть поняття "небезпека дорожнього руху", на основі якого сформульовано поняття "абсолютної, загальної й місцевої" небезпек руху одиночного транспортного засобу та транспортного потоку, для яких виведено відповідно миттєву, просторову та часову енергетичні характеристики, що об'єктивно зв'язують показники руху транспортного потоку з показниками аварійності. Виведено математичний зв'язок між параметрами рівномірності руху транспортних засобів у потоці, між коефіцієнтом безпеки і шумом прискорення. Запропоновано новий спосіб щодо визначення поточних значень миттєвої, просторової та часової енергетичних характеристик у певному перетині реального транспортного потоку, що дозволить контролювати рівень безпеки дорожнього руху та якісно на нього впливати. Метод експериментально перевірено, результати дають підстави застосовувати його для точних розрахунків. Наведено практичні рекомендації щодо підвищення безпеки дорожнього руху на основі запропонованих характеристик.

26. Аналіз та синтез систем автоматичного керування заходом на посадку літаків цивільної авіації на основі сучасної нестаціонарної теорії керування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.09 А.О. Краснопольський; Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.

З застосуванням параметричного критерію стійкості, а також критерію за показниками якості перехідного процесу нестаціонарної системи одержано області допустимих значень параметрів системи траєкторного керування, вибір яких гарантовано забезпечить якість автоматичного керування траєкторним рухом повітряного судна в режимі заходу на посадку в бічній та поздовжній площині. Узагальнено метод синтезу структур стаціонарних систем автоматичного керування з великим коефіцієнтом підсилення, запропонований М.В.Меєровим за методами стаціонарної теорії. Розроблено метод синтезу структур нестаціонарних систем автоматичного керування за методами нестаціонарної течії. Завдяки цьому одержано структурні схеми нестаціонарної системи автоматичного керування заходом літака на посадку, що дають змогу виконати якісне автоматичне керування посадкою, не змінюючи коефіцієнти підсилення в блоках формування заданих величин системи траєкторного керування та зберігаючи їх оптимальними.

27. Аналіз технологій літнього прибирання міських вулично-дорожних мереж

О.В. Приймаченко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 264-270. — укp.

Зазначено, що дослідження насиченості пунктів обслуговування прибиральних машин і раціональне їх розміщення на міських територіях є актуальною проблемою сьогодення. Відомо, що фактор насиченості міської території пунктами обслуговування суттєво впливає на техніко-економічні показники утримання вулично-дорожньої мережі (ВДМ) для забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану й необхідних транспортно-експлуатаційних показників міських вулиць та доріг. Аналіз технологій літнього прибирання міських ВДМ та його висновки дозволять їх подальше використання в проектуванні містобудівного середовища.

28. Аналіз характеристик пружних елементів конструкцій гелікоптера на основі частотних випробувань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 Ле Тхе Шон; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Наведено результати досліджень, спрямованих на удосконалення процесів обробки результатів частотних випробувань гелікоптера і автоматизації проектування елементів конструкції з урахуванням їх пружності на базі розробки та впровадження алгоритмічного та програмного забезпечень підсистеми параметричної та непараметричної ідентифікації, системи автоматизованого проектування лопаті несучого гвинта. На підставі проведеного аналізу та систематизації можливих шляхів підвищення ефективності проведення частотних випробувань і обробки їх даних розроблено алгоритми параметричної та непараметричної ідентифікації, що забезпечують підвищення точності визначення динамічних характеристик елементів конструкції гелікоптера. Зазаначено необхідності враховувати пружність конструкції гелікоптера під час розв'язання задач аналізу та синтезу систем керування, автоматизованого проектування елементів конструкції. Представлено математичні моделі пружних коливань несучого гвинта та фюзеляжа. Обгрунтовано необхідність більш повного використання результатів частотних випробувань для розв'язання задач параметричної та непараметричної ідентифікації. Запропоновано нові методи непараметричної ідентифікації: взаємно спектральної щільності, амплітудно-фазочастотної характеристики на основі використання періодограмного метода. Розв'язано задачу ідентифікації пружно-масових характеристик несучого гвинта за результатами частотних випробувань. Наведено алгоритм розрахунку частотних характеристик функції чутливості, які використовуються для вибору оптимального тестового сигналу в ході розв'язання задачі ідентифікації. Проаналізовано методи усунення флатера гелікоптера. Показано, що одним з підходів до розв'язання даної задачі є оптимізація геометричних параметрів для цільнометалевого та композитного несучих гвинтів.

