LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки


КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Зозуля Валерій Анатолійович
УДК 65.011.56; 621.797

Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів

сільськогосподарської техніки


Спеціальність 05.13.07 -

Автоматизація технологічних процесів


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Кіровоград – 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі автоматизації виробничих процесів Кіровоградського державного технічного університету Міністерства освіти України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Віхрова Лариса Григорівна,

Кіровоградський державний технічний університет,

декан факультету автоматики, енергетики та програмування.

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук

Сенченков Ігор Костянтинович,

Інститут Механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України,

головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Сидоренко Володимир Володимирович,

Кіровоградський державний технічний університет,

завідувач кафедрою програмного забезпечення;

кандидат технічних наук, доцент

Головінський Борис Леонтійович,

Національний аграрний університет України, доцент

кафедри автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Провідна установа: Український державний університет харчових технологій Міністерства освіти України, м. Київ, кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Захист відбудеться 10 вересня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.01 в Кіровоградському державному технічному університеті за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди, 70а.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного технічного університету за адресою: 316050, м. Кіровоград, пр. Правди, 70а.

Автореферат розісланий 7 серпня 1999 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Каліч В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ресурс двигунів внутрішнього згорання сільськогосподарської техніки багато в чому визначається технічним станом гільз циліндрів. Заміна гільз при ремонті двигунів щорічно потребує значних капітальних витрат, тому що повторно без відновлення можна використовувати тільки 11% гільз. У той же час гільза є не тільки найбільш відповідальною деталлю, але й достатньо складною для відновлення. У зв'язку з цим поширені різноманітні методи відновлення гільз, одним з яких є метод термопластичного деформування. Параметри відновленої цим методом гільзи можна істотно поліпшити, якщо автоматизувати операцію відновлення поверхні з урахуванням ступеня зносу гільзи по висоті. При цьому у відновленої гільзи досягається рівномірно відновлена поверхня, мінімальний припуск на необхідне механічне опрацювання, що дозволяє зменшити зйом внутрішнього шару з підвищеною твердістю, зносостійкістю і дає можливість повторного відновлення гільзи.

Тому дослідження, спрямовані на розробку системи автоматичного управління процесом відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки методом термопластичного деформування, що якісно покращує відновлені гільзи, у даний час є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами та темами. Робота виконана у відповідності до тематики Державної програми "Розробити технології та універсальні засоби технологічного оснащення відновлення деталей гідророзподільників з електрогідравлічним керуванням і штоків гідроциліндрів" з державним реєстраційним №0196U018930 на 1996 - 1998 р.р. та наукових програм Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є підвищення ефективності технологічного процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки методом термопластичного деформування та покращення якості відновлених гільз шляхом розробки системи автоматичного управління.

У відповідності з поставленою метою визначені основні задачі дослідження::

1. Шляхом чисельного моделювання сформулювати і обгрунтувати зв`язок між швидкістю переміщення гільзи відносно джерела тепла та розподілом залишкових зміщень відновлюваної поверхні гільзи і на цій основі сформулювати закон управління технологічним процесом.

2. Виявити механізми і закономірності процесу деформування гільзи, встановити вплив на нього параметрів теплового навантаження, а також встановити область допустимих значень технологічних параметрів.

3. Здійснити вибір і обгрунтування використання елементів системи автоматичного управління, яка реалізує встановлений закон управління.

4. Розробити систему автоматичного управління і провести її виробничі іспити, а також техніко-економічну оцінку.

Наукова новизна одержаних результатів. 1. На основі результатів математичного моделювання встановлено зв'язок між швидкістю переміщення гільзи відносно джерела тепла та розподілом залишкових зміщень на відновленій поверхні гільзи.

2. Визначено механізми та закономірності деформування гільз в процесі відновлення, зокрема встановлено, що основним механізмом є термопластичне обтиснення розігрітої окружної частки гільзи її холодними частинами.

3. Встановлені вплив технологічних параметрів на залишкове переміщення, область допустимих значень технологічних параметрів згідно критеріїв по температурі та інтенсивності напружень.

4. Сформульовано та обгрунтовано закон управління швидкістю переміщення гільзи відносно джерела тепла в залежності від розподілу зносу по її висоті. Розроблена методика обчислення параметрів закону управління для різних типів гільз.

5. Обгрунтовано структуру та параметри підсистеми виміру зносу гільзи, вихідний сигнал якої інваріантний до дестабілізуючих чинників.

Практичне значення одержаних результатів. 1. Розроблено закон управління процессом відновлення гільз циліндрів, який забезпечує мінімальний припуск на подальше оброблення, відсутність небажаних аустеніт-мартенситних структурних перетворень в матеріалі, а також механічного руйнування гільзи.

2. Обгрунтовано пристрій спряження, що дозволяє забезпечити обмін даними персонального комп'ютера з технологічним устаткуванням, а також перетворення цифрових і