LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 4 із 51

61. Вдосконалення процеса керування пневматичною підвіскою автотранспортних засобів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 А.І. Шилов; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Запропоновано уточнену математичну модель пневматичної підвіски, яка дозволяє враховувати теплообмін стиснутого повітря з навколишнім середовищем через стінки пружного елемента, відриви колеса від дороги й удари в буфер стиску та відбою. На підставі аналізу коливань підресореної та непідресореної мас за допомогою розробленої моделі визначено основні критерії керування підвіскою. Для механічної системи керування запропоновано методику визначення раціональної площі прохідних перетинів регулятора рівня підлоги залежно від кута повороту його важеля.

62. Вдосконалення процесу регулювання гальмівних сил на автотранспортних засобах категорії М3

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 В.І. Кирчатий; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Експериментально доведено високу ефективність розроблених метаматичних моделей.

63. Вдосконалення розрахункових методів оцінки параметрів вібронавантаженності несучих систем автомобіля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.02 М.В. Дячук; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено методи, алгоритми, динамічні моделі автомобіля для елементів системи дорога - шина - несуча система. Створено аналітичну методику прогнозування випадкових напружень у лонжеронах кінцевої жорсткості рами вантажного довгобазного автомобіля з використанням методів спектральної теорії підресорювання транспортних засобів і методів будівельної механіки. Удосконалено методику числового моделювання стохастичних дорожніх збурювань (дорожнього мікропрофілю) на базі швидкого перетворювання Фур'є з необхідним ступенем точності за інтервалами та коінтервалами Найквіста. Підвищено точність розрахунків ланцюгових моделей підвісок автомобільних транспортних засобів шляхом розробки нелінійної математичної моделі шини на підставі її гістерезисної характеристики. Проаналізовано роботу несучої системи на підставі даних статистичного оцінювання показників вібронавантаженості моделей автомобіля КрАЗ-6510. Виконано порівняння результатів розрахунків показників вібраційної навантаженості плоских і просторових моделей. Доведено вплив кінцевої жорсткості рами довгобазного вантажного автомобіля на розрахункові показники плавності ходу в діапазоні, що перевищує інженерну точність.

64. Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 В.М. Дворак; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2008. — 20 с. — укp.

Запропоновано нові методи й алгоритми, що дозволяють забезпечити незмінність динамічних характеристик перехідних процесів зміни частоти та величини напруги суднової електростанції за умов дії дестабілізувальних чинників. Наведено математичну модель даної електростанції з дизельгенераторами та валогенераторами. Модель уможливлює загальний опис паралельно працюючих синхронних генераторів та їх дизельних двигунів. Одержано числові оцінки зміни коефіцієнтів передачі та сталих часу математичної моделі залежно від дестабілізувальних експлуатаційних чинників. Розроблено регулятори ковзного режиму з нечіткими регуляторами для контуру збудження синхронного генератора та системи регулювання частоти обертання дизельного двигуна. Розроблені регулятори забезпечують незмінність коефіцієнтів передачі та сталих часу перехідних процесів зміни частоти струму та напруги суднової електростанції за великих змін дестабілізувальних експлуатаційних чинників. Одержано можливість тривалої паралельної роботи валогенератора з дизель-генераторами з застосуванням розроблених регуляторів. З'ясовано відповідність теоретичних результатів експериментальним даним.

65. Вдосконалення способів інтегральної оцінки навігаційної безпеки для підвищення ефективності судноводіння

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 Є.Ф. Мельник; Одес. нац. мор. акад. — О., 2005. — 24 с. — укp.

Обгрунтовано можливість забезпечення безпеки судноводіння шляхом зниження аварійності суден за умов плавання у стислих водах. Розроблено метод кількісної оцінки безпеки судноводіння. Для опису процесу управління судном використано модель ієрархічної системи прийняття рішень з трьома рівнями та розглянуто систему навігаційної інформації з основними функціональними характеристиками. Здійснено опис переміщення судна щодо програмної траєкторії руху за допомогою стохастичного процесу з дискретним часом. Для характеристики точності використано коваріаційну матрицю траєкторної похибки. Показано доцільність та універсальність застосування ортогонального розкладання одновимірної щільності під час формування двовимірної щільності розподілу траєкторної похибки, що підтверджено експериментальними результатами. За допомогою імітаційного моделювання доведено коректність нового методу кількісної оцінки безпеки судноводіння за обмежених умов.

66. Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець з високоміцного чавуну для дизельних двигунів тепловозів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.16.04 М.В. Боровик; НАН України. Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Досліджено проблему покращення техніко-економічних показників і стабілізації якості чавуну з кулястим графітом у литих заготівках (маслотах) поршневих кілець за відцентрового лиття у кокіль шляхом, насамперед, використання раціональних режимів модифікування, оптимізації хімічного складу металу та скорочення термічної обробки виливків. Досліджено ефективність використання сфероїдизувальних модифікаторів у вигляді лігатур (сплавів на основі кремнію, заліза, міді, нікелю) та брикетів (запресованих сумішей матеріалів дрібних фракцій). Випробовано спосіб графітизувальної обробки розплаву чавуну в ливарній формі у процесі її обертання. Вивчено фізико-механічні властивості комплексно легованого чавуну та рекомендовано його оптимальний хімічний склад для поршневих кілець. Проведено виробничі випробування розроблених технологічних рішень і зроблено оцінку їх ефективності.

67. Вдосконалення технології і організації заводського ремонту тепловозів з урахуванням зменшення витрат некапітального характеру

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 І.Є. Батюшин; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Установлено статистичну залежність динаміки відновлення вузлів і деталей тепловозів. Доопрацьовано метод вибору маршрутів, який визначає основні напрямки формування технологічних процесів відновлення, дефектації та утилізації вузлів і деталей тепловозів за умов заводського ремонту, розроблено модель, яка використовує формалізацію визначення якісних властивостей стосовно їх придатності до використання на підставі стохастичних зв'язків між виявленими дефектами. Науково обгрунтовано маршрутну технологію відновлення на підставі визначення "узагальненої деталі" за альтернативними ознаками. Запропоновано раціональні маршрути відновлення деталей на підставі виявлення сполучених дефектів у вузлах і деталях тепловозів у разі проведення заводського ремонту. Досліджено динаміку виключення тепловозів з інвентарю та визначено характерні пошкодження у вузлах тягових електричних машин, за якими розроблено методику, що дає змогу кількісно оцінити втрати кольорових і чорних металів у вузлах тепловозів, які розробляються на металобрухт. Запропоновано механізм оцінки витрат некапітального характеру, зумовлені вдосконаленням технології та організації заводського ремонту тепловозів і визначено шляхи його впровадження.

68. Вдосконалення технології ремонту автомобільних двигунів підвищенням якості гільз циліндрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 О.М. Леоненко; Харк. нац. автомобіл.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання вдосконалення технології ремонту автомобільних дизельних двигунів ЯМЗ і КамАЗ шляхом підвищення якості гільз циліндрів. Розглянуто вплив оптимальних технологічних параметрів термомеханічної обробки й механічних властивостей зміцненої робочої поверхні на ресурс та ремонтопридатність гільз циліндрів. Із використанням методів планування проведено експериментальне зміцнення матеріалу за виробничих умов. Надано оцінку ефективності удосконалення технології ремонту автомобільних двигунів шляхом підвищення якості гільз циліндрів, зміцнених термомеханічною обробкою.

69. Вентильно-индукторный электропривод инерционного накопителя энергии

А.Д. Петрушин, Д.А. Петрушин Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 62-63. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Рассмотрены вопросы использования инерционного накопителя энергии в системе тягового электроснабжения железных дорог. Приведено обоснование использования в качестве привода маховика вентильно-индукторной электрической машины.

70. Вибір доцільного типу двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням умов експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 В.В. Мороз; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено методику, яка дозволяє вибирати доцільний тип двигуна для вантажного автомобіля з урахуванням витрати палива, викидів шкідливих речовин та енергетичних показників двигуна автомобіля залежно від умов його експлуатації. Для реалізації методики уточнено математичну модель розрахунку витрати палива та викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами дизеля вантажного автомобіля. Запропоновано оцінювати доцільність двигуна з урахуванням його енергетичних показників під час руху вантажного автомобіля за їздовими циклами та експлуатаційних витрат. Показано, що у автомобіля з дизелем краща паливна економічність незалежно від умов його руху у порівнянні з автомобілем, на якому встановлено бензиновий двигун. На підставі вивчення екологічних показників і витрат на експлуатацію встановлено, що автомобіль з дизелем має переваги для експлуатації по магістральному їздовому циклу, а з бензиновим двигуном - по міському. Достовірність одержаних на математичній моделі результатів показників вантажного автомобіля з дизелем у міському їздовому циклі підтверджено задовільним збігом з результатами дорожніх випробувань вантажного автомобіля з дизелем за тим самим їздовим циклом.

