LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі України

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТХареба Володимир ВасильовичУДК 635.342: 631.17: 631.53.02


Агробіологічне обгрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і ПоліссІ України


06.01.06 – овочівництво
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора сільськогосподарських наук
Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України


Науковий консультант -

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Барабаш Орест Юліанович, Національний аграрний університет, професор кафедри овочівництваОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Лихацький Віталій Іванович, Уманський державний аграрний університет, завідувач кафедри овочівництва
доктор сільськогосподарських наук, професор Овчарук Василь Іванович, Подільський державний аграрно-технічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри плодоовочівництва та виноградарства

доктор сільськогосподарських наук, професор Лимар Анатолій Остапович, Інститут південного овочівництва і баштанництва УААН, завідувач відділу зрошуваного землеробства
Провідна установа –

Вінницький державний аграрний університет, кафедра плодівництва, овочівництва, технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, Міністерство аграрної політики України, м. Вінниця


Захист відбудеться "22"квітня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навч. корпус №3, аудиторія № 65


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навч. корпус №4, к.41


Автореферат розісланий 18 березня 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Балабайко В.Ф.


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Серед овочевих культур, які вирощують в Україні, капуста білоголова є однією з найбільш поширених. Нині вона займає п'яту частину загальної площі під овочевими.

Капуста білоголова цінна завдяки високим смаковим якостям і врожаю, тривалому періоду зберігання у свіжому та переробленому виглядах. Із середньорічної норми споживання овочів, яка рекомендована Інститутом гігієни харчування Міністерства охорони здоров'я, частка капусти складає 30 кг, або 25% ( Продовольча програма України на 2005-2010 рр. ).

В останні роки намітилась тенденція до зниження врожайності та валових зборів капусти білоголової. Середня врожайність її в країні протягом 1996-2000 рр. становила 13,5 т/га, що на 7,1 т/га менше, порівняно з 1986 – 1990 рр. Валовий збір капусти відповідно знизився на 449 тис. тонн, або на 25,3% (Статистичні бюлетені, 1986-2000 рр., форма 29 - сг).

Стан розвитку насінництва капусти білоголової також має негативну тенденцію. Урожайність насіння за останнє десятиріччя знизилась у 2,2 рази та значно погіршилась його якість. У виробництві найбільш дефіцитним на сьогодні є насіння дворічних овочевих культур, особливо капусти білоголової, потреба в якому вітчизняними виробниками задовольняється лише на чверть.

Серед багатьох причин цього негативного явища однією з головних є відсутність науково обґрунтованих зональних технологій вирощування капусти білоголової як для продовольчих, так і насіннєвих цілей, з урахуванням особливостей реформування сільськогосподарського виробництва. Тому виняткового значення набуває актуальна проблема агробіологічного обґрунтування і оптимізації заходів, які спрямовані на максимальну реалізацію генетичного потенціалу вітчизняних, високоврожайних, конкурентоспроможних, високоякісних сортів капусти за вирощування їх для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі, як у зонах найбільш сприятливих для цієї мети.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконані відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри овочівництва Національного аграрного університету і тематичного плану Інституту овочівництва і баштанництва УААН протягом 1985-2002 років. Вони є складовою частиною державної науково-технічної програми "Адаптивні сорти та технології виробництва продукції рослинництва" за проблемою "Розробити комплекс технологічних заходів вирощування високих екологічно-чистих урожаїв овочевих культур з економією енергоресурсів на 10-15% і зниженням собівартості на 15-20%". Номер державної реєстрації 0196U013076 та науково-технічних програм "Продовольство-95" на 1991-1995 рр. і "Овочівництво і баштанництво" на 1996-2000 і 2001-2005 рр. за проблемою 03. "Теоретичне обґрунтування та розробка параметрів енергозберігаючих технологій вирощування екологічно-чистої продукції овочевих і баштанних культур на продовольчі і насіннєві цілі на базі нових сортів і гібридів, створення нових робочих органів машин і обладнання в зональному обсязі"(номер державної реєстрації 0196U017174). За завданнями "Розробити інтенсивні безгербіцидні технології виробництва екологічно чистої продукції овочів у відкритому ґрунті", яке виконувалось у 1991-1995 рр. (номер державної реєстрації UA01001697 Р) та "Розробити заходи вирощування капусти білоголової, спрямовані на підвищення насіннєвої продуктивності та якості насіння в умовах Полісся України" – 1993-2003 рр. (номер державної реєстрації UA01001691 Р) науковим керівником і одним із відповідальних виконавців є автор дисертації.

Мета і завдання досліджень. Дослідити, обґрунтувати і визначити ефективні та раціональні технологічні заходи і способи одержання високого, сталого врожаю, розробити та вдосконалити адаптивні елементи технології вирощування капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу та Поліссі України.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

- визначити біологічний потенціал та особливості розвитку маточних і насіннєвих рослин вітчизняних