LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 8 із 51

141. Допплерівсько-поляриметрична оцінка характеристик вітру для безпечної навігації повітряних суден

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.13 Ю.А. Авер'янова; Нац. авіац. ун-т. — К., 2004. — 19 с. рис. — укp.

Уперше запропоновано використання доплерівсько-поляриметричного (Д-П) підходу щодо одержання інформації з метою метеорологічного забезпечення повітряного руху. Створено математичні та комп'ютерні моделі зв'язку характеристик вітру з Д-П параметрами. Виконано верифікацію моделей за даними експериментів та підтверджено працездатність запропонованого підходу.

142. Доробок вчених та інженерів Полтавщини у розвитку аерокосмічної галузі у ХХ столітті

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 Ірина Олександрівна Пістоленко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

143. Дорожні асфальтобетони з комплексно-модифікованою мікроструктурою з використанням реакційноздатного термопласту Елвалой АМ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 О.Е. Самойлова; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено можливість одержання довговічних і ресурсоекономічних асфальтобетонів методом комплексної модифікації їх мікроструктури, зокрема бітуму - етиленгліцидилакрилатом у поєднанні з поліфосфорною кислотою ПФК-105, а мінерального порошку - шламом нейтралізації сталедротоканатних заводів механоактивацією полімермісткими відходами виробництва епоксидних смол. Методами диференційно-сканувальної калориметрії, термограліметричного аналізу виявлено хімічну взаємодію асфальтогенових кислот бітуму з епоксигрупами Елвалою АМ, які інтенсифікуються за умов присутності поліфосфорної кислоти, що призводить до формування просторової полімерної сітки у бітумополімерному зв'язуючому. З використанням методу математичного планування експерименту оптимізовано склади асфальтополімербетонів з комплексно-модифікованою мікроструктурою. Вивчено технологічні властивості асфальтополімербетонних сумішей і фізичні та деформаційні показники асфальтополімербетонів. Результати наукового дослідження реалізовано у процесі промислового виробництва асфальтополімербетонних сумішей.

144. Дорожні асфальтополімерсіркобетони для регіональних умов Республіки Судан

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Ель-Хаг Аділь Ібрагім; Донбаська держ. академія будівництва і архітектури. — Макіївка, 1998. — 16 с. — укp.

145. Дорожні бетони на піщано-гравійних заповнювачах з повторно перемішаних сумішей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Х.В. Абазов; Укр. держ. акад. залізн. транспорту. — Х., 2003. — 17 с. рис., табл. — укp.

Висвітлено питання підвищення якості й довговічності дорожніх бетонів на піщано-гравійних сумішах (ПГС). Розглянуто особливості гранулометрії ПГС. Встановлено, що забруднення поверхні гравію, окатаність і наявність у складі ПГС підвищеної кількості пилувато-глинистих частинок негативно впливає на експлуатаційні властивості бетону. Запропоновано методику активації бетонної суміші для нейтралізації цих негативних явищ. Зазначено, що методи активації (механічна та хімічна) дозволяють знизити водопотребу бетонних сумішей, сприяють прискоренню твердіння, зниженню вологовтрат. Наведено рекомендації щодо застосування ПГС у дорожніх бетонах.

146. Дорожній бетон на основі модіфікованих композиційних цементів

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Р.М. Русин; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень розробки бетону дорожнього призначення, ефективність якого визначається застосованими композиційними цементами, що містять алюмосилікатний компонент у вигляді природної та штучної пуцолани та піддаються модифікації поліфункціональним хімічним додатком на основі поверхнево-активних речовин і натрію сульфату. Забезпечення підвищених будівельно-технічних властивостей і довговічності бетонів досягається за рахунок особливостей генезису, стану та складу новоутворень цементного каменю, характеру пористості. Встановлено оптимальні склади бетонів нормального та гідротермального твердніння за критеріями міцності щодо розтягу у разі згину та стиску. Визначено структурно-фізичні та фізико-механічні властивості розроблених бетонів, підтверджено їх відповідність вимогам нормативних документів до бетонів дорожнього призначення. Досліджено силові й енергетичні характеристики тріщиностійкості бетонів оптимальних складів за методами лінійної механіки руйнування. Виявлено відмінності у деформуванні бетонів з тріщиною нормального відриву на композиційних цементах і бездобавочному портландцементі. За промислових умов вироблено дослідні партії композиційних цементів, які використано для виробництва монолітного бетону під час влаштування основ жорстких дорожніх одягів автомобільних доріг. Визначено техніко-економічну доцільність застосування результатів проведених досліджень.

