LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України


УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ТРОХИМЧУК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНАУДК 634.13: 634.14: 634.18: 634.741


АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ГРУШІ В МАТОЧНИКУ І ПОЛЯХ РОЗСАДНИКА В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ06.01.07– плодівництво
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук
Умань – 2004

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Красноштан Анатолій Олексійович
Уманський державний аграрний університет, професор кафедри плодівництва і виноградарстваОфіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Омельченко Іван Климович,

Інститут садівництва УААН,

головний науковий співробітник відділу технології

вирощування плодових культур;
кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Сіленко Володимир Олександрович,

Національний аграрний університет,

доцент кафедри садівництва


Провідна установа:


Національний ботанічний сад Національної академії наук України, відділ акліматизації нових плодових рослин, м. Київ


Захист відбудеться 16.06.2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: навчальний корпус 2, аудиторія 142, вул. Давиденка, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Уманського державного аграрного університету за адресою: вул. Давиденка, 3, м. Умань, Черкаська обл.


Автореферат розісланий 14.05. 2004 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Манзій В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Незважаючи на особливу цінність плодів груші – поєднання смакових якостей, своєрідності аромату, привабливості зовнішнього вигляду і високого вмісту корисних для організму людини речовин, за останні роки відчутно зменшилися площі промислових насаджень цієї культури, а звідси й знизилось виробництво плодів. Однією з головних причин такого стану є обмежений вибір підщеп, придатних для створення скороплідних інтенсивних насаджень груші. Тому дуже важливим є пошук та широке використання клонових підщеп, які були б добре пристосовані до конкретних грунтово-кліматичних умов і сумісні з вирощуваними сортами.

Підщепами для груші традиційно використовують різні форми айви, що дозволяє отримувати слаборослі, скороплідні та високоврожайні дерева. Однак будь-які підщепи вимагають ретельного випробування в конкретних грунтово-кліматичних умовах, вивчення сумісності з прищепами, і лише кращі за результатами комплексної перевірки рекомендуються для виробничого використання. Необхідність вивчення біологічних та фізіологічних особливостей різних форм клонових підщеп груші в маточнику і розсаднику визначили актуальністьнаших досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводились у період 1999–2002 рр. згідно з планом науково-дослідних робіт Уманського державного аграрного університету в межах завдання "Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України", номер державної реєстрації 0100U003373.

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчення і виділення кращих підщеп для груші, адаптованих до грунтово-кліматичних умов названої вище зони, добре розмножуваних способом вертикальних відсадків, сумісних з сортами, внесеними до Реєстру сортів рослин України. Відповідно до поставленої мети досліджень розв'язувались такі завдання:

– вивчення якісних показників підщеп при вегетативному розмноженні способом вертикальних відсадків;

– встановлення тривалості періоду до початку обкорінення та визначення якості кореневої системи відсадків;

– оцінка продуктивності клонових підщеп груші в маточнику конкурсного випробування;

– агробіологічна оцінка клонових підщеп у розсаднику;

– дослідження фізіологічних процесів у вегетативних органах маточних рослин і саджанців у розсаднику;

– визначення біометричних показників росту і розвитку однорічних саджанців;

– вивчення сумісності сорто-підщепних комбінувань груші та відбір кращих з них для виробництва високоякісного садивного матеріалу;

– економічна оцінка вирощування відсадків клонових підщеп і саджанців у розсаднику.

Об'єкт дослідження: біометричні показники росту і розвитку, фізіологічні та біологічні процеси у вегетативних органах клонових підщеп і однорічних саджанців груші.

Предмет досліджень підщепи: айва А (контроль), айва мліївська, айва прованська, ВА29, ІС 2-10, К56, К61, К86, аронія, ірга та однорічні саджанці груші сортів Золотоворітська, Стрийська і Етюд на цих підщепах.

Методи досліджень: польові стаціонарні, лабораторні та порівняльні досліди; визначення біометричних показників підщеп та саджанців, математична статистика (кореляційний, регресійний і дисперсійний аналізи).

Наукова новизна одержаних результатів. В умовах правобережної частини західного Лісостепу України на основі комплексного вивчення 10 форм клонових підщеп у маточнику та плодовому розсаднику виділено підщепи для груші, найбільш придатні за основними біологічними і господарськими показниками.

Встановлено високу сумісність клонових підщеп з сортами груші Золотоворітська, Стрийська та Етюд, внесеними до Реєстру сортів рослин України.

Досліджено основні фізіологічні процеси в листі різних підщеп у маточнику конкурсного вивчення та саджанців у розсаднику.

Виділено кращі форми айви для подальшого вивчення їх як підщеп у насадженнях груші.

Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні кращих форм айви, адаптованих до грунтово-кліматичних умов зони досліджень і перспективних для вирощування садивного матеріалу груші, придатного для закладання сучасних насаджень інтенсивного типу.

Результати