LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 5 із 51

81. Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору при експертизі ДТП

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 В.П. Кужель; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему визначення дальності видимості дорожніх об'єктів у світлі автомобільних фар з метою покращання експертиз дорожньо-транспортних пригод (ДТП), які сталися у темну пору доби за умов неточності вихідних даних, шляхом розробки математичної моделі на підставі теорії нечітких множин. Визначено задачі автотехнічної експертизи під час проведення аналізу механізму ДТП, що дозволило виявити недоліки існуючої експертної методики. За результатами теоретичних і експериментальних досліджень удосконалено методику визначення дальності видимості об'єктів на дорозі з урахуванням комплексного взаємозв'язку певних факторів впливу, а саме: прозорості атмосфери, розташування перешкоди на дорозі відносно осі руху автомобіля, коефіцієнта засліплення, рівня завантаження автомобіля, освітленості дороги, тривалості роботи водія з кермом, контрасту розрізнення об'єкта з фоном, гостроти зору водія, навіть за умов неточності почтакових даних, занесених у протоколи ДТП.

82. Визначення залишкових напружень і оцінка їх впливу на довговічність трубопроводів в зоні кільцевих зварних з'єднань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 А.В. Драгілєв; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 18 с. — укp.

Розвинуто розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових напружень у зонах багатошарових кільцевих швів трубопроводів і оцінено їх вплив на довговічнсть зварних з'єднань за наявності гострокінцевих дефектів за дії повторно-змінних навантажень. У межах теорії оболонок побудовано математичну модель для визначення компонентів напруженого стану з урахуванням двовимірного розподілу залишкових несумісних деформацій, локалізованих біля шва, та структурно-фазових змін у зоні термічного впливу. Наведена модель базується на розв'язанні обернених задач теорії оболонок з власними напруженнями та передбачає застосування експериментальної інформації, одержаної за неруйнівними методами. З використанням математичної моделі закриття тріщини та концепції ефективного розмаху коефіцієнта інтенсивності напружень, одержано розрахункову модель для врахування впливу залишкових напружень на втомне руйнування за циклічного навантаження. Оцінено вплив залишкових напружень на довговічність трубопроводу з осьовим поверхневим дефектом у зоні зварного з'єднання під дією експлуатаційного навантаження.

83. Визначення надійності світлосигнальних систем аеродромів на етапах проектування, сертифікації та експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 С.С. Дев'яткіна; Нац. авіац. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Запропоновано основні терміни та їх визначення в галузі надійності світлосигнальних засобів забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації. Розроблено математичну модель етапу візуального пілотування, яка характеризує роль світлосигнальних систем аеродромів (ССА) на цьому етапі та вплив її технічного стану на рівень безпеки польотів за складних метеорологічних умов (СМУ) вдень і вночі, а також математичні моделі надійності ССА та її підсистем, які базуються на аналітичному методі визначення надійності та алгоритм моделювання процесу функціонування ССА для визначення її надійності, складений з використанням метода статистичного моделювання. Одержано методики визначення показників надійності ССА та її підсистем на етапах проектування, сертифікації та експлуатації, а також методику кількісної оцінки впливу показників надійності ССА на рівень безпеки польотів на етапі візуального пілотування за СМУ вдень і вночі.

84. Визначення основних елементів суден, що обслуговують морські споруди та нафтодобувні промисли

автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 Фам Суан Нгок; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2008. — 23 с. — укp.

Удосконалено процес проектування суден постачання бурових платформ (СПБП). Створено принципово нову методику визначення їх основних елементів і характеристик на початкових стадіях проектування. Розроблено математичні моделі функціонування такого судна, виконано формулювання та розв'язано відповідні задачі функціонування. За цього функціональні операції, які виконує СПБП, змодельовані марківськими випадковими функціями. В результаті розв'язання певних задач функціонування одержано показники функціональної ефективності СПБП. Показники економічної ефективності СПБП визначено за формулами, що відображають основні складові тайм-чартерного еквівалента й оперативні витрати. Їх розглянуто на проміжку часу, що дорівнює життєвому періоду судна. Розроблена методика визначення основних елементів СПБП на початкових стадіях його проектування базується на рішенні задачі пошуку екстремуму відносної вартості виконання судном постачання значної кількості основних функціональних операцій. Запропоновано математичну модель СПБП, алгоритм і програму розв'язання оптимізаційної задачі визначення його основних елементів.

