LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 6 із 51

101. Візок нового покоління для вантажних вагонів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 В.П. Воронович; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання теоретичних і експериментальних досліджень динамічної взаємодії вантажних вагонів (на візках нового покоління) і колії - для оцінки ефективності нових візків, а також їх надійності в експлуатації. Виконано математичне моделювання динаміки вантажних вагонів з уточненням параметрів моделі за результатами ходових динамічних випробувань. Визначено сили динамічної взаємодії вагонів і колії, напруження в рейках, шпалах, баластному шарі та земляному полотні. Зроблено порівняння динамічних показників вагонів на візках моделі 18-781 і моделі 18-100, а також їх дії на колію. Розроблено конструкцію і визначено технологію виготовлення оригінальних деталей і складальних вузлів візка нового покоління - моделі 18-781. На підставі аналізу результатів експлуатаційних випробувань, а також випробувань на втомленість і міцність візків моделі 18-781 визначено причини відмов і розроблено заходи щодо підвищення їх надійності. Надресорна балка штампозварної конструкції успішно витримала всі види випробувань на міцність від втомленості. Замість нестабільно працюючого дискового гасителя коливань (ДГК) на підставі теоретичних досліджень розроблено конструкцію і виготовлено дослідні візки із взаємозамінним з ДГК гасителем вертикальних коливань, який за результатами контрольних динамічних випробувань виявився більш надійним у роботі. Доведено, що зношення гребенів колісних пар у 1,3 - 1,4 рази та в п'ятникових вузлах у 3 - 5 разів менше на візках моделі 18-781 на відміну від візків моделі 18-100.

102. Влияние группирования на локальний размыв грунта перед призматической мостовой опорой

А.А. Воскобойник, А.В. Воскобойник, В.А. Воскобойник Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2006. — Вип. 7. — С. 152-162. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Досліджено взаємний вплив моделей двох мостових переходів, розташованих послідовно один за одним, на локальний розмив грунту перед призматичною опорою існуючого мосту. Показано фізичні особливості формування вихрового руху поблизу моделей мостових опор. За взаємного розташування двох мостових переходів локальний розмив грунту перед призматичною опорою мосту збільшується за умов низького рівня води у випадку надкритичних швидкостей та зменшується у разі докритичних швидкостей у процесі збільшення глибини.

103. Вопросы применения CAD-систем в дизайне малых судов

Л.Б. Назарова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 59-63. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Описано спеціалізоване програмне забезпечення і методику застосування CAD-систем на основних етапах розробки дизайну і проектування малих суден.

104. Вплив внутрішнього тиску на пружнопластичний стан тонкостінної труби при згині з розтягом (стиском)

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 О.Б. Кінаш; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Вивчено напружено-деформований стан за межею пружності тонкостінних труб, що знаходяться під дією навантаження внутрішнім тиском, згином і поздовжньою силою. Розвинуто підхід зведення плоскої задачі до одновимірної. Значну уваги приділено розрахунку жорсткості елементів тонкостінних труб, за якого застосовується модель, в якій результуюча сила та згинальний момент інтегруються за поперечним перерізом труби відносно напруження, що змінюється залежно від параметрів деформації їх вісей. Використано методику визначення "єдиної" кривої деформування гіпотетичного матеріалу, з якого виготовлено ділянку тонкостінної труби під тиском, за умов її розрахунків на плоский згин з розтягом з урахуванням пластичних деформацій. Виведено аналітичні залежності поздовжньої сили та згинального моменту від параметрів деформації вісі труби для ідеального пружнопластичного матеріалу та пружнопластичного матеріалу з лінійним зміцненням. Для матеріалу труби, що у пластичній зоні змінюється за степеневим законом, за допомогою числових методів та з використанням математичного пакета програм MatCAD 8.0 pro опрацьовано алгоритм та програму розрахунку згинального моменту та поздовжньої сили на ЕОМ. З використанням запропонованого підходу розраховано переміщення труби, навантаженої внутрішнім тиском, згинальним моментом і поздовжньою силою та на підставі цих розв'язків зроблено висновки щодо впливу внутрішнього тиску та поздовжньої сили на жорсткість труби.

