LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 7 із 51

121. Геометричне моделювання поверхонь літака в інтегрованих комп'ютерних системах з використанням кривих Безьє третього порядку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Г.А. Вірченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано нові алгоритми та програми для автоматизованого комп'ютерного проектування плоских обводів другого порядку гладкості. Розроблено методологічні засади структурно-параметричного конструювання й оптимізації складних геометричних об'єктів у літакобудуванні, що є важливим у процесі формоутворення зовнішніх поверхонь літального апарата. Здійснено структурно-параметричне моделювання фюзеляжу. Для ескізного проектування літака запропоновано використовувати динамічні зміни функціональних геометричних параметрів як алгоритмічний механізм адаптації цього об'єкта до різних умов моделювання.

122. Гідроаеродинамічні характеристики крила з пружною в'яззю, що коливається, поблизу твердих границь

Автореф. дис.... канд. техн. наук01.02.05 О.В. Яценко; НАН України. Ін-т гідромеханіки. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Отримано нестаціонарні гідроаеродинамічні характеристики крила нескінченного розмаху, пружно закріпленого на осі обертання. Встановлено поведінку пропульсивних (тягових) характеристик крила за умов коливання у безмежному середовищі, а також поблизу плоскої стінки та в каналі. Досліджено резонансні режими коливань, що мають практичне значення. Встановлено, зокрема, що за резонансних коливань наявність твердих меж призводить до більш швидкого виходу на постійні значення амплітуд; час виходу є пропорційним величині моменту інерції пружного зв'язку. Методики розрахунків розроблено на основі вдосконаленого методу дискретних вихорів.

123. Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.22.11 А.О. Бєлятинський; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2005. — 34 с. — укp.

Базуючись на результатах теоретичних і експериментальних досліджень розроблено та реалізовано методологію застосування космічної інформації та аерометодів у разі проведення гідрологічних розвідувань мостових переходів, що проектуються, та мостових переходів, які підлягають реконструкції. Науково обгрунтовано та розроблено нові методи, зокрема: прогнозування й установлення меж підтоплення мостових переходів, що проектуються, та мостових переходів, які підлягають реконструкції. Розроблено методи: прогнозування та установлення меж підтоплення мостових переходів за даними космічних знімань; установлення величини втрати води у районі мостового переходу, що проектується, та елементів водного потоку; установлення згідно з стереомоделлю мостового переходу величини підпору вооди, висоти вибігання хвилі, визначення умовних рівнів води та побудови профілів живого перерізу; визначення на існуючих мостових переходах величини загального та місцевого розмивів і величини руслових природних деформацій. Створено нові технологічні схеми обробки матеріалів аерокосмічної зйомки під час гідрологічних розвідувань мостових переходів, які передбачають шляхом використання космічного зондування та геоінформаційних технологій, просторове моделювання гідрологічних ситуацій. На підставі теоретичних досліджень з'ясовано основні етапи моделювання повеневих ситуацій. На підтаві аналізу космічної інформації розроблено методику просторового аналізу наслідків катастрофічних гідрологічних ситуацій засобами ГІС.

124. Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 І.В. Коробійчук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено можливості та доцільність використання в якості гравіметра авіаційної гравіметричної системи нового двокільцевого динамічно настроюваного гравіметра (ДГ). Розроблено функціональну схему нового двокільцевого ДГ, проаналізовано його стійкість, передатні характеристики, отримано рівняння його руху у загальному випадку руху основи. Досліджено особливості роботи даного гравіметра у статичному та динамічному режимах за гармонійної дії збурення та у разі несприятливих резонансних режимів. Доведено можливість отримання більш точної інформації про гравітаційні аномалії на підставі використання нового алгоритму обчислення вихідного сигналу з нового двокільцевого ДГ.

125. Демпфірування вертикальних коливань балкових пішохідних мостів елементами з гідравлічним опором

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.В. Марочка; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2006. — 18 с. — укp.