71. Вибір обгрунтування параметрів паливної апаратури автотракторних дизелів при інтенсифікації вприскування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 І.В. Рикова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. — укp.

З використанням математичної моделі розрахунку процесу вприскування палива обгрунтовано параметри форсованої паливної апаратури перспективних автотракторних дизелів. Розроблено методику та алгоритм розрахунку палива у паливопроводі високого тиску з уточненнями розрахунку кінцевої фази вприскування. Проведено числові експериментальні дослідження впливу конструктивно-регулювальних параметрів паливної апаратури на показники вприскування палива під час його інтенсифікації. Здійснено оцінку ефективності використання форсованої паливної апаратури автотракторних дизелів з раціональними параметрами.

72. Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.16 В.В. Северін; Одес. нац. мор. акад. — О., 2007. — 24 с. — укp.

Обгрунтовано рішення актуальної проблеми зниження аварійності суден внаслідок зіткнення шляхом визначення оптимальних маневрів розходження. За допомогою методів теорії координації виконано аналітичний опис керованого руху множини суден. З урахуванням одержаних результатів розроблено дворівневу ієрархічну модель координованої взаємодії суден, що небезпечно зближуються. Усі оточуючі судно цілі поділено на дві підмножини: збурювальних і незбурювальних цілей. Проведено ранжирування збурюваних цілей за ступенем небезпеки на базі використання відношення переваги. Здійснено формалізацію ситуативного збурення, викликаного декількома цілями, які небезпечно зближуються з судном, що оперує. Розроблено новий спосіб розходження суден, згідно з яким з множини навколишніх суден формуються послідовні групи, показано можливість розходження з кожною групою одним ухиленням. В маневрі розходження зі всією множиною суден наведено таку кількість ділянок ухилення, що дорівнює числу груп суден. На підставі результатів імітаційного моделювання підтверджено коректність запропонованого способу розходження суден.

73. Вибір раціональних геометричних і динамічних параметрів фазоперехідного теплоприймача - акумулятора космічної сонячної енергетичної установки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.05 Л.І. Книш; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Вирішено задачу забезпечення стабільної роботи космічних сонячних енергетичних установок (КСЕУ), мінімізації їх маси на підставі вибору раціональніших геометричних і динамічних параметрів теплоприймачів - акумуляторів (ТПА). Запропоновано математичну модель процесів теплообміну та гідродинаміки у ТПА, яка має двовимірний спряжений характер за нелінійних межових умов променевого теплообміну. Розроблено чисельний алгоритм, який об'єднує нестаціонарний фазовий перехід у теплоакумулюючому матеріалі та змушену конвекцію теплоносія. Визначено раціональніші параметри ТПА КСЕУ та проаналізовано особливості функціонування даних систем. Наведено нову інженерну методику визначення головних характеристик сумісних ТПА. Розроблено методику оптимізації геометричних характеристик концентратора та апертури ТПА. Надано рекомендації щодо поліпшення енергетичних і масогабаритних показників даних пристроїв.

74. Вибір раціональних параметрів каналів вантажопотоків при удосконаленні маршрутних способів перевезення масових вантажів залізничним транспортом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 Н.Ю. Черниш; Харк. держ. акад. залізн.трансп. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Висвітлено питання вдосконалення системи організації вагонопотоків шляхом вибору раціональних параметрів каналів вантажопотоків у процесі удосконалення маршрутних способів перевезення масових вантажів залізничним транспортом. Розроблено загальну математичну модель функціонування виробничо-транспортного ланцюга перевезення масових вантажів маршрутами. Розглянуто методику визначення економічного ефекту для магістрального залізничного транспорту і виробництва. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення й оптимізації експлуатаційної роботи залізничного транспорту, створення єдиного технологічного процесу функціонування всього виробничо-транспортного ланцюга, розробки графіків взаємодіє виробництва, транспорту та споживання.