105. Вплив гвинтових рушаїв на аеродинамічні характеристики несучої системи літака

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.01 А.О. Новіков; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Розроблено метод розрахунку та одержано закономірності зміни аеродинамічних характеристик літаків з гвинтовими рушіями. Удосконалено метод дискретних вихорів з замкнутою вихровою рамкою як дискретною особливістю та панельний метод Моріно. Досліджено вплив струменів від гвинтових рушіїв на розподілені та сумарні аеродинамічні характеристики крила, а також дію на моментні характеристики літака зміни режиму роботи гвинтових рушіїв і відхилення механізації крила. Запропонований метод розрахунку рекомендовано використовувати у більш широкій області відхилень механізації крила та взаємного розташування крила й оперіння. Результати наукового дослідження впроваджено у Державному Авіаційному Науково-випробувальному Центрі (ДАНВЦ) та учбовий процес Харківського університету Повітряних Сил.

106. Вплив геометричних характеристик вулично-дорожньої мережі на роботу транспортної системи міста

І.В. Стародуб Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 20. — С. 328-334. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

107. Вплив динамічних і статичних навантажень розрізного барабана підйомника на стабільність його роботи при переході каната через розріз

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.05 Л.М. Козар; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено питання забезпечення безаварійної роботи підйомника з розрізним барабаном шляхом мінімізації зміни зазору між частинами барабана. Розроблено математичні моделі елементів підйомника: механічної частини у вигляді динамічної багатомасової системи, системи "барабан - вал", та оболонки барабана. На базі даних моделей досліджено зміну зазору між частинами барабана залежно від вигину вала та деформації оболонки барабана, визначено його раціональні параметри.

108. Вплив дорожніх умов, експлуатаційних і конструктивних параметрів автомобільних шин на рівень їх шумовипромінювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 О.А. Загородній; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 22 с. — укp.

Наведено результати експериментальних досліджень з метою визначення рівнів шумовипромінювання, що генерує шина під час її руху по дорожній поверхні. Оцінено вплив дорожніх умов (виду та стану дорожньої поверхні), експлуатаційних (швидкості кочення колеса, внутрішнього тиску повітря в шині та навантаження на шину), а також конструктивних (фізико-механічних властивостей, малюнку протектора та геометричних розмірів) параметрів шини на рівень її шумовипромінювання. Здійснено розподіл і математичне моделювання певних механізмів генерації, розроблено методику визначення прогнозованого рівня шумовипромінювання шини на стадії її проектування та розробки нових зразків шин.

109. Вплив конструктивних параметрів одноланкової підводної буксированої системи з підйомним апаратом на її експлуатаційні характеристики

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 Ж.Ю. Буруніна; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2005. — 24 с. — укp.

Розглянуто питання удосконалення проектування одноланкової підводної буксированої системи з підйомним апаратом шляхом встановлення взаємозв'язку між її конструктивними параметрами та експлуатаційними характеристиками. Наведено результати впливу діаметра, плавучості та коефіцієнтів гідродинамічного опору кабель-буксира та кута атаки, відносного подовження та гідродинамічних коефіцієнтів несучих поверхонь підйомного апарата на довжину, сили натягу та кути нахилу на корінному та ходовому кінцях кабель-буксира, просторові характеристики системи у процесі квазістаціонарного буксирування. Отримані залежності склали основу узагальненого алгоритму проектних розрахунків досліджуваних систем.

110. Вплив конструктивних параметрів прив'язних підводних систем на їхні експлуатаційні характеристики

Автореф. дис... канд. техн. наук05.08.03 Д.В. Костенко; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2003. — 17 с. рис. — укp.

Досліджено питання удосконалення проектування прив'язних підводних систем з ненаселеними підводними апаратами, що мають підвищену продуктивність під час виконання типових технологічних операцій пошуково-дослідницьких робіт. Обгрунтовано шляхи підвищення продуктивності, показано її взаємозв'язок з силовими та енергетичними характеристиками. Вивчено явища, пов'язані з роботою одноланкової прив'язної підводної системи. Виявлено існування енергетичного мінімуму - точки донної поверхні, досяжної з мінімальними енергозатратами, розглянуто залежність положення енергетичного мінімуму від інших параметрів прив'язної підводної системи та зовнішніх впливів. Розроблено методики визначення конструктивних параметрів даної системи з самохідним підводним апаратом. Система сполучає буксувальний і самохідний режими роботи та забезпечує більшу продуктивність у порівнянні з одноланковою. Розроблено методику проектування такої системи в стаціонарному стані та основних динамічних режимах. Наведено опис і результати натурних експериментів, що підтверджують теоретично одержані висновки.

