LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Теоретичне обгрунтування і практика застосування бактерій роду Bacillus для конструювання нових пробіотиків

вивчити деякі аспекти механизму дії пробіотиків з бацил;

8) розробити нормативну документацію на препарати та впровадити пробіотики в практику.


Наукова новизна одержаних результатів.

-Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено доцільність створення нових пробіотиків на основі аеробних спороутворюючих бактерій роду Bacillus.

-Розроблено наукові засади конструювання рекомбінантних бацил з запланованими властивостями.

-Вперше на основі аеробних спороутворюючих бактерій роду Bacillus розроблено принципово новий пробіотик біоспорин.

-Показано, що біоспорин характеризується унікальним спектром антагоністичної активності: він ефективний проти таких мікроорганізмів (Candida spp., Campylobacter spp., Yersinia spp.), на які не діють інші пробіотики.

-Експериментально обгрунтовано принципи експрес-діагностики справжності культур B.subtilis 3 і B.licheniformis 31, що складають основу біоспорину.

-Вперше методами генетичної інженерії сконструйовано рекомбінантний пробіотик субалін, який характеризується антибактеріальною та антивірусною активністю.

-Показано ефективність перорального застосування субаліну при експериментальних вірусних інфекціях.

-Встановлено значення транслокації бактерій-пробіотиків для стимуляції імунної резистентності макроорганізму.

-Виявлено стимуляцію специфічної імунної відповіді при пероральному застосуванні розроблених пробіотиків під час вакцинації.


Практичне значення одержаних результатів.

У медичну практику впроваджено принципово новий пробіотик біоспорин (патент України № 689 і патент Російської Федерації № 1722502). Біоспорин відрізняється від інших зарубіжних комерційних пробіотиків, які базуються на аеробних спороутворюючих бактеріях (цереобіоген, бактисубтил, ентерогермін). При порівняльному вивченні біоспорину та цих препаратів встановлено, що біоспорин характеризується унікальним спектром антагоністичної активності і в той же час є найбезпечнішим серед них.

При вивченні клінічної ефективності біоспорину в медичних закладах Києва, Дніпропетровська, Москви на різних контингентах хворих показано безпечність біоспорину, його високу лікувальну ефективність. Встановлено повну елімінацію сальмонел та шигел у всіх хворих, значне зниження рівеня чи повна елімінація умовно патогенних ентеробактерій, включаючи патогенну кишкову паличку (у 73,9 и 64% хворих, відповідно), патогенних стафілококів (у 75% хворих) та грибів роду Candida (у 75% хворих).

Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 219 від 22.10.93 р. та Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації № 353 від 29.12.92 р. біоспорин дозволено до застосування в медичній практиці.

Біоспорин зареєстровано в Україні ( № 12.22.10.93) та в Російській Федерації ( № 010094). Затверджено Фармакопейні статті на біоспорин в Україні (ФС 42У- 200/8-142-97) і в Російській Федерації (ФС 42-3476-98), інструкції по застосуванню препарату, регламенти виробництва біоспорину.

Промисловий випуск біоспорину в Україні проводиться ВАТ "Дніпрофарм". В 1993-98 р.р. випущено більш як 5 млн. ампул препарату. За цей період не зареєстровано випадків промислового браку, жодної рекламації на завод не поступало.

За цикл робіт "Теоретичне обгрунтування, конструювання, освоєння виробничого випуску та впровадження в клінічну практику принципово нового медичного пробіотика - біоспорин" присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за 1995 р. (диплом № 4050).

Ліцензію на біоспорин продано в Російську Федерацію і промисловий випуск біоспорину освоєний Центром науково-технічних проблем біологічного захисту НДІ мікробіології МО РФ (м.Єкатеринбург).

У ветеринарну практику впроваджено новий рекомбінантний пробіотик субалін, який не має аналогів у світі (патенти Російської Федерації № 1839459, 2035185). Субалін рекомендовано для профілактики та лікування хвороб бактеріальної та вірусної етіології у тварин (реєстраційний № ПВР1.03.0728-98). Затверджено технічні умови на субалін, настанову по застосуванню препарату у ветеринарії. Виробництво субаліну здійснюється ВАТ "Дніпрофарм".

В Україні закінчуються клінічні випробування ефективності субаліну, які проводилися відповідно до рішення Комітету з питань імунобіологічних препаратів МОЗ України згідно з затвердженою програмою.


Особистий внесок здобувача.

Автору належить: розробка концепції та напрямку досліджень, безпосереднє проведення експериментальних досліджень, аналіз і узагальнення одержаних даних, формулювання висновків. У роботі використані матеріали, в основному отримані особисто автором, а також у співавторстві.

Окремі дослідження було проведено разом з С.Р.Резником (деякі етапи розробки біоспорину); В.О.Белявською (конструювання рекомбінантного штама B.subtilis); В.М. Крамаровим (вивчення сайт-специфічних ендонуклеаз бактерій роду Bacillus); С.Л.Рибалко, А.В.Шапіро (вивчення антивірусної активності пробіотиків, тестування інтерферону), А.В.Руденко (вивчення чутливості бацил до антибіотиків), Г.О.Орловою (одержання люмінесцентних сироваток), Н.М.Грачовою, В.П.Виноградовим, А.В.Тофаном (проведення клінічних випробувань біоспорину). Всім співавторам висловлюю глибоку подяку.


Апробація результатів дисертації.

Основні результати проведених досліджень були представлені на: VI і VII з'їздах Українського мікробіологічного товариства (Донецьк, 1984; Чернівці,1989); VII з'їзді Всесоюзного мікробіологічного товариства (Алма-Ата, 1985); XI Українському республіканському з'їзді мікробіологів, епідеміологів, паразитологів (Одеса, 1985); всесоюзних конференціях "Биосинтез вторичных метаболитов" (Пущино, 1987), "Колонизационная резистентность и химиотерапевтические антибактериальные препараты" (Москва, 1988), "Биосинтез ферментов микроорганизмами" (Ташкент, 1988); "Молекулярные механизмы генетических процессов" (Москва, 1990); "Микробиологические и биотехнологические основы интенсификации растениеводства и кормопроизводства" (Алма-Ата, 1990); "Биологические основы высокой продуктивности сельскохозяйственных животных" (Боровськ, 1990); всеросійських конференціях "Новые направления биотехнологии" (Пущино, 1994); "Дисбактериозы и эубиотики" (Москва, 1996); IV Російскому національному конгресі "Человек и лекарство" (Москва, 1997); науково-практичній конференції "Перспективы использования эубиотика "Биоспорин" в практике здравоохранения и военно-медицинской службы" (Єкатеринбург, 1997); міжнародній конференції,присвяченій пам'яті академіка А.А.Баєва (Москва, 1996); Міжнародних конгресах "Bacteriology & Mycology" (Осака, Японія, 1990); "Industrial Use of Enzymes" (Піза, Італія 1990); "Genetics of Industrial Microorganisms" (Страсбург, Франція, 1990); VII Міжнародному конгресі з інфекційних хвороб (Гонконг, 1996); VI Міжнародній конференції з медицини (Акапулько, Мексика, 1995); IX Міждународній конференції по бацилам (Лозанна, Швейцарія, 1997).


Публікації.

Результати дисертації викладено у 63 наукових працях, серед яких 1 методичні рекомендації, 20 статей в наукових журналах, 30 тез у збірниках конференцій, 9 патентів, 3 позитивних рішення про видачу патентів.


Структура і обсяг дисертації.

Дисертація складається зі вступу, 11 розділів