LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Сільське та лісове господарство → Агробіологічна оцінка клонових підщеп для аличі та її розмноження в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

ВАСЮТА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНАУДК 634.22.1:631.541.11: 581. 524.44АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ДЛЯ АЛИЧІ ТА ЇЇ РОЗМНОЖЕННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.07 – плодівництво

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наукКиїв – 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті садівництва Української академії аграрних наук.


Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Шевчук Микола Семенович,

Інститут садівництва УААН,

старший науковий співробітник відділу селекції

та сортовивчення


Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор

Балабак Анатолій Федорович,

Уманський державний аграрний університет,

професор кафедри садово-паркового господарства


кандидат сільськогосподарських наук,

Розсоха Євген Васильович,

державне підприємство дослідне господарство

Артемівської дослідної станції розсадництва

Інституту садівництва УААН, директор

Провідна установа: Львівський аграрний державний університет,

кафедра плодоовочівництва, технології зберігання і

переробки продукції рослинництва, м. Дубляни

Львівської області


Захист дисертації відбудеться "16" грудня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.375.01 в Інституті садівництва УААН за адресою: 03027, м. Київ-27, Новосілки, вул. Садова, 6, Інститут садівництва УААН.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту садівництва УААН.


Автореферат розісланий "15" листопада 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Мойсейченко Н. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Цінність і значення аличі як плодової культури зумовлені властивими їй біологічними та господарськими ознаками, а тривалий період надходження її плодів з різноманітним забарвленням і смаком дає змогу задовольняти запити найвибагливіших споживачів, а також переробної галузі промисловості.

Одним із основних напрямків інтенсифікації вирощування аличі є закладання високопродуктивних слаборослих насаджень, які забезпечують стабільний урожай та високу якість плодів. Особливо важливим для таких садів є правильний вибір підщеп. У сіянців аличі підщепи, яка традиційно використовується для цієї культури, є низка істотних недоліків, найголовнішими з яких є сильнорослість, утворення надмірної кількості приштамбової порослі та порівняно невисока морозостійкість кореневої системи. Альтернативою цим підщепам є клонові, інтерес до яких особливо зріс за останні 10-15 років.

Такі селекціонери, як Х. К. Єникєєв, А. М. Веньямінов, В. С. Путов, Г. В. Єрьомін, вивели підщепи для кісточкових культур, які не тільки не поступаються, але нерідко й переважають кращі світові стандарти. Однак в Україні комплексне вивчення клонових підщеп для аличі не проводилось. Це й визначає актуальність теми даної дисертаційної роботи.

За останні десятиріччя розроблено високоефективні технології вегетативного розмноження ( зеленими та здерев'янілими живцями, відсадками, верхівковими меристемами), за допомогою яких можна розв'язати проблему швидкого тиражування клонових підщеп, а також відновити інтерес до кореневласної культури аличі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Експериментальні дослідження виконано протягом 1992-2002 рр. згідно з планом науково-дослідних робіт Інституту садівництва УААН за проблемою 02 " Розробити сучасні інтенсивні технології розмноження та вирощування високоякісного елітного садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних та декоративних культур", номер державної реєстрації 0196U018181 .

Мета і завдання досліджень. Основна мета досліджень полягала в комплексному вивченні, виділенні та впровадженні у виробництво в північній частині Правобережного Лісостепу України кращих клонових підщеп для аличі, які характеризуються високим коефіцієнтом розмноження, морозостійкістю кореневої системи, стійкістю до хвороб, доброю сумісністю з зареєстрованими та перспективними сортами аличі та високою технологічністю в розсаднику.

Програмою досліджень передбачено вирішення таких завдань:

- провести господарсько-біологічну оцінку клонових підщеп аличі та її сортів в маточно-живцевому саду;

- визначити морозостійкість кореневої системи клонових підщеп для аличі;

- оцінити здатність сортів аличі до розмноження зеленими та здерев'янілими, а її клонових підщеп зеленими живцями в залежності від строків живцювання та метамерності пагона;

- вивчити особливості росту та розвитку клонових підщеп і однорічних саджанців аличі в розсаднику;

- провести оцінку безвідходної технології вирощування садивного матеріалу аличі;

- визначити економічну та енергетичну ефективність застосування нових клонових підщеп для аличі в розсаднику.

Об'єкти досліджень – 19 клонових підщеп аличі вітчизняної та зарубіжної селекції, а також три її сорти: Кубанська комета, Путєшєствєнніца та Найдьона.

Предмет досліджень – біологічні особливості та господарсько цінні ознаки клонових підщеп аличі та її сортів в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України.

Методи досліджень. Дослідження проведені на основі польових, лабораторно-польових і лабораторних дослідів із застосуванням загальноприйнятих агрономічних, фізіологічних та економічних методик і статистичних методів обробки отриманих результатів досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі багаторічних досліджень у маточно-живцевому саду та плодовому розсаднику вперше в умовах північної частини Правобережного Лісостепу України виділено групу клонових підщеп для аличі, які за комплексом показників істотно переважають підщепи, котрі перебувають у виробництві сьогодні. Проведено оцінку клонових підщеп щодо сили росту, морозостійкості і розвитку кореневої системи та вивчено особливості розмноження даних підщеп зеленими живцями.

Вперше в зоні досліджень застосовано безвідходну технологію вирощування садивного матеріалу аличі та апробовано спосіб