LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Мистецтво. Мистецтвознавство → Актуальне інтонування як виконавська проблема

Національна музична академія України імені П.І. ЧайковськогоВєркіна Тетяна Борисівна
УДК 78.07
АКТУАЛЬНЕ ІНТОНУВАННЯ

ЯК ВИКОНАВСЬКА ПРОБЛЕМА

Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавства
Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії зарубіжної музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Міністерства культури і туризму УкраїниНауковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор,

член-кореспондент Академії мистецтв України

ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО Марина Романівна,

Національна музична академія України

імені П.І. Чайковського

зав. кафедри історії зарубіжної музики (м. Київ)


Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор

РОЖОК Володимир Іванович,

Національна музична академія України

імені П.І. Чайковського,

ректор (м. Київ)


кандидат мистецтвознавства, доцент

АЛЕКСАНДРОВА Наталія Глібівна,

Одеська державна музична академія

імені А.В. Нежданової,

доцент кафедри теорії музики (м. Одеса)

Захист відбудеться «17» червня 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.857.07 Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Новосельського, 63.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Новосельського, 63.


Автореферат розісланий «14» травня2008 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат мистецтвознавства, доцент А.В. Черноіваненко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність теми. Реалізація художнього задуму композитора є прерогативою виконавця, який виступає як творець справжнього буття музики. Останніми роками суттєво активізувався процес дослідження виконавських проблем. У більшості наукових робіт виконавське мистецтво постає як сфера «вторинної, відносно самостійної творчості» (Є. Гуревич) і розглядається в аспекті інтерпретації композиторського тексту. Разом із тим діяльність музиканта-виконавця завжди зорієнтована на спілкування зі слухачем. Відтворення задуму композитора в його реальному звучанні, пошуки відповідності між реальним та віртуальним (нотний текст) стають шляхом виявлення у художній творчій практиці настроїв своєї доби, власних інтенцій. Це надає композиторському продукту суспільного визнання, актуалізує його, дає йому життя. На цьому етапі функціонування музичного твору в художній культурі головна роль належить виконавцю. Однак творчий аспект виконавської діяльності донині залишається недостатньо дослідженим.

У даному дисертаційному дослідженні пропонується осмислення виконавського мистецтва як самостійної творчої практики, яка є способом закріплення, відтворення та розвитку людського музичного досвіду. Виконавство розглядається як процес реалізації накопиченого у письмових носіях композиторського досвіду та трансляції його у «режимі актуальності» (В. Савчук). У даному контексті «актуальність» розуміється, по-перше, буквально, як звукова форма буття музичного твору (на відміну від нотної); по-друге, як специфічна якість виконавського тексту, яка репрезентує його «теперішній» статус. У музично-виконавській діяльності постійно відбувається пошук втраченого нотним текстом актуального змісту, який ніби відтворюється заново.

Актуалізація нотного текту у виконавській діяльності не є суто технічною проблемою. Грамотне, навіть виразне і художнє прочитання нотного тексту без урахування специфіки його сприйняття, без звернення до слухачів із залученням наявного суспільного досвіду залишить публіку байдужою. Адже не перетворившись на своєрідного співрозмовника виконавця, слухач не стане учасником діалогічного спілкування. Способом встановлення такого діалогу і є актуальне інтонування, яке можна охарактеризувати як творчу діяльність виконавця в її зверненні до конкретної слухацької аудиторії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження було виконане згідно з планами науково-дослідної роботи кафедри історії зарубіжної музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського і відповідає темі № 8 «Історія зарубіжної музики» перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського на 2007–2012 роки. Тему дисертації було затверджено на засіданні Вченої ради Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (протокол № 7 від 4 грудня 2007 року).

Об’єктом дослідження стало музично-виконавське мистецтво у його спрямованості на слухацьку аудиторію.

Предмет дослідження – актуальне інтонування у музичному виконавстві.

Матеріалом дослідження є соната ор. 27 № 1 Л. ван Бетховена, «Крейслеріана» Р. Шумана, П’ята і Сьома сонати В. Бібіка та його вокальний цикл на вірші А.А. Ахматової («Заветнейшее»). Ідея актуального інтонування вимагала виходу у сферу сучасної культури. В дисертаційній роботі характеризується досвід організації і проведення міжнародних фестивалів класичної музики «Харківські асамблеї» (1991–2007), що дозволяє на конкретному матеріалі вивчити й узагальнити практику актуалізації музичної класики в культурі незалежної України.

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити специфіку музичного виконавства як практики актуального інтонування.

Основні завдання дослідження:

  • розглянути музичне виконавство як самостійну творчу практику;

  • охарактеризувати природу актуального інтонування в музиці;

  • визначити існуючі в історії музично-виконавського мистецтва шляхи та способи актуалізації художньо-смислового потенціалу музичного тексту;

  • на прикладі окремих музичних творів простежити процес перетворення нотного тексту в актуальний звуковий феномен;

  • у конкретному культурно-історичному контексті виявити принципи актуалізації музичної класики.

Методологічну основу дослідження утворюють методи інтонаційного аналізу