85. Визначення основних функціональних параметрів авіаційних ГТД в експлуатаційних умовах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.14 Абу Хайдар Салім Ханна; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням оцінки основних функціональних параметрів авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) за параметрами, що реєструються в умовах експлуатації з використанням математичної моделі робочого процесу двоконтурних двовальних двигунів, які експлуатуються в авіакомпанії МЕА (Ливан, Бейрут). Розроблено методики оцінки та прогнозування функціональних параметрів в умовах зміни теплофізичних властивостей робочого тіла в залежності від регіонів експлуатації двигунів. Доопрацьовано методику приведення параметрів робочого процесу до стандартних умов з урахуванням індивідуальних особливостей конкретного типу ГТД, необхідну для практичної реалізації розробленого методичного забезпечення.

86. Визначення параметрів руху літального апарату під час розслідування авіаційних подій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.09 Г.В. Годованюк; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Розроблено методику та алгоритми достовірної оцінки кінематичних параметрів у просторовому русі повітряних суден. Задача оцінки параметрів зведена до розв'язання задачі послідовної умовної параметричної оптимізації. На прикладі аналізу авіаційної пригоди, що відбулась при посадці літака, була підтверджена працездатність і ефективність розробленого алгоритму. Запропоновано модифікацію нелінійного фільтра Калмана, що дозволяє визначити оцінки як вхідних, так і вихідних перемінних при наявності у вимірах аддитивних похибок у вигляді нормальних випадкових процесів. Розроблено метод і алгоритм оцінки посадочної маси і центрування літака при посадці на основі даних засобів об'єктивного контролю і використання процедур математичного моделювання. Працездатність підтверджується на прикладі аналізу конкретної авіаційної події.

87. Визначення параметрів хитавиці малого судна при підході до судна-партнера на рейдовій стоянці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.01 Н.В. Єфремова; Одес. держ. мор. ун-т. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто задачу визначення параметрів хитавиці малого судна-оператора (бункеровника, баржі, рейдового катера, нафтосміттєзбирача) у хвильовому полі складної структури навколо великотонажного судна-партнера, що знаходиться на мілководді. Хвильове поле утворене регулярним хвилюванням, що набігає під довільним кутом, і дифракцією хвиль судном-партнером. Дифракційну задачу розв'язано методом асимптотичних розкладень. Отриманий теоретично розв'язок реалізовано у вигляді комплексу програм для ПЕОМ. Порівнювальний аналіз експериментальних даних, одержаних у дослідному басейні Одеського морського університету, з результатами масового розрахунку за одержаними наближеними формулами показав їх задовільну відповідність. Розроблений комплекс програм для розрахунку хитавиці малого судна в складному хвильовому полі дозволив визначити таку траєкторію підходу малого судна до великого, у разі слідування за якою інтенсивність хитавиці малого судна буде меншою за задані обмеження.

88. Визначення показників надійності дизель-поїздів на етапі проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 Н.Д. Чигирик; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2005. — 20 с — укp.

Вперше запропоновано моделі визначення надійності дизель-поїзда з-під кузовним розміщенням енергетичної установки та передачею змінного струму на етапі проектування методом блок-схем. Створено модель визначення надійності дизель-поїзда з використанням напівмарківських процесів. Удосконалено модель для формування раціональної системи обслуговування та ремонту дизель-поїзда. Запропоновано моделі розрахунку економічного ефекту від застосування нових методів прогнозування на етапі проектування.

