LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 3 із 51

41. Безконтактна оцінка переміщень і деформацій будівельних конструкцій у випробуваннях

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.П. Гриценко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Визначено коло питань у галузі експериментальних досліджень інженерних споруд, що потребують підвищеної точності вимірювання переміщень і деформацій. Досліджено особливості визначення переміщень та деформації у механіці деформованого твердого тіла з точки зору необхідності високої точності вимірювань переміщень. Розроблено методику використання лазерної інтерферометрії для безконтактної оцінки розташування об'єктів та їх переміщень і деформації. Проведено експериментальні дослідження переміщень будівельних конструкцій, а також проаналізовано їх точність у порівнянні з методами традиційної тензометрії. Запропоновано методику та практичні рекомендації щодо застосування методів лазерної інтерферометрії для експериментальних досліджень будівельних конструкцій, будівель та споруд.

42. Безконтактні теплові методи виявлення трубопроводів та дефектів в них

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Ю.О. Кухарев; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено питання виявлення деяких дефектів у підземних трубопроводів, а також визначено їх параметри за тепловими методами. Розроблено тривимірну теплофізичну модель трудобопроводу з локальними дефектами, що є джерелами тепла, в якій враховано зміну з часом зовнішніх чинників, які впливають на теплове поле на поверхні грунту над трудобопроводом. Розроблено математичний апарат з застосуванням числового методу скінченних різниць а числово-аналітичного методу потенціалів. Використання комбінації методів дозволяє розв'язувати більш різноманітні задачі теплової діагностики трубопроводів, а також підвищує її точність. Теплофізичні моделі та математичний апарат їх аналізу реалізовано в комп'ютерному комплексі обробки інформації "Трубопровід". На підставі аналізу моделей розроблено таблиці чутливості теплового методу для проведення контроля трубопроводів. Проаналізовано похибки, що виникають у процесі проведення теплового контролю, виявлено найбільш сприятливі умови для його проведення.

43. Безпечне розходження суден з врахуванням їх інерційності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 І.О. Бурмака; Одес. нац. мор. акад. — О., 2004. — 22 с. — укp.

За результатами досліджень підтверджено гіпотезу про існування множини початкових відносних позицій судна та цілі, для яких існують виправлення часу до моменту початку маневру, які забезпечують розходження з ціллю в заданій дистанції. Розроблено спосіб урахування інерційності судна у разі розрахунку параметрів маневру розходження, який дає змогу обчислити моменти початку повороту, що забезпечують розходження з ціллю в заданій дистанції найкоротшого зближення. Одержано спосіб розрахунку часових виправлень до моментів початку повороту судна на заданий курс відхилення, що враховують його інерційність. Запропоновано спосіб обчислення моментів часу початку маневру для динамічних моделей повороту судна другого та третього порядків з урахуванням стратегії кладки пера керма в процесі маневру. Наведено формули для розрахунку курсу відхилення в заданий момент початку маневру з урахуванням динаміки судна. Уточнено умову існування множини маневрів розходження, що враховує його інерційність.

44. Біляекранна аеродинаміка крила

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.05 В.В. Чмовж; Держ. аерокосм. ун-т ім. Н.Є.Жуковського, "ХАІ". — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням дослідження біляекранної аеродинаміки несучих поверхонь. Сформульовано крайову задачу потенційного обтікання крила і профілю потоком нев'язкої нестисливої рідини, що рухаються на гранично малій відстані від твердого плоского екрана. Крайова задача вирішується з використанням наближеного методу, заснованого на граничному виродженні рівняння Лапласа у вузькій області течії між межею і нижньою поверхнею тіла в рівняння Пуассона. На основі чисельного розв'язання рівняння Пуассона з граничними умовами Діріхле отримані нові результати для аеродинамічних характеристик несучих поверхонь різних форм у плані. Розраховано параметри течії і аеродинамічні характеристики крила на основі теорії тонкого тіла і методу малого параметра. Досліджено розв'язання зворотних задач біляекранної аеродинаміки. Записано основні співвідношення для визначення форм поверхні крил і середньої лінії профілю за заданими параметрами течії. Розглянуто варіаційну задачу по визначенню оптимальної форми дужки профілю.

45. Важлива складова надійності залізничного транспорту (Нове у системі моніторингу рейок і коліс)

В. Богданов Вісник НАН України. — 2003. — N5 — укp.