147. Дорожній цементобетон підвищеної тріщиностійкості та довговічності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 Наталія Дмитрівна Гах; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2000. — 20 с. рис. — укp.

148. Досвід застосування алюмінію автовиробниками Великобританії

І.В. Сорокіна Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 9. — С. 90-95. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Визначено, що алюміній є одним з популярних матеріалів у дизайнерських розробках ХХ ст. Висвітлено досвід використання алюмінію британськими виробниками легкових автомобілів.

149. Дослідження впливу технологічних операцій на продуктивність комунальних машин для літнього прибирання вулично-дорожніх мереж міст

О.В. Приймаченко Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 206-109. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

На підставі результатів аналізу дослідження визначено основні чинники впливу на продуктивність прибиральних машин. Обгрунтовано подальше використання зазничених технологічних операцій в процесі прибирання вулично-дорожньої мережі.

150. Дослідження і розробка гідродинамічних очисників моторних мастил

Автореф. дис ... канд.техн. наук05.05.17 Абдалла Сулейман Аль-хавалдех; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2001. — 20 с. іл. — укp.

Науково-методично обгрунтовано шляхи інтенсифікації робочого процесу гідродинамічних очисників моторних мастил та розроблено на цій підставі малогабаритні очисники для використання в двигунах внутрішнього згорання. Визначено умови, що забезпечують збереження ступеня очистки рідини, яка фільтрується, постійного за довжиною фільтроелемента. Визначено умови забезпечення саморегенерації фільтроелемента як у разі періодичної неповноточної, так і повноточної схем гідродинамічної очистки рідини. Визначено умови сталості потоку в гідродинамічних очисниках з фільтроелементом, що обертається. Розроблено нові конструктивні схеми малогабаритних роторних очисників моторних мастил. Вдосконалено методику, створено засоби для експериментальної перевірки отриманих результатів.

151. Дослідження і розробка технології формування та калібрування великогабаритних листових деталей літаків на електрогідравлічних установках з багатоелектродними розрядними блоками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.04 О.А. Антоненко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено математичні моделі технологічних процесів електрогідравлічного формування та калібрування великогабаритних листових деталей складної форми на багатоелектродних установках, що дають змогу керувати місцем та енергією розряду вздовж поверхні поля навантаження. За результатами експериментальних досліджень установлено, що за умов, характерних для такого штампування, ступінь сприйняття плоскою перешкодою імпульсного навантаження залежить від механічних властивостей та геометричних параметрів заготовки та змінюється не монотонно. Запропоновано показник, який визначається частотою власних коливань ділянки заготовки, що формується. Цей показник дає змогу умовно розділити процеси формоутворення на малоінерційні та інерційні. Зроблено висновок, що в діапазоні відносної ширини ділянки, яка формується, від 10 до 100, що відповідає умовам формування, технологічні параметри слід визначати на підставі робіт формозмінювання, які є необхідними. Для операцій калібрування зі значенням цього параметру не більше 10-ти технологічні параметри розраховують на підставі значення потрібного тиску. З урахуванням можливості керування місцем і кількістю енергії, що виділяється, одержано аналітичні залежності, які дають змогу визначити технологічні параметри за картами потрібних тисків та режимами робіт деформування. Розроблено технологічні процеси формозмінювання панелей жорсткості літаків та листових панелей інших апаратів.

152. Дослідження меж використання лінійного синхронного двигуна для розвантаження системами підвісу магнітолевітного транспорту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Л.І. Лисенко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено синтезу тягово-левітної системи (ТЛС) екіпажа високошвидкісного наземного транспорту на магнітному підвісі на основі довгостаторного комбінованого лінійного синхронного двигуна (КЛСД) з плоскими вертикально орієнтованими статорними котушками і плоским надпровідниковим індуктором (НПІ). Особливістю обраного компонування ТЛС є вертикальний зсув подовжніх осей симетрії НПІ відносно подовжніх осей симетрії статорних котушок. Проведено оцінку ефективності виконання КЛСД функцій тяги і підйому за допомогою запропонованої методики, що базується на методології зворотних задач і використовує генетичний алгоритм та метод деформованого багатогранника. Встановлено, що компонування ТЛС на базі КЛСД для тяги і підйому є доцільним, оскільки двигун спроможний на третину розвантажити вузол електродинамічного підвісу без помітного росту повної потужності, споживаної їм із мережі. Це дозволяє досягти значної економії матеріальних ресурсів на виготовлення статорної частини системи підвісу.