111. Вплив кристалографічної орієнтації монокристалічних матеріалів на напружений стан робочих лопаток турбін

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 Р.П. Придорожний; Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Викладено результати розрахунково-експериментальних досліджень щодо встановлення закономірностей статичного та динамічного станів монокристалічних робочих лопаток турбін газотурбінних двигунів (ГТД) з урахуванням впливу орієнтаційної анізотропії матеріалів та експлуатаційних режимів навантаження. Описано тривимірні скінченноелементні моделі охолоджуваних і неохолоджуваних лопаток, а також їх взаємодії за контактними поверхнями бандажного та замкового з'єднань. На підставі визначення закономірностей впливу конструктивно-технологічних та експлуатаційних факторів на напружено-деформівний стан монокристалічних лопаток розроблено рекомендації щодо раціонального вибору кристалографічної орієнтації (КГО), що забезпечує додаткове підвищення надійності та ресурсу лопаток і дозволяє обгрунтовано призначити граничнодопустимі відхилення КГО від заданої з метою забезпечення їх міцності. Наведено результати досліджень з визначення впливу тертя контактуючих поверхонь бандажного та замкового з'єднань на напружений стан лопаток. Встановлено закономірності впливу КГО, а також таких експлуатаційних факторів, як температура та частота обертання ротора на формування спектра власних коливань монокристалічних лопаток. Розроблено новий розрахунково-експериментальний метод визначення межі витривалості таких лопаток. Основні результати наукового дослідження використано під час проектування, встановлення та подовження ресурсу робочих лопаток турбін сучасних ГТД.

112. Вплив основних експлуатаційних факторів на технічний стан авіаційних ГТД

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 Хаммуд Нізар; Нац. авіац. ун-т. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Проаналізовано досвід експлуатації авіаційної техніки (АТ) в гірсько-пустельних регіонах Сирії. Розглянуто основні фактори природно-кліматичних умов Сирії та їх вплив на організацію та проведення технічної експлуатації АТ, вплив на технічний стан авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД), методи експлуатації та ремонту АТ. Викладено основні рекомендації щодо ефективного використання АТ з метою забезпечення БП у гірсько-пустельній місцевості, надійності, попередженню передчасного виходу з ладу АТ. Розглянуто основні методи і засоби оцінки технічного стану (ТС) авіаційних двигунів у цівільній авіації (ЦА) Сирії. Розроблено універсальну нелінійну математичну модель термогазодинамічного процесу авіаційного ГТД, яка дозволяє з прийнятною для практичної реалізації точністю, за параметрами роботи двигуна, що заміряються за умов експлуатації, розраховувати параметри робочого тіла у характерних перерізах проточної частини. Побудовано граф-моделі ТВлД і ТРДД як теплових машин з метою використання даних, одержуваних під час розрахунку термогазодинамічних параметрів робочого тіла в проточній частині двигуна за допомогою універсальної нелінійної математичної моделі, для розпізнавання зміни ТС проточної частини двигуна за умов впливу основних експлуатаційних факторів. Модернізовано автоматизований експериментальний комплекс кафедри авіадвигунів НАУ на базі серійних ГТД РУ19А-300 і АI-25 і розроблено методики проведення на них експериментальних досліджень для моделювання найбільш характерних несправностей проточної частини ГТД і апробації програмного забезпечення з їх виявлення й оцінки ступеня впливу на ТС проточної частини з використанням розроблених математичних моделей. Обгрунтовано основні принципи, покладені в розроблене програмне забезпечення зі збору, обробки та збереження даних, що реєструються у польоті та під час випробування двигунів, відмінною рисою якого є можливість розпізнавання ранніх стадій зміни стану проточної частини ГТД, яке базується на безупинному відстеженні й оцінці характеру динаміки досліджуваних показників. Запропоновано методологію побудови автоматизованої системи інформаційної підтримки оцінки ТС АТ у Сирії на базі сучасних інформаційних технологій з використанням розробленого програмного забезпечення з контролю впливу основних експлуатаційних факторів на ТС проточній частині ГТД.

113. Вплив параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 О.С. Тараєвський; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено ефективні методи впливу параметрів режиму роботи газопроводу на його безаварійну експлуатацію. Досліджено вплив нерівномірності споживання газу на напружений стан газопроводу. Відтворено картину руху газу, встановлено закономірності виникнення пульсацій, досліджено їх вплив на безаварійну експлуатацію газопроводу. Визначено основні закономірності втомного руйнування зварного з'єднання сталі 17Г1С газопроводу за різних рівнів навантаження в наводнювальному середовищі та встановлено чутливість до водневої крихкості під час поляризації з одночасним активним навантаженням. Виявлено фактографічні ознаки полегшання розвитку корозійно-втомної тріщини під дією даного середовища та навантаження. Удосконалено математичну модель низькочастотної пульсації тиску на основі якої досліджено вплив нерівномірності газоспоживання на наружений стан, а також закономірність пульсації тиску на надійність експлуатації газопроводу. Розроблено методику розрахунку впливу параметрів режиму роботи газопроводу на його надійну експлуатацію, здійснено її виробничу апробацію на підприємствах ДК "Укртрансгаз".