Визначено ефективність конструкційних демпферів. Розроблено методики розрахунку прогонної будови з демпферами та розроблено рекомендації щодо проектування й експлуатації даних пристроїв. Проаналізовано основні методи зменшення надмірних вертикальних коливань, встановлено переваги конструкційного методу гасіння коливань взагалі та конструкційних демпферів з гідравлічним опором зокрема. Досліжено особливості просторового функціонування прогонної будови з демпферами. Розглянуто вплив конструкційних демпферів на вертикальні, горизонтальні та крутильні коливання прогінних будов. Описано деякі аварійні режими роботи демпфера. Побудовано та розв'язано три математичні моделі, що дозволяють дослідити роботу балкових прогінних будов з конструкційними демпферами. Наведено якісну характеристику особливостей роботи даної динамічної системи. На підставі даних моделей розроблено методику динамічного розрахунку балкових прогінних будов з демпферами. З метою практичного дослідження сумісної роботи прогінної будови та демпферів розроблено модель балкової прогінної будови з конструкційними демпферами, яка пітвердила адекватність розробленої раніше методики динамічного розрахунку балкової прогінної будови з демпферами. На підставі проведених досліжень одержано методику, що дозволила ефективно підібрати параметри демпфера та зменшити вимушені вертикальні коливання балкових пішохідних прогінних будов, що сприяє збільшенню комфортності пішоходів, зменшує чутливість прогінних будов до будь-якого динамічного навантаження та продовжує термін їх експлуатації.

126. Динамические нагрузки при оптимальном управлении электроприводом механизма перемещения с подвешенным грузом

Р.П. Герасимяк, Е.В. Найденко, А.Л. Тогобицкий, В.А. Лещёв Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 144-146. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Рассмотрен способ оптимального управления электроприводом механизма перемещения с подвешенным грузом для повышения его производительности. Предложены рекомендации по осуществлению переключений управляющего воздействия с целью ограничения динамических нагрузок в элементах кинематики.

127. Динаміка і підвищення тягово-зчіпних якостей приводів локомотивів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 А.А. Павленко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням підвищення тягово-зчіпних та поліпшення динамічних якостей приводів локомотивів за рахунок створення і впровадження більш ефективних протибоксуючих систем, а також зниження паливно-енергетичних та ремонтних витрат. Розроблено і реалізовано якісно новий підхід до створення конструкцій притибоксуючих систем, заснований на використанні визначених у роботі особливостей динамічних процесів у тягових приводах локомотивів, найважливішою з яких є автоматична зміна структури підсистем кутових коливань приводів у момент досягнення колісними парами граничних сил їх зчеплення з рейками та у зворотньому переході. На базі зазначеної властивості створено конструкцію універсальної системи виявлення граничних сил зчеплення рейкових транспортних засобів, натурні випробування промислових зразків якої довели її високу ефективність у порівнянні з протибоксуючими системами, що експлуатуються зараз. Запропонована система дозволяє попередити можливий розвиток процесів боксування без зниження тягового моменту на колісних парах.

128. Динаміка космічних тросових систем, стабілізованих обертанням

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.02.01 О.В. Пироженко; НАН України. Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2007. — 32 с. — укp.

Розглянуто проблему визначення основних закономірностей динаміки космічних тросових систем, стабілізованих обертанням. Основну увагу приділено дослідженню впливу коливань мас по внутрішніх ступенях свободи на динаміку системи у гравітаційному полі сил. Удосконалено метод оскулюючих елементів, на базі якого розроблено методику дослідження впливу коливань мас по внутрішніх ступенях свободи на динаміку систем у центральному полі сил. Запропоновано методи дослідження та одержано нові результати з проблеми еволюції руху в'язкопружних систем у ньютонівському полі сил. Вивчено вплив дисипації енергії у матеріалі нитки на еволюцію ротаційного руху системи в другому наближенні за малими параметрами. Удосконалено методи досліджень та одержано нові результати з проблеми хаотичних рухів у детермінованих системах. Побудовано механічний образ хаотичних режимів руху, на базі якого обгрунтовано нове пояснення причин виникнення хаотичних рухів. Показано можливість випадкової синхронізації рухів під дією дисипативних сил, а також існування стохастичних атракторів для розглянутої системи. Розроблено схему натурних експериментальних досліджень та образ малої автономної космічної тросової системи. Запропоновано схеми наземних експериментальних досліджень динаміки космічної тросової системи та створено методики їх проведення.

