LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Транспорт

Всього — 1002 Сторінка 9 із 51

161. Доступність супутникових навігаційних систем при управлінні повітряним рухом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.13 О.П. Сушич; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Створено експериментально-теоретичну модель та апаратно-програмний комплекс оцінки доступності супутникових радіонавігаційних систем для довільних маршрутів і часу польоту повітряного корабля (ПК), обладнаного засобами супутникової радіонавігації, з метою підтримки гарантованого рівня безпеки польотів. Розроблено методику оцінки доступності супутникових навігаційних систем (СНС) з застосуванням агрегативної моделі та узагальненої моделі доступності СНС. Запропоновано узагальнений алгоритм визначення доступності СНС на всіх етапах польоту ПК і визначено його основні характеристики. Розроблено нову структуру та створено апаратно-програмний комплекс оцінки доступності СНС, а також структуру керуючої програми апаратно-програмного комплексу. Наведено детальний опис програмних функцій обробки даних навігаційних супутників (НС). Достовірність та ефективність розроблених методик та алгоритмів підтверджено шляхом верифікації одержаних результатів розрахунку доступності СНС на макеті апаратно-програмного комплексу з даними високоточних супутникових навігаційних приймачів GG24 та ProPak-G2.

162. Дьогтебетони з комплексно модифікованою мікроструктурою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 В.М. Ходун; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено теоретичному і експериментальному обгрунтуванню здобуття довговічного дорожнього дьогтебетону на основі установлення закономірностей формування комплексно модифікованої мікроструктури дьогтебетону, представленої дьогтеполівінілхлоридним в'яжучим і мінеральним порошком, поверхня якого активована олігомером, котрий містить функціональні групи (карбамідоформальдегідна смола КФ-МТ, епоксидні смоли, полімервміщуючі відходи виробництва епоксидних смол).

163. Дьогтеполімерсіркобетони з широким інтервалом в'язкопружної поведінки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.05 С.С. Полівцев; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1998. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена теоретичному і експериментальному обгрунтуванню отримання дьогтеполімерсіркобетону з широким інтервалом в'язкопружної поведінки на основі встановлення закономірностей формування структури кам'яновугільних дорожніх дьогтів і дьогтев'яжучої речовини, представленої дьогтеполівінілхлоридним в'яжучим і мінеральним порошком - сірчаним шламом. Запропонована модель колоїдної міцели дьогтю. Побудовані діаграми фазової рівноваги системи "кам'яновугільний пек-антраценове масло". Криві "ліквідусу" і "солідусу" апроксимовані рівняннями другого порядку. Вивчене структуроутворення в кам'яновугільних дорожніх дьогтях. Експериментально-статистичні оптимізовані склади дьогтеполівінілхлоридного в'яжучого і дьогтеполімерсіркобетонних сумішей. Вивчені фізичні і деформаційно-міцнісні властивості дьогтеполімерсіркобетону. Результати роботи реалізовані при промисловому випуску дьогтеполімерсіркобетонних сумішей, що містять в своєму складі дьогтеполівінілхлоридне в'яжуче і сірчаний шлам.

164. Експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану зварних стиків труб магістральних газопроводів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 А.Р. Дзюбик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Розроблено методику діагностування напруженого стану та підвищення довговічності зварних стикових з'єднань із кільцевим швом сталевих труб магістральних газопроводів. Наведено метод визначення напружень на поверхні труби за допомогою контактної локальної термоелектрорушійної сили. Викладено експериментально-розрахунковий метод визначення напруженого стану у зварних стикових з'єднаннях труб магістральних газопроводів, адаптовано його математичну модель до особливостей експериментально отриманої інформації. Запропоновано функцію для опису поля залишкових пластичних деформацій. Висвітлено методику та пакет прикладних програм для діагностування напруженого стану зварних стикових з'єднань труб із кільцевим швом. Досліджено вплив параметрів процесу автоматичного зварювання під шаром флюсу стиків труб на величину залишкових напружень і ресурс роботи зварних з'єднань.

165. Експериментально-теоретичний метод розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.08.03 Л.І. Коростильов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2006. — 38 с. — укp.

Створено новий розрахунковий метод оцінки втомної міцності корпусних конструкцій суден, який дозволяє здійснювати їх оптимізацію з урахуванням надійності, технологічності та металоємності. Для розробки нового розрахункового методу використано "осередковий" підхід, в якому первинним об'єктом дослідження є не конструктивний вузол корпусу, а присутні в ньому типові осередки концентрації напружень. Виконано класифікацію та складено таблицю типових осередків концентрації. Створено методику одержання критеріальних залежностей втоми для таких осередків з використанням критеріїв утомленості матеріалу. Впровадження даних критеріїв до типового концентратора виконано в одній експериментально встановленій точці. Проведено декілька серій циклічних випробувань моделей з трьома типами осередків концентрації. Одержано значну кількість даних про показники довговічності таких концентраторів, що дозволило практично використовувати критеріальні залежності втоми експериментально-теоретичного методу та підтверджено їх надійність.