114. Вплив параметрів ходових частин та форми профілю поверхні катання коліс на динамічні показники вантажних вагонів та знос в парі "колесо-рейка"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 О.Г. Рейдемейстер; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 2000. — 21 с. — укp.

Шляхом математичного моделювання руху чотиривісного вантажного вагона на трьохелементних візках отримано залежності інтенсивності зносу в парі "колесо - рейка" та ходових якостей вагона від параметрів, що характеризують стан ходових частин і форми профілю поверхні катання коліс. Результати моделювання зіставлено з даними ходових динамічних та експлатаційних випробувань рухомого складу, що підтвердило їх вірогідність. Виявлено недосконалості візка, що призводять до підвищеного зносу гребенів. Запропоновано вимоги до технічного стану ходових частин. Розглянуто ряд профілів поверхонь катання нових коліс і з різними ступенями зносу. Зроблено висновок про доцільність застосування криволінійного профілю колеса. Подано рекомендації щодо форми відповідного профілю, що дозволить істотно знизити знос гребенів коліс і зберегти у допустимих межах динамічні характеристики екіпажу.

115. Вплив паркування транспорту на пропускну здатність вулично-дорожньої мережі

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 О.О. Загоруй; Нац. трансп. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

За результатами досліджень установлено особливості використання легкових індивідуальних автомобілів у містах. Проаналізовано мережі автомобільних стоянок та показано, що паркування транспортних засобів біля тротуарів погіршує видимість, знижує пропускну здатність вулиці, підвищує імовірність виникнення дорожньо-транспортних подій. Розроблено методику формування процесу паркування з використанням автомобільної стоянки, яку розглянуто як інженерно-планувальний заход організації дорожнього руху, що дозволяє максимально звільнити проїзну частину вулиці від транспорту, що стоїть. За результатами досліджень характеристик руху потоків автомобілів у зоні впливу стоянок запропоновано методику визначення умов безпеки руху транзитних автомобілів, за умов зміни руху автомобілів, що заїжджають та виїжджають з автомобільної стоянки. Сформульовано принцип визначення втрат часу автомобілів у зоні впливу стоянок у разі зміни швидкості руху автомобілів і пропускної здатності вулиці.

116. Вплив регулювання потужності дизеля відключенням окремих робочих циклів на його економічні, екологічні та динамічні показники

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 О.А. Бешун; Нац. трансп. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено економічні, екологічні та динамічні показники роботи багатоциліндрового дизеля, регулювання потужності якого здійснюється шляхом відключення окремих робочих циклів. Удосконалено математичні моделі робочого процесу та динаміки дизеля з регулюванням потужності методом відключення окремих роочих циклів, що дало змогу визначити його економічні та динамічні показники. Розроблено й апробовано алгоритм переміщення робочих циклів по циліндрах двигуна. Досліджено процес згорання та визначено основні термодинамічні параметри циклу, наступного після одного, двох, трьох і чотирьох підряд відключених циклів. Теоретичні дослідження виконано на математичних моделях з використанням ПК. Для безмоторних і моторних стендових випробувань розроблено оригінальні методики

117. Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційному напилюванні

автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 А.П. Петренко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 17 с. — укp.

Досліджено фізико-механічні властивості поверхневого шару деталей авіаційних двигунів під час нанесення газо-детонаційних покриттів. Розглянуто газотермічні методи нанесення покриттів на деталі та вузли авіаційних двигунів. Запропоновано оптимальний детонаційний метод нанесення покриттів для деталей авіаційних двигунів, що працюють за умов високих температур та екстремальних навантажень. На підставі комплексного дослідження тенденцій розвитку технологічного процесу та устаткування для детонаційного напилювання покриттів розроблено класифікатор, показано суттєве значення попередньої підготовки поверхонь під напилювання. Досліджено модель течії двофазного потоку в стовбурі установки з урахуванням співвідношення тангенціальних напружень до нормальних. Розроблено рекомендації щодо вибору раціональних енергетичних параметрів детонаційного процесу нанесення покриттів. Встановлено вплив механічної обробки на фізико-механічні властивості поверхневого шару деталей авіаційних двигунів з титанових, алюмінієвих сплавів, чорних та легованих сталей. Наведено оцінку комплексних технологій підготовки поверхні та нанесення покриттів. Вивчено експлуатаційний показник зносостійкості деталей, зміцнених газо-детонаційним напилюванням у порівнянні з іншими методами нанесення покриттів та підтверджено адекватність обраного напряму досліджень.