29. Аналіз, моделювання та управління потоковими процесами автоматизованого комплексу транспортування нафти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 М.Т. Рамірес; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено системні моделі технологічного комплексу видобутку, переробки та транспортування нафти (ТКВПТН), які дають змогу формалізувати, структурувати, деталізувати і, в підсумку, підвищити ефективність та якість аналізу ТКВПТН. Створено імітаційну інформаційно-орієнтовану модель, що дає змогу з високим ступенем деталізації, докладно описувати потокові процеси ТКВПТН, а також алгоритмічні моделі, що формалізовано описують процеси управління ТКВПТН за всіма рівнями системного подолання. Комплексно, за допомогою структурного, логічного та динамічного уявлень описано ТКВПТН у вигляді потокових процесів закінченого логістичного ланцюга видобуток - переробка - транспортування - збут, що забезпечує системність досліджень, підвищує адекватність моделей і вірогідність результатів. Запропоновані підхід, методи та прикладну інформаційну технологію моделювання потокових процесів дають змогу аналізувати та управляти складними розподіленими комплексами різного призначення, а також створювати інтегровані системи керування виробництвом.

30. Аналітико-числове моделювання масопереносу в газопроводах та природних пористих середовищах

Автореф. дис... д-ра техн. наук01.05.02 Я.Д. П'янило; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 40 с. — укp.

Досліджено процеси поширення газу в трубопроводах, фільтрації газу у пористих середовища (підземних сховищах газу) та поширення домішкових речовин у приповерхневих шарах грунту. Побудовано відповідні математичні моделі й розроблено аналітико-числові методи розв'язування сформульованих задач математичної фізики. Вивчено вплив гідродинамічних характеристик газу і геометричних параметрів трубопроводів на процес його руху. Запропоновано спосіб розрахунку режимних параметрів у газотранспортних мережах і розглянуто задачі оптимізації потокорозподілу за різними критеріями (мінімумом паливного газу на компенсаторних станціях, мінімізацією перехідних часів). Побудовано та досліджено математичні моделі розподілу тиску газу у пористих середовищах складної структури (підземних сховищах газу) за наявності зосереджених джерел і вивчено вплив гідродинамічних характеристик газу і геометричних параметрів середовища на функцію розподілу тиску. Досліджено процес гетеродифузного поширення домішкових речовин у приповерхневих шарах грунту за двома шляхами з урахуванням конвективного переносу на одному з них. На базі сформульованої задачі математичної фізики проведено порівняльний аналіз основних фондів її розв'язування. Одержано певні результати, а саме: апроксимацію функцій ортогональними рядами, обернення інтегралу Лапласа, розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь типу згортки з застосуванням спектральних методів, які мають самостійне значення та можуть бути використані під час дослідження фізичних процесів, що описуються нелінійними диференціальними рівняннями.

31. Аналітичне дослідження термогазодинамічних процесів у газопроводах і їх взаємодія з довкіллям

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 Т.Ф. Тутко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Встановлено, що побудовані математичні моделі враховують усі види термогазодинамічних втрат енергії, у тому числі і потік теплообміну між газопроводами та грунтом. Показано, що для короткочасних динамічних процесів у газопроводах температура точок грунту є незмінною, оскільки температура грунту під впливом теплової дії газопроводів змінюється відносно повільно. Розглянуто температурне поле у грунті навколо двох паралельних газопроводів та запропоновано засоби визначення теплового потоку між газопроводом та грунтом. Виявлено, що на температурне поле навколо газопроводу та на тепловий потік від газопроводу суттєво впливає природне температурне поле грунту, яке розглядається як функція глибини його точок і часу. Визначено тиск, температуру і масову швидкість газу під час пуску газопроводу та у разі зупинки.

32. Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 О.М. Глазок; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Запропоновано нове розв'язання задачі синтезу нелінійних регуляторів, що забезпечують виконання вимог до якості руху керованого об'єкта, для систем стабілізації літальних апаратів. Синтез регуляторів проведено для нелінійних динамічних керованих систем, описаних системами звичайних диференціальних рівнянь з поліноміальними правими частинами за модифікованим методом аналітичного конструювання. До підінтегрального виразу функціоналу якості введено частини функції Белмана з числовими коефіцієнтами, що відображають вимоги до якості руху. Досліджено рух керованих систем з нелінійними якісними регуляторами. Розв'язано задачу синтезу нелінійних регуляторів, одержаних з урахуванням вимог до якості руху, для стабілізації поздовжнього кутового руху літака. На підставі результатів застосування одержаних регуляторів у системі стабілізації поздовжнього кутового руху високоманевреного та транспортного літаків у процесі розв'язання задачі стабілізації горизонтального польоту та за умов виконання маневру у поздовжній площині показано переваги запропонованих регуляторів у порівнянні з відомими.

33. Аналітичне конструювання якісних систем стабілізації літальних апаратів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.07.09 В.К. Антонов; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 29 с. — укp.

Запропоновано умови зв'язку показників якості перехідних процесів з другим методом Ляпунова, модифікацію принципу оптимальності Белмана, що зв'язує оптимальність і якість руху динамічного об'єкта. Розроблено методи аналітичного конструювання регуляторів, що дозволяють обмежувати час перехідних процесів, коливальність і враховувати обмеження відхилень рулів, зокрема для жорстких систем.

34. Аналітичний підхід до визначення положення ліній сполучення укосів і поверхні землі

С.І. Ботвіновська, О.П. Кошовий, П.П. Чередніченко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 33-37. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто аналітичний підхід до визначення положення лінії спряження поверхні укосів і поверхні землі під час вертикального проектування магістралей.

35. Аналітичні та інформаційні моделі і методи ідентифікації рухомих об'єктів для систем управління вантажопотоками

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.В. Олещук; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади та засоби побудови автоматизованої системи ідентифікації та реєстрації залізничних вагонів (АСІРЗВ). Показано економічну доцільність побудови АСІРЗВ на базі одержання й обробки візуальної інформації про транспортні засоби. Розроблено математичні моделі перетворення зображень, одержаних шляхом черезстрокового сканування, у зображення з прогресивним розгорненням. Удосконалено методи відстеження меж на базі використання виявлених ідентифікаційних елементів. Розроблено метод еталонно-залежної обробки для розпізнавання за високого рівня перешкод. Запропоновано моделі, методи та алгоритми для апаратно-програмної реалізації АСІРЗВ. Здійснено апробацію промислового зразка АСІРЗВ, показано її працездатність і перспективність впровадження для автоматизації обліку вантажопотоків.

36. Асимптотичні методи синтезу систем керування рухом

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.03 С.А. Дубовик; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 35 с. — укp.

Вперше показано, що у межах збурених задач керування квадратичний критерій якості може успішно використовуватись для надання лінійним системам еталонних властивостей. Запропоновано метод лінійно квадратичного синтезу для регулярно й сингулярно збурених задач, що дозволяє задавати еталонні властивості замкнутої системи з різним ступенем грубості. Розроблено новий метод синтезу термінальних систем керування сингулярно збуреними об'єктами, що вирішує задачу субоптимального синтезу у вигляді композиції вкорочених термінальних регуляторів для зовнішніх змінних і стаціонарних регуляторів для швидких, що дозволяє істотно спростити алгоритм. Вперше запропоновано оцінку грубості багатомірної системи за критичним значенням параметра сингулярних збурень, наведено визначення поняття жорсткості як негрубості замкнутої системи. Розроблено новий метод композиційного синтезу стаціонарного регулятора, заснований на оцінках жорсткості й D-розбивці за зазначеними параметрами. Створено метод оцінки ймовірності великих відхилень у слабко збурених нелінійних системах, заснований на функціоналі дії для системи великих відхилень.

37. Асинхронний мотор-вентилятор з широким діапазоном робочого ковзання для тепловозів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 І.Ю. Бухтіяров; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 19 с. — укp.