89. Визначення потужності турбовальних двигунів за вимірюваними термогазодинамічними параметрами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.05 Д.І. Волков; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено й апробовано методи визначення потужності турбовальних двигунів за вимірюваними параметрами з використанням спостерігачів на основі математичної моделі двигунів. Показано, що ефективним шляхом підвищення якості управління турбовальним двигуном і, відповідно, його ресурсу є застосування в контурі керування спостерігача крутного моменту (потужності) на валу вільної турбіни двигуна. Запропоновано комплексне розв'язання проблеми оцінювання (спостереження) крутного моменту за вимірюваними газодинамічними параметрами на усталених і перехідних режимах на основі спостерігача з використанням квазілінійної динамічної багаторежимної моделі дводвигунової вертолітної силової установки. Запропоновано методику формування вимог до вихідних даних під час синтезу спостерігача крутного моменту на піставі структурного аналізу похибки спостерігача з урахуванням впливу відмінностей двигуна та його вузлів від типового зразка.

90. Визначення раціональних параметрів подачі повітря в дизелі з газотурбінним наддувом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 М.І. Гуменчук; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано динамічну математичну модель дизеля з газотурбінним наддувом, в якій враховано експериментальні характеристики ланок системи автоматичного регулювання дизеля. Завдяки моделюванню цієї системи створено різні варіанти регулювання циклової подачі палива для формування зовнішньої швидкісної характеристики. Експериментально виявлено зону в безлопатевій проточній частині турбіни, де найбільш ефективно можна регулювати площу поперечного перерізу.

91. Визначення форми і напружено-деформованого стану гнучких огороджень суден на повітряній подушці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 В.В. Зайцев; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2005. — 24 с. рис. — укp.

З використанням аналітичних і числових методів досліджено питання стосовно напружено-деформований стану (НДС) і визначення форми носових і кормових гнучких огороджень (ГО) амфібійних та скегових суден на повітряній подушці (СППС), а також проектування носового та кормового ГО у складі підйомного комплексу СППС. Удосконалено й проаналізовано математичні моделі визначення форми та НДС носових одноярусних ГО суден з повітряною подушкою (СПП) з урахуванням: впливу на них повітряпроводних вирізів в оболонці ресиверів, а також трьох стрибків тисків повітря в районі цих вирізів, вирізів в антивібраційних діафрагмах. Наведено математичні моделі визначення форми та НДС кормових багатоярусних (триярусних) ГО СПП у режимі висіння та руху на тихій воді. Уперше числово розв'язано задачу визначення форми та НДС носового ГО, яка враховує вагомість матеріалу ГО та наявність у нього знімних елементів, антивібраційної діафрагми, повітряпроводних вирізів у ресивері й антивібраційній діафрагмі. Визначено діапазон значень довжини знімного елементу, за якого напруження у зонах концентрації мають бути найменшими. Розроблено та реалізовано методику, алгоритм проектування та розрахунку носового та кормового ГО у складі підйомного комплексу СППС з урахуванням взаємного впливу всіх елементів системи, які забезпечують підйом над водною поверхнею СППС, а також з урахуванням впливу на них повітряпроводних вирізів в оболонці ресивера носового ГО, трьох стрибків тиску повітря в районі даних вирізів та втрат напорів у повітряпроводах вентиляторної системи судна, з визначенням тисків у ресиверах носового та кормового ГО залежно від параметрів повітряної подушки й осадки судна на тихій воді.

92. Визначення характеристик міцності кузова піввагона при вивантаженні сипучих вантажів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 Р.І. Візняк; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Проаналізовано існуючі технології та технічні засоби розвантаження сипучих вантажів з піввагонів з урахуванням нанесення пошкоджень, що взагалі негативно впливає на міцність елементів конструкції кузовів і збільшує відрахування та відновлення пошкоджених деталей та вузлів. З метою підвищення рівня збереження піввагонів під час виконання розвантажувальних робіт, а також - їх експлуатаційної надійності запропоновано використання принципово нових вагоноперекидачів підвісного типу. Доцільність та ефективність застосування методу вивантаження з піввагонів сипучих вантажів за допомогою цих технічних засобів замість грейферних захватів обгрунтовано результатами теоретичних і експериментальних досліджень, а також підтверджено економічними розрахунками.