75. Вибір та наукове обгрунтування техніко-економічних показників тепловозних дизелів для локомотивного парку України

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 М.І. Сергієнко; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Висвітлено теорію математичного моделювання характеристик теплових чотиритактних двигунів типу Д80 з оптимізацією їх конструктивних і регулювальних параметрів. Розроблено методику розрахунку та оцінено економічний ефект від модернізації тепловозного парку Укрзалізниці одним типорядом дизелів Д80. Наведено результати стендових та експлуатаційних випробувань дизелів 1Д80Б і 4Д80Б. Запропоновано усереднену гістограму режимів завантаження дизеля маневрового тепловоза, одногодинний експлуатаційний цикл з метою проведення реостатних випробувань. Вперше експериментальним методом визначено значення коефіцієнта, який враховує вплив перехідних процесів на середньоексплуатаційні витрати палива дизеля маневрового тепловоза.

76. Вибір та обгрунтування параметрів сумішоутворення та згоряння в швидкохідному дизелі, який працює на альтернативному паливі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 О.Ю. Ліньков; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Вперше експериментальним шляхом одержано інтегральні та диференційні криві розподілу краплин альтернативних палив рослинного походження під час розпилювання. Виявлено характерні відмінності протікання процесів сумішоутворення та згоряння у швидкохідному дизелі, який працює на альтернативних паливах рослинного походження. Уточнено математичну модель даних процесів, що враховує особливості роботи дизеля на альтернативних паливах.

77. Визначення впливу стану кривих залізничної колії на допустимі швидкості руху поїздів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.06 Д.М. Курган; Київ. ун-т економіки і технологій трансп. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Комплексно оцінено вплив параметрів плану колії на величину припустимої швидкості, розроблено методику визначення даних параметрів під час виміру за методом стріл від хорди з нерівними плечима, яку можна використовувати під час розшифровки колієвимірювальної стрічки. Розглянуто критерії визначення припустимих швидкостей руху в кривих і запропоновано доповнення, що дозволяють враховувати реальний стан плану колії. Досліджено рух екіпажів на сполученнях кругових кривих, встановлено припустимі норми зміни кривизни в місцях сполучення залежно від рівня максимальної швидкості, що забезпечують плавність і комфортабельність їзди. Отримано формули для розрахунку середніх і максимальних імовірних величин непогашених прискорень і швидкості їх зміни за часом, з використанням яких розроблено методику для визначення припустимої швидкості руху поїзда за кривою реального стану. Експериментально оцінено вплив на екіпаж горизонтальних і вертикальних сил і прискорень під час руху за кривою з різними швидкостями.

78. Визначення головних елементів рятувальних суден

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 Ле Куанг Хунг; Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2006. — 24 с. — укp.

79. Визначення головних характеристик малотоннажних суден змішаного плавання на початкових стадіях проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 Нгуен Хай Ань. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Визначено показники групи малотоннажних суден змішаного плавання (МСЗП) ріка - море вантажопідйомністю до 1000 т із специфічними рисами та відношеннями головних характеристик, а також толерантність коефіцієнтів загальної повноти до зміни відносної швидкості та залежність їх головних розмірів від місткості. Отримано регресивні залежності та розроблено алгоритм проектування МСЗП на початкових стадіях за альтернативних варіантів вихідних вимог.

80. Визначення головних характеристик швидкісних однокорпусних водомістких суден на початкових стадіях проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 О.О. Каніфольський; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Шляхом оцінки статистичних даних удосконалено формули для розрахунків коефіцієнта загальної повноти та відносної довжини швидкісних однокорпусних водомістких суден (ШОВС) та розвинуто спосіб визначення коефіцієнта повноти ватерлінії та поперечного метацентричного радіусу за допомогою інтегрування відповідних кривих і зроблено розрахунки кутів між дотичними до цих кривих і діаметральною площиною. Доопрацьовано метод оцінки аварійної остійності судна на початковій стадії проекту та запропоновано форму рівняння початкої остійності ШОВС. Проаналізовано значення відносної поперечної метацентричної висоти, для побудованих суден цього типу, у випадку скупчення пасажирів біля борту. Наведено метод оцінки опору води під час руху суден перехідного режиму, який враховує зміну змоченої поверхні судна та є більш простим у порівнянні з відомими. Запропоновано алгоритм визначення головних розмірів ШОВС, що максимально враховує специфіку суден цього типу.