LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України

УМАНСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
РІПАМЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧУДК 634.11:631.526.32АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО

СОРТИМЕНТУ ЯБЛУНІ ДЛЯ ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ


06.01.07 – плодівництво


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукУмань – 2002
Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на Подільській дослідній станції Інституту садівництва УААН.


Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук,

професор, член-кореспондент УААН

Кондратенко Петро Васильович,

директор Інституту садівництва УААН
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор

Балабак Анатолій Федорович,

Уманська державна аграрна академія,

завідувач кафедри екології, декоративного

садівництва і лісівництва


кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник,

Литвин Наталія Іванівна,

Мліївський інститут садівництва

ім. Л.П.Симиренка, завідуюча

відділу інтенсивних технологій


Провідна установа: Центральний Республіканський ботанічний сад

ім. В.В.Гришка НАУ, м.Київ

Захист відбудеться 02.10.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманській державній аграрній академії за адресою: Черкаська обл., м.Умань, вул. Давиденка, 1, навчальний корпус № 2, аудиторія 142.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Уманської державної аграрної академії за адресою: 20305, Черкаська обл., м.Умань, вул.Давиденка, 3.
Автореферат розісланий 30.08.2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Заморський В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Яблуня – основна плодова культура в Україні. В 1998 році питома вага її у плодових і ягідних насадженнях становила 54, а в регіоні Поділля – 77%. Таке значне поширення пояснюється високими адаптивними властивостями, які дозволяють вирощувати цю культуру в різних природних умовах, а також багатьма досить різноманітними господарсько цінними якостями.

Виділяє яблуню серед інших порід також висока врожайність і прибутковість вирощування. Цей останній фактор завжди був характерним для її насаджень на Поділлі. Проте останнім часом внаслідок загального економічного спаду в країні їх прибутковість різко знизилась і в цьому регіоні. Як результат за період між останніми переписами багаторічних насаджень (1984–1998 рр.) зменшилась і площа садів яблуні: у Вінницькій області на 29, а в Хмельницькій – на 16%.

Однією з причин спаду продуктивності є те, що в багатьох господарствах домінують насадження із застарілим традиційним сортиментом (Бойкен, Папіровка, Джонатан, Кальвіль сніговий, Пармен зимовий золотий тощо), який не користується попитом у населення і став неконкурентноспроможним. Оновлення ж садів яблуні майже припинилось.

Досвід світової практики садівництва показує, що питання зростання виробництва яблук і підвищення їх якості може бути вирішене шляхом впровадження нових сортів і технологій. Доведено також, що у збільшенні валового виробництва сільськогосподарської продукції сорту належить не менше 50% успіху.

За останні роки у світі створено багато нових сортів яблуні з високим біологічним потенціалом господарсько цінних ознак. Ці сорти безперервно забезпечують споживача плодами високих якостей. На жаль, сорти української селекції з економічних і організаційних причин повільно проходять етапи сортовивчення і мало відомі вітчизняному виробнику. Останній в даний час більше ознайомлений із зарубіжним сортиментом через рекламу. Тому наші садівники починають закладати насадження яблуні новими закордонними сортами, поведінка яких в умовах України в науковій літературі висвітлена недостатньо.

В різних грунтово-кліматичних умовах сорти проявляють свої потенційні можливості неоднаково. Отже, необхідно серед великого розмаїття сортів яблуні виявити ті, що забезпечать у конкретних природних умовах Поділля виробництво достатньої кількості продукції з найкращими товарними та смаковими якостями і будуть економічно високоефективні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в період 1998–2001 рр. відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту садівництва УААН за Державною програмою "Створити нові, високопродуктивні сорти плодових, ягідних, горіхоплідних та декоративних культур універсального використання" (№ державної реєстрації 0196 U 18180). Розділ "Вивести нові та виділити шляхом сортовивчення і передати в Державне сортовипробування сорти яблуні, придатні для закладання садів інтенсивного типу з високими смаковими і товарними якостями плодів, скороплідні, з високою та регулярною врожайністю, високостійкі та імунні до грибкових хвороб".

Мета і задачі досліджень. Мета – виявити сорти яблуні з високим біологічним потенціалом щодо споживчих якостей плодів, здатні ефективно реалізувати його в умовах Поділля, характеризуються високою і стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до основних хвороб, зимостійкістю. Вона досягається виконанням таких завдань:

  • дати господарсько-біологічну оцінку імунних і високостійких до парші інтродукованих сортів яблуні та виділити конкурентноспроможні для вирощування в регіоні Поділля;

  • перевірити у виробничих умовах нові, перспективні сорти, з метою визначення їх здатності проявити свої цінні господарсько-біологічні ознаки в саду;

  • оцінити нові інтродуковані сорти за комплексом біологічно-господарських ознак (скороплідність, слаборослість, продуктивність, якість плодів, стійкість до основних хвороб, зимостійкість в інтенсивних насадженнях);

  • провести економічну та енергетичну оцінку виробництва плодів яблуні різних помологічних сортів.Об'єкт досліджень – агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні.

Предмет досліджень – сорти яблуні.

Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети користувалися біологічними і лабораторними методами. Біологічні методи включали польові досліди в насадженнях, створених за методиками первинного та виробничого сортовипробування. Лабораторним методом досліджували зразки рослин.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виділенні групи інтродукованих сортів яблуні