166. Експлуатаційна надійність балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 В.І. Соломка; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2003. — 22 с. — укp.

З використанням методів математичної статистики розв'язано задачу кількісного обгрунтування класифікації деяких груп чинників, які впливають на появу дефектів балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів, одержано математичний опис процесу накопичення дефектів за довготривалий період. Визначено функціональні залежності частоти появи дефектів з метою групування за строком служби та типами прогонових споруд від дії основних чинників. Розроблено методику визначення ймовірності появи дефектів балочних залізобетонних прогонових споруд залізничних мостів за різних строків проведення ремонтних робіт. Запропоновано заходи щодо вдосконалення системи нагляду та поточного утримання мостів на основі запропонованої структури бази даних.

167. Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.20 С.П. Оніщенко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Вивчено експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) з надзвуковими газовими ежекторами, які можуть бути використані як дотискувальні струминні компресори. На підставі аналізу технологічних схем сучасних газонаповнювальних станцій доведено можливість їх такого використання. Створено математичну модель оптимального надзвукового газового ежектора та програму розрахунку його характеристик. Проведено розрахунки характеристик надзвукових газових ежекторів для газонаповнювальних станцій з різними величинами продуктивності. Методику розрахунку експериментально підтверджено на створеній установці. Виконано порівняльний аналіз індивідуальних норм питомих витрат енергоресурсів на експлуатацію АГНКС з надзвуковим газовим ежектором з індивідуальними нормами питомих витрат енергоресурсів на експлуатацію сучасних АГНКС потужністю 250 та 500 заправок на добу за умов роботи з дотискувальними компресорами на базі компресорів типу 2ГМ4 та 4ГМ2,5.

168. Електромеханічний перетворювач енергії інерційного накопичувача для мереж тягового електропостачання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Г.В. Омеляненко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці та дослідженню системи електромеханічного перетворення енергії інерційного накопичувача для тягових електричних мереж, концепція створення якого базується на перспективних енергетичних та транспортних технологіях. Розроблено концепцію створення перспективного інерційного накопичувача з електромеханічним перетворювачем енергії у вигляді машини постійного струму з тиристорним комутатором. Створено математичну модель цієї машини, що дозволяє аналізувати вплив параметрів накопичувача на різноманітні режими його роботи. Введено поняття кутової характеристики, що оцінює вплив кута навантаження на процеси обміну енергією між об'єктами тягової мережі. Створено математичну модель процесу комутації струму в обмотці якоря, за допомогою якої досліджено вплив параметрів на рівень номіналів елементної бази комутаторів.

169. Електромеханічні процеси та характеристики тягового частотно-керованого асинхронного електроприводу тролейбуса

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 О.І. Зачек; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Описано тяговий частотно-керований асинхронний електропривід тролейбуса з системою керування, в якій використано функціональний перетворювач, що дозволяє формувати м'які тягові характеристики за частот напруги живлення двигуна, нижчих та рівних номінальній. Розглянуто його математичну і цифрову моделі. Створено експериментальну установку, за допомогою якої перевірено адекватність результатів математичного і фізичного експериментів. На підставі застосування математичних моделей, а також експериментальної установки проведено дослідження електромеханічних процесів та характеристик розробленого електроприводу за робочих та екстремальних режимів.

170. Енергозберігаюче трасування автомобільних доріг з урахуванням екологічних і ергономічних вимог системи "людина - автомобіль - дорога - середовище"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.11 А.Г. Батракова; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Наведено вирішення науково-технічної проблеми енергоощадження на етапі розробки проектів автомобільних доріг, спрямоване на економію паливних ресурсів, створення умов для екологічної безпеки автомобільних доріг, підвищення безпеки і поліпшення умов діяльності водія. Подано модель формування магістрального ходу за критерієм мінімуму енерговитрат у разі обмежень щодо капіталовкладень у будівництво. Обгрунтовано параметри моделі для різних рельєфів місцевості. Розроблено комплексний показник стану системи людина - автомобіль - дорога - середовище (ЛАДС). Запропоновано математичну модель формування траси, що забезпечує допустиме функціонування системи ЛАДС. Обгрунтовано параметри трасування за локальними координатами стану автомобіля, середовища, водія та інтегральним показником стану системи. Розроблено алгоритми трасування та програми автоматизованого розрахунку, методику формування траси.

171. Енергозберігаючі технології тягового електропостачання залізниць з урахуванням режимів роботи живлячих їх енергосистем

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.09 Галина Анатоліївна Доманська; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2008. — 23 с. — укp.

172. Енергооптимальні технології аналізу та регулювання електроспоживання на тягу поїздів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.09 В.Б. Землянов; Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізнич. трансп. — Д., 2000. — 20 с. — укp.

Розроблено інтегровані енергооптимальні технології залізничного транспорту та багаторівневу систему регулювання реального виміру часу, що поєднує дані про процеси перевезень і витрати електроенергії на тягу поїздів, призначену для їх зниження. Виконано експериментальні дослідження, розроблено одно- та двокритеріальні моделі регулювання електроспоживанням за умов застосування диференційованих тарифів. Запропоновано методики й алгоритми формування інформаційних баз і перетворення даних на структури продукційних експертних систем, які автоматизують процеси регулювання електроспоживанням. Створено математичні, методичні, інформаційні та програмні засоби реалізації інтегрованих технологій.

173. Ергономічна оцінка характеристик процесу навчання людини водінню автомобіля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.04 В.М. Сирота; Харк. нац. акад. міс. госп-ва. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Сформульовано та розв'язано завдання ергономічної оцінки характеристик процесу навчання людини водінню автомобіля, який, на відміну від наявних оцінок, враховує взаємний зв'язок і взаємну обумовленість станів і характеристик компонентів системи людина - автомобіль - обстановка руху. На підставі результатів експериментальних досліджень доведено достовірність розробленої математичної моделі навчання людини та показано ефективність запропонованої методики ергономічної оцінки підготовки водіїв. Наведено методики, що дозволяють розрахувати необхідні характеристики процесу навчання. Сформульовано основні принципи ергоногомічної оцінки, а саме: об'єктивності, взаємного зв'язку та взаємної обумовленості, тестування, загальності, своєчасності. Запропоновано тестові завдання та їх технічне забезпечення (автомобільний тренажер) для оцінки рівня підготовленості людини до оволодіння автомобіля за польових умов.

174. Ефективні системи розширення і підсилення залізобетонних балкових прольотних будов автодорожніх мостів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.01 В.Г. Кваша; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 35 с.рис. — укp.

Теоретично та експериментально обгрунтовано ефективні способи розширення та одночасного підсилення існуючих залізобетонних балкових прогінних будов новими конструкціями монолітної, збірно-монолітної та збірної залізобетонної накладної плити з довжиною консолей до 4 - 4,5 м. Розроблено методики просторового розрахунку існуючих і розширених приставними елементами та залізобетонною накладною плитою зазначених будов у пружній та фізично-нелінійній стадії їх роботи, а також нові пропозиції з розрахунку несучих елементів і вузлів з'єднань існуючих і розширених залізобетонних прогінних будов за першою та другою групами граничних станів на статичні та багаторазові навантаження. Випробування великорозмірних залізобетонних моделей існуючих і розширених приставними елементами та накладною плитою даних будов, а також збірної натурної прогінних будови з балок за ТП вип. 56 довжиною 14,06 м до та після розширення ребристою збірно-монолітною накладною плитою підтвердили задовільну збіжність розрахованих та експериментальних згинальних моментів і прогинів у балках прогінних будов.

175. Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 О.І. Лежнева; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Наголошено на необхідності здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист людей. Зазначено щодо доцільності забезпечення параметрів їх поїздки у міському пасажирському транспорті, за яких транспортне стомлення пасажирів, витрати на проїзд та негативний вплив на навколишнє середовище мають бути мінімальними. Запропоновано використовувати новий критерій оцінки ефективності експресних маршрутних перевезень пасажирів, який дозволяє враховувати соціально-економічні наслідки транспортного процесу для суспільства в цілому. Виявлено закономірності пасажиропотоків та розроблено математичні моделі розрахунку кореспонденцій залежно від кількості експресних автобусів на маршруті. Наведено математичну модель оцінки ефективності експресного режиму руху за маршрутом, що дозволило встановити загальні закономірності, притаманні комбінованому режиму руху, та визначити раціональне застосування його видів з урахуванням соціально-економічних наслідків транспортного процесу. Використання розробленої методики впровадження експресного режиму руху за маршрутами міського пасажирського транспорту дозволяє вибирати раціональні параметри маршрутів з комбінованим режимом руху.

