LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець

Український ордена Знак Пошани науково-дослiдний iнститут

лiсового господарства та агролiсомелiорацiї iм. Г. М. Висоцького
РАСПОПІНА Світлана Петрівна
УДК 630*111: 630*18: 630*23


АЕРОТЕХНОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОСНОВИХ ЕКОСИСТЕМ

СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ БАСЕЙНУ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ

06.03.03 – лiсознавство i лiсiвництво
АВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового ступеня

кандидата сiльськогосподарських наук

Харкiв - 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському ордена "Знак Пошани" науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України.


Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ворон Володимир Пантелеймонович, Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, завідувач лабораторії екології ландшафтів та агролісомеліорації


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук Краснов Володимир Павлович, Поліський філіал

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім.

Г.М. Висоцького, директор


кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Мазепа Василь Григорович, Український державний лісотехнічний університет, доцент

кафедри лісівництва


Провідна установа:

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, кафедра лісівництва навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, м. Київ.


Захист відбудеться " 18 " грудня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.828.01 в Українському ордена "Знак Пошани" науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86.


Автореферат розісланий " 17 " листопада 2003 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Михалків В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Аеротехногенне пошкодження лісів, внаслідок якого відбувається зниження їх стійкості та продуктивності, є дуже актуальною проблемою для України, яка з одного боку є лісодефіцитною державою, а з іншого – має потужний промисловий потенціал. Не дивлячись на важливість цієї проблеми, комплексні дослідження, спрямовані на розробку діагностичних показників забруднення окремих структурних компонентів лісових екосистем в Україні не проводились. Це й обумовило необхідність вивчення аеротехногенної трансформації соснових екосистем, що знаходяться в зоні впливу емісій Зміївської ТЕС та цементного комбінату – "Балцему" (найбільших промислових об'єктів Харківщини).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалися в лабораторії екології ландшафтів та агролісомеліорації Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького в рамках держбюджетних тем: № 11 "Розробити методику діагностики та провести комплексне зонування пошкодження лісів України техногенним забрудненням як основи для ведення лісового господарства" (1996-1998 рр., № державної реєстрації 0196U100526); № 4 "Дослідити антропогенну трансформацію лісів зелених зон України і розробити заходи щодо поліпшення їх стану та посилення екологічних функцій" (1999-2001 рр., № державної реєстрації 0196U011521).

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – вивчити вплив емісій ТЕС і цементного виробництва на соснові екосистеми середньої течії басейну р. Сіверський Донець та запропонувати:

систему діагностичних показників аеротехногенного забруднення структурних компонентів соснових екосистем;

рекомендації щодо ведення лісового господарства в умовах промислового забруднення.

Завдання досліджень:

за даними хімічного аналізу атмосферних опадів (снігу) визначити ступінь техногенного навантаження на соснові ліси;

дослідити екологічну роль лісових підстилок в умовах аеротехногенного забруднення;

виявити зміни лісорослинних властивостей ґрунтів (дернові опідзолені на давньоалювіальному піску) при їх забрудненні продуктами аеротехногенезу;

дослідити стан та радіальний приріст соснових насаджень, що формуються під впливом повітряного забруднення;

розробити якісно-кількісну систему діагностичних показників забруднення атмосферних опадів, лісових підстилок, ґрунтів емісіями ТЕС і цементного виробництва та запропонувати рекомендації щодо ведення лісового господарства в соснових лісах в умовах аеротехногенного забруднення.

Об'єкт дослідження – трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець в умовах аеротехногенного забруднення.

Предмет дослідження – вплив емісій ЗТЕС та "Балцему" на зміни стану структурних компонентів соснових екосистем.

Методи дослідження. Дослідження аеротехногенного впливу на ліси базувались на принципах порiвняльної екологiї та проводились шляхом оцінки стану лісових екосистем в умовах техногенезу і на контролі. Динаміка стану компонентів соснових екосистем вивчалась за загальноприйнятими в лісовій таксації, ґрунтознавстві, агрохімії методами. Обробка отриманого матеріалу виконувалась методами математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів.

Досліджено порушення природного стану та функціонування окремих складових соснових екосистем у зоні емісій цементного виробництва.

Визначено характер та швидкість відновлення кислотно-лужного балансу ґрунтів соснових лісів в умовах різкого зменшення рівня емісій цементного виробництва.

Розроблено зонування лісових ґрунтів Балаклiйського держлiсгоспу за ступенем забруднення цементним пилом, як основа для вдосконалення лісогосподарських заходів у зоні аеротехногенного забруднення.

На прикладі сіркоакумулюючої здатності лісових підстилок показано їх екологічну роль в умовах промислових викидів.

Запропоновано якісно-кількісну систему діагностичних показників забруднення (емісіями ТЕС та цементного виробництва) атмосферних опадів, лісових підстилок, ґрунтів соснових насаджень в умовах свіжого субору.

Практичне значення одержаних результатів. Окремі положення дисертаційної роботи можуть слугувати методико-теоретичною базою у розробці екологічного прогнозування стійкості лісів в умовах аеротехногенного забруднення. Встановлені закономірності акумуляції та