LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА,, МАГАРАЧ "


ГРИГОРИШЕН Анатолій ІвановичУДК. 634.8:631.527:658.512


АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ ГІБРИДНИХ ФОРМ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ06.01.08 – Виноградарство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
Ялта - 2002

Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Інституті виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова УААН.

(м.Одеса ).


Науковий керівник: – доктор сільськогосподарських наук Лянний

ОлександрДмитрович, Інститут виноградарства

і виноробства ім. В.Є.Таїрова (м.Одеса), заступ-

ник директора з наукової роботи.


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор

Хреновськов Едуард Іванович,

Одеський державний аграрний університет,

зав. кафедрою виноградарства і виноробства


кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Вільчинський Валерій Францевич

Кримський державний аграрний університет,

доцент кафедри виноградарства


Провідна установа: Національний науковий центр „Нікітський

Ботанічний сад", відділ плодових культур


Захист дисертації відбудеться " 7 " травня 2002р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.53.365.02 при Інституті винограду і вина ,,Магарач" за адресою: 98600, Крим, м.Ялта, вул. Кірова, 31, ІВіВ ,,Магарач".


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту винограду і вина ,, Магарач "

Автореферат розісланий " 4 " квітня 2002р.
Вчений секретар спеціалізованої ради,

доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник Н.А.Якушина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний сортимент технічних сортів винограду в Україні багатий і різноманітний. Сорти відносно пристосовані до місцевих умов, але серйозною вадою більшості з них є низька зимостійкість і морозостійкість, а також недостатня стійкість проти хвороб (мілдью, оїдіуму, гнилі ягід, чорної плямистості та ін.). Ці сорти потребують частих і дорогих захисних заходів, головним чином обробок отрутохімікатами, що призводить до погіршення екологічного стану довкілля.

Втрати винограду, спричинювані досить холодними зимами, ураженням патогенами та іншими негативними факторами, визначають одне з головних завдань селекції - створення сортів, які б мали певний ступінь польової стійкості проти хвороб, шкідників і екстремальних погодних умов поряд з потенціалом високої продуктивності та доброї якості урожаю. Тому вибраний напрямок досліджень актуальний.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана в межах науково-технічної програми УААН „Виноградарство і виноробство", „Поліпшити генетичні ресурси винограду в Україні методами інтродукції, імуноселекції та клонового відбору"(номер держреєстрації 0198u002658), завдання „Розробити та впровадити ресурсозберігаючі технології виробництва високоякістних вин різних типів на основі нових сортів винограду та вивчення фізико-хімічних методів оптимізації технологічних процесів з використанням природних сорбентів для стабілізації готової продукції"(номер держреєстрації 0198u002656).

Мета досліджень – покращення сортименту технічних сортів винограду для умов півдня України.

Завдання досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

- вивчити агробіологічні і технологічні властивості гібридних форм винограду;

- визначити економічну ефективність їх вирощування;

- виділити найбільш цінні форми для передачі їх на державне або на конкурсне сортовипробування;

- виділити цінні форми для подальшої селекційної роботи.

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі проведених досліджень вперше вивчені п'ятнадціть нових гібридних форм технічного призначення. Виявлені їх агробіологічні і технологічні особливості, визначена економічна ефективність та адаптивність до умов вирощування. Згідно отриманих результатів доведена принципова можливість створення стійких сортів винограду, які поєднують в одному генотипі стійкість, високу продуктивність та якість.

Практичне значення отриманих результатів. Результатом роботи стало виділення двох гібридних форм – чорноягідної 31-53-37 (Хаджибей) і білоягідної 34-4-49 (Загрей) з передачею їх на держсортовипробування. За комплексом позитивних ознак з метою передачі на конкурсне сортовипробування рекомендовані чорноягідні форми 45-13-40, 45-13-75 і білоягідні 45-11-121 і 45-8-17. Форма 39-35-88, як джерело стійкості проти двох хвороб і високої якості продукції, пропонується для використання в подальших селекційних програмах.

Особистий внесок здобувача. Проведено інформаційний пошук і аналіз даних літературних джерел за темою дисертації. Розроблена програма польових і лабораторних досліджень, проведені польові обліки, хімічні аналізи; узагальнено теоретичні та експериментальні дані з подальшим їх математичним аналізом. На їх основі зроблені висновки з рекомендаціями виробництву. Співавтор переданої на ДСВ форми 34-4-49 (Загрей).

Апробація роботи. Результати досліджень доповідали на засіданнях вченої ради ІВіВ ім.В.Є.Таїрова (1997-1999рр.), на VIII Міжнародній конференції молодих вчених-садоводів та виноградарів в Інституті винограду і вина ,,Магарач" / Ялта, 2000р./, на Міжнародній науково-практичній конференції "Грунт, клімат, виноград " в Молдові / Кишинів, 2000р./

Публікації.. За матеріалами дисертації опубліковано шість наукових робіт, з них дві в журналах, три в збірниках наукових праць, одна – в матеріалах наукової конференції.

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 186 сторінках машинописного тексту, містить 17 таблиць, 13 малюнків і 17 додатків. Складається з вступу, огляду літератури, загальної характеристики роботи, експериментальної частини, висновків, рекомендацій. Список використаної літератури включає 199 джерел, в тому числі 38 - іноземних авторів.

ЗМІСТ

Огляд літератури. Працями багатьох авторів висвітлена роль селекції в удосконаленні сортименту винограду. Висвітлені нові методи створення стійких сортів винограду в аспекті переходу на "біологічне виноградарство". Вказано на ряд екологічних і економічних переваг комплексностійких сортів. Звернена увага на досягнення багатьох як зарубіжних, так і