129. Динаміка супутника із тросовою системою гравітаційної стабілізації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.09 Д.О. Храмов; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Визначено закономірності динаміки супутника з тросовою системою гравітаційної стабілізації поблизу радіального положення рівноваги, оцінено можливості застосування системи. Побудовано математичну модель динаміки супутника з такою системою. Проаналізовано динаміку дослідженої системи поблизу радіального положення рівноваги та побудовано аналітичні залежності частот коливань системи від її параметрів. Розроблено та програмно реалізовано методику вибору конструктивних параметрів системи, що забезпечують мінімальну тривалість перехідних процесів з урахуванням технічної реалізованості параметрів, впливу конструктивних і технологічних погрішностей. Визначено умови, за яких забезпечується якнайшвидше загасання перехідних процесів стабілізації. Показано, що найбільш перспективним для використання у тросових системах стабілізації є випадок, коли конструктивні параметри системи підібрано таким чином, що забезпечується резонанс між коливаннями супутника та маятниковими коливаннями системи. Оцінено вплив конструктивних параметрів системи на тривалість перехідних процесів. Побудовано моделі та визначено вплив певних збурювальних факторів на точність стабілізації кутового руху супутника з розглядуваною системою стабілізації.

130. Динамічна поїзна модель району диспетчерського управління

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 М.М. Чепцов; Харк. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Удосконалено автоматизовану систему відстеження дислокації рухомих одиниць на елементах колійного розвитку району диспетчерського управління. Розроблено загальну динамічну поїзну модель і модель колійного розвитку полігону диспетчерського управління. Наведено нейромережну модель функціонування пристроїв станційної автоматики та сформульовано принципи побудови нейронних мереж під час маршрутного управління. Досліджено часову ознаку функціонування колійного кола за інформацією системи диспетчерської централізації у взаємодії з графіком руху поїздів. Створено нейромережну модель функціонування колійної дільниці.

131. Динамічне гасіння коливань мостових кранів із використанням хвильових ланцюгових передач

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.05 М.Ю. Дорохов; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Визначено область взаємодії динамічного погашувача коливань на основі хвильової ланцюгової передачі з металоконструкцією кранового моста за несталого руху. Відзначено, що використання регульованого динамічного погашувача коливань у механізмі підйому вантажу в періоди несталого руху значно зменшує коефіцієнт динаміки мостових кранів. Розроблено математичні моделі мостового крана з динамічним погашувачем коливань для операцій підйому - опускання вантажу.

132. Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 С.І. Ботвіновська; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Розроблено методи, алгоритми, програмне забезпечення та методики дискретного моделювання ліній магістральних перехрещень. Запропоновано методи моделювання ліній, що використовують їх натуральні рівняння як управляючі криві. Лінії з'їздів повинні задовольняти крайови умови, що складаються з кінцевих точок, дотичних та значень кривини в них. Конструювання цих ліній у просторі виконується за допомогою поздовжнього профілю, побудова плану та профілю виконується на спільних теоретичних засадах. На базі цих методів розроблено інтерактивну програму, яка у подальшому може бути використана у загальних системах комп'ютерного моделювання перехрещень доріг різних рівнів. Виконано узагальнення: розроблено суцільну інтерполяцію, яка задовольняє не тільки вихідні крайові умови, а й умови у внутрішніх точках: дотичні та кривини в них, а також розв'язано задачу побудови просторової рівноланкової кривої за заданими крайовими умовами, що складаються із вихідних точок та заданих в них дотичних прямих, стичних площин, значень кривин та скрутів.

