LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Адвентивна флора залізниць Луганської області (загальний аналіз та проблеми натуралізації)


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М.ГРИШКАДРЕЛЬ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
УДК 581.9АДВЕНТИВНА ФЛОРА ЗАЛІЗНИЦЬ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ НАТУРАЛІЗАЦІЇ)03.00.05 - ботанікаАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук
Київ-1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Луганському державному педагогічному

університеті ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти України

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор

Конопля Микола Іванович зав. кафедри біології

Луганського державного педагогічного

університету ім. Тараса Шевченка

Офіційні опоненти - доктор біологічних наук, старший науковий

співробітник Протопопова Віра Вікторівна,

провідний науковий співробітник Інституту

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

- кандидат біологічних наук, старший науковий

співробітник Марюшкіна Валентина Яківна,

старший науковий співробітник Центрального

ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України

Провідна установа - Національний аграрний університет Кабінету

Міністрів України, кафедра ботаніки, м. Київ.

Захист відбудеться 19 березня 1999р. о 10-00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.215.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук при Центральному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України за адресою: 252014 м. Київ, вул Тимірязєвська,1.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального ботанічного саду ім.М.М. Гришка НАН України за адресою: 252014

м. Київ, вул Тимірязєвська,1.


Автореферат розісланий 12 лютого 1999р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Г.М.Музичук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Найважливішою стороною процесу трансформації флори, що швидко протікає в Луганській області є збагачення її заносними (адвентивними) видами рослин. Вони проникають у природні фітоценози та рослинні угруповання антропогенних місцезростань і нерідко визначають їх склад та структуру.

Одним з основних джерел появи й розповсюдження адвентивних рослин тут є залізничні шляхи, довжина яких перевищує 3,5 тис. км. На них, як в особливих екотопах, складаються своєрідні рослинні угруповання з переважно адвентивними видами рослин, звідки останні мігрують у прилеглі фітоценози і збагачують аборигенну флору. Серед заносних рослин немало як злісних і карантинних бур'янів, небезпечних, отруйних і алергенних видів, так і рослин, які можуть бути корисними в господарському й науковому відношеннях, резервом мікро- і макроеволюційних змін у природному середовищі (С.С.Харкевич, 1966; В.В.Протопопова, 1973; А.К.Скворцов, І.І.Русанова, 1973; В.Г.Малишева,1980; В.І.Парфенау та ін., 1981; М.Г.Агаєв, 1989; А.К.Скворцов, Ю.К.Майтуліна, 1989 та ін.). Тому вивчення часу, шляхів та осередків появи нових видів, інтенсивності міграцій, можливостей до закріплення та проникнення у природні та порушені фітоценози, господарського значення адвентивних рослин, що потрапляють в область залізничними шляхами, має сьогодні для незалежної України надзвичайно актуальне значення.

Мета й завдання дослідження.Метою й завданням дослідження було пізнання характеру розподілу адвентивних рослин по території Луганської області та відновлення історії їх розселення; виявлення місця адвентивного субелемента в загальній флорі регіону та Луганської області; складання анотованих конспектів адвентивного субелемента флори залізниць Луганської області й загального списку рослин залізничних місцезростань; оцінка стану популяцій нових адвентивних рослин та прогноз їх розвитку на залізницях і в прилеглих територіях; виявлення ступеня входження адвентивних видів до складу різних рослинних угруповань Луганської області, їх систематичної, географічної, флорогенетичної, екологічної природи та особливостей; розподіл видів адвентивних рослин за господарськими якостями та оцінка їх за цими показниками.

Наукова новизна. Уперше складений анотований конспект флори залізниць та адвентивного субелемента Луганської області, виявлено і всебічно охарактеризовано 20 нових для області адвентивних рослин; дана характеристика стану популяцій адвентивних рослин у залізничних та прилеглих рослинних угрупованнях; розроблена комплексна оцінка характеру натуралізації адвентивних видів; проведений аналіз натуралізації адвентивного комплексу залізниць у залізничних та прилеглих екотопах; виявлені нові шляхи та осередки формування адвентивного комплексу залізниць.

Практичне значення. Матеріали наукових досліджень були використані в роботі карантинної інспекції, управління залізничних доріг, сільськогосподарськими підприємствами, у навчальному процесі, що підтверджується висновками карантинної інспекції, управління залізничних доріг Головного управління агропромислового виробництва, Головного управління освіти. Матеріали досліджень використовуються при складанні визначника рослин Луганської області, науково обгрунтованої системи розвитку агропромислового комплексу Луганської області (Луганськ, 1997); карантинних прогнозів тощо.

Особистий внесок здобувача - запропонована ідея, виконані польові обстеження, вимірювання, обліки, визначення, складений гербарій, анотований список, конспект флори, написані роботи або окремі розділи робіт за темою досліджень.

Основні положення, що виносяться на захист:

- природничо-географічні та історичні передумови формування адвентивної флори залізниць;

- загальна характеристика, видовий склад, систематична структура флори залізниць;

- таксономічна, біоморфологічна, екологоценологічна, карпологічна характеристики й господарська оцінка адвентивного субелемента флори залізниць Сходу України;

- стан популяцій адвентивного субелемента залізниць і ступінь його натуралізації.

Апробація роботи. Матеріали дисертації апробовані на засіданнях кафедри ботаніки Московського ДПУ ім. Леніна (1989-1992рр.); кафедри біології Луганського ДПУ (1989-1998рр.); нараді Московського товариства дослідників природи (1989р.); науково-практичній конференції МДПУ (1991р.); науковій конференції "Проблеми сучасної ботаніки" (Мелітополь, 1992р.); сьомому з'їзді Географічного товариства (Київ, 1995р.); науковій конференції Луганського державного агроуніверситету (1997р.); щорічних виробничих нарадах обласної карантинної інспекції, управлінь залізничних доріг, сільського господарства,