176. Ефективність координованого управління транспортними потоками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 І.П. Енглезі; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Визначено шляхи удосконалення організації управління транспортними потоками за рахунок підвищення рівня технології координованого управління. Зроблено формалізований опис процесу координованого управління на основі системного аналізу та побудовано його системну модель. Удосконалено структуру управління підсистеми шляхом введення запропонованих світлофорних контролерів для підвищення надійності та швидкодії процесу управління. Розроблено математичну модель зміни інтенсивності транспортного потоку протягом доби в аналітичній формі з урахуванням необхідної точності управління й імовірних складових транспортного потоку методом дослідження часових рядів. Вирішено задачу оптимізації часових затримок транспортних засобів на магістралі координованого управління, що спряє підвищенню його ефективності. Дане рішення запропоновано реалізувати у вигляді зворотного зв'язку з управління в алгоритмі координації тривалістю основного такту циклу світлофорного регулювання на перехресті. Створено алгоритм координованого управління траспортними потоками та розроблено програмне забезпечення для його практичного застосування у діючих системах управління рухом у містах.

177. Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 М.Є. Кристопчук; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 24 с. — укp.

Досліджено ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення. Одержано нові закономірності функціонування маршрутної мережі транспортної системи приміського сполучення у разі її розвитку залежно від закономірностей розселення жителів навколо його центру. Розроблено математичну модель функціонування маршрутної мережі даного сполучення, що дозволяє проводити пошук її раціонального варіанта на підставі провізної здатності ланок маршрутної мережі. Для встановлення рівня ефективності функціонування пасажирської транспортної системи приміського сполучення запропоновано використовувати показники, які дозволяють оцінити соціальний і економічний ефект у разі її розвитку за рахунок раціонального розподілу даних засобів між маршрутами сполучення.

178. Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових

автореф. дис... канд. техн. наук05.22.01 А.О. Лямзін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему забезпечення ефективності транспортної системи промислового району у припортовому логістичному ланцюзі постачання зерна шляхом впровадження методів і алгоритмів скоординованої взаємодії ланцюгів її мережі за показниками переробної здатності та пропускної спроможності логістичного розподільчого центру (ЛРЦ). Запропоновано метод синтезу процесу взаємодії залізничного, автомобільного транспорту та портової інфраструктури, який передбачає використання матричної моделі та вагових коефіцієнтів чинників вантажопотоку, що дозволило одержати комплексну оцінку завантаженості припортових ланок системи. За критерієм реверсивності уточнено потокову модель ЛРЦ, що забезпечило стабільне функціонування центру за умов динаміки ринку зернових і олійних культур. Розвинуто метод моніторингу функціонування складних об'єктів, за яким є необхідною заміна моніторингу зернових і олійних культур проведенням кількісної оцінки. Запропоновано методику визначення рівня взаємодії припортових ланок у промислово-транспортній системі зернових і олійних культур.

179. Забезпечення активної відмовостійкості модифікованих бортових вимірювальних пристроїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 В.В. Нарожний; Держ. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Запропоновано структуру та спосіб використання, які дозволяють забезпечити задану глибину діагностування і гнучкість відновлення вимірювань щодо забезпечення активної відмовостійкості модифікованого бортового вимірювального пристрою (МБВП). Розроблено діагностичне забезпечення стосовно інерційного та безінерційного МБВП у вигляді продукційної моделі бази знань, що використовує дихотомічні дерева із предикатними рівняннями у вузлах, які формуються на підставі ієрархії діагностичних моделей шляхом аналітичного розв'язання зворотної задачі. Значну увагу приділено забезпеченню гнучкого відновлення вимірювань з метою інерційного та безінерційного МБВП як продукційної моделі бази знань, що використовує дихотомічне дерево із предикатними рівняннями у вузлах, які формуються із ієрархії засобів відновлення вимірювань, а також дозволяє реалізувати сценарії багаторазового відбивання відмов послідовного виникнення.

180. Забезпечення активної відмовостійкості пневматичного сервопривода безпілотного літального апарату

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 С.М. Фірсов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Запропоновано новий метод підвищення міжремонтного ресурсу систем автоматичного управління (САУ) безпілотних літальних апаратів (БПЛА) шляхом забезпечення активної відмовостійкості пневматичного сервопривода (ПСП) як одного з найважливіших функціональних елементів САУ БПЛА, що визначає його працездатність. На підставі результатів дослідження ПСП як об'єкта діагностування та розроблених математичних моделей номінального й аварійного режимів функціонування ПСП створено моделі, що дозволяють діагностувати ПСП з заданою глибиною до виду відмови та запропоновано їх ієрархію. Наведено результати розробки класифікаційної процедури, яка визначає належність виду збурення ПСП до внутрішньої відмови або зовнішнього збурення. З використанням сигнально-параметричного підходу розроблено моделі, алгоритми та інструментальні засоби відновлення працездатності ПСП, а також нові способи одночасного визначення компенсування відмови. Розроблено апаратно-програмний комплекс для дослідження відмовостійкості ПСП, що дозволяє вводити види відмов з вибраної множини, діагностувати їх за глибиною та відновлювати працездатність ПСП у режимі реального часу наявними засобами.