LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Мистецтво. Мистецтвознавство → Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ДЕРКАЧ ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 37.014.14 + 681.827

Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах


13.00.02 - теорія та методика навчання музики

і музичного виховання

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

КИЇВ - 2003
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв, м. Київ.
Науковий керівник


Офіційні опоненти- кандидат педагогічних наук, доцент

Бойко Людмила Павлівна,

Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри гуманітарних дисциплін


  • доктор педагогічних наук, професор

Щолокова Ольга Пилипівна,

Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова, завідувач кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури


  • кандидат педагогічних наук, доцент

Миронюк Олена Григорівна,

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри режисури


Провідна установа
- Вінницький державний педагогічний університетім. М.М. Коцюбинського, кафедра педагогіки та методики початкового навчання
Захист відбудеться " 18 " грудня 2003 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01 в Київському національному університеті культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209)З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36)
Автореферат розісланий " 17 " листопада 2003 р.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Одним із стратегічних завдань реформування позашкільної освіти в Україні, згідно з Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття) та Національною доктриною розвитку освіти, є забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, здобуття дітьми додаткових знань, умінь та навичок за інтересами, їх інтелектуальний і духовний розвиток. Дитяча музична освіта сьогодні представлена різними типами навчальних закладів, зокрема, дитячими музичними школами, школами мистецтв тощо. В системі музичного навчання та виховання вони найбільше сприяють поширенню початкових музичних знань, виявленню юних талантів та підготовці їх до подальшого професійного навчання.

На важливу роль початкового етапу навчання гри на музичних інструментах неодноразово звертали увагу такі видатні педагоги-музиканти, як А. Артоболевська, Л. Ауер, Л. Баренбойм, І. Благовіщенський, А. Готсдінер, Т. Єзерська, К. Мострас, Г. Нейгауз, Т. Погожева, Ю. Полянський, В. Стеценко та ін. Саме від початкового етапу значною мірою залежить весь подальший розвиток учня, бо вміле і послідовне керівництво першими кроками музичної освіти дає позитивні результати й при незначних музичних здібностях, а недбало й неправильно прищеплені початкові навички можуть помітно загальмувати розвиток художньо-виконавської майстерності навіть обдарованих дітей.

Проте традиційні підходи, на яких сьогодні грунтується струнно-смичкова музична педагогіка, не завжди відповідають потребам учнів, не враховують вікових особливостей їх розвитку та перебігу основних пізнавальних процесів. Аналіз досвіду викладання в дитячих музичних навчальних закладах свідчить, що у переважній більшості видань для початкового етапу навчання гри на струнно-смичкових інструментах педагогічний репертуар й досі зорієнтований лише на понятійно-абстрактне, а не чуттєво-образне мислення, в ньому недостатньо враховуються мимовільність уваги та природна допитливість дітей молодшого шкільного і старшого дошкільного віку, швидка втомлюваність та часта зміна їх захоплень.

Низький рівень пізнавальної активності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах, невідповідність наявного педагогічного репертуару віковим та психологічним особливостям дитячого розвитку, обмаль сучасних наукових досліджень з проблем початкового етапу музичного навчання зумовили актуальність пошуку нових методів і засобів організації навчально-пізнавальної роботи учнів, що й визначило вибір теми дисертаційного дослідження "Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв і є складовою комплексної наукової теми кафедри теорії музики і музичного виховання “Теоретико-методичні аспекти становлення і розвитку особистості у сфері музичного мистецтва". Тема дисертації затверджена на засіданні бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 29.10.2002 р.).

Об’єктдослідження – процес пізнавальної діяльності молодших школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.

Предмет дослідження – педагогічні засоби, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах.

Мета дослідження полягає у розробленні та експериментальній перевірці ефективності використання робочих зошитів з друкованою основою на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах для активізації пізнавальної діяльності школярів.

Для досягнення визначеної мети необхідно було вирішити такі завдання:

- здійснити аналіз наукових джерел з проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів;

- з’ясувати особливості перебігу пізнавальних психічних процесів в навчальній діяльності молодших школярів;

  • вивчити стан пізнавальної діяльності школярів в сучасній музично-педагогічній практиці;

  • виявити