LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка підщепи винограду сорту Таїровський 1

24


Українська академія аграрних наук

Національний науковий центр

"Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова"
Новицька – Боровська Наталія Андріївна
УДК.634.8: 631.174.26: 631.541.11
АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПІДЩЕПИ ВИНОГРАДУ СОРТУ ТАЇРОВСЬКИЙ 1

06.01.08. – виноградарство


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукОдеса – 2007


Дисертація є рукописом.


Робота виконана в відділі розсадництва та лабораторії фізіології Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" УААН (м. Одеса)


Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шерер Володимир Олександрович, Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова", головний науковий співробітник відділу розсадництва.


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Дикань Олександр Павлович, завідувач кафедри виноградарства Південного філіалу „Кримський агротехнологічний університет" НАУ КМ України.


кандидат сільськогосподарських наук Куліджанов Григорій Вахтангович, доцент кафедри виноградарства Одеського державного аграрного університету Мінагрополітики України.Захист відбудеться "11" липня 2007 р. о 10 год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 41.374.01. в ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" за адресою 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40 – річчя Перемоги, 27, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова".


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова".


Автореферат розісланий " 6 " червня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор сільськогосподарських. наук,

професор Хреновськов Е.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. Щеплена культура винограду, незважаючи на всі пов'язані з нею труднощі, є поки що єдиним способом створення довговічних і високопродуктивних насаджень.

Для подальшого розширення площ винограду, заміни старих і реконструкції малоцінних насаджень в Україні щорічно необхідно 15 – 20 млн. штук щеплених саджанців. Рішення цієї задачі потребує не тільки вдосконалення технології виробництва щеплених виноградних саджанців, а й створення базових маточників підщепних і прищепних лоз та підвищення їх продуктивності.

Суттєвими факторами, які стримують виробництво щеплених саджанців, є недостатні площі маточних насаджень підщепи, низький вихід та якість підщепних чубуків. Висока продуктивність підщепних маточників досягається тільки при суворому дотриманні та ретельному виконанні технологічних прийомів, які забезпечують інтенсифікацію фізіолого-біохімічних і ростових процесів куща за вегетаційний період. Прийняті в сучасному виробництві системи ведення маточників підщепи – розстилочна і на вертикальній шпалері при похилому підв'язуванні пагонів – не в повній мірі забезпечують необхідний рівень продуктивності насаджень і мають значні питомі витрати праці та коштів на одиницю продукції. Виведення нових адаптованих до конкретних умов сортів підщеп потребує розробки та уточнення систем ведення і формування маточних кущів.

Тому питання пошуку та впровадження нових способів вирощування підщепного матеріалу та пошук ефективних фізіологічно активних речовин для активізації регенераційних процесів залишаються актуальними.

Зв'язокроботизнауковимипрограмами,темами, планами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-технічних програм Української академії аграрних наук "Виноградарство 1998-2000" з завдання 03.00 "Розробити методи і технологічні прийоми створення вихідного матеріалу для селекції, прискорення його розмноження та підвищення продуктивності і стійкості винограду до несприятливих умов з використанням фіторегуляторів та культури ін вітро" (0198U002663) та "Виноградарство 2001 – 2005" з завдання 02.05 "Фізіологічне обґрунтування технологічних засобів вирощування садивного матеріалу винограду в контрольованих умовах" (0104U005520).

Метаізадачідосліджень. Метою роботи було дати агробіологічну оцінку та науково обґрунтувати вплив систем формування та ведення маточних кущів на агробіологічні показники та регенераційну здатність чубуків підщепи сорту Таїровський 1.

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі основні задачі:

- визначити вплив формування і системи ведення на агробіологічні показники росту,

вихід і якість чубуків підщепи;

- дослідити регенераційну здатність чубуків в залежності від ярусності їх по довжині однорічного пагона та системи ведення маточних кущів;

- вивчити анатомо – морфологічні та фізіолого – біохімічні показники чубуків в стані спокою в залежності від формування, системи ведення та ярусності

по довжині пагона;

- визначити вплив регуляторів росту на процеси регенерації підщепних чубуків та щеп винограду;

- вивчити подальший розвиток щеп у шкілці, одержаних з використанням лози нового сорту підщепи Таїровський 1 при різних системах ведення маточних кущів та ярусності заготівлі чубуків по довжині пагона;

- обгрунтувати оптимальний спосіб формування кущів та системи ведення однорічного приросту для маточників нового підщепного сорту та розробити рекомендації виробництву.

Об'єкт досліджень – маточні рослини, чубуки підщепи та щеплені саджанці.

Предметдосліджень агробіологічні, фізіолого – біохімічні показники та регенераційна здатність чубуків нового підщепного сорту винограду Таїровський 1.

Методи досліджень. В роботі використовували загальноприйняті методи: агробіологічні – для визначення динаміки росту пагонів, площі листкової поверхні, діаметру чубуків, об'єму приросту, калюсо- і коренеутворення чубуків, росту та розвитку щеп в шкілці, а також виходу і якості щеплених саджанців винограду; фізіологічні – для визначення обводнення тканин; біохімічні – для визначення вмісту цукрів, крохмалю;