153. Дослідження нормативно-методологічних засад впровадження методик оцінки та верифікації викидів парникових газів (на прикладі транспортного сектору)

автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 Т.Б. Гордієнко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 22 с. — укp.

Розроблено методики оцінювання викидів забруднюючих речовин від залізничного транспорту й алгоритм вибору методик з урахуванням наявних вхідних даних. Синтезовано алгоритми здійснення оцінювання невизначеності на базі положень екологічних і метрологічних настанов та проведено порівняльні дослідження їх підходів. Запропоновано для якісного оцінювання складових застосовувати причинно-наслідкову діграму Ісікави, а для кількісної - діаграму Парето. Для вирішенн питання стосовно верифікації вихідних даних запропоновано застосовувати національні стандарти, узгоджені з міжнародними стандартами. Синтезовано алгоритм перевірки та верифікації результатів оцінювання викидів парникових газів від залізничного транспорту, який передбачає використання розробленої методики.

154. Дослідження процесів формування факторів технологічної спадковості при виготовленні деталей газотурбінних двигунів з титанових сплавів

автореф. дис... канд. техн. наук05.07.04 С.А. Войтенко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто основні технологічні фактори, що впливають на довговічність деталей повітряного тракту газотурбінних двигунів (ГТД). Охарактеризовано основні види руйнувань та методи підвищення опору утомленості елементів конструкції авіаційних ГТД. Розроблено математичну модель, що дозволяє здійснювати оцінку впливу рівня залишкових напружень у поверхневому шарі виробу на величину міцності від утомленості. Для лопатки заданої геометрії з титанового сплаву ВТ3-1, що має напруження порядку, що розтягують, 40 МПа в поверхневому шарі з глибиною залягання до 30 мкм виявлено зниження величини міцності від утомленості до 15 %. Запропоновано методику визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для поверхневих тріщин у неоднорідному полі номінальних напружень. Показано можливості застосування нової методики для визначення швидкості росту та режимів ТМО, що дозволяє скоротити до 30 % час переходу на нові технології обробки й об'єкти виробництва. З'ясовано, що характеристики циклічної тріщиностійкості сплаву типу ВТ5-1 не залежать від ступеня попереднього пластичного деформування, а також виявлено явище різкого зниження межі витривалості сплаву в області малих пластичних деформацій. Результати наукового дослідження застосовано в процесі оптимізації режимів обробки деталей компресора авіадвигунів на ВАТ "Мотор Січ", м.Запоріжжя. З'ясовано, що економічний ефект від впровадження інновацій становить 230 тис. грн на рік.

155. Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить на деталі авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття - підкладка

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.07 С.Є. Маркович; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2005. — 21 с. рис. — укp.

Зазначено, що критична температура визначається переходом від залишкових напружень, що стискають, до залишкових, що розтягують, зокрема: за напилювання покриття товщиною 0,100 мм з порошку ВК-25 (діаметр часток дорювнює 20 - 40 мкм) на підкладку з титанового сплаву ВТ8 за режиму, що характеризується параметрами: відстанню напилювання, що дорівнює 170 мм, скорострільністю - 3 ГцБ співвідношенням ацетилен/кисень - 0,67, витратами ацетилену - 0,31 л/цикл (швидкість часток - 5210 м/с), величиною критичної температури поверхневого шару - 19124 К. Уточнено математичну модель, що враховує внесок кінетичної енергії часток у процес формування залишкових напружень у системі покриття - підкладка за детонаційно-газового напилювання. Виявлено взаємозв'язок між енергетичними параметрами напилювання та величиною і розподілом залишкових напружень. Запропоновано метод нанесення комбінованого покриття для компресорних лопаток перших ступенів, що дає змогу здійснити напилювання вхідної крайки карбідом вольфраму за детонаційно-газовим методом та нанесення покриття з нітриду титана на спинку та корито лопатки з використанням методу конденсації, що забезпечує збільшення ерозійної стійкості виробу до 60 %. Розроблено єдиний вимірювальний комплекс, що дає змогу здійснити оперативний контроль процесу напилювання за параметрами: швидкість і температура часток.

156. Дослідження процесу розподілу руху по смугах багатосмугових міських магістралей

О.І. Богданов, С.В. Роман, С.С. Кизима Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 23. — С. 21-30. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Досліджено процес формування розподілу руху по смугах багатосмугових міських магістралей. Визначено фактори та їх зачимість у формуванні даного процесу та одержано відповідні математичні моделі, які його описують.