Створено асинхронний регулюємий мотор-вентилятор із широким діапазоном робочого ковзання для охолоджуючого пристрою дизеля тепловозу з метою зниження витрат енергії на привід вентиляторів охолоджуючого пристрою та підвищення надійності дизеля тепловоза. Існуючі системи плавного регулювання повітря: з поворотними лопатями, частотне регулювання мотор-вентиляторів, а також двошвидкісний електропривід вентиляторів не відповідають вимогам надійності, технологічності, вартісним показникам. Запропоновано плавний фазовий спосіб регулювання, який у 3,7 рази економічніший, ніж серійний релейний спосіб. Частота обертання мотор-вентилятора регулюється зміною напруги на обмотці статора фазовим способом за допомогою тиристорного перетворювача напруги. Встановлено, що обмотка ротора складається з мідних стрижнів та феромагнітних короткозамкнених кілець.

38. Багатокомпонентне кам'яновугільне в'яжуче з широким інтервалом пластичності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.В. Гончаренко; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2001. — 19 с. — укp.

Теоретично й експериментально обгрунтовано одержання багатокомпонентного кам'яновугільного в'яжучого з широким інтервалом пластичності на підставі встановлення закономірностей формування в них комплексно-сполученої мікроструктури, поданої коагуляційним каркасом із часток активного дисперсного наповнювача у концентрованому розчині полімеру в гама-фракції дьогтю. У процесі модифікації кам'яновугільного дорожнього дьогтю відсівом полівінілхлориду внаслідок розгортання глобул полімеру у витягнуті конформації формується просторова полімерна сітка, утворена за рахунок переплетення та міжмолекулярної взаємодії макромолекул і надмолекулярних утворень полівінілхлориду. Оптимальний вміст активного дисперсного наповнювача сприяє утворенню коагуляційної структури у в'яжучому та підвищенню загальної структурованості системи. Структуруюча дія деревного гідролізного лігніну одночасно з пластифікуючою дією сірки сприятиме зміщенню температури переходу в'яжучого у в'язко-текучий стан, в область більш високих позитивних температур і зсуву температури склування в область більш низьких негативних температур. Багатокомпонентне кам'яновугільне в'яжуче характеризується більш широким інтервалом пластичності. Використано експериментально-статистичне моделювання, завдяки якому встановлено оптимальні концентраційні співвідношення комбінованого дисперсного наповнювача в кам'яновугільному дорожньому дьогті. Застосовано метод ІЧ-спектроскопії. За результати дериватографічних і калориметричних досліджень доведено існування тривкої міжмолекулярної взаємодії, що сприяє створенню в багатокомпонентному кам'яновугільному в'яжучому (БКВ) безперервного спектра молекулярно-масового розподілу, розширенню інтервалу пластичності і зниженню температурної чутливості БКВ. Вивчено фізико-механічні та деформаційно-міцнісні властивості БКВ і бетонів на їх основі.

39. Багаторічний прогноз загальних руслових деформацій на мостових переходах

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.11 А.С. Корецький; Нац. трансп. ун-т. — К., 2008. — 22 с. — укp.

Розроблено аналітичну модель прогнозу загального розмиву за багаторічний період у функції часу експлуатації мостового переходу на автомобільній дорозі. Запропоновано нове розв'язання системи рівнянь загального розмиву за початкових умов, які відповідають поздовжньому профілю дна за різних конфігурацій. Як початкові умови для другого та наступного паводків використано аналітичний розв'язок, який описує поздовжній профіль розмитого дна, залишений попереднім паводком.

40. Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 М.Г. Грубель; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методологію багатофакторного оцінювання залежності паливної економічності (лінійних витрат палива) вантажних автомобілів від основних визначальних факторів, тобто типу та стану дороги, швидкості руху та завантаження автомобіля. Для кількісного оцінювання та побудови регресійних моделей опису використано методи нелінійного трифакторного планування експерименту, комп'ютерне моделювання руху автомобілів, зокрема, повноприводних, на дорогах з поверхнями, що деформуються (грунтових, піщаних). Запропоновано практичні методики спрощеного диференційованого нормування витрат палива у табличній чи графічній формах. Проведено дорожні випробування 4-х моделей автомобілів (ГАЗ-3307, ЗИЛ-4333, КамАЗ-4310, HMMWV M998 A2) на дорогах 4-х типів. Для доріг, що деформуються (грунтових, піщаних), апробовано використання безконтактного доплерівського комплексу вимірювальної апаратури, що дозволяє з високою точністю визначати фактичну швидкість і пройдений шлях, зокрема за умов бездоріжжя (з урахуванням пробуксовування коліс).