LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кислун Олег АндрійовичУДК 367.082

Автоматизація розпізнавання тварин

в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби
Спеціальність 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів"


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКіровоград 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кіровоградському державному технічному

університеті Міністерства освіти України.Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Ващенко Борис Іванович,

Кіровоградський державний технічний університет,

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.


Науковий консультант:

кандидат технічних наук, професор

Пащенко Василь Федорович,

Кіровоградський державний технічний університет,

завідувач кафедрою автоматизації виробничих процесів.


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Галай Микола Васильович,

Полтавський державний технічний університет імені Ю.Кондратюка,

завідувач кафедрою автоматики і електроприводу;

кандидат технічних наук, доцент Баранюк Олександр Филимонович,

Кіровоградський навчально-науковий педагогічний комплекс,

заступник директора з навчальної роботи.


Провідна установа:

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, м.Київ,

кафедра "Автоматизація сільськогосподарського виробництва".


Захист відбудеться " 2 " липня 1999 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.073.01 в Кіровоградському державному технічному університеті за адресою:316050, м.Кіровоград, просп.Правди,70А.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного технічного університету за адресою:316050, м.Кіровоград, просп.Правди,70А.


Автореферат розісланий " 5 " травня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент ____________ Каліч В.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Інтенсифікація тваринництва можлива лише при забезпеченні індивідуального підходу до тварин в усіх технологічних процесах виробництва. З використанням автоматичних систем керування технологічними процесами одержання інформації та реалізація індивідуального підходу стають можливими лише при автоматичному розпізнаванні (ідентифікації) окремої тварини.

Існуючі технічні засоби автоматичного розпізнавання тварин недостатньо повно забезпечують постійно зростаючі вимоги до достовірності розпізнавання та надійності їх роботи. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом розробки нових способів (для існуючих методів) автоматичного розпізнавання тварин і відповідно до розроблених способів створення на сучасній елементній базі нових технічних засобів з більш досконалими характеристиками. Таким чином, дослідження направлені на створення системи автоматичного розпізнавання тварин, яка здатна забезпечити необхідний рівень достовірності при задовільній вартості, є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з планом наукових робіт Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування на 1997 рік в рамках теми "Система розпізнавання тварин для ферм ВРХ", протокол №4 засідання вченої ради ПНДЛ від 20 листопада 1996 року.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка системи автоматичного розпізнавання тварин із заданим рівнем достовірності та технічна реалізація її дослідного зразка.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

1. Визначити найбільш придатний спосіб розпізнавання.

2. Визначити якісні характеристики способу розпізнавання.

3. Побудувати й дослідити модель системи автоматичного розпізнавання тварин.

4. Розробити алгоритм функціонування системи автоматичного розпізнавання тварин.

5. На основі розробленого алгоритму функціонування системи автоматичного розпізнавання розробити її структурну та функціональну схеми.

6. Розробити конструкцію та дослідний зразок системи автоматичного розпізнавання тварин, провести опробовування, визначити її характеристики.

7. Оцінити економічні показники системи.

Об'єкт досліджень. Процес автоматичного розпізнавання тварин, спосіб та система його реалізації.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає у наступному:

1. Запропоновано та обгрунтовано спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварини, який дозволяє забезпечити високу достовірність розпізнавання (держпатент України №23744А).

2. Проведено аналіз та виконано наукове обгрунтування використання слідкуючого порога для інформативного параметра.

3. На основі досліджень розробленої моделі системи автоматичного розпізнавання тварин вироблені рекомендації для вибору параметрів даної системи.

4. Запропоновано алгоритм функціонування системи та структурну схему для реалізації способу розпізнавання, що забезпечило більш високу достовірність розпізнавання.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена математична модель первинного перетворювача, що забезпечує можливість оперативного синтезу систем з використанням даного первинного перетворювача. Розроблена принципова електрична схема та конструкція системи автоматичного розпізнавання коду номера тварин, які відповідають зоотехнічним вимогам на розробку даної системи (експериментальний зразок впроваджено).

Особистий внесок. Запропоновано спосіб автоматичного розпізнавання коду номера тварини. Розроблено та досліджено модель системи автоматичного розпізнавання тварин, в результаті чого розроблено рекомендації для вибору параметрів даної системи. Розроблено алгоритм функціонування та на його основі функціональну,структурну, принципову електричнi схеми та конструкцію системи автоматичного розпізнавання коду номера тварин.

Загальна частка участі в опублікованих у співавторстві працях складає 50-70%.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідались на науково-технічних конференціях: XVIII науково-технічній конференції викладачів, аспірантів та співробітників Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (1997, Кіровоград), "АВТОМАТИКА-97" (1997, Черкаси).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 статей та одержано патент.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків і пропозицій, списку літератури та додатків. Загальний обсяг дисертаційної