LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Акантоцефали справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА

СТРЮКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧУДК 576. 8. 265. 51. 599. 745. 3


АКАНТОЦЕФАЛИСПРАВЖНІХ ТЮЛЕНІВТИХООКЕАНСЬКОГО СЕКТОРУ АНТАРКТИКИ03. 00. 08 – зоологія


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук


Київ – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Таврійському національному університету ім. В. І. Вернадського

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Юрахно Михайло Володимирович,

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

завідувач кафедрою зоологіїОфіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Гаєвська Альбіна Вітольдовна,

Інститут біологіі південих морей НАН України

завідувач відділом екологічної паразитологіі


доктор біологічних наук, професор

Шарпило Віктор Петрович,

Інститут зоолгіі ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, відділ паразитології


Провідна установа: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко


Захист відбудеться " 17" лютого..... 2004 р. о......год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.153.01 при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за адресою: 01601, МСП, Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 15.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена.


Автореферат розісланий " 15" січня . 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наукВ. В. Золотов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТИ


Вступ. Антарктика – найбільш віддалений, найбільш суворий, тому й найважче доступний регіон планети. Україна як рівна включилася в останні роки в освоєння південного Приполяр'я. Її шанси на успіх істотно зросли після передачі їй стаціонарної наукової станціі на островах Південної Атлантики. Особлива цінність представленого нами дослідження полягає в тому, що воно присвячено вивченню фауни протилежного – найбільш віддаленого від України – тихоокеанського сектору Антарктики.

Актуальність теми. Акантоцефали антарктичних тюленів вивчені недостатньо. В той самий час вони, як й інші колючеголові черви (акантоцефали), мають ознаки, які жорстко наслідуються (форма тіла, озброєння хоботка, соматичні та генітальні шипики), тому є зручними модельними об'єктами для дослідження процесів макро- та мікроеволюції не лише паразитів, але й їх хазяяїв – цінних промислових тварин. Серед них тюлень-крабоїд – найбільш числений представник світової фауни ластоногих. Цей вид налічує більш ніж 15 млн. особин. Саме тому різноманітні дослідження, серед яких і паразитологічні, спрямовані на антарктичних тюленів, є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота – складова частина досліджень кафедри зоології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського з держбюджетної теми № 0197U001965 "Дослідження гельмінтів морських ссавців Світового океану", і є самостійним розділом цієї теми.

Мета та завдання дослідження. Головна мета дослідження – визначення своєрідності колючеголових червів, що паразитують в антарктичних тюленях. Головними завданнями були такі:

– з'ясувати видовий склад антарктичних коринозом та дослідити їх морфологічні особливості, індивідуальну, гостальну та географічну мінливість;

– встановити приналежність різних видів цих паразитів до видів хазяїв з визначенням їх категорії останніх (головний, другорядний, абортивний або каптивний);

– дослідити особливості локалізації та ступінь інвазії кожного виду в різних хазяїнах;

– з метою з'ясування походження та особливостей еволюції антарктичних коринозом порівняти їх з коринозомами північної півкулі;

– з допомогою отриманих паразитологічних даних обговорити можливі напрямки міграцій предкових форм антарктичних ластоногих під час освоєння ними акваторій льодового континенту.

Під час виконання таксономічної частини роботи використовувались класичні методи мікроскопіювання та дослідження гельмінтів з використанням обчислювальної техніки.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено багатопланове дослідження коринозом з тихоокеанського сектору Антарктики.

З'ясовано видовий склад коринозом справжніх тюленів тихоокеанського сектору Антарктики.

Вперше на великому за обсягом матеріалі досліджені індивідуальна, гостальна, географічна мінливість та фенотипічне різноманіття антарктичних колючеголових червів, а також віково-статева структура їх популяцій.

Вперше визначені категорії їх хазяїв. З'ясовані особливості локалізації кожного виду паразита, показники екстенсивності та інтенсивності інвазії.

Вперше проведено детальне порівняння антарктичних коринозом з видами північної півкулі та з'ясовані родинні зв'зки між ними.

Після порівняння антарктичного матеріалу з арктичним був описаний новий для науки вид Corynosoma erignathi Stryukov, 2000 від морського зайця з Північної Пацифіки.

Зведено до синоніму назву Corynosoma evae Zdzitowiecki, 1984.

Вперше у морських ссавців констатовано пташиний вид Corynosoma shackletoni Zdzitowiecki, 1978.

Запропоновано новий, більш повний стандарт ілюстрацій, що супроводжують опис кожного виду колючеголових червів.

Зроблена спроба з допомогою паразитологічних відомостей пояснити шляхи міграцій предкових форм антарктичних ластоногих під час освоєння ними акваторій південної півкулі.

Практичне значення роботи. Отримані результати можуть бути використані гельмінтологами як модельні при вивченні мікро- та макроеволюції різних видів. Вони можуть також стати допоміжними матеріалами для теріологів при з'ясуванні походження та міграцій антарктичних тюленів. Запропонований стандарт ілюстрацій до опису видів коринозом може бути використаний спеціалістами по інших групах акантоцефал. Отримані результати можуть також бути впроваджені в навчальний процес вищих навчальних закладів за дисциплінами біологічного профілю: "Зоологія безхребетних", "Зоологія хребетних", "Загальна паразитологія", "Частна паразитологія", "Зоогеографія", "Екологія тварин", "Біогеографія".

Особистий внесок здобувача. Матеріал, покладений в основу дисертаційної роботи, в повному обсязі оброблений та