LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ЯВОРСЬКА ОКСАНА ГРИГОРІВНАУДК 581.527 (477.41)
АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ
03.00.05 – ботаніка
А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2002Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.Науковий керівник кандидат біологічних наук, старший науковий співробітни,

Мосякін Сергій Леонідович,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

зав. відділу систематики та флористики судинних рослин.Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор,

Соломаха Володимир Андрійович,

Київський національний університет імені Т. Шевченка,

професор кафедри ботаніки;


кандидат біологічних наук, доцент,

Скиба Юрій Андрійович,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

зав. кафедри екології.
Провідна установа: Донецький ботанічний сад НАН України, відділ природної флори,

м. Донецьк.

Захист відбудеться " 3 " квітня 2002 р. о 16 00 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д. 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН

України за адресою: 01601 м. Київ, вул. Терещенківська, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України за адресою: 01025 м. Київ, вул. В. Житомирська, 28.

Реферат розісланий " 1 " березня 2002 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ільїнська А.П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Загальною тенденцією сучасного розвитку синантропних флор є зростання ролі адвентивних видів. В урбанізованих та густонаселених регіонах ці процеси набувають катастрофічного характеру. У зв'язку з цим всебічне вивчення адвентивних рослин, у тому числі інвазійних, на території міських агломерацій набуває особливої актуальності. Потреба знань про адвентивні види рослин зростає в аспекті вимог Конвенції про збереження біорізноманітності (Rio de Janeiro, 1992), Конференціїї ООН з проблеми неаборигенних видів (UN/Norway Conference on Alien Species, Trondheim, 1996) та відповідної міжнародної стратегії (Global Strategy on Invasive Alian Species, Montreal, 2001).

На території України прикладом регіону з інтенсивним занесенням адвентивних рослин є Київська міська агломерація (КМА). Саме з території КМА, де формуються центри концентрації та натуралізації неаборигенних видів, почали своє поширення по регіону деякі адвентивні рослини. При наявності фрагментарних даних, були відсутні узагальнюючі праці про адвентивну флору КМА, зокрема конспект адвентивних видів рослин КМА, та не визначені тенденції її розвитку. Проте, оцінка сучасного стану адвентивної флори та її компонентів має важливе значення для пізнання шляхів трансформації регіональної флори.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження проводилися у відділі систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки

ім. М.Г. Холодного НАН України з 1997 по 2001 рр. у рамках наукової теми № держреєстрації 0198U003038 "Біорізноманіття судинних рослин України: критичне флористико-систематичне і номенклатурне вивчення та проблема фітоінвазій". Автор була співвиконавцем і співавтором другого розділу теми, що присвячений вивченню інвазійних рослин.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – встановити закономірності та особливості формування адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:

1. провести повну інвентаризацію видового складу адвентивної флори та виділити її сучасний стабільний компонент;

2. виявити особливості адвентивної флори шляхом аналізу систематичної, географічної, біоморфологічної та екологічної структури флори та її складових;

3. встановити час та спосіб проникнення адвентивних рослин на територію дослідження;

4. дослідити динаміку натуралізації адвентивних рослин, виділити групу інвазійно небезпечних видів з метою їх контролю;

5. з'ясувати господарське значення адвентивних рослин.

Об'єкт дослідження - адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації, структура та генезис якої є предметом дослідження.

Методи дослідження. У 1997-2001 рр. флористичне обстеження території проводилося маршрутним методом з сіткою опорних пунктів у всіх зонах занесення та натуралізації адвентивних рослин. Дослідження супроводжувалися складанням флористичних списків адвентивних рослин, з характеристикою їх локалітетів та типу екотопу, а також збором та обробкою гербарного матеріалу, після чого проводилося його камеральне порівняльне критико-систематичне опрацювання. Для вивчення видової різноманітності флори застосовувався класичний морфолого-еколого-географічний метод. Статистична обробка отриманих результатів проводилася за допомогою комп'ютерних методів аналізу баз даних (програми MS Excel, MS Access).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримані повні дані про загальний видовий склад адвентивної фракції синантропної флори КМА, з застосуванням удосконалених критеріїв оцінки адвентивності рослин урбанізованих територій. Вперше підготовлено анотований конспект, який включає 598 видів, 313 родів та 73 родини, та розроблено електронну базу даних адвентивних видів рослин КМА. Визначено склад сучасної адвентивної флори, її стабільного та нестабільного компонентів. Виявлено нові місцезростання для 17 видів адвентивних рослин, занесених на територію дослідження в останні десятиліття (Artemіsіa tournefortіana Reіchenb., Cenchrus longіspіnus (Hack.) Fernald, Myagrym perfolіatum L. тощо). Визначено групу інвазійних, карантинних та потенційно небезпечних рослин (30 видів ) для різних типів екотопів.

Вперше здійснено таксономічний та типологічний аналіз адвентивної флори КМА та її компонентів, зокрема ареалогічний аналіз за оригінальною схемою. Висвітлені основні етапи формування флори та удосконалено категорії класифікації видів за часом занесення. Вперше проаналізована динаміка натуралізації адвентивних рослин на території КМА за 150 років.

Практичне значення одержаних результатів. Прикордонною Державною інспекцією по карантину рослин по м. Києву були прийняті матеріали щодо поширення карантинних видів на території м. Києва (довідка від 28 лютого 2001 р., № 02-07/146). Представлена інформація мала практичне значення для планування фітомоніторингу та заходів по знешкодженню локалітетів небезпечних видів рослин на території міста.

Матеріали дисертації були використані при викладанні лекційних та практичних