LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка та ідентифікація клонів підщепних сортів винограду

Українська академія аграрних наук

Національний науковий центр

„Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова"
Ковальова Ірина АнатоліївнаУДК: 634.84:634.836:631.535АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛОНІВ ПІДЩЕПНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ06.01.08. - виноградарствоАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукОдеса - 2008


Дисертація є рукописом.


Роботу виконано у лабораторії клонової селекції Національного наукового центру „Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" УААН (м. Одеса).Науковий керівник: кандидат біологічних наук, Тулаєва Майя Іванівна, Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова", завідуюча відділом селекції та сортовивчення.


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, Волинкін Володимир Олександрович, Національний Інститут винограду і вина "Магарач" УААН, завідуючий відділом селекції, генетики винограду та ампелографії.


Кандидат сільськогосподарських наук, Белінський Юрій Олександрович, Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" НАУ КМ України, доцент кафедри виноградарства.Захист відбудеться „ 9 " жовтня 2008 р. о 10 год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 41.374.01. в Національному науковому центрі „Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" за адресою: 65496, м. Одеса, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27, ННЦ „Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова".З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці ННЦ „Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова".Автореферат розісланий 05.09.2008 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор сільськогосподарських наук Шерер В.О.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Економічна ефективність виноградарства базується на стабільно високій урожайності, якості продукції та життєздатності насаджень. Ці параметри значною мірою визначаються категорією садивного матеріалу, що включає не лише біометричні показники саджанців, але й генетичний потенціал прищепного і підщепного сорту.

Виноградарі європейських країн у середині XX сторіччя розробили систему розмноження, яка дозволяє зберегти сортову специфічність, покращити окремі господарчо цінні показники сортів і забезпечує розмноження на основі рослин, вільних від шкодочинної вірусної та бактеріальної інфекції. Ключовими ланками такої системи є клонова та санітарна селекція.

У Франції, Італії, Німеччині, Австрії та інших країнах клонова селекція є на сьогодні пріоритетним напрямком розвитку виноградарства. За останні 50 років виділено і розмножено сотні клонів із підвищеним рівнем продуктивності і якості продукції для кожної зони виноградарства. Завдяки високій результативності клонової селекції, значно підвищилась ефективність стародавніх сортів в виноградарстві. Промислові насадження закладають тільки сертифікованим садивним матеріалом клонів.

В Україні довгий час була відсутня нормативна база для сертифікації садивного матеріалу, аналогічна європейській. Науковою організацією, яка на протязі десятиріч забезпечувала технологічний контроль за селекційною роботою в виробництві садивного матеріалу є Центр клонової селекції інституту ім. В. Є. Таїрова. Його співробітники наприкінці 70-х років розпочали роботу з виділення та підтримання генетичної і санітарної чистоти клонів промислових технічних, столових і підщепних сортів винограду. Актуальність нашої роботи полягає в проведенні та завершені багаторічних випробувань клонів підщепних сортів винограду, районованих в Україні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами.Дисертаційна робота виконана у лабораторії клонової селекції Центру клонової селекції "ІВіВ імені В.Е.Таїрова" з 2002 по 2007 роки і є складовою частиною науково-дослідних програм Української академії аграрних наук "Виноградарство 2001-2005" завдання 02.05 (реєстраційний номер 0104U005520), "Виноградарство 2006-2010" завдання 38.02.02 – 021.01. "Виділити високопродуктивні і високоякісні клони промислових сортів винограду для різних регіонів України" (реєстраційний номер 0106U 4003763).

Мета і задачі досліджень. Метою роботи було дати агробіологічну оцінку в умовах Північного Причорномор'я клонів підщепних сортів винограду Ріпаріа х Рупестріс 101-14 і Берландієрі х Ріпаріа Кобер 5ББ і виділити перспективні за комплексом цінних біологічних і господарчих показників, та ідентифікувати їх генотипи.

Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні основні задачі:

- провести аналіз даних вивчення селекційного матеріалу, отриманого на першому етапі виділення маточних кущів (П0) - кандидатів у клони;

- провести порівняльне вивчення агробіологічних показників першого (П1) і другого (П2) вегетативних поколінь клонів;

- виділити продуктивні клони, які перевершують за рядом цінних агробіологічних показників вихідні сорти;

- використати методи: біометричні, біо -, ДНК аналізу і спеціалізовані комп'ютерні програми для удосконалення методики відбору та оцінки клонів підщепних сортів;

- провести ідентифікацію генотипів клонів підщепних сортів винограду за допомогою ДНК-аналізу і дескриптора UPOV;

- розмножити перспективні клони та створити банк клонів і закласти базові маточники.

Об'єкт досліджень - клонова селекція підщепних сортів
винограду за комплексом цінних біологічних і господарських ознак.

Предмет досліджень - клони підщепних сортів винограду
Р х Р101-14 і Б х Р Кобер 5ББ першого і другого вегетативних поколінь.

Методи досліджень.В роботі використовували загальноприйняті в виноградарстві методи: агробіологічні а також біотехнологічні – для визначення особливостей розвитку клонів підщепних сортів in vitro (введення апексу в середовище, вирощування на біоні та ін.); біометричні – для визначення можливих морфологічних відмінностей між клонами сорту; біохімічні – для визначення кількості запасних