LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Адгезивні та імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ

ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГОКур'ята Ніна Володимирівна


УДК 579.864 : 576.52 + 57.083.3
Адгезивні та імуномодулюючі ВЛАСТИВОСТІ бактерій роду LACTOBACILLUS

03.00.07 – мікробіологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2005Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі мікробіології і вірусології

Одеського національного університету ім. І. І. МечниковаНауковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент, Єлинська

Наталія Олексіївна, Одеський національний

університет ім. І.І. Мечникова, доцент кафедри

мікробіології і вірусологіїОфіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент

НАН України Коваленко Надія Костянтинівна,

провідний науковий співробітник відділу фізіології

промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України


кандидат біологічних наук, старший науковий

співробітник Рожанська Олександра Михайлівна,

старший науковий співробітник Технологічного

інституту молока і м'яса УААНПровідна організація: Інститут мікробіології та імунології ім.

І.І. Мечникова АМН України


Захист відбудеться "16" березня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої раді Д 26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України за адресою: м. Київ, 03143, вул. Заболотного, 154


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України за адресою: м. Київ, 03143, вул. Заболотного, 154Автореферат розісланий "16" лютого 2005 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Пуріш Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бактерії роду Lactobacillus є невід'ємною складовою нормальної мікробіоти організму людини. Нормальна мікробіота кишечника відіграє значну роль у створенні високої колонізаційної резистентності травного тракту до умовно-патогенних мікроорганізмів, а також слугує для підтримання на оптимальному рівні метаболічних процесів та імунологічної реактивності макроорганізму. Позитивний вплив лактобацил на стан та діяльність шлунково-кишкового тракту зумовлена їх здатністю до цитоадгезії, забезпеченням стабільних антагоністичних ефектів у біоценозі завдяки продукції біологічно активних речовин та стійкості до впливу зовнішніх чинників [Смирнов и др., 2002]. Тому при дослідженні біологічних властивостей лактобацил важливо оцінити їх адгезивні властивості, вплив на чинники неспецифічної резистентності та інші параметри.

Оскільки останнім часом велику увагу приділяють антиадгезивній терапії по відношенню до бактеріальних збудників захворювань [Коробкова, 2002], важливою проблемою є встановлення властивостей лектинів-адгезинів симбіотичної мікробіоти з метою оцінки можливості їх застосування при антиадгезивній терапії, спрямованій на вилучення з мікробіоценозу умовно-патогенних чи патогенних бактерій.

На стан та життєдіяльність нормальної мікробіоти впливає багато фізико-хімічних та біологічних чинників шлунково-кишкового тракту [Федоровская, Немировская, 1999]. Персистенція бактерій всередині макроорганізму є ефективною при умові толерантності їх до чинників неспецифічної резистентності [Бухарин, Валышев, 1997].

Нормальна мікробіота кишечника відіграє значну роль у створенні високої колонізаційної резистентності травного тракту до умовно-патогенних мікроорганізмів [Goto et al., 1999], а також слугує для підтримання на оптимальному рівні метаболічних процесів та імунологічної реактивності макроорганізму [Блохина, Дорофейчук, 1977]. Бактеріотерапія як галузь біомедицини стає все більш актулаьним напрямком корекції дисбіотичних та імунодефіцитних зрушень [Земсков, 1991], тому вивчення впливу лактобацил на інтенсивність імунної відповіді є актуальним.

Для бактерій роду Lactobacillus добре дослідженими є такі характеристики, як антагоністична активність та адгезивність [Брилис, 1983]. Для деяких штамів лактобацил досліджено здатність продукувати лізоцим [Ленцнер и др., 1975], а також вплив на окремі ланки імунної системи ссавців [Бондаренко и др., 1998]. Однак комплексного дослідження персистентних характеристик лактобацил, включаючи механізми міжклітинної взаємодії, синтез лізоциму, здатність протистояти чинникам неспецифічної резистентності макроорганізму, а також вивчення імуномодулюючої активності лактобацил, проведено не було.

Дослідження персистентних характеристик бактерій роду Lactobacillus в організмі людини та тварин має важливе значення при раціональному доборі ефективних бактерійних штамів – кандидатів у пробіотики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відповідності з напрямком науково-дослідних робіт кафедри мікробіології і вірусології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова в рамках проведення досліджень за кафедральними темами РК 344 „Вивчення екологічних, таксономічних, фізіолого-біохімічних та біотехнологічних властивостей молочнокислих бактерій півдня України" та РК 337 "Збереження мікробних ресурсів шляхом підтримування колекції культур мікроорганізмів та їх використання в екологічній біотехнології", а також в рамках індивідуального проекту "Вивчення антагоністичних, адгезивних та імуномодулюючих властивостей лактобацил з метою створення пробіотичних препаратів" за підтримки гранту Президента України для обдарованої молоді (Грант № 16, Указ Президента України від 1 січня 2002 року).

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було вивчення адгезивних та імуномодулюючих властивостей штамів бактерій роду Lactobacillus, вилучених з шлунково-кишкового тракту дітей.

Для досягнення поставленої мети дослідження вирішували наступні задачі:

- вивчити in vitro здатність штамів лактобацил до взаємодії з клітинами макроорганізму (адгезії та гемаглютинації) та вплив вуглеводів на ці процеси;

- дослідити вплив фізико-хімічних та біологічних чинників макроорганізму на адгезивні та гемаглютинуючі властивості лактобацил;

- вивчити здатність штамів лактобацил до