LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічне обгрунтування вирощування високоякісного насіння гороху при збиранні методом прямого комбайнування


СЕЛЕКЦІЙНО–ГЕНЕТИЧНИЙ ІНСТИТУТ – НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЦЕНТР НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ УААН
ТРУНОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ


УДК 635. 656:631.55
АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ

ВИСОКОЯКІСНОГО НАСІННЯ ГОРОХУ ПРИ ЗБИРАННІ МЕТОДОМ

ПРЯМОГО КОМБАЙНУВАННЯ06.01.14 – насінництво
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук


Одеса – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Луганському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України (1996-1998 рр.)


Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук,

професор, академік УААН

Шевченко Анатолій Михайлович,

Луганський інститут агропромислового виробництва, завідувач лабораторії селекції зернобобових культур


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Кіндрук Микола Онисимович,

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН,

головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства і стандартизаціїкандидат сільськогосподарських наук,

Кіріяк Олена Юхимівна,

Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України,

доцент кафедри селекції, генетики та захисту рослин


Провідна установа: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН (м. Харків)


Захист відбудеться "__15_" _серпня 2003 р. о____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.363.01 у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення УААН, 65036, м.Одеса, Овідіопольська дорога, 3


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення УААН за адресою: 65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3Автореферат розісланий "__07___" липня 2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ____________ В.І.Січкар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. У вирішенні проблеми зменшення дефіциту рослинного білка важлива роль відводиться зернобобовим культурам. Провідне місце серед них займає горох. Підвищення обсягів виробництва високоякісного насіння за рахунок застосування у виробництві нових технологічних сортів і ефективних технологій збирання – важлива умова збільшення валових зборів гороху.

У Степу України застосовують в основному роздільний спосіб збирання гороху. Однак, як показує практика, він має суттєві недоліки. Негативні його сторони особливо гостро проявляються за випадання частих дощів у період жнив, що призводить до подовження терміну обмолоту, зниження якості насіння гороху. В умовах посухи значна і найбільш цінна частина врожаю (до 15-60%) втрачається за переміщення валкової маси вітрами.

Пряме комбайнування певною мірою позбавлене вказаних недоліків. Але воно застосовується у досить виняткових випадках. Тому науковими селекційними установами України та інших країн виведені принципово нові сорти гороху, які поєднують цінні господарcько-біологічні властивості з вусатим типом листка. Вони, завдяки підвищеній стійкості до вилягання, більш придатні для збирання прямим комбайнуванням.

Виходячи з вищесказаного, дослідження, пов'язані з вивченням реакції сортів гороху з вусатим типом листка на різні строки збирання, є актуальними. Не менш важливим є вивчення десикації рослин та її впливу на якість насіння цієї культури.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з тематичним планом науково-дослідних робіт Луганського державного аграрного університету згідно з науково-технічною програмою Міністерства аграрної політики України "Зернові і олійні культури" та її завданням "Вивести різноманітні за господарським призначенням сорти гороху з потенційною урожайністю 5,5-6,5 т/га, стійкі до несприятливих умов середовища, придатні до вирощування по технології з прямим комбайнуванням на збиральних роботах. Розробити агротехніку їх вирощування, організувати впровадження у виробництво" (номер державної реєстрації 197U004951).

Мета та завдання досліджень. Мета даної роботи – вивчити можливість подальшого збільшення виробництва насіння гороху та поліпшення його посівних якостей для нових сортів з вусатим типом листка стосовно умов Степу України.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:

 виявити оптимальні строки проведення прямого комбайнування сортів гороху з вусатим типом листка в умовах Степу України і вивчити їхній вплив на якість одержаного насіння;

 встановити вплив передзбиральної десикації рослин на урожайність і якість насіння;

 вивчити вплив передзбиральної десикації і прямого комбайнування гороху на урожайність і якість насіння у потомстві;

 виявити агробіологічні особливості визрівання насіння гороху сортів з вусатим типом листка;

 відпрацювати технологію збирання насіння гороху методом прямого комбайнування.

Об'єкт дослідження: посівні якості та врожайні властивості насіння сортів гороху з вусатим типом листка залежно від передзбиральної десикації і строків прямого комбайнування.

Предмет дослідження: агробіологічне обґрунтування вирощування високоякісного насіння гороху за збирання методом прямого комбайнування.

Методи дослідження: лабораторні (оцінка показників посівних якостей та біологічних властивостей насіння); польові (визначення урожайності та врожайних властивостей насіння); статистичні (методи обробки експериментальних даних).

Наукова новизна досліджень. Вперше в умовах південного Степу України досліджено дію десикантів і строків прямого комбайнування на урожайність, посівні якості і врожайні властивості насіння нових сортів гороху з вусатим типом листка. Визначено оптимальні строки збирання таких сортів методом прямого комбайнування. Встановлено терміни і дози обробки посівів десикантами. Запропоновано системний підхід до технології збирання нових сортів.

Практична цінність роботи. Результати проведених досліджень є визначальними для наукового обґрунтування способів збирання сортів гороху з