Відтоді, як було винайдено колесо і змайстровано перший візок, людина століттями ламала голову над удосконаленням засобів пересування. І весь цей час у розв'язанні транспортної проблеми домінуючими залишалися два параметри — досягнення максимально можливих швидкості і надійності. Швидкість транспортних засобів чималою мірою визначає їхню ефективність. А надійність залежить від цілого спектра факторів: це і запас міцності матеріалів, з яких виготовлено транспортний засіб, і ресурс безвідмовної роботи його механізмів, і ступінь безпеки експлуатації за різних умов, і якість шляхів, якими він рухається. Серед заходів, що забезпечують надійність залізничного транспорту, велика роль належить моніторингу стану рейок і коліс.

46. Вдосконалення автогрейдерів масою 15...16 т комплектацією енергосиловими модулями підвищеної надійності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.04 Андрій Вікторович Воронович; Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

47. Вдосконалення ефективності контролю при ремонті тягових електричних машин в умовах депо

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 В.В. Артеменко; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Охарактеризовано метод комплексної оцінки факторів, що впливають на скорочення технічного стану тягових електричних машин у разі подовження їх терміну служби. Наведено модель визначення межових значень параметрів енергетичної установки тепловоза, які впливають на стан тягових електричних машин і лімітують їх термін служби. Розроблено комплексну модель вдосконалення системи контролю технічного стану тягових електричних машин, яка базується на принципі самонавчання та запропоновано шляхи її практичної реалізації. Проаналізовано метод вібромоніторингу вузлів тягових електричних машин на принципово новій апаратній основі із використанням ПЕОМ, а також створенням віповідної бази даних за браковочними параметрами. Розроблено методику теплового контролю вузлів тягових електричних машин із застосуванням нових засобів на базі інфрачервоних пірометричних приладів. Висвітлено питання створення теоретичних і практичних передумов щодо організації проведення вихідного контролю, які дозволяють на більш якісному рівні визначати технічний стан тягових електричних машин і забезпечувати їх надійність у разі подовження терміну служби.

48. Вдосконалення колекторних тягових двигунів для рухомого складу при пульсуючій та імпульсній напрузі живлення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 Н.П. Карпенко; Укр. держ. акад. залізн. транспорту. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Висвітлено питання вдосконалення колекторних двигунів шляхом поліпшення їх комутаційних властивостей. Науково обгрунтовано нові активні методи підвищення експлуатаційної надійності тягових двигунів. Розроблено математичну модель магнітного кола додаткових полюсів, за допомогою якої проаналізовано фізичні процеси у тяговому двигуні за пульсуючої та імпульсної напруги живлення. На підставі проведеного аналізу удосконалено методику розрахунку магнітного кола додаткових полюсів з урахуванням реакції вихрових струмів. Запропоновано новий схемно-конструкційний метод компенсації реакції вихрових струмів. Одержано нові рішення для підвищення надійності двигунів, які базуються на методі форсування збудження додаткових полюсів. Спрогнозовано надійність нових і модернізованих тягових двигунів для рухомого складу залізниць.

49. Вдосконалення методики визначення параметрів локальної кривизни на міських вулицях підроблюваних територій

М.В. Васечкін, В.О. Пеньков, О.Г. Сірик Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 24-31. — укp.

Викладено удосконалену методику визначення параметрів проявів локальної кривизни - уступів на поверхні покрить підроблюваних доріг за натурних досліджень. Наведено результати обробки і аналізу матеріалів, а також рекомендації щодо умов виконання і точності вимірювань.

50. Вдосконалення методики і технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 В.О. Білецький; Нац. трансп. ун-т. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Зазначено, що результати діагностування гальмівної системи, одержані з застосуванням різних методик або для різних станів завантаження транспортного засобу, можуть відрізнятися для одного та того ж транспортного засобу. Запропоновано методику діагностування гальмівної системи, яка базується на прогнозуванні показників ефективності гальмування для умов стендових і дорожніх випробувань автомобіля повної маси, виходячи з результатів його випробувань на стенді у спорядженому стані. Для прогнозування параметрів ефективності гальмування, характерних для умов дорожніх випробувань, застосовано математичну модель процесу гальмування двовісного транспортного засобу з гідравлічним приводом гальм. Як вхідні рівняння для цієї моделі застосовано характеристики гальмівної системи, визначені у процесі випробувань автомобіля на стенді. Для цього розроблено методику автоматичного визначення характеристик з урахуванням їх нелінійності, обумовленої конструктивними та експлуатаційними чинниками та програмне забезпечення, яке реалізує цю методику. Розроблено гальмівний стенд та пристрій вимірювання приводного зусилля на педалі.

