LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ЕФІРООЛІЙНИХ І ЛІКАРСЬКИХ

РОСЛИНМЕЛЬНИКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧУДК 3.174(477.9)АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА

ТРАВИ КОЛУМБА

У ЗВ'ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ ЇЇ У КРИМ
Спеціальність 06.01.09 - рослинництво


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Сімферополь - 1999

Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному аграрному університеті Міністерства АПК України


Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, Ніколаєв Євген Володимирович, проректор з науково-дослідної роботи Кримського державного аграрного університету.


Офіційні опоненти - доктор сільськогосподарських наук, професор, Щєрбаков Віктор Яковлевич, завідувач кафедрою рослинництва Одеського сільськогосподарського інституту;


кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Покрищенко Володимир Миколайович, завідувач сектором агротехніки Інституту ефіроолійних і лікарських рослин УААН.Провідна установа - Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства АПК України, кафедра рослинництва.


Захист дисертації відбудеться "10 " вересня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої ради К 52.353.01 при Інституті ефіроолійних і лікарських рослин за адресою: 333034, Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 150.

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту ефіроолійних і лікарських рослин: м. Сімферополь, вул. Київська, 150.Автореферат розісланий "9" серпня 1999 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат сільськогосподарських наук Тімашова Л.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Обмеженість енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві вкрай загострило необхідність використання енергозберігаючих технологій у рослинництві.

Основні енерговитрати в рільництві відбуваються при підготовці грунту до сівби і збирання врожаю, а при вирощуванні просапних культур (кукурудза і т.п.) ще й при догляді за посівами. Істотно скоротити ці витрати можна за рахунок використання в кормовиробництві багаторічних культур. Цей шлях рішення проблеми також дозволяє значно зменшити гостроту іншої проблеми Криму - знизити вітрову ерозію грунтів і стабілізувати, а потім і поліпшити екологічне становище.

Попередні випробування різних кормових культур у Кримському державному аграрному університеті (далі КДАУ) виявили нову для Криму багаторічну злакову культуру - траву Колумба (Sorghum almum Parodi), яка за врожайністю та якістю корму доцільніша, ніж однорічні злаки (кукурудза, суданська трава). Проте для широкого впровадження трави Колумба (далі тр. Колумба) в кормовиробництво Криму необхідні старанно відпрацьовані агротехнічні рекомендації, бо за природно-кліматичних умов Крим є прикордонною зоною, де ця культура може бути використана як багаторічна.

Для розробки раціональних прийомів агротехніки необхідно знати кількісні показники агробіологічних властивостей культури, що забезпечують реалізацію у врожаї її потенційних можливостей в конкретних умовах середовища. У дисертації подані ці дані, отримані нами в результаті проведених експериментальних досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Тема дисертації безпосередньо пов'язана з темою "Розробка енергозберігаючої екологобережливої системи забезпечення тварин зеленими кормами", що є складовою частиною довго-строкового плану науково-дослідних робіт Кримського державного аграрного університету (номер держреєстрації 01.87.0036348) і пов'язана з державним проектом України "Корми".

Мета і задачі досліджень. Ціль даної роботи - агробіологічна характеристика тр. Колумба, на підставі якої можна було б зробити висновок про відповідність природно-кліматичних умов Криму вимогам цієї культури і доцільності її інтродукції в Крим, а також на основі її вимог до навколишнього середовища більш раціонально проводити розробку основних заходів її вирощування. Відповідно до цого були поставлені такі задачі:

- вивчення агробіологічних особливостей насіння тр. Колумба;

 • визначення характеру росту і розвитку тр. Колумба в умовах передгірного Криму;

  визначення показників, що характеризують посіви тр. Колумба як продукційні фотосинтетичні системи;

  - на основі отриманих результатів визначити економічну ефективність вирощування тр. Колумба в умовах Криму в порівнянні з традиційними багаторічними та однорічними кормовими культурами.

  Наукова новизна. Внаслідок проведених досліджень встановлені кардинальні температури проростання насіння тр. Колумба, мінімальна вологість насіння і грунту, необхідні для проростання і з'яви сходів, максимальна глибина загортання насіння, тривалість післязбирального покою та господарської довговічності.

  Вперше для Криму визначені терміни проходження фенологічних фаз, вивчена динаміка росту рослин і формування листякової поверхні протягом вегетації, виявлена глибина проникнення коренів у грунт і архітектоніка кореневої системи, установлені терміни утворення кореневищ і характер їхнього поширення в грунті, визначений ступінь морозостійкості кореневищ у зимовий період. Визначена врожайність тр. Колумба і структура врожаю, встановлений оптимальний індекс листякової поверхні і визначені фотосинтетичний потенціал посівів різного віку та господарська продуктивність фотосинтезу і потенційної врожайності. З погляду перспективи вирощування тр. Колумба на засолених землях Криму була вивчена потенційна солестійкість цієї культури.

  Науково-практична значимість. Зроблено висновок про доцільність інтродукції тр. Колумба в кормовиробництво Криму. Відпрацьовані рекомендації щодо строку сівби і глибини загортання насіння. Сформульовані основні напрямки агротехнічних дослідів по удосконаленню заходів вирощування високих врожаїв зеленої маси в різні за погодними умовами роки в залежності від віку плантації. Отримані результати досліджень агробіологічних властивостей тр. Колумба можуть бути використані при вирощуванні цієї культури в схожих грунтово-кліматичних умовах півдня України.

  Апробація результатів досліджень. Матеріали досліджень були викладені на республіканській науково-практичній конференції "Вклад ученых-аграрников в увеличение производства продукции сельского хозяйства в период перехода к рынку" (Сімферополь, 1995 р.) та щорічних (1996-1998 рр.) наукових і науково-практичних конференціях


 •