157. Дослідження спільної роботи гальм рухомого складу залізниць Польщі в поїздах Укрзалізниці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.07 С.С. Довганюк; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізн. трансп. — Д., 1998. — 24 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням теоретичних та експериментальних досліджень по проблемі спільної роботи гальм пристосованого до безперевантажувального руху рухомого складу залізниць Польщі з повітророзподільниками Est3f в поїздах Укрзалізниці. З метою прогнозування динамічної навантаженості рухомого складу з різними гальмівними системами розроблена математична модель комбінованого поїзда, який має різні міжвагонні зв'язки (автозчепки з поглинаючими апаратами та гвинтовий тяговий пристрій з буферами). Опрацьована математична модель пневмомеханічної системи повітророзподільника N 483, що дозволить в подальшому досліджувати динаміку поїздів при гальмуванні з урахуванням впливу на процеси в гальмівній мережі самих повітророзподільників. Приведені результати експериментальних досліджень комбінованих поїздів. На основі їх опрацьована "Инструкция по обслуживанию тормозов цистерн ДЭЦ в поездах УЗ (для осмотрщиков вагонов и машинистов локомотивов)".

158. Дослідження сумісності моторних олив з матеріалами трибосистем двигунів внутрішнього згоряння на основі принципів фізичного моделювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.04 О.В. Левченко; Нац. авіац. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Розроблено методику оцінки сумісності моторних олив з матеріалами трибосистем двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), яка містить попередню оцінку трибологічних властивостей олив на чотирикульовій машині на підставі інтегрального критерію та фізичне моделювання на модельних зразках. Запропоновано нову трибологічну характеристику мастильних матеріалів - величину щільності енергії. За допомогою даного інтегрального критерію досліджено зміну трибологічних властивостей олив, швидкість погіршання цих властивостей та діапазони працездатності протизносних і протизадирних присадок. На підставі теорії подоби та моделювання з урахуванням величини щільності енергії розроблено методику фізичного моделювання перехідних процесів зі зміною сорту та марки моторної оливи в трибосистемах (ТС) ДВЗ. Встановлено, що зміна моторної оливи з мінеральної на синтетичну та груп експлуатації викликає у трибосистемах ДВЗ вторинне припрацювання. Визначено, що застосування промивної оливи в ТС скорочує час припрацювання, але підвищує швидкість зношування. Надано рекомендації щодо вибору моторної оливи до ДВЗ з обгрунтуванням особливостей застосування промивної оливи.

159. Дослідження та розробка комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології обробки деталей авіаційної техніки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.07.04 П.М. Васильков; Харк. авіац. ін-т ім. М.Є.Жуковського. — Х., 1999. — 26 с. — укp.

Розроблено методику розрахунку продуктивності комбінованої лазерно-плазмово-іонної технології. Проведено експериментальну перевірку можливості реалізації комбінованої лазерно-плазмово-іонної обробки. Одержано експериментально-теоретичні залежності мікротвердості, шорсткості, адгезійної міцності та міцності обробленої поверхні, стійкості різального інструменту від технологічних параметрів для цієї технології. Розроблено алгоритм вибору технологічних параметрів установки для комбінованої плазмово-іонної обробки деталей авіаційної техніки і наведено його реалізацію для чотирьох типів деталей.

160. Дослідження та розробка програмних методів та засобів забезпечення працездатності АСК ТП нафтоперекачувальних станцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 М.П. Рижук; Держ. п-во "Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2006. — 24 с. — укp.

Досліджено проблему забезпечення працездатності складних автоматизованих комплексів за підвищених вимог до їх надійності та безпеки. Розроблено підходи та процедури контролю технічного стану обладнання та обчислювального процесу на підставі слідкування за траєкторією зміни станів об'єкта, використання кореляційних залежностей між параметрами, часу виконання окремих гілок алгоритму функціонування. Для контролю обчислювального процесу за умов виникнення програмних помилок запропоновано та теоретично обгрунтовано узагальнений критерій на базі використання процедур контролю часу виконання основних фрагментів робочих програм (часові допуски оперативно формуються з урахуванням стану обчислювального та керованого процесів). Показано, що такий підхід дозволяє виявляти порушення обчислювального процесу практично в моменти їх виникнення або з мінімальним запізненням після першого прояву. Розроблено практичні рекомендації щодо проектування розподілених промислових комп'ютерних систем, для яких головним критерієм ефективності є надійне керування об'єктом і безпека персоналу та довкілля.