51. Вдосконалення методики організації та визначення дислокації пунктів комплексного діагностування магістральних тепловозів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 В.О. Матяш; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності експлуатації магістральних тепловозів шляхом вдосконалення технології їх обслуговування та ремонту з діагностуванням. Виконано розробки типових сполучень додаткових робіт на ділянках технічного обслуговування (ТО-3) та поточного ремонту (ПР-1) магістральних тепловозів із діагностуванням. Проведено моделювання раціональної організації робіт на ділянках ТО і ПР тепловозів та отримано залежності програми обслуговувань і ремонтів від впливу експлуатаційних факторів. Розроблено методику та проведено розрахунки щодо визначення дислокації пунктів комплексного діагностування (ПКД), а також технічні вимоги з метою створення й оснащення ПКД магістральних тепловозів. Визначено основні параметри функціонування ПКД. Наведено приклади практичної реалізації результатів досліджень щодо організації роботи ПКД і оснащення його стаціонарними і пересувними засобами. Запропоновано методику оцінки економічної ефективності з визначенням прогнозованих термінів окупності.

52. Вдосконалення методичного забезпечення технічної експлуатації наземного радіоелектронного обладнання цивільної авіації Анголи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.14 Арманду Мужинга; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — К., 1999. — 19 с. — укp.

53. Вдосконалення методів керування суднами з вітрорушіями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 С.І. Заічко; Одес. нац. мор. акад. — О., 2004. — 24 с. — укp.

Розглянуто актуальну проблему забезпечення безпеки мореплавання суден з вітрорушіями, враховуючи їх вплив на керованість судна за різних умов, особливо за наявності хвилювання. Одержано диференціальне рівняння руху судна з вітрорушіями за кутом крепу в лінійній та в нелінійній формі, на підставі аналізу рішення якого встановлено, що амплітуда бортового хитання знижується пропорційно величині сили дрейфу. Сформульовано та вирішено оптимізаційну задачу вибору кута установки вітрила, за якого досягається мінімальна амплітуда бортового хитання судна за заданих значень зниження сили тяги вітрильного озброєння. Запропоновано модельну оцінку керованості судна, що використовує вітрила, за умов хвилювання. Як базову обрано існуючу математичну модель руху судна, яку модернізовано, враховуючи силу тяги та силу дрейфу вітрорушіїв. За допомогою зазначеної моделі виявлено особливості впливу вітрорушіїв на якість стабілізації судна на заданому курсі та на його маневри курсом.

54. Вдосконалення методів оперативної корекції маршруту судна

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.13 О.Л. Вагущенко; Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). — О., 2008. — 22 с. — укp.

Запропоновано моделі для уточнення прогнозу швидкості судна, методи корекції планового маршруту для розходження з суднами та забезпечення ефективного проходження через океан. Завдяки уточненням за спостереженнями у рейсах моделей для прогнозу швидкості досягаються поліпшення планування руху суден. Зазначено, що використання методу відображення впливу очікуваної погоди на швидкість судна в океані дозволяє без розрахунків знайти раціональний шлях до точки призначення. В розрахунок корекції шляху на океанському переході введено спрощення, що зменшує обсяги обчислень за використання генетичного алгоритму. Розроблено процедуру зміни маршруту для запобігання зіткнень з суднами, яка передбачає проведення повнішого обліку динаміки судна. Вона заснована на числовому прогнозі маневрів суден за нелінійною різницевою моделлю. Запропоновано метод відображення ситуацій зближення суден за допомогою зон небезпечних зміщень з лінії шляху, який спрощує вибір стратегій розходження з суднами.

55. Вдосконалення методів проводки судна в стислих умовах плавання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 В.М. Широков; Одес. нац. мор. акад. — О., 2005. — 24 с. — укp.

На підставі результатів проведеного наукового дослідження підтверджено гіпотезу про можливість забезпечення високоточної обсервації судна за стислих умов плавання у разі сумісного використання інформаційних даних радіолокаційної станції та електронної карти. Вперше формалізовано кореляційний метод обсервації шляхом поєднання радіолокаційного зображення з зображенням електронної карти. Розроблено інтегральний спосіб уточнення закону розподілу вірогідності похибок радіолокаційних вимірювань у процесі плавання судна. З урахуванням специфіки кореляційного методу обсервацій удосконалено процедуру визначення ефективних координат судна та спосіб їх обчислення методом максимальної правдоподібності для нормального та змішаних законів розподілу вірогідності погрішностей вимірювань радіолокацій.

