LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності


Кіровоградський державний технічний університет
Плєшков Сергій Петрович

УДК 621-523.8АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Спеціальність 05.13.07 -

Автоматизація технологічних процесів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКіровоград - 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі автоматизації виробничих процесів Кіровоградського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор

Пащенко Василь Федорович ,

Кіровоградський державний технічний університет, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Фурман Ілля Олександрович,

Харківський державний технічний університет сільського господарства, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій.


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Калінчик Василь Прокопович,

директор Науково-дослідного інституту автоматики і енергетики "Енергія" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Провідна установа: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, м. Харків, кафедра системного аналізу і управління.


Захист відбудеться "31" жовтня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

К 23.073.01 в Кіровоградському державному технічному університеті за адресою: 25006,

м. Кіровоград, пр. Університетський, 8.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кіровоградського державного технічного університету за адресою: 25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8.


Автореферат розісланий "27" вересня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М. Каліч.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні роки на Україні у зв'язку із зменшенням невідновлювальних природних енергетичних ресурсів і загостренням паливо - енергетичної кризи, виникла необхідність в енергозбереженні, використанні відновлювальних джерел енергії та засобів управління технологічними режимами енергоспоживання.

Для сільськогосподарського виробництва з централізованим електропостачанням, перспективним напрямком енергозбереження є використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як енергія вітру, сонячна енергія й енергія біомаси. В даний час ВДЕ, конкурентноздатні для сільськогосподарського виробництва і дозволяють заощаджувати паливо й електроенергію.

На сучасному етапі реформування сільськогосподарського виробництва електрична енергія стає дедалі вагомішою часткою у собівартості продукції. За останні роки вартість електричної енергії для сільськогосподарського виробництва збільшилась у декілька разів. Для зниження енергоємності технологічних процесів та впровадження енергозберігаючих технологій необхідне детальне дослідження процесів енергоспоживання та обґрунтування напрямів автоматизації управління технологічних режимів енергоспоживання сільськогосподарського виробництва.

На теперішній час зусиллями українських та закордонних вчених вже розв'язано багато задач, пов'язаних з створенням автоматизованих систем контролю і управління енергоспоживанням (АСКУЕ), що функціонують в детермінованих або стохастичних умовах. Разом з тим, ще недостатньо розроблені математичні моделі електричних навантажень та алгоритми управління енергоспоживанням для сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності апріорної і поточної інформації. Подальшого розвитку потребує розробка архітектури АСКУЕ з широко розвиненими функціями управління та прогнозування енергоспоживання.

Актуальність проблеми автоматизації управління виробленням енергії енергетичними джерелами та технологічними режимами енергоспоживання є суттєвою для сільськогосподарського виробництва, де є значна нерівномірність споживання електричної і теплової енергії протягом доби, у робочі та вихідні дні, у різні сезони року, а також при регулярних і аварійних відключеннях від централізованого електропостачання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно плану науково-дослідних робіт кафедри "Автоматизації виробничих процесів" Кіровоградського державного технічного університету.

Результати роботи та створена система автоматизованого управління енергоспоживанням сільськогосподарського виробництва використані при розробці Програми енергозбереження Кіровоградської області до 2010 р.

Мета і задачі дослідження.Метою даної дисертаційної роботи є вдосконалення процесів енергоспоживання та енергозбереження у сільськогосподарському виробництві за рахунок автоматизації управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі задачі:

- виявити особливості систем електропостачання сільськогосподарського виробництва з використанням як традиційних, так і нетрадиційних (відновлювальних) джерел енергії та технологічних режимів енергоспоживання;

- розробити математичні моделі електричних навантажень сільськогосподарського виробництва та математичні моделі управління електроспоживанням в умовах невизначеності;

- вибрати і обґрунтувати методи контролю і обліку електроспоживання;

- розробити математичну модель і алгоритми оперативного управління та прогнозування електроспоживання сільськогосподарського виробництва в умовах невизначеності;

- розробити математичні моделі та алгоритми управління енергоспоживання за рахунок зсуву графіків технологічних процесів;

- оптимізувати режими вироблення електричної та теплової енергії для комплексної електроенергетичної системи;

- визначити архітектуру системи автоматизованого контролю і обліку електроспоживання;

- створити систему АСКУЕ сільськогосподарського виробництва із широко розвиненими функціями управління технологічними процесами енергоспоживання і вироблення електричної енергії нетрадиційними (відновлювальними) джерелами;

- розробити дослідний зразок АСКУЕ і провести експериментальні та виробничі дослідження для