LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Біологічні науки → Активність амінотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілової кислоти


ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ЯХ'Я БАККАР


УДК 577.151:577.122


АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ, ФОСФАТАЗ І ДЕЯКИХ ОКСИДАЗ КРОВІ У ДИНАМІЦІ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ ОКСАНІЛОВОЇ КИСЛОТИ

03.00.04. – біохіміяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук
Сімферополь-2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України

Науковий керівник: - доктор медичних наук, професор Ткач Юрій Іванович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики

Офіційні опоненти:- доктор біологічних наук, професор Коношенко Світлана Володимирівна, Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри біохімії

- доктор біологічних наук і доктор медичних наук, професор Жуков Віктор Іванович, Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри біохімії


Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра біохімії


Захист відбудеться "04" червня 2003р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського, за адресою: вул. Ялтінська, 4, 95007, м. Сімферополь.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, за адресою: вул. Ялтінська, 4, 95007, м. Сімферополь.

Автореферат розісланий 30.04.2003 р.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 В.С. Мартинюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Ферментативні системи клітин (оксидоредуктази, трансферази, гідролази і ін.), які каталізують ключові реакції клітинного метаболізму і локалізовані в органелах, цитозолі і на плазмолемах, завжди чутливо реагують при дії екстремальних факторів на організм. Еквівалентна рівновага між кількістю молекул ферментів у плазмі крові і у клітинах органів, існуюча в нормі (Березин І.В. і ін., 1990; Кононський О.І., 1994; Кучеренко М.Є. і ін., 1995; Вороніна Л.Н. і ін.., 1999), завжди швидко змінюється при впливі хімічних, фізичних чи біологічних стресових факторів. Оскільки при стресі в клітинах органів сповільнюються процеси окислювального фосфорилювання, активується ПОЛ, прискорюється синтез деяких білків і ферментів, знижується синтез альбуміну, збільшується проникливість клітинних мембран, відбувається деструкція органел і цитозолю, виникає некротичний процес, то в плазму крові поступають у збільшеній кількості молекули ферментів, гострофазних білків, амінів, ліпідів, вуглеводів (Бишевський А.М. і ін. 1994; Долгов В.В. і ін., 1995; Меньшиков В.В., 1997; Камишніков В.С., 2000). Тому показники ферментів і інших сполук крові є надійними критеріями при дослідженні впливу нових синтетичних речовин на організм тварин.

При токсичних і запальних пошкодженнях клітин органів, при перебудові внутрішньоклітинних мембран амінотрансферази, які приймають участь в обміні амінокислот, у відносно великій кількості поступають у плазму крові (Золотавина М.Л. і ін. 1997; Lustig V. et.al., 1988). Підвищення активності АлАТ і АсАТ в 2-5 разів у сироватці крові щурів реєструється після введення їм ацетамінофенону чи ізоніазіду в токсичних дозах (Коваленко В.М. і ін. 2001).

У щурів при аутоімунному гломерулонефриті у сироватці крові і в тканинах нирок підвищується активність АлАТ і АсАТ(Козар В.В., 2000). При моделюванні жовчнокам'яної хвороби з холестазом у щурів у сироватці крові збільшуються активності ЛФ, глутаматдегідрогенази і g-глутамілтрансферази (Putzki H. et.al. 1989). Але у плазмі крові голодаючих щурів відмічається зниження активності ЛФ, а відновлення її до норми відбувається тільки через 5 діб після закінчення голодування (Minotti G. et.al. 1987).

При емоційно-больовому стресі у щурів через добу у сироватці крові збільшуються концентрації ДК, лугів Шіффа, ТБК-активних продуктів, вітаміну Е, активності СОД і глутатіонпероксідази, а у морських свинок в аналогічних умовах реєструється підвищення у сироватці крові вмісту ДК, лугів Шіффа і ТБК-активних продуктів, але є зниження концентрації вітаміну Е, активності СОД і глутатіонпероксідази (Вилков Г.А. і ін., 1993).

Таким чином, відносна стабільність процесів обміну ферментів і інших сполук в нормі, швидка мінливість їх при дії хімічних і інших факторів на організм можуть бути використані при випробовуванні нових хімічних антизапальних, антиоксидантних речовин.

Відомо, що процеси обміну ферментів і різних метаболітів, які змінюються при запаленнях органів, підлягають регуляції з нормалізацією, якщо в якості ліків використовуються нестероїдні протизапальні засоби. Саліцилати, похідні індолоцтової кислоти, комплексні і інші засоби пригнічують ексудацію і втрати білків, гіпертермію і втрати енергії, зменшують утворення грануляційної тканини, знижують активність циклооксігенази, гіалуронідази, лізосомальних гідролаз і інших ферментів, пригнічують синтез гістаміну, серотоніну, тромбоксану, простагландінів. Але ці ліки не впливають на процеси альтерації, а у деяких пацієнтів викликають ускладнення: ульцерогенні, нейротоксичні, гепатотоксичні, нефротоксичні, алергічні, кардіотоксичні і інші (Машковский М.Д., 1993; Крилов Ю.Ф., 1999; Коваленко В.М. і ін. 2000). Таким чином, пошук нових синтетичних нестероїдних протизапальних засобів з меншими токсичними властивостями є актуальним.

Зв'зок роботи з науковими програмами, планами, темами. У зв'язку з цим у ХМАПО хіміками були синтезовані дві нові похідні оксанілової кислоти (УОК, У-4-ХОК) (Петюнін Г.П. і ін., 1997) з передбачуваними цілющими властивостями, вплив яких на ферментативні процеси у тварин в нормі і при дії стресових факторів був невідомий. Все це стало основою для проведення цієї роботи, а виконані дослідження мають дуже тісний зв'язок з науково-дослідними роботами у ХМАПО (Держреєстрація №01890011484).

Мета і задачі дослідження. Встановити ефективність дії нових синтетичних похідних оксанілової кислоти (УОК і У-4-ХОК) у динаміці на активність амінотрансфераз, фосфатаз, оксидаз і на вміст деяких сполук в крові у щурів в нормі і при гострому запаленні з оксидантним стресом.

Задачі роботи:

  • Вивчити у сироватці крові активність амінотрасфераз (АлАТ, АсАТ), фосфатаз (ЛФ, КФ), оксидоредуктаз (СОД, каталази) і концентрації церулоплазміну, ВГ, ДК, МДА, загальних ліпідів, холестерину, загального білку, фібриногену, гістаміну, серотоніну у здорових щурів в динаміці (через 1, 2, 3 і 4 години) після введення у шлунок УОК і У-4-ХОК (50 мг/кг і 100 мг/кг).

  • Дослідити у сироватці крові активність ферментів і концентрації деяких продуктів ПОЛ, ліпідів, амінів і гострофазних білків у щурів з гострим запаленням і оксидантним стресом у динаміці після введення у шлунок УОК і У-4-ХОК (50 мг/кг і 100 мг/кг).

  • Дослідити структурні формули УОК і У-4-ХОК з допомогою комп'ютерних програм "Chembase" і "ОРАКУЛ", з метою прогнозу біологічних властивостей корисних для тварин і людей.

    Об'єкт дослідження. Процеси проміжного обміну речовин з участю деяких оксидаз, амінотрансфераз, фосфатаз і деяких інших ферментів у щурів в нормі і при гострому запаленні з


  •