93. Вимірювання витрати та кількості стисненого природного газу на газонаповнювальних станціях

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 Ф.Д. Матіко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади побудови системи вимірювання витрати та кількості (об'єму) природного газу під час наповнення балонів автомобілів на газонаповнювальних станціях. Запропоновано та реалізовано новий спосіб розширення діапазону вимірювання витрати за умови забезпечення заданої похибки її вимірювання. Розроблено нові методи розрахунку коефіцієнта стискуваності, показника адіабати, в'язкості природного газу, які дозволяють проводити розрахунки фізичних властивостей природного газу за умов автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. Запропоновано систему автоматизованого проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі спеціальними пристроями звуження потоку на підставі використання отриманих методів розрахунку фізичних властивостей природного газу. Розроблено схему та конструкцію витратомірного вузла для вимірювання витрати природного газу за високих тисків.

94. Вимірювачі температури з використанням напівпровідникових перетворювачів для контролю технологічного процесу транспортування і зберігання нафти та нафтопродуктів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.04 В.М. Василюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено принципи побудови термометрів з напівпровідниковими первинними перетворювачами температури. Висвітлено їх математичні моделі. Розглянуто питання лінеаризації та уніфікації. Встановлено критерії вибору p-n-переходу як стабільного температурного сенсора. Запропоновано прості для реалізації методи їх уніфікації та лінеаризації. Розроблено ряд цифрових термометрів, використаних для контролю технологічного процесу транспортування і зберігання нафти та нафтопродуктів, у т.ч. переносних, з корекцією похибок, спричинених зміною температури довкілля, інтелектуальних.

95. Випадкові коливання та прогнозування безвідмовності рам візків вагонів електропоїздів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 О.Б. Білоцерківський; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Розвинуто підходи до вирішення задач коливань і надійності для рам візків вагонів електропоїздів за зовнішнього впливу, спричиненого нерівностями шляху та іншими чинниками. Удосконалено математичні моделі та розвинуто розрахункові схеми, що адекватно описують конструктивні, технічні й експлуатаційні особливості єдиної динамічної системи "візок - шлях". Уперше розроблено методи вирішення задач випадкових вимушених коливань рам візків на базі методу скінченних елементів з урахуванням запізнювання кінематичного випадкового зовнішнього навантаження на колісні пари візків вагонів електропоїздів. Наведено методи вирішення задач прогнозування безвідмовності рам візків вагонів електропоїздів за одночасного врахування випадковості зовнішнього навантаження та характеристик опору втомі конструкції. Розроблено методи прогнозування безвідмовності рам візків за даними про відмови прототипу.

96. Випробування прогонових будов автодорожніх балкових мостів рухомим навантаженням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.П. Редченко; Відкрите акціонер. т-во Укр. наук.-дослід. та проект. ін-т стал. конструкцій ім. В.М.Шимановського. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено методи визначення технічного стану автодорожніх мостів, проаналізовано реакції прогонових будов на рухоме навантаження та розроблено методику визначення натурних параметрів балкових прогонових будов за результатами їх випробувань рухомим навантаженням. Проаналізовано розв'язок задачі про динамічні реакції прогонової будови на рухоме навантаження та узагальнено дані, одержані внаслідок проведення натурних випробувань 23-х прогонових будов балкових автодорожніх мостів різної конструкції, виконаних за традиційними методиками. Запропоновано нові моделі визначення певних параметрів прогонових будов, зокрема: характеру просторової роботи (побудови ліній та поверхонь впливу), статичної жорсткості, спектру затухаючих коливань та погонної маси. Відзначено, що практична реалізація цих моделей має базуватися на розроблених і перевірених експериментальних алгоритмах аналізу віброграм динамічних реакцій конструкції на дію рухомого навантаження. З метою одержання віброграм відповідно розробленій методиці створено апаратно-програмний комплекс та перетворювачі деформацій, що дозволило перевірити методику на практиці та показати її ефективність.

97. Високорухливі ін'єкційні розчини на модифікованому в'яжучому для захисту транспортних споруд від водопритоку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Т.В. Ульченко; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2006. — 26 с. — укp.