133. Дистанційний метод дослідження герметичності газопроводів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 В.І. Холодов; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

З метою розробки методики та апаратурного комплексу дистанційного виявлення витоків газу проведено математичне і фізичне моделювання. У процесі математичного моделювання здійснено розрахунки температурного поля на поверхні грунту за умов непорушеного стану герметичності газопроводу та за наявності витоку газу. Створено дослідний полігон для фізичного моделювання процесу формування температурної аномалії за наявності витоку газу на діючому газопроводі. Змодельовано витоки газу з верхньої, нижньої та бокової поверхонь газопроводу з різним дебітом (від 70 до 6400 м3/за добу). Проведено дослідження процесу формування температурного та газометричного полів. Визначено їх фізичні та геометричні характеристики - час формування температурної аномалії на поверхні, її значення і геометричні розміри, вміст вуглеводнів у приповерхневому шарі грунту та в приземному шарі повітря. За результатами досліджень висвітлено методику й апаратурний комплекс дистанційного виявлення витоків газу. Проведено відомчі випробування.

134. Діагностування авіаційних електричних машин постійного струму в умовах експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 В.І. Курілов; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено аналіз відмов генераторів та електромашинних перетворювачів електроенергетичних систем повітряних суден. Визначено кількісні співвідношення між відмовами різних вузлів машин постійного струму. Встановлено, що найбільший відсоток відмов мають щітково-колекторні вузли (ЩКВ). Обгрунтовано закономірності розподілу інтенсивності відмов ЩКВ машин типів ГС, СТГ і ПТ. Показано недоліки існуючих методів оцінки технічного стану ЩКВ у попередженні даних відмов. Визначено діагностичні параметри, які залежать від струмів електрорушійних сил у комутуючих секціях і можуть бути використані для оцінки технічного стану ЩКВ та інших взулів. Розроблено та досліджено оригінальні діагностичні моделі та встановлено залежності між діагностичними параметрами та критеріями працездатності ЩКВ та інших вузлів машин. Створено та досліджено оригінальні способи та засоби контролю та діагностування ЩКВ та обмоток якоря авіаційних машин постійного струму, які дають можливість визначати відмови машин у зібраному стані, відзначаються простотою реалізації та можливістю прогнозування технічного стану повітряних суден. Здійснено дослідження, спрямовані на відновлення надійності, подовження терміну експлуатації та зниження експлуатаційних витрат авіаційних електричних машин постійного струму.

135. Діагностування напруженого стану і оцінка запасу міцності кільцевих зварних стиків різнотовщинних труб магістральних нафтогазопроводів

автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 О.О. Іванчук; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — укp.

Розвинуто розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових напружень у зонах кільцевих зварних з'єднань різнотовщинних труб і оцінено їх вплив на статичну міцність ділянок трубопроводів з такими з'єднаннями за наявності в них гострокінцевих дефектів типу тріщин. У межах теорії оболонок побудовано математичну модель, яка описує вісесиметричний напружений стан зварених різнотовщинних труб під дією локалізованих біля шва залишкових несумісних деформацій. Визначення залишкових напружень грунтується на розв'язанні обернених задач теорії оболонок з власними напруженнями з використанням експериментальної інформації, одержаної за неруйнівними методами. На підставі діаграми оцінювання руйнування, яка базується на двопараметричному критерії механіки руйнування, визначено вплив залишкових напружень на коефіцієнти запасу міцності ділянки трубопроводу під внутрішнім тиском зі зварним з'єднанням, з внутрішньою напівеліптичною поверхневою тріщиною у стінці тоншої труби.

136. Діагностування напруженого стану магістральних нафтогазопроводів в околі стикових зварних з'єднань та корозійних пошкоджень розрахунково-експериментальним методом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.15.13 Ю.В. Банахевич; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 19 с. рис. — укp.