118. Вплив фізичних та геометричних характеристик залізничної колії на її напружено-деформований стан

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.06 М.П. Сисин; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В.Лазаряна. — Д., 2008. — 23 с. — укp.

Розроблено нові математичні моделі взаємодії колії та рухомого складу, а також методики визначення фактичних геометричних і пружних характеристик дослідженої ділянки залізничної колії, які, на відміну від існуючих моделей і методик, передбачають врахування нелінійної пружності окремих опор за взаємодії колії та рухомого складу, що дозволяє адекватно відобразити динамічні процеси у залізничній колії, на підставі результатів експериментальних досліджень. Установлено закономірності імовірнісного розподілу параметрів геометричних нерівностей колії у вертикальній площині та їх взаємозв'язок з існуючою бальною оцінкою стану колії, що дає змогу враховувати у розроблених моделях узагальнений геометричний стан одного кілометра колії відповідно до існуючої класифікації якісної оцінки стану колії. Одержано та проаналізовано співвідношення напружено-деформованого стану колії та параметрів ізольованої нерівності на ній, за якими оцінено вплив якісного стану колії на її роботу під навантаженням рухомого складу. Для оцінювання необхідної пружності рейкових скріплень використано критерій вібраційного розкладання баластного шару, який дозволяє уточнити дані оцінювання впливу вертикальної пружності колії та її елементів на їх роботу під динамічним навантаженням.

119. Геометричне моделювання крокуючого механізму з можливістю адаптування його стоп до опорної поверхні

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Л.Л. Запольський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Запропоновано нове розв'язання задачі геометричного моделювання кінематичної кривої точки стопи крокуючого механізму за допомогою оптико-мехнічного пристрою ідентифікації рельєфу шляху крокування. Побудовано множини траєкторій стопи залежно від вхідних параметрів з метою виявлення особливостей їх форми. Наведено метод опису процесу крокування як опис кінематичної кривої точки стопи залежно від параметрів ланок механізму крокування. Це дало змогу розширити множину описів різновидів об'єктів прикладної геометрії. Складено програму розв'язання системи рівнянь Лагранжа II роду для аналізу впливу параметрів механізму на геометричну форму ділянок кінематичної кривої за заданих початкових умов. На підставі знайдених розв'язків запропоновано метод визначення диференціальних характеристик кінематичної кривої та виконано силові розрахунки крокуючого механізму. Проаналізовано кінематичні криві, що дало змогу доповнити множину анімаційних зображень прикладної геометрії. Розроблено спосіб відновлення форми опорної поверхні стопи крокуючого механізму за допомогою оптико-механічного пристрою ідентифікації рельєфу шляху крокування, що дозволило суттєво формалізувати аналіз форми кінематичної кривої точки стопи крокуючого механізму у процесі крокування.

120. Геометричне моделювання механічних коливальних систем на прикладі власних коливань підресореного вантажу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Б.І. Кривошей; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Розроблено алгоритмічне забезпечення програм унаочнення фазових портретів механічних коливальних систем, використання якого дозволяє досліджувати на якісному рівні диференціальні рівнняня, які описують механічні коливання підресореного вантажу, а також здійснювати анімаційне комп'ютерне моделювання зміни фазових портретів залежно від параметрів коливальних систем. Виявлено такі значення даних параметрів, які забезпечують ефективне впровадження розроблених алгоритмів. Знайдено розв'язок диференціального рівняння коливань з правою частиною у вигляді функій спеціального виду. Складено алгоритми унаочнення миттєвих взаємних положень елементів механічних коливальних систем, а також алгоритми анімаційного комп'ютерного моделювання зміни фазових портретів залежно від параметрів коливальних систем. Показано можливості застосування розробленої теоретичної бази для здійснення аналізу механічних коливальних систем без розв'язання диференціалних рівнянь, що їх описують. У режимі комп'ютерної анімації одержано інформацію про фазові портрети коливальних механічних систем, використання якої допоможе приймати обгрунтовані рішення під час вибору їх параметрів. Результати наукового дослідження впроваджено на Прилуцькому заводі протипожежного та спеціального машинобудування для проектування модифікованого обладнання, а також у навчальний процес кафедри протипожежної та аварійно-рятувальної техніки АЦЗУ під час вивчення дисципліни "Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки".