LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах Донбасу

23НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОЗСОХА ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧУДК 634.11:631.53.03:581.5


Агробіологічна оцінка клонових підщеп яблуні

в умовах Донбасу06.01.07 – плодівництво


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Київ - 2003


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті садівництва Української академії аграрних наук.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Омельченко Іван Климович,

Інститут садівництва УААН,

головний науковий співробітник

селекційно - технологічного відділу зерняткових порід.


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор

Балабак Анатолій Федорович,

Уманська державна аграрна академія,

завідуючий кафедрою екології,

декоративного садівництва і лісівництва

кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Литвин Наталія Іванівна,

Мліївський інститут садівництва

Ім.Л.П.Симиренка УААН,

завідуюча відділом інтенсивних технологій


Провідна установа: Інститут зрошуваного садівництва ім.М.Ф.Сидоренка

УААН, відділ агротехніки і розсадництва, м.Мелітополь


Захист відбудеться "19" червня 2003 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, корпус 3, аудиторія № 65.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, корпус 4, к.41.


Автореферат розісланий "16" травня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Ф. Балабайко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Незважаючи на високу цінність плодів яблуні, виробництво їх у південно–східному Степу України дуже відстає від потреб, що викликано рядом негативних чинників і, в першу чергу, недостатнім використанням адаптивних до екологічних умов клонових підщеп як основи сучасних технологій інтенсивного садівництва.

Існуючий сортимент і підщепи яблуні не проявляють належної стійкості до умов довкілля, які в останні десятиріччя істотно змінилися. Збільшилася пагубна дія природних стресів та їх багатогранність, змінилося функціонування фітопатогенів. Недостатньо ефективними в умовах Донбасу виявилися технології з використанням клонових підщеп М.9, ММ.106 та ін.

В регіонах з різко континентальним кліматом, до яких належить Донбас, значною проблемою є недостатня зимостійкість насаджень яблуні на клонових підщепах. Це вимагає пошуку нових, стійких до місцевих умов вирощування підщеп, на яких рекомендовані виробництву сорти проявляють скороплідність, високу зимостійкість і врожайність конкурентоспроможних плодів. Звідси виникає необхідність всебічного випробування і виділення перспективних клонових підщеп (карликових, напівкарликових і середньорослих) у маточнику, розсаднику і саду, розробки і вдосконалення інтенсивних технологій вирощування на них високоякісного садивного матеріалу.

Ці положення і визначають актуальність наших досліджень, особливо в умовах експансії зарубіжних технологій та продукції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в плані державної програми " Розробити сучасні інтенсивні технології розмноження і вирощування високоякісного елітного садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних та декоративних культур". Реєстраційний номер 0196U18182.

Мета і завдання досліджень. Основна мета досліджень полягала в комплексному вивченні, виділенні та впровадженні у виробництво нових і перспективних карликових, напівкарликових і середньорослих клонових підщеп та вдосконаленні прийомів вирощування одно- і дворічних саджанців, здатних давати урожай на другий рік після садіння в сад, а також визначенні на підставі одержаних результатів ряду скороплідних і високопродуктивних сорто-підщепних комбінувань у розсаднику для створення інтенсивних насаджень яблуні.

Мета досягається вирішенням таких завдань:

– господарськобіологічна оцінка нових і перспективних клонових підщеп яблуні у маточнику конкурсного випробування;

– оцінка морозостійкості кореневої системи цих підщеп та визначення критичних температур для неї грунту;

– встановлення тривалості періоду до початку обкорінення та якості коріння відсадків клонових підщеп;

– удосконалення способів вирощування маточних насаджень клонових підщеп та вивчення їх впливу на вихід і якісні показники відсадків;

– підбір кращих сорто-підщепних комбінувань яблуні для одержання кронованих скороплідних одно- і дворічних саджанців;

– вивчення впливу щільності розміщення і товщини кореневої шийки відсадків на якісні показники саджанців;

– удосконалення способів стимулювання кроноутворення в однорічних саджанців;

– визначення впливу висоти окулірування на вихід стандартних однорічних кронованих саджанців;

– встановлення залежності якісних показників саджанців "кніп-баум" від сорто-підщепних комбінувань;

– економічна оцінка клонових підщеп та виробництва садивного матеріалу за вдосконаленою технологією.

Об'єкт досліджень – прийоми ефективного вирощування клонових підщеп і кронованих саджанців яблуні в умовах Донбасу.

Предмет досліджень – клонові підщепи і саджанці різних сортів яблуні.

Методи досліджень – польові, лабораторні та порівняльні методи, багатофакторні рендомізовані повторення, варіаційна статистика, кореляційний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. В умовах Донбасу на основі багаторічних досліджень виділено групу нових карликових, напівкарликових і середньорослих підщеп, які за комплексом господарськобіологічних ознак істотно переважають районовані.

Теоретично обгрунтовано і визначено градієнти температури ґрунту, які призводять до вимерзання кореневої системи, та виділено серед нових і перспективних підщеп найбільш морозостійкі та високопродуктивні.

Встановлено високу ефективність вирощування нових клонових підщеп за допомогою створення горизонтального ряду в маточнику при зрошенні.

Встановлено якісні параметри відсадків, оптимальні схеми розміщення їх в розсаднику, кращі сорто-підщепні комбінування яблуні, які сприяють одержанню кронованих саджанців.

Удосконалено прийоми зняття апікального