LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна і технологічна оцінка сортів винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа в західній предгірно-приморській зоні виноградарства Криму

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ВИНОГРАДУ І ВИНА "МАГАРАЧ"
РАЗГОНОВА Ольга Володимирівна
УДК 634.8.06:58.051/.056(477.64)


АГРОБІОЛОГІЧНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ВИНОГРАДУ

ПЕРЛИНКА, ПРАЗДНІЧНИЙ МАГАРАЧА, АЙ-ПЕТРІ І КАФА

В ЗАХІДНІЙ ПРЕДГІРНО-ПРИМОРСЬКИЙ

ЗОНІ ВИНОГРАДАРСТВА КРИМУ

06.01.08 – виноградарство

Автореферат

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукЯлта – 2005


Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Інституті винограду і вина "Магарач" УААН (м. Ялта), у відділі селекції, генетики винограду й ампелографії


Науковий керівник:

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН Мелконян Місак Вагаршакович - Інститут винограду і вина "Магарач" УААН (м. Ялта), завідувач відділом селекції, генетики винограду та ампелографії.


Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Амірджанов Артем Гарегінович - Інститут винограду і вина "Магарач" (м. Ялта), головний науковий співробітник відділу захисту й фізіології рослин;


кандидат сільськогосподарських наук, Борисенко Михайло Миколайович – Державне об'єднання Агропромислового комбінату "Кримрадгоспвинпром" (м. Сімферополь), заступник генерального директора з сільськогосподарського виробництва;

Провідна організація:

Нікітський Ботанічний Сад - Національний науковий Центр (м. Ялта).Захист відбудеться "30" вересня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53.365.02 в Інституті винограду і вина "Магарач" УААН за адресою: 98600, Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31.

Факс: 0654-230608; E-mail: magarach@rambler.ru


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту винограду і вина "Магарач" за адресою: 98600, Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31.Автореферат дисертації розісланий "30" серпня 2005 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор сільськогосподарських наук Якушина Н.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Крим є традиційно виноградарським регіоном України зі своїми сформованими традиціями, сортиментом вирощуваного винограду й інфраструктурою. Однак високоякісні європейські сорти винограду Vitis vinifera уражуються хворобами, шкідниками і нестійкі до несприятливих умов зовнішнього середовища. У зв'язку з цим щорічно проводяться надто дорогі і небезпечні заходи щодо боротьби з хворобами і шкідниками винограду (дана культура відноситься до групи плодів з найбільшим потенціалом збереження залишків пестицидів, а сучасні системні препарати, що глибоко проникають у тканини ягід, до моменту збору врожаю накопичуються в досить великих кількостях).

Основним фактором збільшення виробництва винограду є сортооновлення виноградників шляхом виведення нових високопродуктивних, високоякісних сортів, з підвищеною стійкістю до хвороб і шкідників, що зберігають господарсько-цінні ознаки як у свіжих ягодах, так і в продуктах переробки (Е.А. Егоров, И.А. Кострикин, І.О. Майстренко, А.Г. Абарьянц, Г.Н. Ключникова, К.А. Серпуховитина, В. Ройчев та інши). Проте підібрати сорт, що відповідає місцевості й вимогам виробництва - багатокомпонентне завдання, що розв'язується на основі прямого досвіду його дослідження серед набору аналогічних. Отже агробіологічне і технологічне вивчення і впровадження нових сортів винограду в західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках державної науково-технічної програми "Виноградарство 2001-2005", яка є складовою частиною науково-дослідних робіт відділу селекції, генетики винограду й ампелографії Інституту винограду й вина "Магарач" (державний реєстраційний № 0101U006724).

Мета і завдання досліджень. На основі результатів агробіологічного і технологічного вивчення нових сортів винограду виділити найперспективніші з них для впровадження їх в Україні (західна передгірно-приморська зона виноградарства Криму).

Для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: визначити строки основних фенологічних фаз розвитку і їх тривалість у дослідних сортів, а також потребу тепла протягом продукційного періоду; оцінити продуктивність цих сортів та якісні і кількісні показники врожаю; вивчити стійкість форм до основних грибних хвороб (мілдью, оїдіум, сіра гниль); виявити характер сполучуваності врожайності з якістю свіжого врожаю; провести технологічну оцінку виноматеріалів з урожаю досліджуваних сортів; визначити економічну ефективність вирощування.

Об'єкт досліджень. Нові селекційні сорти винограду (Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі, Кафа).

Предмет досліджень. Біологічні і господарські особливості нових сортів винограду в умовах західної передгірно-приморської зони виноградарства Криму.

Методи досліджень. Польові і лабораторні методи вивчення сортів; рефрактометричний метод визначення вмісту цукрів; метод прямого титрування для визначення вмісту титрованих кислот; фотоелектроколориметричний метод визначення біологічно активних речовин у свіжих ягодах винограду; метод мікровиноробства для визначення технологічних властивостей; математико-статистичний метод для визначення вірогідності одержаних даних; метод оцінки економічної ефективності вирощування нових сортів винограду.

Наукова новизна. Уперше в умовах західної передгірно-приморської зони виноградарства Криму оцінено нові сорти винограду Перлинка, Празднічний Магарача, Ай-Петрі і Кафа порівняно з районованими і традиційно вирощуваними сортами Аліготе, Первісток Магарача, Каберне-Совіньон і Антей магарачський. Встановлено характер проходження і тривалість фенофаз розвитку. Виявлено високу продуктивність у сполученні якісних характеристик ягід і вин, підвищено стійкість до хвороб сортів Перлинка, Празднічний Магарача і Кафа, а також рентабельність їх вирощування в західній передгірно-приморській зоні виноградарства Криму.

Практична значущість. Агробіологічні і технологічні вивчення виявили високопродуктивні сорти Перлинка, Празднічний Магарача і Кафа, що мають підвищену стійкість до хвороб, а це