LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА "МАГАРАЧ"
ЛАСКАВИЙ Володимир Миколайович
УДК 634.8.06: 58.051/.056(477.64)
АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНОЇ ЗОНИ ЗАПОРІЖЖЯ

06.01.08 – виноградарство

Автореферат

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукЯлта – 2005


Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Інституті винограду і вина "Магарач" УААН (м. Ялта), Запорізької державної СГДС УААН (м. Запоріжжя)


Науковий керівник:

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН Мелконян Місак Вагаршакович - Інститут винограду і вина "Магарач" УААН (м. Ялта), завідувач відділом селекції, генетики винограду та ампелографії.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Хреновсков Едуард Іванович - Одеський Державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України (м. Одеса), завідувач кафедрою виноградарства і виноробства;


кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вільчинський Валерій Францович – Південний філіал НАУ „Кримський агротехнологічний університет";

Провідна організація:

Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова - Національний науковий центр,

УААН (м. Одеса).Захист відбудеться "____" ________________ 2005 р. в _____ годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53.365.02 в Інституті винограду і вина "Магарач" УААН за адресою: 98600, Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31.

Факс: 0654-230608; E-mail: magarach@rambler.ru


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту винограду і вина "Магарач" за адресою: 98600, Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31.


Автореферат дисертації розісланий "____" ______________2005 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор сільськогосподарських наук Якушина Н.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У Запорізькій області гостро стоїть проблема підбору сортів винограду для промислових насаджень. Клімат у Запорізькій області характеризується як помірно-континентальний. Але у деякі роки зими досить суворі: в 1996–1997 роках температура знижувалася до –260С, що привело до загибелі більше половини виноградників в області. У той же час, сума активних температур у південних районах Запорізької області, таких як Бердянський, Приморський, Приазовський, Якимівський перебувають у межах 3400–35000С, що порівняно з температурами степової частини Криму. Це традиційно виноградарські райони зі своєю інфраструктурою, традиціями й сортиментом винограду.

Поліпшення сортименту винограду в кожній країні, про що свідчать дослідження И.А.Кострикіна, Н.И.Гузуна, Л.П.Трошина, В.О. Волинкіна, Г.Аллевельдта, Р.Айбаха, здавна ведеться як за рахунок використання сортів вітчизняної селекції, так і за рахунок запозичених з інших країн із близькими кліматичними умовами.

На колекційній ділянці лабораторії виноградарства Запорізької сільськогосподарської дослідної станції більше 30 років займаються сортовивченням винограду, як столового, так і технічного напрямку використання. За результатами цих досліджень для виробничих насаджень Запорізької області були виділені такі сорти як Голубок, Степняк, Муромець, Шевченко та інші. В 1996-2000 р. у вивченні перебували сорти Подарунок Магарача, Зала дендь, Квітковий та інші, за результатами якого в Запорізькій області був районований сорт Подарунок Магарача. На цей час з метою розширення спектра вироблення виноградовиноробської продукції в зоні Запоріжжя актуально продовжити підбір сортів винограду нової селекції.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках державної науково-технічної програми "Виноградарство 2001-2005". Вона є складовою частиною науково-дослідних робіт лабораторії виноградарства Запорізької державної сільськогосподарської дослідної станції та Інституту винограду і вина "Магарач" (державний реєстраційний № 0101U006724).

Мета і завдання досліджень. Метою дійсної дисертаційної роботи є вивчення сортів винограду нової селекції й підбір сортименту високоврожайних, морозо-, мілдью- і оїдіумостійких сортів для впровадження у виробництво в агрокліматичній зоні Запоріжжя, удосконалювання сортового складу виноградних насаджень, за рахунок заміни не відповідних кліматичним умовам Запоріжжя сортів, які не мають високої стійкості до морозів та імунітету до шкідників і хвороб, в зв'язку з чим не забезпечують у даній кліматичній зоні високої рентабельності виноградарської галузі.

Виходячи з поставленої мети, у дисертаційній роботі вирішувалися наступні завдання:

  • встановлення настання основних фенологічних фаз продукційного періоду та їхньої тривалості в досліджуваних нових сортів;

  • вивчення продуктивності сортів;

  • виявлення характеристик сполучуваності врожайності з якістю ягід;

  • визначення економічної ефективності виробництва досліджуваних сортів винограду з метою промислового використання врожаю й доцільності їхнього виробництва в даній виноградарській зоні України.

Об'єкт досліджень. Нові селекційні сорти винограду.

Предмет досліджень. Біологічні й господарські особливості нових сортів винограду в умовах конкретної ґрунтово-кліматичної зони.

Методи досліджень. Польові і лабораторні методи вивчення сортів; рефрактометричний метод визначення вмісту цукрів; метод прямого титрування для визначення вмісту кислот; метод мікровиноробства визначення технологічних властивостей; математико-статистичний - для визначення вірогідності отриманих даних; метод оцінки економічної ефективності виробництва нових сортів винограду.

Наукова новизна. Уперше в умовах північної зони промислового виноградарства України, якою є Запорізька область, оцінені морозостійкі сорти Бурмунк, Видвиженець, Цитронний Магарача, Гечеї заматош у порівнянні з раніше районованим у даній зоні морозостійким сортом Подарунок Магарача. Встановлена специфічність проходження фенологічних фаз продукційного періоду для цих сортів у конкретних умовах Запоріжжя. Виявлено, що за врожайністю, продуктивністю, у сполученні з якісними характеристиками ягід і вин, виготовлених із урожаю цих сортів, а також рентабельності виробництва в Запорізькій області, виділяється новий сорт винограду Цитронний Магарача.

Практична значимість. Рекомендований для виробництва в зоні Запоріжжя новий, високоякісний сорт винограду Цитронний Магарача, хворобостійкий, що витримує низькі зимові температури, для вирощування без укриття кущів на зиму в кореневласній культурі. Проведенні дослідження сприяли районуванню цього сорту