56. Вдосконалення методів розрахунку динаміки пневмоапаратів та пневматичного гальмівного приводу автотранспортних засобів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 О.В. Крамський; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Удосконалено метод розрахунку перехідних процесів у пневматичному гальмівному приводі автомобіля. Розроблено метод розрахунку характеристик витрат повітря пневмоапаратів для подальшого використання у процесі проектування приводу. Створено концепцію, узагальнену для класу пневматичних систем гальмівного приводу автотранспортних засобів, що розвиває ідеї формування системного підходу щодо проектування гальмівних систем автомобіля. Запропоновано метод для визначення витратних характеристик пневмоапаратів на базі тривимірного моделювання стаціонарного та нестаціонарного перебігу стисненого повітря. Розроблено математичні моделі типових вузлів з окремих гілок пневматичного гальмівного приводу. Одержано математичні моделі динаміки зміни тиску в апаратах електропневматичного приводу. Наведено рекомендації щодо декомпозиції схем приводів для розрахунку у межах існуючих і нових методів.

57. Вдосконалення методів управління судном у вузькості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 Є.П. Чапчай; Одес. нац. мор. акад. — О., 2006. — 26 с. — укp.

Розглянуто актуальну проблему забезпечення безпечного судноводіння за стислих умов шляхом удосконалення методів управління суднами у вузькостях за рахунок зниження траєкторних похибок за допомогою урахування часу перекладання пера керма в процесі повороту судна та вибору для розрахунку найбільш повної моделі динаміки судна під час повороту. Одержано модель використання характерстик поворотності судна під час плавання у вузькостях і запропоновано процедуру урахування часу перекладання пера керма у процесі виконання повороту. Досліджено залежність безпеки повороту судна від траєкторної похибки та одержано спосіб оцінки навігаційної безпеки повороту судна в стислому районі плавання. Наведено експериментальні результати наукового дослідження, зокрема натурних спостережень поворотності судна. Здійснено їх обробку та імітаційне моделювання, якими підтверджено достовірність теоретичних розробок.

58. Вдосконалення методу визначення раціонального режиму профілактичного обслуговування транспортних засобів застосуванням моніторингу витрати палива

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 С.О. Сметана; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Розроблено методику вибору раціональної періодичності профілактичного обслуговування транспортних засобів та локального прогнозування моменту постановки транспортних засобів на певний вид профілактичного обслуговування. З метою практичної реалізації моніторингу витрати палива розроблено апаратно-програмний комплекс: "Пристрій контролю залишку палива", програмне забезпечення "Моніторинг" та три варіанти реалізації системи моніторингу. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що показник фактичної витрати палива враховує вплив більшого числа експлуатаційних чинників, і є більш інформативним; організація обслуговування з періодичністю, встановленою у літрах витраченого палива, у порівнянні з пробігом дозволяє знизити сумарні питомі витрати на 6,31 % за контрольний період.

59. Вдосконалення методу теплового розрахунку автомобільних дискових гальм при тривалих гальмуваннях на основі комп'ютерного моделювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 Я.П. Яворський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Удосконалено метод теплового розрахунку дискових гальмових механізмів автомобільних коліс за тривалих режимів роботи. Розроблено теплову модель дискового гальма, яка відзначається значною інформаційною продуктивністю. Адекватність створеної моделі підтверджено результами аналітичного розв'язку теплової задачі у випадку екстреного гальмування та стендових випробувань II для тривалого гальмування. За допомогою методу математичного моделювання досліджено вплив різних чинників на температурний режим і тепловий баланс дискових гальм. На базі даного методу та методу планування експерименту одержано регресійну формулу для теплового розрахунку дискових гальм автотранспортних засобів під час випробувань II.

60. Вдосконалення міжопераційних процесів транспортно-складського комплексу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 І.В. Ніколаєнко; Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено методи управління механізмом перехідних процесів матеріальних потоків у разі взаємодії транспорту та складського комплексу в логістичних ланцюгах "постачальник - транспорт - одержувач", досягнення інтегрованого ефекту в транспортній системі. З метою вдосконалення міжопераційних процесів транспортно-складського комплекса вперше з позицій системного аналізу розглянуто матеріальні потоки в інтегрованій логістичній системі "постачальник - транспорт - одержувач" на прикладі реальних металургійних підприємств Приазов'я; з метою оцінки руху матеріальних потоків інтегрованої логістичної системи прийнято критерій "just in time" (точно в строк). Наведено методику оцінки перехідних процесів, яка описує процес функціонування та управління інтегрованою системою та окремими її елементами. Розроблено методику оцінки факторів ризику в ланках логістичного ланцюга.