Уперше встановлено закономірності структуроутворення модифікованої полімерної матриці на основі алкілрезорцина, що полягають у полімеризації іонного характеру з проміжним утворенням карбоіона та передачею у гідратне середовище наповнювача, що сприяє ущільненню полімерної матриці розчину. Доведено, що оптимізація структури полімерної матриці, ін'єкційного розчину з заданими експлуатаційними характеристиками здійснюється створенням умов для взаємодії полімеру з новоутвореннями активного наповнювача, які кольматують поровий простір. Висвітлено особливості формування контактного шару між модифікованою алкілрезорциновою зв'язуючою речовиною та мінеральним наповнювачем, товщина якого залежить від виду мікронаповнювача. Описано механізм підвищення фізико-механічних характеристик модифікованого полімерного розчину (ПР), розроблено технологію захисту транспортних споруд від водопритоку з застосуванням ПР на модифікованій зв'язуючій речовині.

98. Віброакустична діагностика тріщиноподібних пошкоджень турболопатних машин на стаціонарних та нестаціонарних режимах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 Н.І. Бурау; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 36 с. рис. — укp.

Розглянуто актуальні проблеми визначення технічного стану (ТС) лопаток газотурбінних двигунів (ГТД) у процесі функціонування двигуна та діагностування в них тріщиноподібних пошкоджень на основі розвитку теоретичних засад віброакустичних методів діагностування, застосування ефективних методів обробки діагностичної інформації та сучасних інформаційних технологій для розпізнавання ТС. Розроблено динамічну модель ГТД як об'єкта віброакустичної діагностики тріщиноподібних пошкоджень лопаток на стаціонарних та нестаціонарних режимах, встановлено закономірності впливу пошкодження на параметри та характеристики вільних і вимушених стаціонарних та нестаціонарних коливань моделей лопатки, а також вплив пошкодження на кореляційні та спектральні характеристики коливань лопатки за умов нестаціонарного вузькосмугового вібраційного збурення. Для обробки діагностичної інформації обгрунтовано застосування методів багатовимірного спектрального аналізу, частотно-часових перетворень, вейвлет-перетворення та безрозмірних амплітудних характеристик віброакустичного сигналу. Розглянуто діагностичні ознаки тріщиноподібного пошкодження, методичні засади використання нейронних мереж для розпізнавання ТС лопаток на стаціонарному та нестаціонарних режимах за кількісними ознаками та ознаками у вигляді контурних зображень. Розроблено методику віброакустичного діагностування тріщиноподібних пошкоджень лопаток на стаціонарних та нестаціонарних режимах експлуатації ГТД.

99. Відновлення експлуатаційних властивостей фільтрів функціональних систем літальних апаратів методом десорбції газу з миючої рідини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 А.М. Желіба; Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Вперше для регенерації фільтрувальних елементів функціональних і технологічних систем розроблено новий метод, що базується на явищі десорбції газу з миючої рідини. Розроблено пристрій контролю технічного стану й ефективності очищення, робота якого грунтується на порівнянні результатів проливок контрольованого й еталонного фільтроелементів. Визначено спрямованість і ступінь впливу керуючих параметрів на ефективність процесу регенерації. Завдяки математичному моделюванню роботи установки для регенерації фільтраційного матеріалу методом десорбції газу з миючої рідини визначено область оптимальних значень керуючих параметрів для досягнення найбільшої ефективності регенерації. На підставі аналізу результатів експериментальних досліджень розроблено рекомендації щодо вибору оптимальних значень керуючих параметрів для практичної реалізації за умов регенерації фільтрувальних елементів у випадку ремонту й експлуатації повітряних суден.

100. Відтворення англомовних авіаційних термінів: формально семантичний та семасіологічний аспекти

Г.Г. Фесенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 33. — С. 170-173. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Висвітлено формально-семантичний та семасіологічний аспекти відтворення англомовних авіаційних термінів в українських перекладах. Авіаційна терміносистема розглядається як система однослівних і складних термінів, пов'язаних між собою формально-семантичними парадигматичними відносинами. Досліджено проблеми відтворення морфосинтаксичної структури багатокомпонентних термінів.