На підставі результату експериментальних досліджень за фізичними методами розв'язано обернені задачі механіки деформівних твердих тіл з власними напруженнями з урахуванням неоднорідності їх розподілу під датчиками вимірювальних приладів та структурно-фазових змін у зоні термічного впливу. Розвинуто розрахунково-експериментальний метод визначення залишкових напружень біля стикових зварних швів без попередньої обробки торців труб. Запропоновано методику визначення впливу структурно-фазових перетворень в околі шва на початкові покази приладу SMMT-3. Одержано узагальнені формули для визначення теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень трубопроводів біля поверхневих дефектів, змодельованих півеліпсоїдом обертання. Проаналізовано розподіл напружень в околі зварних швів та дефектів типу виразок-каверн у магістральних нафтогазопроводах, для визначення яких розроблено програмне забезпечення. Оцінено вплив залишкових технологічних напружень на коефіцієнт запасу міцності трубопроводу з дефектами типу виразок-каверн в околі кільцевого зварного шва.

137. Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 О.В. Попов; Нац. авіац. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Удосконалено метод діагностування проточної частини (ПЧ) авіаціного турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) за параметрами робочого процесу у разі наявності спільно пошкоджених конструктивних вузлів з глибиною локалізації до вузла. На підставі використання нейромережевої класифікації розроблено методику розпізнавання образів несправностей ПЧ ТРДД. Удосконалено метод класифікації технічного стану (ТС) ТРДД у разі наявності пошкоджених конструктивних вузлів ПЧ двигуна. Одержано нові експериментальні дані щодо впливу різних видів несправностей конструктивних вузлів ПЧ на параметри робочого процесу ТРДД. Розроблено процедуру діагностування ТРДД у разі наявності спільно пошкоджених вузлів ПЧ на підставі комплексного використання методів розпізнавання образів несправностей.

138. Діагностування проточної частини турбореактивного двоконтурного двигуна на перехідних режимах його роботи

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.05 С.Ш. Шаабдієв; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна (ТРДД) підвищеної контролепридатності на перехідних режимах роботи (на прикладі АI-25). Розвинуто новий напрямок параметричних методів діагностування, який грунтується на математичному моделюванні динаміки робочого процесу ТРДД. Встановлено, що перехідні режими є більш інформативними та дозволяють визначати ряд несправностей, які не можна виявити за сталих режимів. Запропоновано динамічну багаторежимну математичну модель двигуна, інваріантні до зовнішніх умов комплекси параметрів і методику ідентифікації несправностей проточної частини ТРДД на перехідних режимах його роботи, ефективність якої обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.

139. Довгострокове прогнозування розрахункових навантажень на автомобільних дорогах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 І.В. Мусієнко; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Розроблено математичні моделі довгострокового прогнозування розрахункових навантажень на автомобільних дорогах. Визначено параметри моделі, трендів і лагів замкнених і розімкнутих станів системи "людина - автомобіль - середовище руху". Надано оцінку адеквантності запропонованих моделей. Розроблено методику, алгоритм і комп'ютерне програмне забезпечення довгострокового прогнозування розрахункових навантажень, визначено прогноз їх змін до 2030 р.

140. Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.11 Н.В. Ярещенко; Харк. держ. автомоб.-дор. техн. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням довгострокового прогнозування швидкостей руху та математичного моделювання системи "людина - автомобіль - середовище руху" у процесі еволюції. Пропонується модель еволюції системи на організаційному рівні, що дозволяє використовувати інформаційну мову моделювання. Надано якісну оцінку системи "людина - автомобіль - середовище руху". Коли система є закритою, розвиток її компонентів пролягає в напрямку через дійсний стан до норми. Норма - це стан функціонального оптимуму. При нормі настає динамічна рівновага, яку описує система рівнянь. Використовуючи розв'язок рівнянь динамічної рівноваги, можливо оцінити перспективну швидкість руху. Описується прогнозування конструктивних, розрахункових, функціональних норм швидкостей руху, суспільно-необхідної швидкості руху. Розроблено прогноз цих швидкостей до 2032 року.