LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

44


ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гусєв Микола Гаврилович
УДК: 581.4:636.08:631.6(833)
АГРОБІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ підвищення продуктивності ОДНОРІЧНИХ АГРОЦЕНОЗІВ ПРИ КОНВЕЄРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ КОРМІВ В УМОВАХ ЗРОшЕННЯ
Степу України
спеціальність 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора сільськогосподарських наук
Вінниця – 2005

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті землеробства південного регіону Української академії аграрних наук


Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор, член- кореспондент УААН Сніговий Володимир
Семенович
, Інститут гідротехніки і меліорації
УААН, головний науковий співробітник


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік УААН і РАСГН Бабич Анатолій
Олександрович
, Інститут кормів, завідувач лабора-
торії селекції і насінництва зернобобових культур


доктор сільськогосподарських наук, професор
Підпалий Іван Федорович, Вінницький держав-ний аграрний університет, завідувач кафедри кормо-
виробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації


доктор сільськогосподарських наук, професор
Маткевич Валентин Трохимович, Кіровоградсь-
кий національний технічний університет, професор
кафедри загального землеробства


Провідна установа: Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпро-
петровськ


Захист відбудеться „__6__"____квітня________________ 2005 р. о _10___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.854.01 у Вінницькому державному аграрному університеті за адресою: 21008 Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького державного аграрного університету за адресою: 21008 Вінницька обл., Вінницький р-н,
с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3


Автореферат розісланий „__2__" ______березня______________________ 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат сільськогосподарських наук В.І.Янчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Світовий та вітчизняний досвід показує, що зменшення негативного впливу ґрунтової та повітряної посухи на продукційні процеси сільськогосподарських культур у посушливих регіонах досягається за рахунок зрошення. Тому в стабільному виробництві кормів у степовій зоні з ризикованим землеробством важлива роль відводиться поливним землям, завдяки яким створюються великі можливості інтенсифікації кормовиробництва. Це підтверджується результатами досліджень, проведених інститутами кормів і землеробства південного регіону УААН (Бабич А.О., Петриченко В.Ф., Підпалий І.Ф., Квітко Г.П., Сніговий В.С., Писаренко В.А.) та інших установ (Ушкаренко В.О., Лимар А.О., Сарнацький П.Л., Димитров С., Picu J.).

При інтенсивному веденні польового кормовиробництва на зрошуваних землях актуальне значення має вирішення проблеми збільшення виробництва кормів за рахунок подальшого розширення проміжних посівів кормових агроценозів з високобілковими компонентами.

У попередніх дослідженнях, проведених на зрошуваних землях півдня України, зосереджувалась увага на доборі окремих кормових культур без урахування комплексного підходу до технологічних факторів їх вирощування в основних і проміжних посівах. При розв'язанні проблеми забезпечення тваринництва достатньою кількістю високоякісних кормів та ефективного використання зрошуваних земель виникла необхідність дослідити та теоретично обґрунтувати комплекс питань, серед яких слід виділити найважливіші – створити високопродуктивні агроценози для конвеєрного виробництва кормів, розробити технологічні прийоми підвищення продуктивності кормових культур та якості корму в проміжних посівах і визначити доцільність інтродукції капустяних культур в чистих і змішаних посівах з метою підвищення забезпечення кормів білком.

Важливими при вирішенні проблеми кормовиробництва в зоні Степу України є дослідження, спрямовані на вдосконалення інтенсивних ланок зеленого конвеєра шляхом підбору високопродуктивних агроценозів за умови одержання трьох врожаїв кормових культур за рік, визначення їх впливу на якісні показники корму, баланс органічних і поживних речовин в ґрунті, водоспоживання при раціональному використанні ріллі та агрокліматичних факторів в умовах зрошення.

Актуальним також є визначення біоенергетичної та економічної ефективності вирощування кормових культур у проміжних посівах на поливних землях. Ці та інші актуальні питання знайшли відображення в наших дослідженнях.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові розробки, узагальнені в дисертації, були складовою частиною тематичного плану лабораторії польового кормовиробництва Інституту землеробства південного регіону УААН і входили до державних науково-технічних програм „Кормовиробництво":

  • „Вивчення агротехнічних прийомів, направлених на збільшення врожаю і поживної цінності кормових культур в умовах зрошення на півдні України" (1975-1980 рр.), державний реєстраційний № 76040583 (автор – виконавець);

  • „Удосконалити систему кормовиробництва на зрошуваних землях півдня України" (1980-1985 рр.), державний реєстраційний № 01814013711 (автор – відповідальний виконавець);

  • „Удосконалити і впровадити систему інтенсивного кормовиробництва при зрошенні на півдні України і на неполивних землях Херсонської області для одержання при зрошенні 12-20 тис., без зрошення 5-6 тис. кормових одиниць з 1 га" (1986-1990 рр.), державний реєстраційний № 01870047769 (автор – відповідальний виконавець);

  • „Розробити зональні ресурсозберігаючі, екологічно збалансовані системи виробництва високобілкових кормів, що забезпечуватимуть одержання з гектара кормової площі 70-90 центнерів кормових одиниць і 20-25 центнерів білка при скороченні трудових затрат і енергетичних витрат " (1991-1995 рр.), державний реєстраційний № UAО 10012690 (автор – науковий керівник і виконавець);

  • „Удосконалити енергозберігаючі, екологічно безпечні технології виробництва якісних кормів та раціонального використання природних кормових угідь" (1996-2000 рр.), державний реєстраційний № 0197 UO 15755 (автор – науковий керівник і виконавець);

  • „Удосконалити існуючі та розробити перспективні технології вирощування кормових культур на основі високопродуктивних сортів і гібридів,